Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Dokáž, že si pravým nasledovníkom Krista

Dokáž, že si pravým nasledovníkom Krista

 Dokáž, že si pravým nasledovníkom Krista

„Každý dobrý strom nesie znamenité ovocie, ale každý skazený strom nesie bezcenné ovocie.“ ​(MAT. 7:17)

1., 2. Aký rozdiel je medzi pravými a falošnými nasledovníkmi Krista zvlášť v tomto čase konca?

JEŽIŠ povedal, že medzi ľuďmi, ktorí o sebe nepravdivo tvrdia, že mu slúžia, a jeho pravými nasledovníkmi bude rozdiel v ovocí, ktoré budú prinášať — v ich učení a konaní. (Mat. 7:15–17, 20) Pravda je taká, že ľudí ovplyvňuje to, čo prijímajú do mysle a do srdca. (Mat. 15:18, 19) Ľudia, ktorí sa sýtia klamstvami, prinášajú „bezcenné ovocie“, zatiaľ čo tí, ktorí sa sýtia duchovnými pravdami, prinášajú „znamenité ovocie“.

Tieto dva druhy ovocia sa v tomto čase konca stali jasne viditeľnými. (Prečítajte Daniela 12:3, 10.) Falošní kresťania majú skreslený názor na Boha a mnohí sú mu oddaní len naoko, zatiaľ čo tí, ktorí sa na veci pozerajú duchovne, uctievajú Boha „duchom a pravdou“. (Ján 4:24; 2. Tim. 3:1–5) Praví nasledovníci sa usilujú prejavovať také vlastnosti ako Kristus. Robíš to aj ty osobne? Pri úvahe nad nasledujúcimi piatimi poznávacími znakmi pravého kresťanstva sa pýtaj sám seba: ‚Je zjavné, že to, ako konám a čo učím, je v súlade s Božím Slovom? Robím tým pravdu príťažlivú pre ľudí, ktorí ju hľadajú?‘

Ži podľa Božieho Slova

3. Čo sa Jehovovi páči a čo to znamená pre pravých kresťanov?

3 „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva,“ povedal Ježiš, „ale ten, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ ​(Mat. 7:21) Teda Jehovovi sa páči nie to, že sa niekto k pravému kresťanstvu hlási, ale to, že ho praktizuje. Pre Kristových pravých nasledovníkov to znamená prispôsobiť tomu celý spôsob života vrátane svojho postoja k peniazom, svetskej práci, zábave, svetským zvykom a oslavám, ako aj k manželstvu a iným vzťahom s ľuďmi. Falošní kresťania však prijímajú zmýšľanie a spôsoby konania sveta, ktoré sa v týchto posledných dňoch stávajú čoraz bezbožnejšími. (Žalm 92:7)

4., 5. Ako môžeme v živote uplatniť Jehovove slová z Malachiáša 3:18?

V súlade s tým prorok Malachiáš napísal: „Určite opäť uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a zlým, medzi tým, ktorý slúži Bohu, a tým, ktorý mu neslúžil.“ ​(Mal. 3:18) Keď sa zamýšľaš nad týmito slovami, opýtaj sa sám seba: ‚Splývam s týmto svetom alebo sa od neho odlišujem? Snažím sa vždy zapadnúť medzi svetských ľudí vo svojom okolí, či už v škole, alebo v zamestnaní, alebo sa stále pevne držím biblických zásad a odvážne ich obhajujem, keď je to namieste?‘ (Prečítajte 1. Petra 3:16.) Pochopiteľne, nechceme sa javiť príliš spravodlivými, ale mali by sme sa odlišovať od ľudí, ktorí nemilujú Jehovu a neslúžia mu.

Ak vidíš, že by si sa mal v niektorej oblasti zlepšiť, predlož to Jehovovi v modlitbe a duchovne sa posilňuj pravidelným štúdiom Biblie, modlitbou a účasťou na zhromaždeniach. Čím lepšie budeš uplatňovať to, čo je v Božom Slove, tým viac budeš prinášať  ‚znamenitého ovocia‘ vrátane ‚ovocia pier, ktoré sa verejne hlásia k Božiemu menu‘. (Hebr. 13:15)

Obhajuj Božie Kráľovstvo

6., 7. Aký rozdiel vidno medzi pravými a falošnými kresťanmi v súvislosti s posolstvom o Kráľovstve?

Ježiš povedal: „Musím oznamovať dobré posolstvo o Božom kráľovstve aj iným mestám, lebo nato som bol poslaný.“ ​(Luk. 4:43) Prečo Ježiš hovoril v službe hlavne o Božom Kráľovstve? Vedel, že on ako Kráľ tohto Kráľovstva spolu so svojimi vzkriesenými pomazanými bratmi odstráni základné príčiny ľudských problémov: hriech a Diabla. (Rim. 5:12; Zjav. 20:10) Preto svojim nasledovníkom prikázal, aby o Kráľovstve zvestovali až do konca súčasného systému vecí. (Mat. 24:14) Ľudia, ktorí len tvrdia, že sú Kristovými nasledovníkmi, sa do tejto činnosti nezapájajú — v skutočnosti ani nemôžu. Prečo? Najmenej z troch dôvodov. Po prvé, nemôžu zvestovať o niečom, čomu nerozumejú. Po druhé, väčšine z nich chýba pokora a odvaha potrebná na to, aby dokázali zniesť posmech a odpor, ku ktorému môže viesť odovzdávanie posolstva o Kráľovstve blížnym. (Mat. 24:9; 1. Petra 2:23) A po tretie, falošní kresťania nemajú Božieho ducha. (Ján 14:16, 17)

Na druhej strane Kristovi praví nasledovníci vedia, čo je Božie Kráľovstvo a čo dosiahne. Okrem toho považujú záujmy tohto Kráľovstva vo svojom živote za prioritu a s pomocou Jehovovho ducha ho hlásajú po celej zemi. (Zech. 4:6) Zapájaš sa do tejto činnosti pravidelne? Snažíš sa ako hlásateľ Kráľovstva zlepšovať, napríklad tým, že službe venuješ viac času alebo že sa v nej usiluješ byť efektívnejší? Niektorí sa snažia skvalitniť svoju službu tým, že v nej začali lepšie používať Bibliu. „Božie slovo je živé a vykonáva moc,“ napísal apoštol Pavol, ktorý mal vo zvyku hovoriť z Písiem. (Hebr. 4:12; Sk. 17:2, 3)

8., 9. a) Z akých skúseností vidno, že je veľmi dôležité používať v službe Bibliu? b) Ako sa môžeme zlepšiť v používaní Božieho Slova?

Jeden brat v službe z domu do domu prečítal istému katolíkovi Daniela 2:44 a vysvetlil mu, ako Božie Kráľovstvo zabezpečí pravý mier a bezpečie. Muž na to povedal: „Veľmi si cením, že ste otvorili Bibliu a ukázali, čo ten text hovorí; že ste mi to len nepovedali.“ Keď iný brat prečítal istej žene z gréckej ortodoxnej cirkvi biblický text, položila mu veľa zaujímavých otázok. Aj v tomto prípade brat spolu s manželkou odpovedal na otázky z Biblie. Neskôr žena povedala: „Viete, prečo som bola ochotná rozprávať sa s vami? Prišli ste k mojim dverám s Bibliou a čítali ste z nej.“

Isteže, naša literatúra je dôležitá a treba ju v službe ponúkať. Ale naším hlavným nástrojom je Biblia. Preto ak ešte nemáš vo zvyku pravidelne v službe používať Bibliu, môžeš si to dať za cieľ. Mohol by si si vybrať niekoľko hlavných textov, ktoré vysvetľujú, čo je Božie Kráľovstvo a ako vyrieši  problémy, ktoré trápia ľudí v tvojom okolí. A potom buď pripravený prečítať ich v službe z domu do domu.

Hrdo nos Božie meno

10., 11. Aký postoj prejavil k Božiemu menu Ježiš a aký prejavujú mnohí z tých, ktorí tvrdia, že ho nasledujú?

10 „‚Ste moji svedkovia,‘ je Jehovov výrok, ‚a ja som Boh.‘“ ​(Iz. 43:12) Jehovov najvýznamnejší svedok, Ježiš Kristus, považoval za česť nosiť Božie meno a oznamovať ho. (Prečítajte 2. Mojžišovu 3:15; Jána 17:6; Hebrejom 2:12.) A práve preto, že oznamoval meno svojho Otca, bol označený za „Verného svedka“. (Zjav. 1:5; Mat. 6:9)

11 Naproti tomu mnohí, ktorí o sebe tvrdia, že zastupujú Boha a jeho Syna, zaujali k Božiemu menu hanebný postoj; dokonca ho odstránili zo svojich prekladov Biblie. Podobný postoj sa nedávno odrazil v nariadení katolíckym biskupom, v ktorom sa hovorilo, že „Božie meno vo forme tetragramatonu JHVH sa pri bohoslužbách nemá ani používať, ani vyslovovať“. * Aké trestuhodné je také uvažovanie!

12. Ako začali byť Jehovovi služobníci v roku 1931 ešte viac spájaní s Jehovom?

12 Praví kresťania napodobňujú Krista a „veľký oblak svedkov“, ktorí boli pred ním, a hrdo používajú Božie meno. (Hebr. 12:1) V roku 1931 začali byť Boží služobníci spájaní s Jehovom ešte viac, keď prijali meno Jehovovi svedkovia. (Prečítajte Izaiáša 43:10–12.) Tak sa Kristovi praví nasledovníci vo veľmi špecifickom zmysle stali „ľuďmi, ktorí sa nazývajú [Božím] menom“. (Sk. 15:14, 17)

13. Ako môžeme žiť v súlade s menom, ktoré nám dal Boh?

13 Ako môže každý z nás žiť v súlade s naším jedinečným menom? Jedna nevyhnutná vec je verne vydávať svedectvo o Bohu. „Každý, kto vzýva Jehovovo meno, bude zachránený,“ napísal Pavol. „Ale ako budú vzývať toho, v koho neuverili? A ako uveria v toho, o kom nepočuli? A ako počujú, ak nebude nikto zvestovať? Ale ako budú zvestovať, ak neboli poslaní?“ ​(Rim. 10:13–15) Okrem toho musíme aj taktne odhaľovať náboženské lži, ktoré pošpiňujú nášho Stvoriteľa. Príkladom je náuka o ohnivom pekle, ktorá v skutočnosti pripisuje nášmu Bohu lásky krutosť vlastnú Diablovi. (Jer. 7:31; 1. Jána 4:8; porovnaj Marka 9:17–27.)

14. Ako niektorí zareagovali, keď spoznali Božie osobné meno?

14 Si hrdý na to, že nosíš meno svojho nebeského Otca? Pomáhaš ďalším ľuďom spoznať toto sväté meno? Istá žena z Paríža sa dozvedela, že Jehovovi svedkovia poznajú Božie meno, a tak keď neskôr stretla svedkyňu, požiadala ju, aby jej ho ukázala v jej Biblii. Keď si prečítala Žalm 83:18, hlboko to na ňu zapôsobilo. Začala študovať Bibliu a teraz je vernou sestrou a dokonca slúži v inej krajine. Keď istá katolíčka žijúca v Austrálii prvý raz videla v Biblii Božie meno, rozplakala sa od radosti. Teraz už veľa rokov slúži ako pravidelná priekopníčka. Na Jamajke nedávno svedkovia istej žene ukázali Božie meno v jej vlastnej Biblii a aj ona sa od radosti rozplakala. Teda buď hrdý na to, že nosíš Božie meno, a podobne ako Ježiš oznamuj toto drahocenné meno všetkým ľuďom.

„Nemilujte svet“

15., 16. Ako sa praví kresťania pozerajú na svet a aké otázky by sme si mali položiť?

15 „Nemilujte svet ani veci vo svete. Ak niekto miluje svet, niet v ňom Otcovej lásky.“ ​(1. Jána 2:15) Svet a jeho duch telesnosti sú v odpore voči Jehovovi a jeho svätému duchu. Preto Kristovi praví nasledovníci  nielenže nie sú časťou tohto sveta navonok, ale zavrhujú ho už v srdci, lebo vedia, že „priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom“. (Jak. 4:4)

16 Poslúchať Jakubove slová vo svete, ktorý ponúka nespočítateľné množstvo pokušení, môže byť náročné. (2. Tim. 4:10) Preto sa Ježiš za svojich nasledovníkov modlil: „Neprosím ťa, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si nad nimi bdel kvôli tomu zlému. Nie sú časťou sveta, tak ako ja nie som časťou sveta.“ ​(Ján 17:15, 16) Polož si otázky: ‚Snažím sa nebyť časťou sveta? Poznajú ľudia môj postoj k nebiblickým oslavám a zvykom, a to aj k takým, ktoré nemajú pohanský pôvod, ale v ktorých sa zreteľne odzrkadľuje duch sveta?‘ (2. Kor. 6:17; 1. Petra 4:3, 4)

17. Čo môže úprimných ľudí podnietiť postaviť sa na Jehovovu stranu?

17 Náš biblicky podložený postoj určite nepovedie k priazni sveta, ale v úprimných ľuďoch možno vyvolá túžbu dozvedieť sa viac. Keď takíto ľudia uvidia, že naša viera je pevne založená na Písme a prejavuje sa v každej oblasti nášho života, môžu pomazaným akoby povedať: „My pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že je s vami Boh.“ ​(Zech. 8:23)

Prejavuj pravú kresťanskú lásku

18. Napríklad ako sa prejavuje láska k Jehovovi a blížnemu?

18 Ježiš povedal: „Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou“ a „budeš milovať svojho blížneho ako sám seba“. (Mat. 22:37, 39) Táto láska (v gréčtine agapé) má morálnu hodnotu a je založená na zásadách, zmysle pre zodpovednosť a pre to, čo je vhodné, ale často zahŕňa aj silné city. Môže byť vrúcna a intenzívna. (1. Petra 1:22) Je pravým opakom sebectva, lebo sa prejavuje nesebeckými slovami a skutkami. (Prečítajte 1. Korinťanom 13:4–7.)

19., 20. Porozprávajte niekoľko skúseností, z ktorých vidno silu kresťanskej lásky.

19 Keďže láska je výsledkom pôsobenia Božieho svätého ducha, praví kresťania vďaka nej dokážu to, čo iní ľudia nedokážu,  napríklad prekonať rasové, kultúrne i politické bariéry. (Prečítajte Jána 13:34, 35; Gal. 5:22) Keď symbolické ovce vidia takéto prejavy lásky, má to na ne silný vplyv. Napríklad keď istý mladý Žid v Izraeli prvýkrát navštívil kresťanské zhromaždenie, bol veľmi milo prekvapený, že židovskí a arabskí bratia bok po boku uctievajú Jehovu. Vďaka tomu začal navštevovať zhromaždenia pravidelne a prijal ponuku biblického štúdia. Prejavuješ takú vrúcnu lásku bratom aj ty? A máš za cieľ srdečne vítať nových návštevníkov sály Kráľovstva bez ohľadu na ich národnosť, farbu pleti či spoločenské postavenie?

20 Ako praví kresťania sa usilujeme prejavovať lásku všetkým ľuďom. V Salvádore mladá zvestovateľka viedla biblické štúdium s 87-ročnou katolíčkou, ktorá mala silný vzťah k svojej cirkvi. Jedného dňa táto žena vážne ochorela a musela ísť do nemocnice. Keď sa vrátila domov, svedkyne ju navštívili a postarali sa jej o jedlo. Takto to robili asi mesiac. Z jej cirkvi ju nenavštívil nikto. Čo urobila? Zbavila sa náboženských predmetov, vystúpila z cirkvi a začala opäť študovať. Áno, kresťanská láska má veľkú moc! Jej účinok na srdce môže byť oveľa silnejší ako účinok slov.

21. Ako môžeme mať zaistenú budúcnosť?

21 Ježiš všetkým, ktorí nepravdivo tvrdia, že mu slúžia, zakrátko povie: „Nikdy som vás nepoznal! Odstúpte odo mňa, páchatelia nezákonnosti.“ ​(Mat. 7:23) Preto prinášajme ovocie, ktoré robí česť tak Otcovi, ako aj Synovi. „Každý, kto počuje tieto moje slová a koná podľa nich,“ povedal Ježiš, „bude prirovnaný k rozumnému mužovi, ktorý si postavil dom na skalnom masíve.“ ​(Mat. 7:24) Áno, keď dokážeme, že sme pravými nasledovníkmi Krista, získame Božiu priazeň a naša budúcnosť bude tak pevne zaistená, akoby bola založená na skale!

[Poznámka pod čiarou]

^ 11. ods. Niektoré súčasné katolícke publikácie v slovenčine vrátane prekladu Biblie, ktorý vydal spolok sv. Vojtecha, uvádzajú tetragramaton vo forme „Jahve“.

Spomínaš si?

• Ako sa Kristovi praví nasledovníci líšia od falošných?

• Uveď niektoré druhy „ovocia“, ktorým sú charakteristickí praví kresťania.

• Aké ciele si môžeš dať v prinášaní kresťanského ovocia?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 13]

Máš vo zvyku používať v službe Bibliu?

[Obrázok na strane 15]

Poznajú ľudia tvoj postoj k nebiblickým oslavám?