Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Usilovne spejme k zrelosti — „Jehovov veľký deň je blízko“

Usilovne spejme k zrelosti — „Jehovov veľký deň je blízko“

 Usilovne spejme k zrelosti — „Jehovov veľký deň je blízko“

„Usilovne spejme k zrelosti.“ ​(HEBR. 6:1)

1., 2. Ako sa v prvom storočí naskytla kresťanom v Jeruzaleme a Judei možnosť ‚utiecť na vrchy‘?

KEĎ bol Ježiš na zemi, pristúpili k nemu jeho učeníci a opýtali sa ho: „Čo bude znamením tvojej prítomnosti a záveru systému vecí?“ Proroctvo, ktoré Ježiš v odpovedi na ich otázku vyslovil, sa prvýkrát splnilo v prvom storočí. Ježiš sa zmienil o nezvyčajnej udalosti, ktorá mala znamenať, že koniec je veľmi blízko. Po spozorovaní tejto udalosti mali ‚tí, ktorí boli v Judei, utekať na vrchy‘. (Mat. 24:1–3, 15–22) Spoznajú Ježišovi učeníci toto znamenie a budú konať podľa Ježišových pokynov?

Takmer o 30 rokov, v roku 61 n. l., napísal apoštol Pavol hebrejským kresťanom žijúcim v Jeruzaleme a okolí veľmi závažný list, ktorý ich mal priviesť k zmene uvažovania. Ani Pavol, ani jeho spoluveriaci nevedeli, že do udalosti, ktorá mala znamenať začiatok úvodnej fázy „veľkého súženia“, zostáva len asi päť rokov. (Mat. 24:21) V roku 66 n. l. viedol Cestius Gallus rímske vojská pri útoku na Jeruzalem. Už sa mu ho skoro podarilo dobyť, keď sa nečakane stiahol, čím dal ohrozeným kresťanom možnosť utiecť do bezpečia.

3. Aké nabádanie adresoval Pavol hebrejským kresťanom a prečo?

Aby mohli tamojší kresťania pochopiť význam tohto zvratu udalostí a utiecť, potrebovali dobrú rozlišovaciu schopnosť a duchovnú vnímavosť. Niektorí však „otupeli v počúvaní“. V duchovnom zmysle boli deťmi a potrebovali „mlieko“. (Prečítajte Hebrejom 5:11–13.) Dokonca aj u niektorých, ktorí kráčali po ceste pravdy už veľa rokov, sa prejavovali známky toho, že ‚sa odvracajú od živého Boha‘. (Hebr. 3:12) Niektorí mali „vo zvyku“ vynechávať kresťanské zhromaždenia, hoci žili v čase, keď sa ‚blížil ten deň‘ nešťastia. (Hebr. 10:24, 25) Pavol im napísal aktuálne nabádanie: „Keď sme teraz zanechali základnú náuku o Kristovi, usilovne spejme k zrelosti.“ ​(Hebr. 6:1)

4. Prečo je dôležité zostať duchovne bdelí a čo nám v tom pomôže?

My žijeme v čase konečného splnenia Ježišovho proroctva. „Jehovov veľký deň“, deň, v ktorom skončí celý Satanov systém, „je blízko“. (Sof. 1:14) Nikdy predtým nebolo také dôležité zostať duchovne vnímaví a bdelí. (1. Petra 5:8) Naozaj sme takí? Kresťanská zrelosť nám pomôže nestratiť zo zreteľa to, v akom čase žijeme.

Čo je kresťanská zrelosť

5., 6. a) Čo zahŕňa duchovná zrelosť? b) V ktorých dvoch oblastiach treba vynakladať úsilie, keď chceme usilovne spieť k zrelosti?

Pavol nielenže hebrejských kresťanov povzbudil, aby usilovne speli k zrelosti, ale ich tiež poučil, čo duchovná zrelosť zahŕňa. (Prečítajte Hebrejom 5:14.) „Zrelým ľuďom“  nestačí len „mlieko“. Prijímajú „pevný pokrm“. Preto z pravdy poznajú tak „základné veci“, ako aj „hlboké“. (1. Kor. 2:10) Navyše používaním, čiže uplatňovaním toho, čo vedia, cvičia svoju vnímavosť a to im pomáha rozlišovať správne od nesprávneho. Keď potom stoja pred nejakým rozhodnutím, vďaka tomuto cvičeniu dokážu posúdiť, ktoré biblické zásady s ich rozhodnutím súvisia a ako ich treba uplatniť.

6 „Je nutné, aby sme veciam, ktoré sme počuli, venovali viac ako bežnú pozornosť,“ napísal Pavol, „aby sme nikdy neboli odvlečení preč.“ ​(Hebr. 2:1) Od viery môžeme byť odvlečení, skôr ako si to uvedomíme. Ale nemusí sa nám to stať, ak budeme úvahe o duchovných pravdách venovať „viac ako bežnú pozornosť“. Preto je potrebné, aby sa každý z nás zamyslel: ‚Nezaoberám sa stále len základnými vecami? Nevenujem sa pravde len mechanicky? Venujem sa jej celým srdcom? Ako môžem urobiť ozajstný duchovný pokrok?‘ Ak chceme usilovne spieť k zrelosti, musíme vynakladať úsilie najmenej v dvoch oblastiach. Musíme sa dobre oboznámiť s Božím Slovom. A musíme sa naučiť poslúchať.

Dobre sa oboznámme so slovom

7. Aký úžitok môžeme mať z toho, že sa lepšie oboznámime s Božím Slovom?

7 „Kto pije mlieko, nie je oboznámený so slovom spravodlivosti,“ napísal Pavol, „lebo je dieťa.“ ​(Hebr. 5:13) Ak chceme dosiahnuť zrelosť, musíme sa dobre oboznámiť s Božím slovom, s posolstvom, ktoré nám Boh dal. Keďže toto posolstvo je obsiahnuté v Božom Slove, v Biblii, mali by sme byť dobrými študentmi Písma a publikácií „verného a rozvážneho otroka“. (Mat. 24:45–47) Keď sa týmto spôsobom učíme uvažovať tak, ako uvažuje Boh, pomáha nám to cvičiť si vnímavosť. Zamyslime sa nad príkladom kresťanky Orchid. * Hovorí: „Môj život najviac ovplyvnila pripomienka pravidelne si čítať Bibliu. Trvalo mi asi dva roky, kým som ju prečítala celú, ale až počas tohto obdobia som naozaj spoznala svojho Stvoriteľa. Spoznala som jeho spôsob konania a zmýšľania, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči, veľkosť jeho moci i hĺbku jeho múdrosti. Každodenné čítanie Biblie mi dalo silu vytrvať vo chvíľach, ktoré patrili k najhorším v mojom živote.“

8. Ako na nás môže pôsobiť Božie Slovo?

Ak pravidelne čítame Bibliu, jej posolstvo môže na nás mocne pôsobiť. (Prečítajte Hebrejom 4:12.) Také čítanie nás môže vnútorne formovať a môže viesť k tomu, že sa budeme Jehovovi viac páčiť. Cítiš ty osobne, že by si si mal na čítanie Božieho Slova a na rozjímanie o tom, čo sa v ňom píše, naplánovať viac času?

9., 10. Čo znamená oboznámiť sa s Božím Slovom? Uveď príklad.

 Oboznámiť sa s Bibliou znamená viac ako len zistiť, čo sa v nej píše. Nezrelí kresťania v Pavlových časoch do určitej miery poznali Božie inšpirované Slovo, ale svoje poznanie nevyužívali v osobnom živote ani sa nepresviedčali o jeho hodnote tým, že by ho uplatňovali. Keďže nedovolili posolstvu z Písma, aby ich v živote viedlo k múdrym rozhodnutiam, v skutočnosti sa s ním neoboznámili.

10 Oboznámiť sa s Božím Slovom znamená spoznať, čo hovorí, a uplatňovať ho v živote. Príklad toho, ako je to možné robiť, nachádzame v skúsenosti kresťanskej sestry Kyle. Raz sa Kyle pohádala so spolupracovníčkou. Čo urobila, aby napravila narušený vzťah? Sama hovorí: „Biblický text, ktorý mi prišiel na um, bol z Rimanom 12:18, kde sa píše: ‚Pokiaľ to záleží na vás, zachovávajte pokoj so všetkými ľuďmi.‘ Tak som sa so spolupracovníčkou dohodla, že sa po práci stretneme.“ Stretnutie sa skončilo veľmi dobre a na spolupracovníčku zapôsobilo, že Kyle urobila tento krok. „Naučila som sa, že uplatnením biblických zásad nikdy nič nepokazíme,“ hovorí Kyle.

Učme sa poslúchať

11. Z čoho vidno, že poslúchať môže byť za ťažkých okolností náročné?

11 Uplatňovať to, čo sme sa z Písma naučili, môže byť náročné — zvlášť za ťažkých okolností. Napríklad synovia Izraela sa krátko po tom, čo ich Jehova vyslobodil z egyptského zajatia, ‚začali hádať s Mojžišom‘ a ‚skúšali Jehovu‘. Prečo? Lebo nemali vodu na pitie. (2. Mojž. 17:1–4) Ani nie dva mesiace po tom, čo vstúpili do zmluvy s Jehovom a pristúpili na to, že budú konať „všetky slová, ktoré hovoril“, porušili jeho zákon o modlárstve. (2. Mojž. 24:3, 12–18; 32:1, 2, 7–9) Dostali strach, lebo Mojžiš sa dlho nevracal z vrchu Choreb? Mysleli si azda, že na nich znova zaútočia Amalekiti a že bez Mojžiša, ktorého zdvihnuté ruky im predtým zabezpečili víťazstvo, budú bezmocní? (2. Mojž. 17:8–16) Je to možné, ale nech už to bolo akokoľvek, „odmietli poslúchať“. (Sk. 7:39–41) Pavol nabádal kresťanov ‚vynasnažiť sa‘, aby ‚neklesli podľa toho istého vzoru neposlušnosti‘, aký prejavili Izraeliti, keď sa báli vojsť do Zasľúbenej krajiny. (Hebr. 4:3, 11)

12. Ako sa Ježiš naučil poslušnosti a aký úžitok mu to prinieslo?

12 Keď chceme usilovne spieť k zrelosti, musíme sa zo všetkých síl vynasnažiť poslúchať Jehovu. Z príkladu Ježiša Krista vidíme, že človek sa často naučí poslušnosti z toho, čo vytrpí. (Prečítajte Hebrejom 5:8, 9.) Ježiš bol svojmu Otcovi poslušný už pred príchodom na zem. Lenže konať Božiu vôľu na zemi zahŕňalo aj znášať telesné a duševné utrpenie. Ježiš však zostal poslušný aj za mimoriadne náročných okolností, a tak sa „stal dokonalým“ na novú úlohu, ktorú sa mu chystal zveriť Boh, na úlohu Kráľa a Veľkňaza.

13. Z čoho vidno, či sme sa naučili poslúchať?

13 A čo my? Sme odhodlaní poslúchať Jehovu, aj keď zažívame veľké ťažkosti?  (Prečítajte 1. Petra 1:6, 7.) To, čo nám Boh radí v otázke mravnosti, poctivosti, vhodnej reči, osobného čítania a štúdia Biblie, účasti na kresťanských zhromaždeniach a na zvestovateľskej službe, je jasné. (Joz. 1:8; Mat. 28:19, 20; Ef. 4:25, 28, 29; 5:3–5; Hebr. 10:24, 25) Poslúchame Jehovu v týchto veciach aj za náročných okolností? Naša poslušnosť svedčí o tom, že sme v dosahovaní kresťanskej zrelosti urobili pokrok.

Prečo je kresťanská zrelosť užitočná?

14. Na príklade ukáž, ako nás môže chrániť snaha usilovne spieť k zrelosti.

14 Vo svete, v ktorom ľudia „stratili celý mravný zmysel“, kresťana veľmi chráni jeho vnímavosť dobre vycvičená rozlišovať správne od nesprávneho. (Ef. 4:19) Napríklad James, ktorý pravidelne číta biblické publikácie a vysoko si ich cení, dostal prácu v čisto ženskom kolektíve. „Väčšina zamestnankýň bola očividne veľmi necudná,“ hovorí James, „ale jedna sa zdala slušná a zaujímala sa o biblickú pravdu. Ibaže raz, keď sme boli vo výrobni sami, začala mi robiť nemravné návrhy. Myslel som si, že žartuje, ale nedala sa zastaviť. Okamžite som si spomenul na skúsenosť zo Strážnej veže, v ktorej sa písalo, že jeden brat sa na pracovisku dostal do podobného pokušenia. V článku bol uvedený príklad Jozefa a Putifárovej manželky. * Hneď som ju odstrčil a ona odišla.“ ​(1. Mojž. 39:7–12) James bol veľmi rád, že sa nestalo nič viac a že si udržal dobré svedomie. (1. Tim. 1:5)

15. Ako si môžeme tým, že usilovne spejeme k zrelosti, posilniť obrazné srdce?

15 Zrelosť je nám užitočná aj tým, že posilňuje naše obrazné srdce a pomáha nám nedať sa „odviesť rôznymi a cudzími náukami“. (Prečítajte Hebrejom 13:9.) Keď sa snažíme robiť duchovné pokroky, mysľou zostávame zameraní na ‚dôležitejšie veci‘. (Fil. 1:9, 10) Prehlbuje sa tak naša vďačnosť voči Bohu za všetko, čo pre nás urobil. (Rim. 3:24) Kresťan, ktorý je ‚plne dospelý v schopnosti porozumenia‘, si takú vďačnosť rozvíja a má veľmi blízky vzťah k Jehovovi. (1. Kor. 14:20)

16. Čo istej sestre pomohlo ‚upevniť si srdce‘?

16 Sestra menom Louise priznala, že určitý čas po krste jej záležalo hlavne na tom, aký dojem robí na ľudí. „Nerobila som nič zlé,“ povedala, „ale v srdci som nemala silnú túžbu slúžiť Jehovovi. Uvedomila som si, že ak chcem mať dobrý pocit, že dávam Jehovovi všetko, čo môžem, musím na sebe určité veci zmeniť. Najväčšia zmena bola tá, že som začala Jehovu uctievať celým srdcom.“ To jej pomohlo ‚upevniť si srdce‘, čo jej bolo veľmi užitočné vtedy, keď mala vážne zdravotné ťažkosti. (Jak. 5:8) Louise o tom čase, keď bola chorá, povedala: „Bol to veľký boj, ale naozaj som sa priblížila k Jehovovi.“

 ‚Staňme sa zo srdca poslušnými‘

17. Prečo bola poslušnosť životne dôležitá v prvom storočí?

17 V prvom storočí Pavlova rada „usilovne spejme k zrelosti“ zachránila život kresťanom v Jeruzaleme a Judei. Tí, ktorí ju poslúchli, mali dobrú duchovnú rozlišovaciu schopnosť potrebnú na to, aby spoznali udalosť, ktorá mala byť pre nich podľa Ježiša signálom, že treba ‚utekať na vrchy‘. Keď videli „ohavnosť pôsobiacu spustošenie... že stojí na svätom mieste“, teda keď videli, že rímske vojsko obkľúčilo Jeruzalem a preniklo doň, vedeli, že je čas utekať. (Mat. 24:15, 16) Poslúchli Ježišovo prorocké varovanie, utiekli z Jeruzalema ešte pred jeho zničením a podľa cirkevného historika Eusébia sa usadili v meste Pella v hornatej oblasti Gileád. Tak unikli jednej z najhorších zaznamenaných katastrof v dejinách Jeruzalema.

18., 19. a) Prečo je dnes poslušnosť životne dôležitá? b) Čo sa bude rozoberať v nasledujúcom článku?

18 Poslušnosť, ktorá je výsledkom toho, že usilovne spejeme k zrelosti, nebude pri záchrane života o nič menej dôležitá, ani keď budeme stáť pred väčším splnením Ježišovho proroctva o tom, že „bude veľké súženie“ neporovnateľného rozsahu. (Mat. 24:21) Poslúchneme naliehavé pokyny, ktoré v budúcnosti dostaneme od „verného správcu“, bez ohľadu na to, aké budú? (Luk. 12:42) Istotne je teda nesmierne dôležité už teraz sa naučiť byť ‚zo srdca poslušný‘! (Rim. 6:17)

19 Ak chceme dosiahnuť duchovnú zrelosť, musíme si cvičiť vnímavosť. To robíme tak, že sa usilujeme lepšie oboznámiť s Božím Slovom a že sa učíme poslúchať. Dosahovať kresťanskú zrelosť môže byť zvlášť náročné pre mladých ľudí, lebo tí majú špecifické okolnosti. V nasledujúcom článku sa rozoberá, ako môžu byť v tom úspešní.

[Poznámky pod čiarou]

^ 7. ods. Niektoré mená boli zmenené.

^ 14. ods. Pozri článok s názvom „Posilnení povedať ‚nie‘ nesprávnemu konaniu“Strážnej veži z 1. októbra 1999.

Čo si sa naučil?

• Čo je duchovná zrelosť a ako ju dosahujeme?

• Prečo je dôležité oboznamovať sa s Božím Slovom, keď chceme spieť k zrelosti?

• Ako sa učíme poslušnosti?

• Aký úžitok máme zo zrelosti?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 10]

Uplatňovanie biblických rád nám pomáha riešiť problémy zrelým spôsobom

[Obrázok na stranách 12, 13]

Poslúchnutím Ježišovej rady si raní kresťania zachránili život