Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nachádzaj občerstvenie v duchovných veciach

Nachádzaj občerstvenie v duchovných veciach

 Nachádzaj občerstvenie v duchovných veciach

„Vezmite na seba moje jarmo... a nájdete občerstvenie pre svoje duše.“ ​(MAT. 11:29)

1. O čo sa postaral Boh pri vrchu Sinaj a prečo?

ZMLUVA Zákona uvedená do platnosti pri vrchu Sinaj obsahovala aj ustanovenie o týždennom sabate. Izraelskému národu Jehova prostredníctvom svojho hovorcu Mojžiša prikázal: „Šesť dní máš konať svoju prácu; ale siedmeho dňa máš od nej upustiť, aby si odpočinul tvoj býk a tvoj osol a občerstvil sa syn tvojej otrokyne a cudzí usadlík.“ ​(2. Mojž. 23:12) Áno, Jehova prejavil ohľaduplnosť ľuďom pod Zákonom a láskyplne im dal v týždni deň odpočinku na to, aby ‚sa občerstvili‘.

2. Aký úžitok mal Izrael zo zachovávania sabatu?

Bol sabat vyhradený len na oddych? Nie, bola to neoddeliteľná súčasť uctievania, ktoré Izraeliti preukazovali Jehovovi. Zachovávanie sabatu dávalo hlavám rodín čas na vyučovanie členov svojej rodiny, aby „sa držali Jehovovej cesty a tak konali spravodlivosť“. (1. Mojž. 18:19) Bola to tiež príležitosť, aby sa rodina a priatelia mohli zísť, rozjímať o Jehovových skutkoch a potešiť sa zo vzájomnej spoločnosti. (Iz. 58:13, 14) A čo je ešte dôležitejšie, sabat prorocky poukazoval na čas, keď vďaka Kristovej tisícročnej vláde budú ľudia zažívať skutočné občerstvenie. (Rim. 8:21) Ale ako je to v našich časoch? Kde a ako môžu praví kresťania, ktorých zaujímajú Jehovove cesty, nájsť také občerstvenie?

Nachádzaj občerstvenie v spoločnosti kresťanov

3. Ako sa podporovali kresťania v prvom storočí a k čomu to viedlo?

Apoštol Pavol opísal kresťanský zbor ako ‚stĺp a oporu pravdy‘. (1. Tim. 3:15) Raných kresťanov veľmi podporovalo to, že sa navzájom povzbudzovali a budovali v láske. (Ef. 4:11, 12, 16) Kým bol Pavol v Efeze, povzbudila ho návšteva členov korintského zboru. Všimnime si, ako naňho zapôsobila: „Radujem sa z prítomnosti Štefana, Fortunáta a Achaika,“ uviedol, „lebo občerstvili môjho... ducha.“ ​(1. Kor. 16:17, 18) Podobne po tom, čo Títus určitý čas slúžil bratom v Korinte, Pavol tamojšiemu zboru napísal: „Vy všetci ste osviežili jeho ducha.“ ​(2. Kor. 7:13) Rovnako aj dnes nachádzajú Jehovovi svedkovia pravé občerstvenie v budujúcom kresťanskom spoločenstve.

4. Ako nás občerstvujú zborové zhromaždenia?

Z vlastnej skúsenosti vieš, že zborové zhromaždenia sú zdrojom veľkej radosti. Na nich ‚sa vzájomne povzbudzujeme, každý vierou druhého‘. (Rim. 1:12) Naši kresťanskí bratia a sestry nie sú len známi, s ktorými sa z času na čas stretneme a ktorých poznáme len povrchne. Sú to praví priatelia, ľudia, s ktorými nás spája láska a úcta. Vďaka tomu, že sa s nimi pravidelne stretávame na zhromaždeniach, zažívame veľa radosti a útechy. (Filém. 7)

5. Ako sa môžeme navzájom občerstvovať na zjazdoch?

 Ďalším zdrojom občerstvenia sú naše každoročné zjazdy. Okrem toho, že na týchto väčších zhromaždeniach dostávame životodarné vody pravdy z Božieho Slova, Biblie, máme tam príležitosť ‚rozšíriť sa‘ v priateľstvách. (2. Kor. 6:12, 13) Ale čo ak sme plachí a je pre nás ťažké zoznamovať sa s ľuďmi? Jeden spôsob, ako sa zoznámiť s bratmi a sestrami, je obetavo slúžiť na zjazde. Istá sestra pomáhala na medzinárodnom zjazde a po tejto skúsenosti povedala: „Okrem rodiny a pár priateľov som tam skoro nikoho nepoznala. Ale keď som pomáhala pri upratovaní, zoznámila som sa s mnohými bratmi a sestrami! A bola pri tom ohromná zábava!“

6. Napríklad ako môžeme na dovolenke zažiť občerstvenie?

Izraeliti trikrát ročne cestovali do Jeruzalema na sviatky uctievať Jehovu. (2. Mojž. 34:23) To často znamenalo nechať pole alebo obchod a niekoľko dní ísť pešo po prašných cestách. No keď prišli do chrámu a videli prítomných ‚obetovať chválu Jehovovi‘, ‚veľmi plesali‘. (2. Par. 30:21) Dnes mnoho Jehovových služobníkov zažilo veľkú radosť, keď spolu s rodinou pricestovali na návštevu Bételu, odbočky Jehovových svedkov. Nemohli by ste si naplánovať takú návštevu v rámci najbližšej rodinnej dovolenky?

7. a) Aký úžitok môžu priniesť spoločenské stretnutia? b) Kedy bude stretnutie povzbudzujúce a zostanú naň dobré spomienky?

Povzbudzujúce môžu byť aj spoločenské stretnutia s rodinou a priateľmi. Múdry kráľ Šalamún sa vyjadril: „Nič nie je lepšie pre človeka, než aby jedol a pil a aby dal svojej duši vidieť dobré za svoju tvrdú prácu.“ ​(Kaz. 2:24) Spoločenské stretnutia nielen občerstvujú našu dušu, ale aj posilňujú putá lásky, pretože spolukresťanov lepšie spoznávame.  Aby bolo také stretnutie povzbudzujúce a aby nám naň zostali dobré spomienky, najlepšie je pozvať iba niekoľko hostí a zabezpečiť primeraný dozor, zvlášť ak sa podávajú alkoholické nápoje.

Občerstvenie načerpáš zo služby

8., 9. a) Porovnaj Ježišovo posolstvo s posolstvom znalcov Písma a farizejov. b) Aký úžitok máme z toho, že sa delíme o biblické pravdy?

Ježiš bol v službe horlivý a svojich učeníkov povzbudzoval, aby boli takí istí. Je to zrejmé z týchto jeho slov: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy.“ ​(Mat. 9:37, 38) Posolstvo, ktoré vyučoval, bolo naozaj občerstvujúce; bolo to „dobré posolstvo“. (Mat. 4:23; 24:14) Bol to úplný protiklad zaťažujúcich pravidiel, ktoré na ľudí uvalili farizeji. (Prečítajte Matúša 23:4, 23, 24.)

Keď sa s ľuďmi delíme o posolstvo o Kráľovstve, ponúkame im duchovné občerstvenie a zároveň hlbšie vrývame drahocenné biblické pravdy do vlastnej mysle i srdca. Žalmista výstižne povedal: „Chváľte Jah, lebo je dobré hrať melódie nášmu Bohu; veď je to príjemné.“ ​(Žalm 147:1) Nemohol by si si zväčšiť radosť z toho, že chváliš Jehovu pred blížnymi?

10. Závisí náš úspech v službe od toho, či sa naše posolstvo stretne s kladnou reakciou? Vysvetli to.

10 Je pravda, že v niektorých obvodoch sú ľudia na dobré posolstvo vnímaví viac, v iných menej. (Prečítajte Skutky 18:1, 5–8.) Ak žiješ na mieste, kde posolstvo o Kráľovstve prijíma málo ľudí, snaž sa zamerať na to dobré, čo v službe dosahuješ. Pamätaj na to, že tvoja snaha stále hlásať Jehovovo meno nie je márna. (1. Kor. 15:58) Okrem toho reakcia ľudí na dobré posolstvo nie je meradlom nášho úspechu. Môžeme si byť istí, že Jehova zabezpečí, aby úprimní ľudia dostali možnosť prijať posolstvo o Kráľovstve. (Ján 6:44)

Rodinné uctievanie občerstvuje

11. Akú povinnosť uložil Jehova rodičom a ako si ju môžu plniť?

11 Rodičia, ktorí slúžia Jehovovi, majú povinnosť o ňom a jeho cestách poučovať svoje deti. (5. Mojž. 11:18, 19) Ak máš deti, nachádzaš si pravidelne čas na to, aby si ich poučoval o našom láskavom nebeskom Otcovi? Jehova ti pomáha plniť si túto vážnu povinnosť a uspokojovať potreby tvojej rodiny tým, že poskytuje hojnosť zdravého duchovného pokrmu v knihách, časopisoch, videofilmoch a zvukových nahrávkach.

12., 13. a) Aký úžitok môžu mať rodiny z večerného rodinného uctievania? b) Ako môžu rodičia dosiahnuť, že ich rodinné uctievanie bude občerstvujúce?

12 Navyše verný a rozvážny otrok urobil opatrenie, ktoré rodinám umožňuje mať večerné rodinné uctievanie a na ňom každý týždeň spoločne študovať Bibliu. Mnohí si všimli, že vďaka tomuto opatreniu je ich rodina zomknutejšia a jej členovia cítia k sebe väčšiu lásku a že sa posilnil aj ich vzťah k Jehovovi. Ale ako môžu rodičia dosiahnuť, že rodinné uctievanie bude duchovne občerstvujúce?

13 Večerné rodinné uctievanie by nemalo byť nezáživné a nemala by na ňom vládnuť príliš vážna atmosféra. Veď uctievame „šťastného Boha“ a on chce, aby sme sa pri uctievaní tešili. (1. Tim. 1:11; Fil. 4:4) Mať na rozhovor o duchovných klenotoch z Biblie jeden večer navyše je veľké požehnanie. Rodičia môžu pružne využívať rôzne vyučovacie metódy a uplatňovať svoju predstavivosť a vynachádzavosť. Napríklad v jednej rodine dovolili desaťročnému Brandonovi  predniesť referát s názvom „Prečo Jehova znázorňuje Satana hadom?“ Toto Brandona znepokojovalo, lebo má hady rád, a hnevalo ho, že sa spájajú so Satanom. Niektoré rodiny si z času na čas zahrajú biblické drámy alebo to robia tak, že každý člen rodiny hrá jednu postavu a svoje repliky číta z Biblie. Takéto vyučovanie je nielen živé, ale pomáha tiež udržať pozornosť detí a zapájať ich, aby biblické zásady pôsobili na ich srdce. *

Vyhýbaj sa tomu, čo ťa môže zaťažovať

14., 15. a) Ako v týchto posledných dňoch vzrástol stres a neistota? b) Aké ťažkosti navyše môžeme zažívať?

14 V týchto posledných dňoch súčasného zlého systému vecí vzrástol stres a neistota. Milióny ľudí sú nezamestnané alebo majú iné finančné ťažkosti. Ba aj tí, ktorí pracujú, majú často pocit, že zarobené peniaze prinášajú domov v deravom vrecku a rodina z nich nemá veľký úžitok. (Porovnaj Haggea 1:4–6.) Politici a ďalšie vedúce osobnosti sú bezradní, lebo sa im nedarí odstrániť terorizmus a ďalšie príčiny zla. Mnohých ľudí ubíjajú osobné nedostatky. (Žalm 38:4)

15 Praví kresťania nie sú imúnni voči ťažkostiam a tlakom zo strany Satanovho systému vecí. (1. Jána 5:19) V niektorých prípadoch môžu zažívať ťažkosti navyše, lebo sa snažia zostať verní Jehovovi. „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás,“ povedal Ježiš. (Ján 15:20) Ale aj keď sme „prenasledovaní“, „nie [sme] zanechaní napospas“. (2. Kor. 4:9) Prečo to môžeme povedať?

16. Čo nám môže pomôcť udržiavať si radosť?

16 Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa lopotíte a ste preťažení, a ja vás občerstvím.“ ​(Mat. 11:28) Keď bezvýhradne veríme v Kristovu výkupnú obeť, vkladáme sa takpovediac do Jehovových rúk. Tak nadobúdame „moc, ktorá je nad to, čo je prirodzené“. (2. Kor. 4:7) „Pomocník“, Boží svätý duch, veľmi posilňuje našu vieru, takže skúšky a súženia, ktoré zažívame, dokážeme nielen znášať, ale dokážeme si pritom aj udržiavať radosť. (Ján 14:26; Jak. 1:2–4)

17., 18. a) Na akého ducha si musíme dávať pozor? b) K čomu môže viesť zameranie sa na svetské pôžitky?

17 Praví kresťania dnes sa musia chrániť pred nevhodným vplyvom pôžitkárstva — ducha typického pre tento svet. (Prečítajte Efezanom 2:2–5.) Inak by sme sa mohli chytiť do osídla v podobe ‚žiadosti tela a žiadosti očí a honosného vystavovania prostriedkov na živobytie‘. (1. Jána 2:16) Alebo by sme mohli začať mylne veriť, že občerstvenie nájdeme vtedy, keď sa poddáme žiadostiam tela. (Rim. 8:6) Napríklad niektorí začali zneužívať drogy či alkohol, venovať sa pornografii, extrémnym športom alebo rôznym nevhodným aktivitám, aby zažili niečo vzrušujúce. Účel Satanových ‚úkladov‘ je zviesť človeka tým, že pokriví jeho predstavu o tom, čo je občerstvujúce. (Ef. 6:11)

 18 Isteže, nič nie je zlé na jedení, pití a na zdravých formách oddychovej činnosti, ak sa týmto veciam venujeme v rozumnej miere. Nedovoľujeme však, aby sa stali stredobodom nášho života. Vyrovnanosť a sebaovládanie sú veľmi dôležité zvlášť v časoch, v ktorých žijeme. Osobné záujmy by nás mohli natoľko zaťažiť, že by sme sa stali ‚nečinnými a neplodnými vzhľadom na presné poznanie nášho Pána Ježiša Krista‘. (2. Petra 1:8)

19., 20. Ako možno nájsť pravé občerstvenie?

19 Keď uvažujeme v súlade s Jehovovými nariadeniami, uznávame, že každé potešenie, ktoré ponúka tento svet, je iba chvíľkové. Uvedomoval si to Mojžiš a uvedomujeme si to aj my. (Hebr. 11:25) Skutočnosť je taká, že pravé občerstvenie, ktoré prináša hlboký, dlhodobý pocit radosti a uspokojenia, pramení z konania vôle nášho nebeského Otca. (Mat. 5:6)

20 Ďalej nachádzajme občerstvenie v duchovných veciach. Tak ‚odvrhneme bezbožnosť a svetské žiadosti, kým čakáme na šťastnú nádej a slávne zjavenie veľkého Boha a nášho Záchrancu, Krista Ježiša‘. (Tít. 2:12, 13) Preto buďme odhodlaní zostať pod Ježišovým jarmom tým, že sa budeme podriaďovať jeho autorite a poslúchať jeho pokyny. Tak nájdeme pravé šťastie a občerstvenie!

[Poznámka pod čiarou]

^ 13. ods. Ďalšie informácie o tom, ako možno rodinné štúdium viesť tak, aby bolo zaujímavé a poučné, pozri v Našej službe Kráľovstva z decembra 1990, strany 10 – 11.

Ako by si odpovedal?

• Ako Jehovov ľud dnes nachádza občerstvenie?

• Ako občerstvuje služba nás a ako ľudí, s ktorými sa rozprávame?

• Ako môžu hlavy rodín dosiahnuť, že ich rodinné uctievanie bude občerstvujúce?

• Ktoré veci nás duchovne zaťažujú?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 26]

Keď na seba vezmeme Ježišovo jarmo, nájdeme mnoho zdrojov občerstvenia