Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nech tvoj jazyk chráni „zákon milujúcej láskavosti“

Nech tvoj jazyk chráni „zákon milujúcej láskavosti“

 Nech tvoj jazyk chráni „zákon milujúcej láskavosti“

„Otvorila ústa v múdrosti a na jazyku má zákon milujúcej láskavosti.“ ​(PRÍSL. 31:26)

1., 2. a) Akú vlastnosť sú Jehovovi ctitelia povzbudzovaní si rozvíjať? b) Čo sa bude rozoberať v tomto článku?

ZÁVAŽNÉ posolstvo, ktoré dostal staroveký kráľ Lemuel od svojej matky, hovorilo o dôležitých vlastnostiach, ktoré musí mať dobrá manželka. „Otvorila ústa v múdrosti,“ dozvedel sa Lemuel, „a na jazyku má zákon milujúcej láskavosti.“ ​(Prísl. 31:1, 10, 26) Milujúca láskavosť je žiaduca nielen na jazyku múdrej manželky, ale aj na jazyku všetkých, ktorí sa chcú páčiť Jehovovi Bohu. (Prečítajte Príslovia 19:22.) Milujúca láskavosť by mala byť zjavná v reči všetkých pravých ctiteľov Boha.

Čo je milujúca láskavosť? Komu sa má prejavovať? Čo nám pomôže mať na jazyku „zákon milujúcej láskavosti“? Aký vplyv to bude mať na našu komunikáciu s členmi rodiny a spolukresťanmi?

Keď je láskavosť motivovaná vernou láskou

3., 4. a) Čo je milujúca láskavosť? b) Ako sa milujúca láskavosť líši od bežnej ľudskej láskavosti?

Ako napovedá už sám pojem, milujúca láskavosť nesie v sebe črty lásky a láskavosti. Láskavosť je prejavovanie osobného záujmu o druhých ľudí užitočnými skutkami a ohľaduplnými slovami. Keďže druhou stránkou milujúcej láskavosti je láska, záujem o blaho ľudí musí byť prejavovaný z lásky. Pôvodné slovo pre milujúcu láskavosť však znamená viac ako len láskavosť vyvierajúcu z lásky. Je to láskavosť, ktorá sa ochotne a verne pridŕža nejakého človeka, kým nie je jej účel vzhľadom naňho splnený.

Milujúca láskavosť sa od láskavosti líši aj v ďalšom ohľade. Bežná ľudská láskavosť sa môže prejavovať aj cudzím ľuďom. Tento druh láskavosti prejavili apoštolovi Pavlovi a 275 ďalším, ktorí spolu s ním stroskotali, obyvatelia ostrova Malta — ľudia, s ktorými sa nikdy predtým nestretli. (Sk. 27:37–28:2) Na druhej strane milujúca láskavosť je verné lipnutie na niekom, ku komu si už človek rozvinul určitý vzťah. * Túto vlastnosť prejavili Keniti „všetkým synom Izraela v čase, keď vychádzali z Egypta“. (1. Sam. 15:6)

Nevyhnutnosť rozjímania a modlitby

5. Čo nám pomôže nasadiť uzdu nášmu jazyku?

Prejavovať milujúcu láskavosť v reči nie je pre nás vôbec ľahké. Učeník Jakub napísal: „Jazyk nemôže skrotiť nikto z ľudí. Je to nepoddajná, škodlivá vec plná smrtonosného jedu.“ ​(Jak. 3:8) Čo nám môže pomôcť nasadiť uzdu tomuto telesnému údu, ktorý je také ťažké ovládať? Pochopíme to zo slov, ktoré Ježiš adresoval vtedajším náboženským vodcom. Povedal: „Z hojnosti  srdca hovoria ústa.“ ​(Mat. 12:34) Aby milujúca láskavosť chránila náš jazyk, musíme ju najprv rozvíjať v našom srdci — musí sa stať súčasťou našej osobnosti. Pozrime sa, ako nám v tom pomôže rozjímanie a modlitba.

6. Prečo by sme mali s vďačnosťou rozjímať o Jehovových skutkoch milujúcej láskavosti?

V Biblii sa uvádza, že Jehova Boh je „hojný v milujúcej láskavosti“. (2. Mojž. 34:6) „Tvoja milujúca láskavosť, ó, Jehova,“ spieval žalmista, „naplnila zem.“ ​(Žalm 119:64) Písmo obsahuje mnoho správ o tom, ako Jehova prejavil milujúcu láskavosť svojim ctiteľom. Ak si budeme nachádzať čas na to, aby sme s vďačnosťou rozjímali nad ‚Jehovovým počínaním‘, môže to v nás vyvolať túžbu rozvíjať si túto zbožnú vlastnosť. (Prečítajte Žalm 77:12.)

7., 8. a) Akým skutkom prejavil Jehova milujúcu láskavosť Lótovi a jeho rodine? b) Ako sa Dávid cítil, keď mu Boh prejavil milujúcu láskavosť?

Zamyslime sa napríklad nad tým, ako Jehova vyslobodil Abrahámovho synovca Lóta s rodinou, keď sa chystal zničiť Sodomu, mesto v ktorom žili. Keď sa priblížil ten čas, anjeli, ktorí prišli za Lótom, naňho naliehali, aby vzal rodinu a rýchlo opustil mesto. „Keď stále otáľal,“ píše sa v Biblii, „tak [anjeli], lebo Jehova mal s ním súcit, chytili jeho ruku a ruku jeho manželky a ruky jeho dvoch dcér a vyviedli ho von a postavili ho za mesto.“ Keď rozjímame o tomto skutku záchrany, nie je naše srdce podnietené uznať, že to bol prejav Božej milujúcej láskavosti? (1. Mojž. 19:16, 19)

Pouvažujme aj nad príkladom Dávida, kráľa starovekého Izraela, ktorý spieval: „[Jehova] odpúšťa každé tvoje previnenie... uzdravuje všetky tvoje choroby.“ Dávid si istotne nesmierne cenil, že mu Jehova odpustil hriech s Bat-šebou. Jehovu vyvyšoval slovami: „Ako sú nebesia vyššie od zeme, jeho milujúca láskavosť je vyvýšená nad tými, ktorí sa ho boja.“ ​(Žalm 103:3, 11) Rozjímanie o týchto a ďalších biblických správach napĺňa naše srdce vďačnosťou za Jehovovu milujúcu láskavosť a my sme podnietení chváliť ho a ďakovať mu. Čím väčšiu vďačnosť v srdci pociťujeme, tým viac chceme pravého Boha napodobňovať. (Ef. 5:1)

9. Aký silný dôvod majú Jehovovi ctitelia na to, aby v každodennom živote prejavovali milujúcu láskavosť?

Z biblických príkladov vidno, že Jehova prejavuje milujúcu láskavosť — vernú lásku — ľuďom, ktorí majú k nemu dobrý vzťah a majú jeho schválenie. A ako je to v prípade ľudí, ktorí nemajú také puto so živým Bohom? Je k nim Jehova drsný alebo neláskavý? Vôbec nie! „[Boh] je láskavý k nevďačným a zlým,“ píše sa v Lukášovi 6:35. „Pôsobí, aby jeho slnko vychádzalo nad zlými a nad dobrými a dáva dážď na spravodlivých a nespravodlivých.“ ​(Mat. 5:45) Predtým ako sme spoznali pravdu a začali v súlade s ňou konať, prejavoval nám Boh bežnú láskavosť. Ale ako svojim ctiteľom nám prejavuje svoju vernú lásku — neotrasiteľnú milujúcu láskavosť. (Prečítajte Izaiáša 54:10.) Akí vďační za to môžeme byť! A aký silný dôvod nám to dáva, aby sme prejavovali milujúcu láskavosť v reči i v iných stránkach každodenného života!

10. Prečo je modlitba neoceniteľnou pomocou, ak chceme, aby bola milujúca láskavosť súčasťou našej osobnosti?

10 Neoceniteľnou pomocou pri rozvíjaní milujúcej láskavosti je modlitba. Je to tak preto, lebo láska a láskavosť — zložky milujúcej láskavosti — sú stránkami ovocia Jehovovho svätého ducha. (Gal. 5:22) Milujúcu láskavosť si môžeme v srdci rozvíjať  tak, že dovolíme, aby na nás tento duch pôsobil. Najpriamejší spôsob, ako dostať Jehovovho svätého ducha, je poprosiť oň v modlitbe. (Luk. 11:13) Je vhodné, keď opakovane prosíme o Božieho ducha a dávame sa ním viesť. Áno, rozjímanie a modlitba sú nevyhnutné, ak chceme mať na jazyku zákon milujúcej láskavosti.

Láskavá reč v manželstve

11. a) Ako vieme, že Jehova od manželov očakáva, že budú svojim manželkám prejavovať milujúcu láskavosť? b) Ako môže zákon milujúcej láskavosti pomôcť manželovi vyhýbať sa neláskavej reči?

11 Apoštol Pavol nabáda manželov slovami: „Stále milujte svoje manželky, podobne ako aj Kristus miloval zbor a vydal sa zaň.“ ​(Ef. 5:25) Okrem toho im pripomína, čo povedal Jehova Adamovi a Eve. Apoštol píše: „Muž opustí otca a matku a bude sa pridŕžať svojej manželky a tí dvaja sa stanú jedným telom.“ ​(Ef. 5:31) Je zjavné, že Jehova od manžela očakáva, že sa bude verne držať svojej manželky a bude jej vždy prejavovať milujúcu láskavosť. Manžel, ktorého jazyk ovláda verná láska, neodhaľuje chyby svojej manželky na verejnosti ani ju pred druhými neznevažuje. Veľmi rád ju chváli. (Prísl. 31:28) Ak v ich vzťahu vznikne z nejakého dôvodu napätie, milujúca láskavosť podnieti manžela vyhýbať sa takému spôsobu reči, ktorým by manželku ponižoval.

12. Ako môže manželka svojou rečou ukázať, že jej jazyk ovláda zákon milujúcej láskavosti?

12 Zákon milujúcej láskavosti by mal ovládať aj jazyk manželky. Jej reč by nemala byť ovplyvnená duchom sveta. Keďže má „hlbokú úctu k svojmu manželovi“, na verejnosti o ňom hovorí dobre a prehlbuje úctu, ktorú k nemu majú iní ľudia. (Ef. 5:33) A vzhľadom na to, že nechce znižovať jeho autoritu u detí, neprotirečí mu pred nimi ani nespochybňuje jeho názor. Ak s niečím nesúhlasí, porozpráva sa s ním o tom v súkromí. „Žena, ktorá je skutočne múdra, vybudovala svoj dom,“ píše sa v Biblii. (Prísl. 14:1) Jej domácnosť je pre všetkých členov rodiny miestom, kde sa cítia príjemne a uvoľnene.

13. Najmä kde by mal vládnuť zákon milujúcej láskavosti a ako sa to dá dosiahnuť?

13 Aj v súkromí sa musia manželia zhovárať spôsobom, z ktorého sa zračí vzájomná úcta. „Teraz ich naozaj všetky odložte od seba,“ napísal Pavol, „zlosť, hnev, zlo, utŕhačnú reč a oplzlé reči zo svojich úst.“ A dodal: „Oblečte [si] nežnú náklonnosť súcitu, láskavosť, pokoru mysle, miernosť a zhovievavosť... Oblečte [si] lásku, lebo je dokonalým putom jednoty.“ ​(Kol. 3:8, 12–14) Keď deti počúvajú doma láskavú reč, nielenže sa im darí, ale je väčšia pravdepodobnosť, že budú spôsob reči svojich rodičov aj napodobňovať.

14. Ako môžu hlavy rodín svojím jazykom utešovať členov rodiny, o ktorých sa starajú?

 14 Žalmista o Jehovovi napísal: „Kiež, prosím, slúži tvoja milujúca láskavosť, aby ma utešila.“ ​(Žalm 119:76) Jeden vynikajúci spôsob, akým Jehova utešuje svoj ľud, je ten, že ho povzbudzuje a vedie. (Žalm 119:105) Ako môžu hlavy rodín napodobňovať príklad nášho nebeského Otca a používať svoj jazyk na to, aby poskytovali útechu členom rodiny, o ktorých sa starajú? Tak, že ich budú viesť a povzbudzovať. Aký vynikajúci priestor na objavovanie takýchto duchovných pokladov dáva večerné rodinné uctievanie! (Prísl. 24:4)

Prejavuj vernú lásku spoluveriacim

15. Ako môžu starší a ďalší zrelí kresťania používať svoj jazyk tak, aby chránili ostatných členov zboru?

15 „Nech ma neustále ochraňuje tvoja milujúca láskavosť a pravosť,“ modlil sa kráľ Dávid. (Žalm 40:11) Ako môžu kresťanskí starší a ďalší duchovne zrelí členovia kresťanského zboru v tomto ohľade napodobňovať Jehovu? Používať jazyk tak, aby sme obrátili pozornosť na informácie z Biblie, je určite prejav milujúcej láskavosti. (Prísl. 17:17)

16., 17. Napríklad ako môžeme ukázať, že nás v reči vedie zákon milujúcej láskavosti?

16 Čo by sme mali robiť, keby sme si všimli, že niektorý kresťan sa uberá smerom, ktorý je v rozpore s biblickými zásadami? Nemala by nás milujúca láskavosť podnietiť použiť svoj jazyk, aby sme sa pokúsili napraviť ho? (Žalm 141:5) Ak sa dozvieme o vážnom hriechu spoluveriaceho, verná láska nás podnieti povzbudiť previnilca, aby ‚si k sebe zavolal starších zboru‘, ktorí sa potom budú môcť ‚modliť nad ním a potierať ho olejom v Jehovovom mene‘. (Jak. 5:14) Ak by za staršími nešiel a my by sme to neoznámili, nezachovali by sme sa v súlade s milujúcou láskavosťou. Niektorí z nás môžu byť skľúčení, osamelí, sužovaní pocitom bezcennosti alebo ubití sklamaniami. Znamenitý spôsob, ako môžeme ukázať, že na našom jazyku je zákon milujúcej láskavosti, je ‚hovoriť utešujúco so skľúčenými dušami‘. (1. Tes. 5:14)

17 Ako by sme mali reagovať, keď Boží nepriatelia šíria reči o našich spoluveriacich? Nemali by sme začať pochybovať o rýdzosti našich bratov, ale mali by sme také obvinenia zamietnuť a nereagovať na ne, alebo ak je človek, ktorý ich vyslovuje, rozumný,  môžeme sa ho opýtať, či si je istý, že to, čo hovorí, je podložené. Ak chcú nepriatelia Božieho ľudu poznať nejaké informácie o našich kresťanských bratoch, aby im mohli uškodiť, verná láska k našim bratom káže nepovedať im to. (Prísl. 18:24)

Ten, kto sa usiluje o „milujúcu láskavosť, nájde život“

18., 19. Prečo by mal byť v našom správaní k spoluveriacim na našom jazyku zákon milujúcej láskavosti?

18 Verná láska by mala byť vždy zjavná v našom správaní k spoluctiteľom. Zákon milujúcej láskavosti by mal byť na našom jazyku aj za náročných okolností. Jehovovi sa nepáčilo, keď bola milujúca láskavosť synov Izraela ako „rosa, ktorá sa skoro pomíňa“. (Hoz. 6:4, 6) Ale ak je milujúca láskavosť našou stálou vlastnosťou, Jehovovi to robí radosť. Zamyslime sa, ako žehná tých, ktorí sa o túto vlastnosť usilujú.

19 Prísloviach 21:21 sa píše: „Kto sa usiluje o spravodlivosť a milujúcu láskavosť, nájde život, spravodlivosť a slávu.“ K požehnaniam, ktoré taký človek zažije, patrí život — nielen krátke jestvovanie, ale život bez konca. Jehova mu pomáha pevne ‚sa chopiť skutočného života‘. (1. Tim. 6:12, 19) Snažme sa teda za každých okolností ‚prejavovať si navzájom milujúcu láskavosť‘. (Zech. 7:9)

[Poznámka pod čiarou]

^ 4. ods. Podrobnejší rozbor rozdielu medzi milujúcou láskavosťou a vernosťou, láskou a láskavosťou pozri v Strážnej veži z 15. mája 2002, strany 12 – 13, 18 – 19.

Vieš vysvetliť?

• Čo je milujúca láskavosť?

• Čo nám pomôže mať na jazyku zákon milujúcej láskavosti?

• Ako môžu manželskí partneri prejavovať vernú lásku svojou rečou?

• Z čoho vidno, že v našom správaní k spoluveriacim máme na jazyku zákon milujúcej láskavosti?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 23]

Dávid vyvyšoval Jehovovu milujúcu láskavosť

[Obrázok na strane 24]

Máte pravidelné večerné rodinné uctievanie?