Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Háran — staroveké mesto plné života

Háran — staroveké mesto plné života

 Háran — staroveké mesto plné života

ĽUĎOM, ktorí dobre poznajú Bibliu, už len pri vyslovení mena Háran okamžite príde na um verný patriarcha Abrahám. Na ceste z Uru do kanaanskej krajiny sa Abrahám s manželkou Sárou, otcom Térachom a synovcom Lótom zastavili v Hárane. Tu Abrahám nadobudol veľký majetok. Po smrti otca pokračoval v ceste do krajiny, ktorú mu sľúbil pravý Boh. (1. Mojž. 11:31, 32; 12:4, 5; Sk. 7:2–4) Neskôr do Háranu alebo do jeho okolia poslal najstaršieho sluhu, aby našiel manželku pre Izáka. V Hárane žil viac rokov aj Abrahámov vnuk Jakob. (1. Mojž. 24:1–4, 10; 27:42–45; 28:1, 2, 10)

V ultimáte, ktoré judskému kráľovi Ezechiášovi predložil asýrsky kráľ Senacherib, bol Háran uvedený medzi „národmi“, ktoré dobyli asýrski králi. Tu sa označenie „Háran“ vzťahuje nielen na mesto, ale aj na okolitú oblasť. (2. Kráľ. 19:11, 12) V Ezechielovom proroctve sa Háran spomína ako jeden z najvýznamnejších obchodných partnerov Týru, čo potvrdzuje, že išlo o významné stredisko obchodu. (Ezech. 27:1, 2, 23)

Dnes je Háran už len malým mestom blízko Şanlıurfy vo východnom Turecku. Ale kedysi bol staroveký Háran naozaj plný života. Háran je jedno z veľmi mála starovekých osídlení, ktoré si zachovali také meno, akým sú označené v Biblii. Asýrska podoba „Harranu“ môže znamenať „cesta“ alebo „cesta karaván“, čo naznačuje, že Háran ležal na významnej obchodnej ceste medzi väčšími mestami. Podľa nápisov vykopaných v Hárane matka babylonského kráľa Nabonida bola veľkňažkou v chráme Sina, mesačného boha Háranu. Údajne tento chrám Nabonidus opravil. Odvtedy bol Háran svedkom vzostupu a pádu rôznych ríš.

V súčasnosti sa Háran veľmi líši od toho, čím bol kedysi. Staroveký Háran bolo rozvinuté a významné mesto, zvlášť v určitých obdobiach. Dnešný Háran je len hŕstka domov s kupolovitými strechami. Okolo neho sú ruiny starovekých civilizácií. V novom svete, ktorý Boh vytvorí, budú vzkriesení mnohí, ktorí kedysi žili v Hárane — vrátane Abraháma, Sáry a Lóta. Je veľmi pravdepodobné, že nám budú môcť povedať viac o tomto starovekom meste plnom života.

[Obrázok na strane 20]

Ruiny Háranu

[Obrázok na strane 20]

Domy s kupolovitými strechami

[Obrázok na strane 20]

Panoramatický pohľad na dnešný Háran