Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Choď duchom a ži v súlade so svojou oddanosťou

Choď duchom a ži v súlade so svojou oddanosťou

 Choď duchom a ži v súlade so svojou oddanosťou

„Choďte stále duchom a nevykonáte nijakú telesnú žiadosť.“ ​(GAL. 5:16)

1. Aké krsty prebehli v deň Letníc?

KEĎ na Letnice 33 n. l. hovorili Ježišovi nasledovníci jazykmi, bolo to po tom, čo boli pokrstení svätým duchom. Prejavil sa u nich zázračný dar tohto ducha. (1. Kor. 12:4–10) Aký účinok mal na ľudí tento dar i prejav, ktorý predniesol apoštol Peter? Mnohých „bodlo... v srdci“. Na Petrovo nabádanie sa mnohí kajali a boli pokrstení. Historický záznam uvádza: „Tí, ktorí srdečne prijali jeho slovo, boli pokrstení, a v ten deň sa pripojilo asi tritisíc duší.“ ​(Sk. 2:22, 36–41) V súlade s pokynom, ktorý dal predtým Ježiš, boli pokrstení vo vode v mene Otca, Syna a svätého ducha. (Mat. 28:19)

2., 3. a) Objasni rozdiel medzi krstom svätým duchom a krstom v mene svätého ducha. b) Prečo sa od všetkých, ktorí sa dnes stávajú pravými kresťanmi, očakáva krst vo vode?

Je však nejaký rozdiel medzi krstom svätým duchom a krstom v mene svätého ducha?  Áno, je. Tí, ktorí sú pokrstení svätým duchom, sú narodení znova ako Boží synovia splodení duchom. (Ján 3:3) Sú pomazaní za budúcich spolukráľov a nižších kňazov v Božom nebeskom Kráľovstve a sú časťou Kristovho duchovného tela. (1. Kor. 12:13; Gal. 3:27; Zjav. 20:6) Takže tento krst — krst svätým duchom — vykonal Jehova, keď na Letnice a neskôr vybral jednotlivcov za Kristových spoludedičov. (Rim. 8:15–17) Ale čo možno povedať o krste vo vode v mene svätého ducha, teda o krste, ktorý sa pravidelne koná na zjazdoch Jehovovho ľudu v našich časoch?

Krst vo vode je krok, ktorým praví kresťania symbolizujú bezvýhradnú oddanosť Jehovovi Bohu. Tak je to v prípade tých, ktorí dostali nebeské povolanie. Ale krst vo vode je nevyhnutný aj pre milióny mužov a žien v našich časoch, ktorí majú teraz nádej na večný život na zemi. Bez ohľadu na to, akú má človek nádej, krst vo vode v mene Otca a Syna a svätého ducha je nevyhnutný krok, ktorý musí urobiť, aby bol prijateľný Bohu. Od všetkých kresťanov, ktorí sú týmto spôsobom pokrstení, sa očakáva, že budú ‚chodiť stále duchom‘. (Prečítajte Galaťanom 5:16.) Chodíš duchom, a tak žiješ v súlade so svojou oddanosťou?

Čo znamená ‚chodiť duchom‘

4. Čo v podstate znamená ‚chodiť duchom‘?

4 ‚Chodiť duchom‘ znamená podriaďovať sa pôsobeniu svätého ducha, dovoliť, aby na teba pôsobil. Dalo by sa povedať, že to znamená, dať sa svätým duchom viesť v každodenných činnostiach. V 5. kapitole Galaťanom sa odhaľuje kontrast medzi prejavom vplyvu svätého ducha a vplyvu tela. (Prečítajte Galaťanom 5:17, 18.)

5. Akým skutkom sa vyhýba človek, ktorý je pod vplyvom svätého ducha?

Ak si pod vplyvom svätého ducha, usiluješ sa vyhýbať skutkom tela. K nim patria také veci ako „smilstvo, nečistota, voľné správanie, modlárstvo, pestovanie špiritizmu, nepriateľstvá, spory, žiarlivosť, výbuchy hnevu, sváry, rozdelenia, sekty, závisť, pijatiky, hýrenia“. (Gal. 5:19–21) V určitom zmysle ‚umŕtvuješ zvyky tela duchom‘. (Rim. 8:5, 13) To ti pomôže stále zameriavať myseľ na veci ducha a podriaďovať sa jeho usmerňovaniu, a nie dať sa ovládať telesnými žiadosťami.

6. Znázorni, čo je potrebné robiť, aby sme prinášali ovocie ducha.

Keď na teba pôsobí svätý duch, prejavuješ zbožné vlastnosti, „ovocie ducha“. (Gal. 5:22, 23) No uvedomuješ si, že aj z tvojej strany si to vyžaduje určité úsilie. Znázornime si to: Farmár obrába pôdu. Pochopiteľne, nevyhnutne potrebuje slnko a vodu, lebo bez nich by nemohol očakávať nijakú úrodu. Slnečným svetlom by sme mohli znázorniť svätého ducha. Svätý duch je potrebný, aby sme mohli prinášať jeho ovocie. Ale čo by sa urodilo, keby farmár usilovne nepracoval? (Prísl. 10:4) Teda od toho, ako obrábaš pôdu svojho srdca, závisí kvalita a množstvo ovocia svätého ducha, ktoré prinášaš. Preto si polož  otázku: ‚Dovoľujem, aby vo mne svätý duch vytváral svoje ovocie, tým, že s ním spolupracujem?‘

7. Prečo je štúdium a rozjímanie také dôležité, keď si chceš rozvíjať ovocie svätého ducha?

Ak chcú mať farmári dobrú úrodu, musia to, čo zasiali, aj zavlažovať. Ak si chceš rozvíjať ovocie svätého ducha, potrebuješ vody pravdy, ktoré sú obsiahnuté v Biblii a sprístupňované prostredníctvom kresťanského zboru dnes. (Iz. 55:1) Už si pravdepodobne mnohým ľuďom poukázal na to, že Sväté Písmo je výsledok pôsobenia svätého ducha. (2. Tim. 3:16) Navyše trieda verného a rozvážneho otroka poskytuje veľmi potrebné porozumenie čistých vôd biblickej pravdy. (Mat. 24:45–47) Záver je zrejmý. Ak chceme byť pod vplyvom svätého ducha, musíme čítať Božie Slovo a rozjímať o ňom. Keď to robíš, napodobňuješ vynikajúci príklad prorokov, ktorí sa „usilovne dopytovali a starostlivo... skúmali“ informácie, ktoré boli dostupné. Je pozoruhodné, že dokonca aj anjeli sa hlboko zaujímali o duchovné pravdy súvisiace so sľúbeným Semenom a zborom pomazaných kresťanov. (Prečítajte 1. Petra 1:10–12.)

Ako sa dať viesť duchom

8. Prečo je veľmi dôležité, aby si Jehovu prosil o jeho ducha?

Nestačí len študovať Písmo a rozjímať o ňom. Musíš stále prosiť Jehovu o pomoc a vedenie. On môže „urobiť viac ako v nadbytku všetko, o čo prosíme, alebo na čo si pomyslíme“. (Ef. 3:20; Luk. 11:13) Ako by si však odpovedal, keby sa niekto opýtal: „Prečo mám stále prosiť, keď Boh aj tak ‚vie, čo potrebujem, skôr ako ho vôbec prosím‘?“ ​(Mat. 6:8) Napríklad preto, že modlitbou o svätého ducha dávaš najavo, že sa na Jehovu spoliehaš. Predstav si, že za tebou niekto príde s prosbou o pomoc. Určite by si mu pomohol najlepšie, ako vieš, pričom jeden z dôvodov by bol ten, že ťa poprosil o pomoc, čím ti prejavil dôveru. (Porovnaj Príslovia 3:27.) Podobne aj Jehovu teší, keď ho prosíš o jeho ducha, a dá ti ho. (Prísl. 15:8)

9. Ako ti môže účasť na kresťanských zhromaždeniach pomôcť, aby na teba pôsobil Boží duch?

Asi veľmi dobre vieš, že ďalší spôsob, ako na seba nechať pôsobiť Božieho ducha, súvisí s našimi zhromaždeniami a zjazdmi. Veľmi dôležité je vynakladať úsilie, aby sme na nich boli prítomní a venovali pozornosť prebiehajúcemu programu. To ti pomôže pochopiť „hlboké Božie veci“. (1. Kor. 2:10) Užitočné je tiež pravidelne podávať komentáre. Vráť sa v mysli na zhromaždenia, na ktorých si bol v posledných štyroch týždňoch. Ako často si zdvihol ruku, aby si odpovedal, čiže vyjadril svoju vieru? Vidíš v tejto oblasti priestor na zlepšenie? Ak áno, rozhodni sa, čo urobíš v najbližších týždňoch. Jehova tvoju ochotu zapojiť sa uvidí a poskytne ti svojho svätého ducha, čo ti pomôže mať zo zhromaždení, na ktorých sa zúčastňuješ, ešte väčší úžitok.

10. Aké pozvanie predkladáme, keď chodíme duchom?

 10 Chodiť duchom zahŕňa prijať pozvanie, ktoré čítame v Zjavení 22:17: „Duch a nevesta hovoria: ‚Príď!‘ A každý, kto počuje, nech povie: ‚Príď!‘ A každý, kto je smädný, nech príde; každý, kto si praje, nech si vezme zadarmo vodu života.“ Toto pozvanie k vode života predkladá duch, ktorý pôsobí prostredníctvom pomazanej triedy nevesty. Si rozhodnutý hovoriť „príď!“, ak si prijal pozvanie „príď!“? Aká je to výsada môcť sa zapájať do tejto činnosti, ktorá zachraňuje život!

11., 12. Ako je svätý duch zapojený do zvestovania?

11 Táto životne dôležitá činnosť sa dnes dovršuje pod vedením svätého ducha. V Biblii sme čítali, ako bol svätý duch v prvom storočí zapojený do otvárania nových území pre misionárov. Apoštolovi Pavlovi a jeho spoločníkom „svätý duch zabránil hovoriť slovo v oblasti Ázie“; a nedovolil im ísť ani do Bitýnie. Nevieme presne, ako im duch zabránil ísť na tie miesta, ale je zrejmé, že viedol Pavla do rozľahlého obvodu, do Európy. Pavol dostal videnie, v ktorom ho macedónsky muž prosil o pomoc. (Sk. 16:6–10)

12 Jehovov duch aj dnes vedie zvestovanie na celom svete. Jehova nedáva pomazaným zázračné videnia; namiesto toho ich vedie svätým duchom. A tento duch podnecuje bratov a sestry, aby vo zvestovaní a vyučovaní robili všetko, čo môžu. Do tejto životne dôležitej činnosti si nepochybne zapojený aj ty. Môžeš mať z tejto vzrušujúcej činnosti ešte väčšiu radosť?

13. Ako sa môžeš dať usmerňovať svätým duchom? Uveď príklad.

13 Svätým duchom sa môžeš dať usmerňovať tak, že budeš uplatňovať informácie, ktoré dostáva Boží ľud. Pouvažuj o mladej sestre Mihoko z Japonska. Ako nová priekopníčka mala pocit, že nedokáže dobre vykonávať opätovné návštevy; myslela si, že nevie zaujať pozornosť domácich. Približne v tom čase boli v Našej službe Kráľovstva uverejnené praktické návrhy, ako vykonávať krátke opätovné návštevy. Potom vyšla brožúra Ako dosiahnuť uspokojujúci život, ktorá sa ukázala v japonskom obvode zvlášť užitočná. Mihoko uplatnila návrhy, ako brožúru používať a najmä ako s ňou vykonávať krátke opätovné návštevy. Čoskoro zavádzala biblické štúdiá s ľuďmi, ktorí by predtým ponuku štúdia možno odmietli. Hovorí: „Mala som toľko štúdií — niekedy až 12 —, že som niektorých musela zaradiť do poradovníka!“ Áno, keď chodíš duchom tým, že poslúchaš pokyny, ktoré dostávajú Jehovovi služobníci, žneš bohaté požehnania.

Spoliehaj sa na Božieho ducha

14., 15. a) Ako môžu nedokonalí ľudia žiť v súlade so svojou oddanosťou? b) Ako si môžeš nájsť najlepších priateľov?

14 Ako ordinovaný služobník máš pridelenú službu. (Rim. 10:14) Azda sa na ňu necítiš úplne spôsobilý. Ale tak ako je to v prípade pomazaných, aj teba robí spôsobilým  Boh. (Prečítajte 2. Korinťanom 3:5.) Žiť v súlade so svojou oddanosťou môžeš tak, že budeš robiť, čo je v tvojich silách, a budeš sa spoliehať na Božieho ducha.

15 Pochopiteľne, pre nás nedokonalých ľudí nie je ľahké žiť v súlade s oddanosťou nášmu dokonalému Bohu, Jehovovi. Môže to byť sťažené napríklad tým, že niektorí ľudia, s ktorými sme sa predtým priatelili, môžu byť zmätení naším novým spôsobom života a možno „o [nás] hovoria utŕhačne“. (1. Petra 4:4) Neprehliadaj však skutočnosť, že teraz už máš nové priateľstvá, spomedzi ktorých je najdôležitejšie priateľstvo s Jehovom a Ježišom Kristom. (Prečítajte Jakuba 2:21–23.) Veľmi dôležité je tiež spoznať bratov a sestry vo svojom zbore, ktorí patria do ‚celého spoločenstva bratov‘ na svete. (1. Petra 2:17; Prísl. 17:17) Jehova ti svojím duchom pomôže mať priateľov, ktorí budú mať na teba naďalej dobrý vplyv.

16. Ako môžeš mať „záľubu v slabostiach“ podobne ako Pavol?

16 Dokonca aj s priateľmi zo zboru, ktorí sú ti ochotní pomôcť, môže byť pre teba ťažké vyrovnávať sa s každodennými problémami. To, s čím musíš zápasiť, môže v tebe vyvolávať pocity bezradnosti a môžeš mať pocit, akoby si bol v dlhom tuneli problémov, ktorý nemá konca. Hlavne vtedy sa treba obracať na Jehovu s prosbou o svätého ducha. „Keď som slabý,“ napísal apoštol Pavol, „vtedy som mocný.“ ​(Prečítajte 2. Korinťanom 4:7–10; 12:10.) Pavol vedel, že Boží duch môže vyvážiť ľudské slabosti bez ohľadu na ich charakter. Teda Božia činná sila ťa môže posilniť vždy, keď sa cítiš slabý a potrebuješ pomoc. Pavol napísal, že dokázal mať „záľubu v slabostiach“. Vtedy, keď bol slabý, cítil, že naňho pôsobí svätý duch. A ten istý pocit môžeš zažiť aj ty! (Rim. 15:13)

17. Ako ti môže svätý duch pomôcť napredovať k cieľu?

17 Aby sme mohli žiť v súlade so svojou oddanosťou, potrebujeme Božieho svätého ducha. Predstav si, že si na plachetnici. Ak sa chceš bezpečne dostať do cieľa, musíš zistiť, ktorý vietor je ten správny, a potom ho chytiť do plachiet. Tvojím cieľom je slúžiť Jehovovi večne. Nechceš byť zmietaný sem a tam duchom Satanovho sveta. (1. Kor. 2:12) Tým správnym vetrom je v obraznom zmysle svätý duch. Prostredníctvom Božieho Slova a Božej organizácie vedenej duchom ťa svätý duch povedie správnym smerom.

18. Čo si dnes odhodlaný robiť a prečo?

18 Ak študuješ s Jehovovými svedkami a tešíš sa z duchovnej atmosféry medzi nimi, ale dôležité kroky v podobe oddanosti a krstu sú ešte len pred tebou, opýtaj sa sám seba: ‚Prečo ešte váhať?‘ Ak uznávaš úlohu svätého ducha v uskutočňovaní Jehovovej vôle dnes a uvedomuješ si jeho pôsobenie, potom urob to, o čom si sa dozvedel, že je správne. Jehova ti bohato požehná. Štedro ti dá svojho svätého ducha. Ak si bol pokrstený pred rokmi alebo pred desiatkami rokov, istotne si zažil pôsobenie svätého ducha. Videl si a pocítil si, ako ťa Boh dokáže posilniť svojím duchom. A tak to môže byť aj naďalej, áno, po celú nekonečnú budúcnosť. Buď preto odhodlaný ďalej chodiť svätým duchom.

Spomínaš si?

• Čo znamená ‚chodiť duchom‘?

• Čo ti pomôže ‚chodiť stále duchom‘?

• Ako môžeš žiť v súlade so svojou oddanosťou?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 15]

Pri obrábaní pôdy svojho srdca musíš vynakladať úsilie

[Obrázky na stranách 16, 17]

Pôsobí na teba Boží duch?