Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Anjeli — „duchovia pre verejnú službu“

Anjeli — „duchovia pre verejnú službu“

 Anjeli — „duchovia pre verejnú službu“

„Či to nie sú všetko duchovia pre verejnú službu, vyslaní, aby slúžili tým, ktorí majú zdediť záchranu?“ ​(HEBR. 1:14)

1. Akú útechu čerpáme zo slov zapísaných v Matúšovi 18:10Hebrejom 1:14?

JEŽIŠ KRISTUS varoval každého, kto by mohol potknúť jeho nasledovníkov, keď povedal: „Hľaďte, aby ste nepohrdli žiadnym z týchto maličkých; lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi stále hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebi.“ ​(Mat. 18:10) A apoštol Pavol o verných anjeloch napísal: „Či to nie sú všetko duchovia pre verejnú službu, vyslaní, aby slúžili tým, ktorí majú zdediť záchranu?“ ​(Hebr. 1:14) Tieto slová nás utešujú, lebo potvrdzujú, že prostredníctvom týchto nebeských tvorov Boh pomáha ľuďom. Čo sa o anjeloch píše v Biblii? Ako nám pomáhajú? Čo sa od nich môžeme naučiť?

2., 3. Čo patrí k úlohám nebeských duchovných tvorov?

V nebi sú milióny verných anjelov. Všetci sú ‚mocní v sile a vykonávajú Božie slovo‘. (Žalm 103:20; prečítajte Zjavenie 5:11.) Títo duchovní Boží synovia majú svoju osobnosť, podobné vlastnosti ako Boh a slobodnú vôľu. Sú vynikajúco organizovaní a v Božom usporiadaní majú vysoké postavenie, pričom archanjelom je Michael (toto meno má Ježiš v nebi). (Dan. 10:13; Júda 9) Michael, „prvorodený celého stvorenia“, je ‚Slovom‘, čiže Božím hovorcom, a prostredníctvom neho Jehova vytvoril všetko ostatné. (Kol. 1:15–17; Ján 1:1–3)

Pod archanjelom sú serafíni, ktorí oznamujú Jehovovu svätosť a pomáhajú udržiavať duchovnú čistotu Jehovovho ľudu. Ďalšími duchovnými bytosťami sú cherubíni, ktorí rôznymi spôsobmi podporujú Jehovovu zvrchovanosť. (1. Mojž. 3:24; Iz. 6:1–3, 6, 7) Ostatní anjeli, alebo poslovia, majú pri konaní Božej vôle rôzne úlohy. (Hebr. 12:22, 23)

4. Ako anjeli reagovali, keď Boh zakladal zem, a čo mohli ľudia zažiť, keby boli správne využili slobodnú vôľu?

Všetci anjeli sa tešili, keď Jehova „zakladal zem“, a radostne pracovali na svojich  pridelených úlohách v čase, keď sa tento unikátny drahokam vo vesmíre menil na ľudský domov. (Jób 38:4, 7) Jehova stvoril človeka „máličko nižším, než sú anjeli“, ale stvoril ho na svoj „obraz“, čo znamená, že mu dal schopnosť prejavovať také ušľachtilé vlastnosti, aké má on. (Hebr. 2:7; 1. Mojž. 1:26) Keby boli Adam s Evou využili dar slobodnej vôle správne, boli by spolu s potomkami žili vo svojom rajskom domove a zostali by v Jehovovej rodine pozostávajúcej z nebeských a pozemských inteligentných tvorov.

5., 6. Aká vzbura sa odohrala v nebi a ako na ňu zareagoval Boh?

Svätí anjeli boli iste zdesení, keď videli, ako sa v Božej domácnosti začína vzbura. Jeden z nich začal byť nespokojný s tým, že má možnosť oslavovať Jehovu, a zatúžil po tom, aby bol uctievaný on. Spochybnil oprávnenosť Jehovovej vlády, a aby uspokojil svoju ctižiadostivosť, začal vytvárať konkurenčnú vládu, čím zo seba urobil Satana (čiže „Odporcu“). Prvou lžou, o ktorej máme záznam, ľstivo naviedol prvých dvoch ľudí, aby sa pridali k vzbure proti ich láskavému Stvoriteľovi. (1. Mojž. 3:4, 5; Ján 8:44)

Jehova hneď vyniesol nad Satanom rozsudok v prvom biblickom proroctve: „Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu a medzi tvoje semeno a jej semeno. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu rozmliaždiš pätu.“ ​(1. Mojž. 3:15) Malo zavládnuť nepriateľstvo medzi Satanom a Božou „ženou“. Áno, Jehova sa na nebeskú organizáciu pozostávajúcu z verných duchovných tvorov pozeral ako na milovanú manželku, ktorej je Manželom. Toto proroctvo poskytlo spoľahlivý podklad na nádej, hoci jeho podrobnosti zostali „svätým tajomstvom“, ktoré sa malo postupne odhaľovať. Boh si predsavzal, že jeden člen nebeskej časti jeho organizácie rozdrví všetkých vzbúrencov a že prostredníctvom neho budú zhromaždené „veci v nebesiach a veci na zemi“. (Ef. 1:8–10)

7. Čo urobili niektorí anjeli za Noachových čias a aké následky musia znášať?

Za Noachových čias veľa anjelov opustilo svoje „správne bydlisko“ a zhmotnili sa do ľudských tiel, aby sa na zemi mohli oddávať sebeckým pôžitkom. (Júda 6; 1. Mojž. 6:1–4) Jehova vrhol týchto vzbúrencov do hustej tmy, a tak sa po Satanovi aj oni stali „zlými duchovnými silami“ a úhlavnými nepriateľmi Božích služobníkov. (Ef. 6:11–13; 2. Petra 2:4)

Ako nám anjeli pomáhajú?

8., 9. Ako Jehova prostredníctvom anjelov pomáhal ľuďom?

Spravodliví anjeli slúžili napríklad Abrahámovi, Jakobovi, Mojžišovi, Jozuovi, Izaiášovi, Danielovi, Ježišovi, Petrovi, Jánovi a Pavlovi. Vykonávali rozsudky, ktoré vyniesol Boh, a odovzdávali proroctvá a pokyny vrátane mojžišovského Zákona. (2. Kráľ. 19:35; Dan. 10:5, 11, 14; Sk. 7:53; Zjav. 1:1) Vzhľadom na to, že teraz už máme úplné Božie Slovo, nemusia odovzdávať posolstvá od Boha. (2. Tim. 3:16, 17) Ale veľmi usilovne konajú Božiu vôľu a podporujú nás, hoci to nevidíme.

Biblia nás uisťuje: „Jehovov anjel táborí okolo tých, ktorí sa ho boja, a oslobodzuje ich.“ ​(Žalm 34:7; 91:11) Keďže sa rieši sporná otázka rýdzosti ľudí, Jehova pripúšťa, aby nás Satan skúšal rôznymi skúškami. (Luk. 21:16–19) Ale Boh vie, kedy už nie je potrebné nechať skúšku ďalej pokračovať, lebo sme už svoju vernosť jasne dokázali. (Prečítajte 1. Korinťanom 10:13.) Anjeli sú vždy pripravení zasiahnuť v súlade s Božou vôľou. Zachránili Sadracha, Mézacha, Abednega, Daniela i Petra, ale nezabránili tomu, aby nepriatelia neusmrtili Štefana a Jakuba. (Dan. 3:17, 18, 28; 6:22; Sk. 7:59, 60;  12:1–3, 7, 11) V jednotlivých prípadoch boli odlišné okolnosti a išlo o niečo iné. Podobne aj niektorí bratia v nacistických koncentračných táboroch boli popravení, zatiaľ čo v prípade väčšiny ostatných sa Jehova postaral o to, aby prežili.

10. Akú inú pomoc môžeme dostať okrem pomoci poskytnutej prostredníctvom anjelov?

10 Písmo neučí, že každý človek na zemi má svojho anjela strážneho. Preto sa modlíme k Bohu, a to s dôverou, že „nás počuje, nech prosíme o čokoľvek podľa jeho vôle“. (1. Jána 5:14) Pravdaže, Jehova by nám na pomoc mohol poslať anjela, ale pomoc nám môže byť poskytnutá aj inou formou. Spolukresťania môžu byť podnietení, aby nám pomohli a utešili nás. Boh nám môže dať múdrosť a vnútornú silu na to, aby sme dokázali zniesť ‚osteň v tele‘, ktorý nás trápi, akoby nás fackoval „Satanov anjel“. (2. Kor. 12:7–10; 1. Tes. 5:14)

Napodobňujme Ježiša

11. Ako Boh prostredníctvom anjelov pomohol Ježišovi a čo Ježiš dokázal tým, že zostal Bohu verný?

11 Zamyslime sa, ako Jehova použil anjelov v Ježišovom prípade. Anjeli oznámili Ježišovo narodenie a vzkriesenie a slúžili mu, kým bol na zemi. Mohli zabrániť jeho zatknutiu a krutej smrti, ale namiesto toho bol jeden z nich poslaný, aby ho posilnil. (Mat. 28:5, 6; Luk. 2:8–11; 22:43) V súlade s Jehovovým predsavzatím Ježiš zomrel obetnou smrťou a dokázal, že dokonalý človek môže zostať verný Bohu, i keď je skúšaný až do krajnosti. Preto ho Jehova vzkriesil k nesmrteľnému životu v nebi, dal mu „všetku moc“ a podriadil mu anjelov. (Mat. 28:18; Sk. 2:32; 1. Petra 3:22) Ježiš tak dokázal, že je hlavnou časťou „semena“ Božej „ženy“. (1. Mojž. 3:15; Gal. 3:16)

12. Ako môžeme napodobniť Ježiša v prejavovaní „zdravej mysle“?

12 Ježiš vedel, že nie je správne skúšať Jehovu tým, že by hazardoval so životom a pritom čakal, že ho anjeli zachránia. (Prečítajte Matúša 4:5–7.) Napodobnime ho tým, že budeme žiť so „zdravou mysľou“ a nebudeme zbytočne riskovať, ale na druhej strane v prenasledovaní budeme odvážni. (Tít. 2:12)

Čo sa môžeme od verných anjelov naučiť

13. Čo sa môžeme naučiť z príkladu spravodlivých anjelov, o ktorých sa píše v 2. Petra 2:9–11?

13 Keď apoštol Peter karhal tých, ktorí ‚hovorili utŕhačne‘ o Jehovových pomazaných služobníkoch, poukázal na znamenitý príklad spravodlivých anjelov. Napriek tomu, že majú anjeli veľkú moc, sú pokorní a „z úcty k Jehovovi“ sa nestavajú do roly sudcov. (Prečítajte 2. Petra 2:9–11.) Preto sa aj my vyhýbajme nevhodnému posudzovaniu druhých, rešpektujme bratov, ktorým je v zbore zverený dozor, a nechávajme veci v rukách Jehovu, Najvyššieho Sudcu. (Rim. 12:18, 19; Hebr. 13:17)

14. Čo sa môžeme od anjelov naučiť o pokore?

 14 Jehovovi anjeli nám dávajú znamenitý príklad aj v tom, ako pokorne konajú svoju službu. Niektorí odmietli povedať ľuďom svoje meno. (1. Mojž. 32:29; Sud. 13:17, 18) Aj keď v nebi sú milióny duchovných tvorov, v Biblii sa uvádzajú mená len dvoch z nich, Michaela a Gabriela. To môže slúžiť ako ochrana pred tým, aby sme im nepreukazovali nenáležitú úctu. (Luk. 1:26; Zjav. 12:7) Keď chcel apoštol Ján jedného anjela uctievať, ten ho napomenul: „Daj pozor! Nerob to! Som iba tvoj spoluotrok a tvojich bratov.“ ​(Zjav. 22:8, 9) Uctievať musíme jedine Boha a jedine k nemu sa musíme modliť. (Prečítajte Matúša 4:8–10.)

15. Čím nám dávajú anjeli príklad v trpezlivosti?

15 Anjeli nám dávajú príklad aj v prejavovaní trpezlivosti. I keď ich veľmi zaujímajú Božie sväté tajomstvá, nie sú zasvätení úplne do všetkých. „Práve do tých vecí túžia nahliadnuť anjeli,“ píše sa v Biblii. (1. Petra 1:12) Čo teda robia? Trpezlivo čakajú, až nastane čas, ktorý stanovil Boh, keď ‚prostredníctvom zboru oznámi‘ svoju ‚rozmanitú múdrosť‘. (Ef. 3:10, 11)

16. Ako môže naše správanie vplývať na anjelov?

16 Kresťania, ktorí sú v skúške, sú „divadelným predstavením... anjelom“. (1. Kor. 4:9) Anjeli s veľkým uspokojením pozorujú naše skutky, ktorými dokazujeme svoju vernosť, a dokonca sa tešia, keď sa kajá niektorý hriešnik. (Luk. 15:10) Všímajú si zbožné správanie kresťanských žien. V Biblii sa píše, že žena „by mala mať... na svojej hlave znamenie moci kvôli anjelom“. (1. Kor. 11:3, 10) Áno, anjelom robí radosť, keď vidia kresťanské ženy i ostatných pozemských Božích služobníkov podriaďovať sa teokratickým pokynom a zásade vedenia prostredníctvom hlavy. Taký prejav poslušnosti je pre nebeských Božích synov vhodnou pripomienkou.

Anjeli aktívne podporujú zvestovateľské dielo

17., 18. Na základe čoho môžeme povedať, že anjeli nás podporujú vo zvestovaní?

17 Anjeli sú zapojení do niektorých pozoruhodných udalostí „Pánovho dňa“. K týmto udalostiam patrí zrod Kráľovstva v roku 1914 a to, že „Michael a jeho anjeli“ zvrhli z neba  na zem Satana a jeho démonov. (Zjav. 1:10; 11:15; 12:5–9) Apoštol Ján videl „anjela letiaceho prostriedkom neba a mal večné dobré posolstvo, aby ho oznamoval ako radostnú zvesť tým, ktorí bývajú na zemi“. Anjel oznamoval: „Bojte sa Boha a oslavujte ho, lebo prišla hodina jeho súdu, a preto uctievajte Toho, ktorý utvoril nebo a zem a more a pramene vôd.“ ​(Zjav. 14:6, 7) Teda Jehovovi služobníci sú si istí, že majú podporu anjelov, ktorá im pomáha ďalej zvestovať dobré posolstvo o zriadenom Božom Kráľovstve napriek Diablovmu zúrivému odporu. (Zjav. 12:13, 17)

18 Dnes nás anjeli nevedú k úprimným ľuďom tak, že by sa nám prihovorili, ako sa jeden z nich prihovoril Filipovi a poslal ho za etiópskym eunuchom. (Sk. 8:26–29) Ale mnoho novodobých skúseností svedčí o tom, že hoci to nevidíme, podporujú naše zvestovanie o Kráľovstve a vedú nás k ľuďom, ktorí sú „správne naklonení k večnému životu“. * (Sk. 13:48) Aké dôležité je preto pravidelne sa zapájať do služby, aby sme boli k dispozícii a mohli svojím dielom prispieť k vyhľadávaniu ľudí, ktorí túžia „uctievať Otca duchom a pravdou“! (Ján 4:23, 24)

19., 20. Ako sú anjeli zapojení do udalostí, ktoré sa odohrávajú v „závere systému vecí“?

19 Ježiš o našich časoch povedal, že „v závere systému vecí“ anjeli „oddelia zlých od spravodlivých“. (Mat. 13:37–43, 49) Anjeli majú určitú úlohu aj pri záverečnom zhromažďovaní a pečatení pomazaných. (Prečítajte Matúša 24:31; Zjav. 7:1–3) Okrem toho budú sprevádzať Ježiša, keď bude ‚oddeľovať ovce od capov‘. (Mat. 25:31–33, 46)

20 „Pri zjavení Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anjelmi“ budú všetci, ktorí „nepoznajú Boha a... neposlúchajú dobré posolstvo o našom Pánu Ježišovi“, zničení. (2. Tes. 1:6–10) Keď Ján videl túto udalosť vo videní, opísal Ježiša a nebeské vojsko anjelov ako jazdcov na bielych koňoch, ktorí vedú vojnu v spravodlivosti. (Zjav. 19:11–14)

21. Aké kroky proti Satanovi a jeho démonom podnikne anjel „s kľúčom od priepasti a s veľkou reťazou v ruke“?

21 Ján okrem toho „videl... anjela zostupujúceho z neba s kľúčom od priepasti a s veľkou reťazou v ruke“. Kto to bol? Nik iný ako archanjel Michael, ktorý zviaže Diabla a vrhne ho do priepasti — a s ním zjavne aj démonov. Na konci Kristovej tisícročnej vlády budú nakrátko prepustení a dokonalé ľudstvo bude podrobené záverečnej skúške. Potom bude Satan spolu so všetkými ostatnými buričmi zničený. (Zjav. 20:1–3, 7–10; 1. Jána 3:8) Po vzbure proti Bohu nezostane ani stopy.

22. Ako budú anjeli zapojení do udalostí, ktoré sú už tesne pred nami, a aký postoj by sme mali mať k ich úlohe?

22 Veľkolepé vyslobodenie zo Satanovho zlého systému vecí je už tesne pred nami. Vo významných udalostiach, ktoré nastanú a budú znamenať obhájenie Jehovovej zvrchovanosti a úplné splnenie jeho predsavzatia so zemou a s ľudstvom, budú mať anjeli dôležitú úlohu. Spravodliví anjeli sú naozaj „duchovia pre verejnú službu, vyslaní, aby slúžili tým, ktorí majú zdediť záchranu“. Preto buďme Jehovovi Bohu vďační za to, že ich používa, aby nám pomáhali konať jeho vôľu a získať večný život.

[Poznámka pod čiarou]

^ 18. ods. Pozri knihu Jehovovi svedkovia — hlásatelia Božieho Kráľovstva, strany 549 – 551.

Ako by si odpovedal?

• Ako sú nebeskí duchovní tvorovia organizovaní?

• Čo urobili niektorí anjeli za Noachových čias?

• Akú pomoc nám Boh poskytuje prostredníctvom anjelov?

• Aké úlohy dnes plnia spravodliví anjeli?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 21]

Anjeli s radosťou konajú Božiu vôľu

[Obrázok na strane 23]

Anjeli sú vždy pripravení zasiahnuť v súlade s Božou vôľou, tak ako to bolo v Danielovom prípade

[Obrázky na strane 24]

Buď odvážny, lebo zvestovanie o Kráľovstve podporujú anjeli!

[Prameň ilustrácie]

zemeguľa: NASA photo