Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo odhalí Jehovov deň

Čo odhalí Jehovov deň

 Čo odhalí Jehovov deň

„Jehovov deň príde ako zlodej... zem a diela na nej budú odkryté.“ ​(2. PETRA 3:10)

1., 2. a) Ako sa skončí súčasný zlý systém vecí? b) Nad akými otázkami sa budeme zamýšľať?

SÚČASNÝ zlý systém vecí je založený na zásadnej lži, že ľudia dokážu úspešne vládnuť nad zemou nezávisle od Jehovu. (Žalm 2:2, 3) Môže niečo, čo je založené na klamstve, existovať večne? Jednoznačne nie! Nemusíme však čakať, kým sa Satanov svet sám nezrúti. Naopak, bude to Boh, kto ho zničí vo svojom stanovenom čase a určeným spôsobom. Božím zásahom proti tomuto zlému svetu sa dokonale prejaví Božia spravodlivosť a láska. (Žalm 92:7; Prísl. 2:21, 22)

2 „Jehovov deň,“ napísal apoštol Peter, „príde ako zlodej; v ňom pominú nebesia so sykotom a prvky sa pre žeravú horúčavu rozplynú a zem a diela na nej budú odkryté.“ ​(2. Petra 3:10) Čo sú „nebesia“ a „zem“ spomenuté v tomto texte? Čo sú „prvky“, ktoré sa rozplynú? A čo tým Peter myslel, keď napísal, že „zem a diela na nej budú odkryté“? Keď spoznáme odpovede na tieto otázky, pomôže nám to pripraviť sa na tieto udalosti vzbudzujúce bázeň, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti.

Nebesia a zem, ktoré pominú

3. Čo sú „nebesia“ spomenuté v 2. Petra 3:10 a ako pominú?

Keď sa slovo „nebesia“ používa v Biblii v obraznom zmysle, často označuje vládne moci, ktoré majú vyššie postavenie ako ich poddaní. (Iz. 14:13, 14; Zjav. 21:1, 2) ‚Nebesia, ktoré pominú‘, predstavujú ľudskú vládu nad bezbožnou spoločnosťou. To, že pominú s hlasným „sykotom“ — alebo podľa iného prekladu „s rachotom“ —, môže poukazovať na ich rýchle zničenie.

4. Čo je „zem“ a ako bude zničená?

4 „Zem“ predstavuje svet ľudí odcudzených Bohu. Jeden taký svet už existoval za čias Noacha a na základe Božieho výnosu ho zničila potopa. „Tým istým slovom sú však terajšie nebesia a zem zachované pre oheň a sú zachované na deň súdu a zničenia bezbožných.“ ​(2. Petra 3:7) Zatiaľ čo potopa zničila všetkých bezbožných ľudí naraz, prichádzajúce zničenie sa odohrá v etapách počas „veľkého súženia“. (Zjav. 7:14) V prvej fáze tohto súženia Boh podnieti politických vládcov tohto sveta zničiť „Veľký Babylon“, čím dá najavo, že pohŕda touto náboženskou smilnicou. (Zjav. 17:5, 16; 18:8) Potom v armagedonskej vojne, v poslednej fáze veľkého súženia, sám Jehova zničí zvyšok Satanovho sveta. (Zjav. 16:14, 16; 19:19–21)

„Prvky sa... rozplynú“

5. Čo patrí k obrazným prvkom?

Čo sú „prvky“, ktoré „sa... rozplynú“? Jeden biblický slovník definuje „prvky“ ako „prvotné princípy“ alebo „základy“. Tento pojem, uvádza slovník, „sa používal na písmená abecedy, ktoré sú prvkami reči“. Teda „prvky“, o ktorých hovoril Peter, označujú základné veci, ktoré dávajú tomuto svetu jeho bezbožné vlastnosti, postoje, spôsoby konania a ciele. K ‚prvkom‘ patrí aj ‚duch sveta‘, ktorý „pôsobí v synoch neposlušnosti“. (1. Kor. 2:12; prečítajte Efezanom 2:1–3.) Tento duch alebo ‚vzduch‘ preniká  Satanovým svetom. Podnecuje ľudí uvažovať, plánovať, hovoriť a konať spôsobom, ktorý odráža zmýšľanie Satana, pyšného, spurného „vládcu s mocou nad vzduchom“.

6. Ako sa prejavuje duch sveta?

Preto ľudia nakazení duchom sveta vedome alebo nevedome dovoľujú, aby bola ich myseľ a srdce pod vplyvom Satana, takže odzrkadľujú jeho uvažovanie a postoje. Prejavuje sa to tak, že si robia, čo chcú, bez ohľadu na Božiu vôľu. Ich reakcie sú založené na pýche alebo sebectve, prejavujú spurný postoj voči autorite a bez zábran sa poddávajú ‚žiadosti tela a žiadosti očí‘. (Prečítajte 1. Jána 2:15–17.) *

7. Prečo si musíme ‚chrániť srdce‘?

Je preto veľmi dôležité, aby sme ‚chránili svoje srdce‘ tým, že budeme prejavovať Božiu múdrosť vo výbere spoločnosti, čítania, oddychových činností a webových stránok, ktoré navštevujeme na internete. (Prísl. 4:23) Apoštol Pavol napísal: „Dajte si pozor, aby vás azda niekto neodviedol ako svoju korisť filozofiou a prázdnym klamom podľa ľudskej tradície, podľa základných vecí sveta, a nie podľa Krista.“ ​(Kol. 2:8) Táto výzva je o to naliehavejšia, o čo bližšie je Jehovov deň, lebo v jeho neporovnateľnej ‚horúčave‘ sa roztopia všetky „prvky“ Satanovho systému, čím sa ukáže, že nemôžu odolať páľave Božieho hnevu. To nám pripomína slová Malachiáša 4:1: „Prichádza deň, ktorý horí ako pec, a všetci opovážlivci a všetci, ktorí konajú zlo, budú ako strnisko. A deň, ktorý prichádza, ich určite pohltí.“

„Zem a diela na nej budú odkryté“

8. Ako budú zem a diela na nej „odkryté“?

Čo mal Peter na mysli, keď napísal, že „zem a diela na nej budú odkryté“? Slovo „odkryté“ možno preložiť aj slovami „odhalené“ alebo „obnažené“. Peter mal na mysli to, že počas veľkého súženia Jehova úplne odhalí, že Satanov svet je proti Jehovovi a proti jeho Kráľovstvu, a preto si zaslúži zničenie. Proroctvo týkajúce sa toho času zapísané v Izaiášovi 26:21 hovorí: „Jehova vychádza zo svojho miesta, aby účtoval s previnením obyvateľov zeme proti sebe, a zem istotne odhalí svoje krvipreliatie a nebude už prikrývať svojich zabitých.“

9. a) Čo by sme mali odmietať a prečo? b) Čo by sme si mali rozvíjať a prečo?

Ľudia, ktorí sú formovaní týmto svetom a jeho zlým duchom, v Jehovovom dni ukážu, akí sú v skutočnosti, dokonca tým, že sa budú navzájom zabíjať. Je celkom pravdepodobné, že to množstvo foriem násilníckej zábavy, ktorá je dnes populárna, pôsobí na myseľ mnohých ľudí tak, že v určitom čase sa ruka každého človeka „naozaj zdvihne proti ruke jeho druha“. (Zech. 14:13) Aké dôležité je preto odmietať všetko — filmy, knihy, videohry a podobne —, čo by v nás mohlo rozvinúť vlastnosti, ktoré sú Bohu odporné, ako napríklad pýchu a lásku k násiliu! (2. Sam. 22:28; Žalm 11:5) Miesto toho si rozvíjajme ovocie Božieho svätého ducha, lebo tieto vlastnosti nám pomôžu prežiť páľavu Jehovovho hnevu. (Gal. 5:22, 23)

„Nové nebesia a nová zem“

10., 11. Čo sú „nové nebesia“ a „nová zem“?

10 Prečítajte 2. Petra 3:13. „Nové nebesia“ označujú Božie nebeské Kráľovstvo zriadené v roku 1914, keď sa skončili „ustanovené časy národov“. (Luk. 21:24) Táto kráľovská vláda pozostáva z Krista Ježiša a jeho 144 000 spoluvládcov, z ktorých už väčšina dostala svoju nebeskú odmenu. V knihe  Zjavenie sú títo vyvolení znázornení ako „sväté mesto, Nový Jeruzalem, zostupujúci od Boha z neba a pripravený ako nevesta ozdobená pre svojho manžela“. (Zjav. 21:1, 2, 22–24) Tak ako bol pozemský Jeruzalem sídlom vlády starovekého Izraela, Nový Jeruzalem a jeho Ženích tvorí vládu nového systému vecí. Toto nebeské mesto ‚zostúpi z neba‘ v tom zmysle, že obráti svoju pozornosť na zem.

11 „Nová zem“ je nová pozemská spoločnosť ľudí, ktorí sa budú ochotne podriaďovať Božiemu Kráľovstvu. Duchovný raj, v ktorom Boží ľud radostne žije už dnes, bude napokon v takom prostredí, v akom má byť, na nádhernej ‚obývanej zemi‘. (Hebr. 2:5) Ako môžeme patriť do tohto nového systému vecí?

Priprav sa na Jehovov veľký deň

12. Prečo bude svet zaskočený príchodom Jehovovho dňa?

12 Pavol i Peter predpovedali, že Jehovov deň príde „ako zlodej“ — znenazdania, neočakávane. (Prečítajte 1. Tesaloničanom 5:1, 2.) Dokonca aj praví kresťania, ktorí ho stále očakávajú, budú prekvapení tým, ako náhle príde. (Mat. 24:44) Svet však zažije oveľa viac ako len prekvapenie. Pavol napísal: „Keď [ľudia odcudzení Jehovovi] povedia: ‚Mier a bezpečie!‘, vtedy ihneď príde na nich náhle zničenie ako tiesnivé bolesti na ťarchavú ženu; a určite neuniknú.“ ​(1. Tes. 5:3)

13. Ako sa nedať oklamať volaním „mier a bezpečie!“?

13 Volanie „mier a bezpečie!“ bude iba ďalšia lož inšpirovaná démonmi, ale Jehovových služobníkov neoklame. „Vy však nie ste v tme,“ napísal Pavol, „aby vás ten deň zastihol, ako by zastihol zlodejov, lebo všetci ste synmi svetla a synmi dňa.“ ​(1. Tes. 5:4, 5) Preto zostaňme vo svetle, ďaleko od tmy Satanovho sveta. Peter napísal: „Milovaní, teda keď máte vopred také poznanie, vystríhajte sa, aby vás nezviedli omyly tých [falošných učiteľov vnútri kresťanského zboru], ktorí vzdorujú zákonu, a tak aby ste neodpadli od vlastného pevného postoja.“ ​(2. Petra 3:17)

14., 15. a) Čím nás Jehova poctil? b) Ktoré inšpirované slová by sme si mali vziať k srdcu?

14 Všimnime si, že Jehova nezostal len pri tom, že by nám povedal „vystríhajte sa“. Naopak, poctil nás tým, že nám láskavo dal ‚poznanie vopred‘ vo forme hrubého náčrtu budúcich udalostí.

15 Žiaľ, niektorí si prestali všímať pripomienky, že treba zostať bdelý, alebo k nim dokonca pristupujú skepticky. ‚To sa nám prízvukuje už desiatky rokov,‘ hovoria azda. Ale títo jednotlivci by mali pamätať na to, že takými slovami v skutočnosti spochybňujú slová Jehovu a jeho Syna, nielen  slová triedy verného a rozvážneho otroka. Jehova povedal: „Stále ho očakávaj.“ ​(Hab. 2:3) Podobne Ježiš sa vyjadril: „Zostaňte bdelí, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.“ ​(Mat. 24:42) Okrem toho Peter napísal: „Akými ľuďmi by ste mali byť vy v svätých činoch správania a v skutkoch zbožnej oddanosti, keď očakávate a pevne zachovávate v mysli prítomnosť Jehovovho dňa!“ ​(2. Petra 3:11, 12) Trieda verného otroka a jej vedúci zbor nikdy nezačne zľahčovať tieto naliehavé slová!

16. Akému postoju by sme sa mali vyhýbať a prečo?

16 V skutočnosti je to „zlý otrok“, ktorý dospel k záveru, že Pán sa oneskoruje. (Mat. 24:48) Tento zlý otrok patrí do skupiny opísanej v 2. Petra 3:3, 4. „V posledných dňoch,“ napísal Peter, „prídu posmievači“, ktorí si „podľa vlastných žiadostí“ robia posmech s kresťanov, ktorí poslušne zachovávajú v mysli Jehovov deň. Áno, miesto toho, aby sa títo posmievači zameriavali na záujmy Kráľovstva, zameriavajú sa na seba a na svoje sebecké žiadosti. Nikdy si neosvojme taký neposlušný a nebezpečný postoj! Naopak, ‚považujme trpezlivosť nášho Pána za záchranu‘ a dávajme to najavo tým, že sa budeme naplno zapájať do zvestovania o Kráľovstve a robenia učeníkov a že nebudeme úzkostliví vzhľadom na čas, kedy sa odohrajú predpovedané udalosti, o čom rozhoduje Jehova Boh. (2. Petra 3:15; prečítajte Skutky 1:6, 7.)

Dôveruj Bohu záchrany

17. Ako zareagovali verní kresťania na Ježišovo nabádanie utiecť z Jeruzalema a prečo?

17 Po vpáde rímskej armády do Judey v roku 66 n. l. verní kresťania konali v súlade s Ježišovým nabádaním, aby pri prvej príležitosti utiekli z Jeruzalema. (Luk. 21:20–23) Prečo konali bez meškania a rozhodne? Nepochybne pevne zachovávali v mysli Ježišovo varovanie. Istotne očakávali, že s ich rozhodnutím budú spojené aj ťažkosti, ako ich upozornil Kristus. Ale zároveň vedeli, že Jehova nikdy neopustí svojich verných služobníkov. (Žalm 55:22)

18. Ako ovplyvňujú tvoj postoj k blížiacemu sa veľkému súženiu Ježišove slová zapísané v Lukášovi 21:25–28?

18 Aj my musíme bezvýhradne dôverovať Jehovovi, pretože on jediný bude našou záchranou, keď súčasný systém postihne najväčšie súženie, aké kedy bolo v ľudskej histórii. V určitom okamihu po začiatku veľkého súženia, ale ešte pred vykonaním  rozsudku, ktorý Jehova vyniesol nad zvyškom sveta, „ľudia budú omdlievať od strachu a očakávania vecí prichádzajúcich na obývanú zem“. No zatiaľ čo Jehovovi nepriatelia sa budú triasť od strachu, Jehovovi verní služobníci sa nebudú vôbec báť. Naopak, budú sa tešiť, lebo budú vedieť, že sa priblížilo ich vyslobodenie. (Prečítajte Lukáša 21:25–28.)

19. Čomu sa venuje nasledujúci článok?

19 Áno, tých, ktorí zostávajú oddelení od sveta a jeho ‚prvkov‘, čaká vzrušujúca budúcnosť! Ale ako sa vysvetľuje v nasledujúcom článku, ak chceme získať život, nestačí len vyhýbať sa tomu, čo je zlé. Musíme si rozvíjať vlastnosti, ktoré sa Jehovovi páčia, a konať skutky, ktoré sú mu prijateľné. (2. Petra 3:11)

[Poznámka pod čiarou]

^ 6. ods. Podrobnejší opis vlastností, ktoré vytvára duch sveta, pozri v knihe Rozhovory z Písma, strany 73 – 77.

Vieš vysvetliť?

• Čo predstavujú...

súčasné ‚nebesia a zem‘?

„prvky“?

„nové nebesia a nová zem“?

• Prečo bezvýhradne dôverujeme Bohu?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 5]

Ako môžeš ‚chrániť svoje srdce‘ a zostať oddelený od sveta?

[Obrázok na strane 6]

Ako dávame najavo, že ‚považujeme trpezlivosť nášho Pána za záchranu‘?