Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo sa oddať Jehovovi?

Prečo sa oddať Jehovovi?

 Prečo sa oddať Jehovovi?

„Túto noc stál pri mne anjel Boha, ktorému patrím.“ ​(SK. 27:23)

1. Aké kroky urobili tí, ktorí sa dávajú pokrstiť, a aké otázky v súvislosti s tým vznikajú?

„ROBIL si na základe obete Ježiša Krista pokánie zo svojich hriechov a oddal si sa Jehovovi, aby si konal jeho vôľu?“ Toto je jedna z dvoch otázok, na ktoré odpovedajú uchádzači o krst v závere prejavu ku krstu. Prečo sa kresťania musia oddať Jehovovi? Aký úžitok máme z toho, že sme oddaní Bohu? Prečo nikto nemôže prijateľne uctievať Boha, ak sa mu neoddá? Ak chceme pochopiť odpovede na tieto otázky, potrebujeme sa najskôr zamyslieť nad tým, čo je oddanosť.

2. Čo znamená oddať sa Jehovovi?

Čo znamená oddať sa Bohu? Všimnime si, ako apoštol Pavol opísal svoj vzťah k Bohu. V prítomnosti mnohých ľudí na palube lode, ktorej hrozilo stroskotanie, nazval Jehovu ‚Bohom, ktorému patrí‘. (Prečítajte Skutky 27:22–24.) Všetci praví kresťania patria Jehovovi. Naproti tomu svet ako celok „leží v moci toho zlého“. (1. Jána 5:19) Kresťania sa stávajú Jehovovým vlastníctvom vtedy, keď sa Jehovovi oddajú v modlitbe prijateľným spôsobom. Táto oddanosť je osobným sľubom. Po nej nasleduje krst vo vode.

3. Symbolom čoho bol Ježišov krst a ako môžu Ježišovi nasledovníci napodobniť jeho príklad?

Ježiš nám dal príklad, keď sa sám rozhodol konať Božiu vôľu. Keďže sa narodil ako člen izraelského národa oddaného Bohu, už bol Bohu oddaný. Svojím krstom však urobil niečo viac, ako vyžadoval Zákon. Božie Slovo naznačuje, že povedal: „Hľa, prišiel som... aby som konal, ó, Bože, tvoju vôľu.“ ​(Hebr. 10:7; Luk. 3:21) Teda jeho krst bol symbolom toho, že je pripravený konať vôľu svojho Otca. Jeho nasledovníci napodobňujú jeho príklad, keď sa dávajú pokrstiť. V ich prípade je však krst vo vode verejným prejavom toho, že sa v modlitbe osobne oddali Bohu.

Aký úžitok máme z oddanosti

4. Čo sa z priateľstva Dávida a Jonatána učíme o záväzkoch medzi ľuďmi?

Kresťanská oddanosť je vážna vec. Nie je to len obyčajná  dohoda. Je to najdôležitejší záväzok, aký môže človek na seba vziať. Teda aký úžitok máme z oddanosti? Prirovnajme to k záväzkom medzi ľuďmi a zamyslime sa, aký úžitok z nich vyplýva. Jedným príkladom je priateľstvo. Ak chceme mať skutočných priateľov, musíme prijať zodpovednosť, ktorú to so sebou prináša. K tomu patrí aj pocit záväznosti — povinnosti starať sa o priateľov. Medzi najpôsobivejšie príklady priateľstva opísané v Biblii patrí priateľstvo Dávida a Jonatána. Títo dvaja muži dokonca uzavreli zmluvu o vzájomnom priateľstve. (Prečítajte 1. Samuelovu 17:57; 18:1, 3.) Hoci takéto priateľstvá sú zriedkavé, väčšina prekvitá, keď priatelia majú voči sebe pocit záväzku, čiže cítia voči sebe určitú povinnosť. (Prísl. 17:17; 18:24)

5. Ako mohol mať otrok trvalý úžitok z toho, že patril dobrému pánovi?

V Zákone, ktorý dal Boh Izraelu, sa opisuje ďalší vzťah, v ktorom mali ľudia úžitok z toho, že sa zaviazali. Ak chcel niektorý otrok pociťovať istotu, ktorú by mu prinášalo to, že by trvale patril dobrému pánovi, mohol uzavrieť trvalú a záväznú dohodu. V Zákone sa uvádza: „Keby otrok hovoril naliehavo: ‚Skutočne milujem svojho pána, svoju manželku a svojich synov; nechcem vyjsť ako ten, komu je daná voľnosť,‘ tak ho jeho pán privedie blízko pred pravého Boha a privedie ho ku dverám alebo k zárubni; a jeho pán mu prepichne ucho šidlom a on bude otrokom na neurčitý čas.“ ​(2. Mojž. 21:5, 6)

6., 7. a) Aký úžitok majú ľudia zo záväzných sľubov? b) Čo nám to hovorí o našom vzťahu k Jehovovi?

Manželstvo je príkladom vzťahu, ktorý sa vyznačuje veľkou mierou záväznosti. Záväzok nie je voči nejakej zmluve, ale voči druhej osobe. Keď dvaja ľudia žijú spolu bez uzavretia manželstva, nikdy nemôžu pociťovať skutočnú istotu a rovnako ju nemôžu pociťovať ani ich deti. No partneri, ktorí sú viazaní počestným manželstvom, majú silné biblické dôvody snažiť sa s láskou riešiť problémy, keď vzniknú. (Mat. 19:5, 6; 1. Kor. 13:7, 8; Hebr. 13:4)

V biblických časoch mali ľudia úžitok z toho, že svoje obchodné a pracovné vzťahy vyjadrili vo forme záväznej zmluvy. (Mat. 20:1, 2, 8) Rovnako je to aj dnes. Je napríklad užitočné mať písomnú zmluvu, keď vstupujeme do obchodného vzťahu alebo keď začíname pracovať u nového zamestnávateľa. Preto ak záväznosť skvalitňuje vzťahy medzi ľuďmi, napríklad priateľstvo, manželstvo alebo pracovný vzťah, o čo väčší úžitok budeš mať zo svojho vzťahu k Jehovovi, keď sa mu bezvýhradne oddáš! Zamyslime sa teraz nad tým, aký úžitok mali v minulosti ľudia z toho, že sa oddali Jehovovi Bohu, a prečo možno povedať, že to bolo oveľa viac ako len bežná dohoda.

Aký úžitok mal z oddanosti Bohu Izrael

8. Čo znamenala oddanosť Bohu pre Izrael?

Izraelský národ sa ako celok oddal Jehovovi vtedy, keď mu dal sľub. Jehova zhromaždil tento národ pri vrchu Sinaj a povedal mu: „Ak budete teraz prísne poslúchať môj hlas a skutočne budete dodržiavať moju zmluvu, tak sa istotne stanete mojím zvláštnym majetkom zo všetkých ostatných národov.“ Ľudia jednohlasne odpovedali: „Všetko, čo hovoril Jehova, sme ochotní robiť.“ ​(2. Mojž. 19:4–8) Oddanosť Bohu znamenala v prípade Izraelitov viac ako len zaviazať sa vykonávať nejakú činnosť. Znamenalo to, že patria Jehovovi, a Jehova sa k nim správal ako k svojmu ‚zvláštnemu majetku‘.

9. Aký úžitok mali Izraeliti z toho, že boli oddaní Bohu?

 Izraeliti mali úžitok z toho, že patrili Jehovovi. Bol verný a staral sa o nich tak, ako sa láskavý rodič stará o dieťa. Boh Izraelitom povedal: „Či môže manželka zabudnúť na svoje dojča, takže by neľutovala syna svojho brucha? Aj tieto ženy môžu zabudnúť, ale ja na teba nezabudnem.“ ​(Iz. 49:15) Jehova ich viedol prostredníctvom Zákona, povzbudzoval prostredníctvom prorokov a ochraňoval prostredníctvom anjelov. Žalmista napísal: „Hovorí svoje slovo Jakobovi, svoje predpisy a svoje sudcovské rozhodnutia Izraelovi. Tak neurobil nijakému inému národu.“ ​(Žalm 147:19, 20; prečítajte Žalm 34:7, 19; 48:14.) Tak ako sa Jehova v minulosti staral o národ, ktorý mu patril, bude sa aj dnes starať o tých, ktorí sa mu oddali.

Prečo by sme sa mali oddať Bohu

10., 11. Narodili sme sa do Jehovovej rodiny? Vysvetli to.

10 Niektorí si pri úvahe o kresťanskej oddanosti a krste kladú otázku: ‚Prečo nemôžem Boha uctievať aj bez toho, aby som sa mu oddal?‘ Dôvod sa jasne ukáže, keď sa zamyslíme, aké je v skutočnosti naše terajšie postavenie pred Bohom. Uvedomme si, že pre Adamov hriech sme sa všetci narodili mimo Božej rodiny. (Rim. 3:23; 5:12) Oddanosť Bohu je nevyhnutná požiadavka, ktorú musíme splniť, ak chceme byť prijatí do Božej rodiny inteligentných tvorov. Pozrime sa, prečo je to tak.

11 Nikomu z nás biologický otec neodovzdal dokonalý život, teda taký, aký sme mali pôvodne mať. (1. Tim. 6:19) Nenarodili sme sa ako Božie deti, pretože keď prvá ľudská dvojica zhrešila, ľudstvo bolo oddelené od svojho láskavého Otca a Stvoriteľa. (Porovnaj 5. Mojžišovu 32:5.) Odvtedy žil svet ľudstva mimo Jehovovej rodiny, odcudzený Bohu.

12. a) Ako sa môžu nedokonalí ľudia stať členmi Božej rodiny? b) Aké kroky musíme urobiť pred krstom?

12 Ako jednotlivci však môžeme požiadať Boha, aby nás prijal do svojej rodiny schválených služobníkov. * Ako je to možné, keď sme hriešni? Apoštol Pavol napísal: „Boli [sme] zmierení s Bohom smrťou jeho Syna, keď sme boli nepriateľmi.“ ​(Rim. 5:10) Pri krste prosíme Boha o čisté svedomie, aby sme mu boli prijateľní. (1. Petra 3:21) Ale určité kroky musíme urobiť ešte pred krstom. Musíme Boha spoznať, naučiť sa dôverovať mu, kajať sa a tiež zmeniť spôsob svojho konania. (Ján 17:3; Sk. 3:19; Hebr. 11:6) A skôr ako budeme prijatí do Božej rodiny, musíme urobiť ešte ďalší krok. Aký?

13. Prečo je vhodné, aby človek, ktorý chce patriť do Božej rodiny schválených služobníkov, vyjadril Bohu sľub oddanosti?

13 Skôr ako sa niekto odcudzený Bohu môže stať členom Božej rodiny schválených služobníkov, musí dať Jehovovi slávnostný sľub. Aby sme pochopili, prečo je to potrebné, predstavme si starostlivého otca, ktorý prejavuje láskyplný záujem o osireného mladého chlapca a chce ho adoptovať. O otcovi je známe, že je to dobrý človek. Ale predtým ako chlapca prijme za svojho syna, chce, aby mu dal sľub. Preto mu hovorí: „Ešte skôr ako ťa prijmem za syna, potrebujem vedieť, že ma budeš ako otca milovať a rešpektovať.“ Muž ho prijme do svojej rodiny, len ak mu to s celou vážnosťou sľúbi. Nie je to rozumné? Podobne Jehova prijíma do svojej rodiny len tých, ktorí sú ochotní  vyjadriť mu sľub oddanosti. V Biblii sa píše: „Obetujte mu sami seba: živú obeť, oddanú a vhodnú na to, aby ju prijal.“ ​(Rim. 12:1; The New English Bible)

Skutok lásky a viery

14. Prečo môžeme povedať, že oddanosť je prejavom lásky?

14 Sľub oddanosti Jehovovi je prejav našej vrúcnej lásky k nemu. V určitých ohľadoch sa podobá manželskému sľubu. Kresťanský ženích vyjadruje neveste lásku sľubom, že jej bude verný za každých okolností. Je to vyjadrenie trvalého záväzku voči osobe, nie je to len sľub niečo urobiť. Kresťanský ženích chápe, že by nemohol žiť so svojou nevestou, keby nezložil manželský sľub. Podobne ani my by sme nemohli mať plný úžitok z toho, že sme členmi Jehovovej rodiny, keby sme Jehovovi nedali sľub oddanosti. Oddávame sa mu, lebo mu aj napriek svojej nedokonalosti túžime patriť a sme rozhodnutí byť mu verní za každých okolností. (Mat. 22:37)

15. V akom zmysle je oddanosť prejavom viery?

15 Keď sa oddávame Bohu, je to prejav našej viery. Prečo je to tak? Naša viera v Jehovu nám dáva istotu, že približovať sa k Bohu je pre nás dobré. (Žalm 73:28) Vieme, že kým žijeme v tomto ‚pokrivenom a prevrátenom pokolení‘, nebude vždy ľahké chodiť s Bohom, ale dôverujeme jeho sľubom, že nás bude v našej snahe podporovať. (Fil. 2:15; 4:13) Vieme, že sme nedokonalí, ale sme presvedčení, že Jehova bude k nám milosrdný, i keď urobíme chyby. (Prečítajte Žalm 103:13, 14; Rimanom 7:21–25.) Veríme, že Jehova odmení naše odhodlanie zostať rýdzi. (Jób 27:5)

Oddanosť Bohu prináša šťastie

16., 17. Prečo oddanosť Jehovovi vedie k šťastiu?

16 Oddanosť Jehovovi vedie k šťastiu, lebo v sebe zahŕňa dávanie. Ježiš vyjadril základnú pravdu, keď povedal: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ ​(Sk. 20:35) Počas svojej pozemskej služby sám naplno zažil šťastie, ktoré prináša dávanie. Keď to bolo potrebné, odoprel si odpočinok, jedlo i pohodlie, aby ľuďom pomohol nájsť cestu k životu. (Ján 4:34) Nachádzal potešenie v tom, že mohol rozradostňovať srdce svojho nebeského Otca. Ježiš povedal: „Vždy robím to, čo sa mu páči.“ ​(Ján 8:29; Prísl. 27:11)

17 Teda Ježiš ukázal svojim nasledovníkom uspokojujúci spôsob života, keď povedal: „Ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie sám seba.“ ​(Mat. 16:24) Také konanie nás približuje k Jehovovi. Mohli by sme sa zveriť do starostlivosti niekomu láskavejšiemu?

18. Prečo život v súlade s oddanosťou Jehovovi prináša viac šťastia ako oddanosť hocičomu alebo hocikomu inému?

 18 Oddať sa Jehovovi a potom žiť v súlade so svojou oddanosťou tým, že konáme jeho vôľu, prináša viac šťastia, než keby sme sa oddali hocičomu alebo hocikomu inému. Napríklad mnoho ľudí zasvätí svoj život získavaniu hmotného majetku, no nedosiahnu skutočné šťastie a pravé uspokojenie. Ale ľudia, ktorí sa oddajú Jehovovi, nachádzajú trvalé šťastie. (Mat. 6:24) Česť byť „Božími spolupracovníkmi“ im prináša šťastie, pričom nie sú oddaní konaniu nejakej činnosti, ale nášmu vďačnému Bohu. (1. Kor. 3:9) Ich obete by si nemohol nikto ceniť viac ako on. Svojim verným služobníkom dokonca vráti mladosť, aby mohli mať z jeho starostlivosti úžitok po celú večnosť. (Jób 33:25; prečítajte Hebrejom 6:10.)

19. Akú výsadu majú ľudia oddaní Jehovovi?

19 Keď oddáš svoj život Jehovovi, získaš k nemu blízky vzťah. V Biblii sa píše: „Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ ​(Jak. 4:8; Žalm 25:14) V nasledujúcom článku sa budeme venovať dôvodom, prečo môžeme s dôverou urobiť rozhodnutie patriť Jehovovi.

[Poznámka pod čiarou]

^ 12. ods. Ježišove „iné ovce“ sa nestanú Božími synmi, kým sa neskončí tisíc rokov. Ale keďže sa Bohu oddali, môžu ho oprávnene nazývať „Otcom“ a môžu sa právom považovať za členov rodiny Jehovových ctiteľov. (Ján 10:16; Iz. 64:8; Mat. 6:9; Zjav. 20:5)

Ako by si odpovedal?

• Čo znamená oddať sa Bohu?

• Aký úžitok máme z toho, že sme sa oddali Bohu?

• Prečo je potrebné, aby sa kresťania oddali Jehovovi?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 6]

Život v súlade s oddanosťou Bohu nám prinesie trvalé šťastie