Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Spravodliví budú chváliť Boha navždy

Spravodliví budú chváliť Boha navždy

 Spravodliví budú chváliť Boha navždy

„Na spravodlivého sa istotne bude pamätať... Jeho spravodlivosť stojí navždy.“ ​(ŽALM 112:6, 9)

1. a) Akú šťastnú budúcnosť majú pred sebou všetci ľudia, ktorých Boh považuje za spravodlivých? b) Aká otázka vzniká?

AKÚ úžasnú budúcnosť majú pred sebou všetci ľudia, ktorých Boh považuje za spravodlivých! Večne budú nachádzať radosť v tom, že budú viac a viac spoznávať Jehovove nádherné vlastnosti. Ich srdce prekypuje chválou, pretože sa čoraz viac dozvedajú o Božích stvoriteľských dielach. Jedna z hlavných požiadaviek, ktorú musia spĺňať, aby mohli zažiť takú krásnu budúcnosť, je „spravodlivosť“, ktorá je zdôraznená v 112. žalme. Ale ako môže svätý a spravodlivý Boh, Jehova, považovať hriešnych ľudí za spravodlivých? Nech sa akokoľvek snažíme robiť to, čo je správne, predsa sa dopúšťame chýb, niekedy dokonca vážnych. (Rim. 3:23; Jak. 3:2)

2. Aké dva zázraky Jehova z lásky vykonal?

Jehova sa z lásky postaral o dokonalé riešenie. Ako to urobil? Najskôr tým, že život svojho milovaného nebeského Syna zázračne preniesol do lona istej panny, aby sa jeho Syn mohol narodiť ako dokonalý človek. (Luk. 1:30–35) A potom tým, že keď nepriate lia Ježiša usmrtili, vykonal ďalší veľký zázrak. Vzkriesil ho ako slávnu duchovnú bytosť. (1. Petra 3:18)

3. Prečo Boh veľmi rád odmenil svojho Syna nebeským životom?

Jehova odmenil Ježiša niečím, čo počas predľudskej existencie nemal — nezničiteľným životom v nebi. (Hebr. 7:15–17, 28) Jehova to veľmi rád urobil, lebo Ježiš zostal dokonale rýdzi v náročných skúškach. Tým Ježiš poskytol svojmu Otcovi tú najlepšiu, áno, úplnú odpoveď na Satanovu lož, že ľudia slúžia Bohu zo sebeckých pohnútok, a nie z nezlomnej lásky. (Prísl. 27:11)

4. a) Čo pre nás Ježiš urobil po návrate do neba a ako na to Jehova zareagoval? b) Aké pocity v tebe vyvoláva to, čo pre teba urobil Jehova a Ježiš?

V nebi sa potom Ježiš s hodnotou ‚svojej vlastnej krvi‘ „za nás zjavil pred osobou Boha“. Náš milujúci nebeský Otec milostivo prijal Ježišovu drahocennú obeť ako ‚obeť zmierenia za naše hriechy‘. Preto môžeme s ‚očisteným svedomím‘ ‚preukazovať živému Bohu svätú službu‘. To je iste dôvod stotožniť sa s úvodnými slovami 112. žalmu: „Chváľte Jah!“ ​(Hebr. 9:12–14, 24; 1. Jána 2:2)

5. a) Čo musíme robiť, aby nás Boh aj naďalej považoval za spravodlivých? b) Ako sú usporiadané Žalmy 111 a 112?

Ak chceme, aby nás Boh aj naďalej považoval za spravodlivých, musíme ďalej prejavovať vieru v Ježišovu preliatu krv. Nemal by prejsť ani jediný deň bez toho, aby sme Jehovovi neďakovali za taký veľký prejav lásky. (Ján 3:16) Okrem toho musíme ďalej študovať Božie Slovo a zo všetkých síl sa usilovať žiť v súlade s tým, čo sa v ňom píše. V 112. žalme sú vynikajúce rady pre všetkých, ktorí si chcú zachovať pred Bohom čisté svedomie. Tento žalm dopĺňa 111. žalm. Oba sa začínajú zvolaním „chváľte Jah!“ alebo „hallelujah!“, po ktorom v pôvodnej hebrejčine nasleduje 22 riadkov a každý z nich sa začína jedným z 22 písmen hebrejskej abecedy. *

Základ šťastia

6. Ako je požehnaný bohabojný „muž“ opísaný v Žalme 112?

6 „Šťastný je muž, ktorý sa bojí Jehovu, v ktorého prikázaniach našiel veľmi mnoho potešenia. Jeho potomstvo sa na zemi stane mocným. Pokolenie priamych bude požehnané.“ ​(Žalm 112:1, 2) Všimnime si, že žalmista sa najskôr zmieňuje o jednom ‚mužovi‘, ale potom v druhej časti 2. verša hovorí o „priamych“, teda používa množné číslo. To ukazuje, že tento žalm sa môže zmieňovať o skupine pozostávajúcej z mnohých jednotlivcov. Je zaujímavé, že apoštol Pavol pod inšpiráciou citoval Žalm 112:9 v súvislosti s kresťanmi žijúcimi v prvom storočí. (Prečítajte 2. Korinťanom 9:8, 9.) Tento žalm teda veľmi dobre opisuje, ako môžu byť dnes Kristovi nasledovníci šťastní.

7. Prečo Boží služobníci potrebujú zdravý strach pred Bohom a aký postoj by si mal mať k Božím prikázaniam?

 Ako naznačuje Žalm 112:1, títo praví kresťania pociťujú veľké šťastie, pretože sa ‚boja Jehovu‘. Zdravý strach z toho, aby sa mu neznepáčili, im pomáha odolávať duchu Satanovho sveta. Nachádzajú „veľmi mnoho potešenia“ v štúdiu Božieho Slova a v poslúchaní Božích prikázaní. K nim patrí aj príkaz po celej zemi zvestovať dobré posolstvo o Kráľovstve. Snažia sa robiť učeníkov z ľudí všetkých národov a zároveň varujú zlých pred blížiacim sa dňom Božieho súdu. (Ezech. 3:17, 18; Mat. 28:19, 20)

8. a) Ako je dnes Boží oddaný ľud odmenený za svoju horlivosť? b) Aké požehnania čakajú kresťanov s pozemskou nádejou v budúcnosti?

Boží služobníci, ktorí sú dnes na zemi, poslúchajú tieto prikázania, a preto ich počet už presiahol sedem miliónov. Kto by mohol popierať, že Boží ľud sa ‚na zemi stal mocným‘? (Ján 10:16; Zjav. 7:9, 14) A aký ‚požehnaný‘ bude ešte v budúcnosti, keď bude Boh naďalej uskutočňovať svoje predsavzatie! Kresťania s pozemskou nádejou ako celok prežijú blížiace sa „veľké súženie“ a budú tvoriť „novú zem“, v ktorej „bude bývať spravodlivosť“. Časom budú ľudia, ktorí prežijú Armagedon, ‚požehnaní‘ ešte viac. Budú môcť privítať milióny vzkriesených. To je vzrušujúca vyhliadka! Tí, ktorí nachádzajú „veľmi mnoho potešenia“ v Božích prikázaniach, napokon dospejú k ľudskej dokonalosti a po celú večnosť budú mať „slávnu slobodu Božích detí“. (2. Petra 3:13; Rim. 8:21)

Múdro používať bohatstvo

9., 10. Ako praví kresťania používajú svoje duchovné bohatstvo a v akom zmysle ich spravodlivosť zostáva navždy?

9 „V jeho dome sú hodnotné veci a bohatstvo; a jeho spravodlivosť zostáva navždy. Zažiaril v tme ako svetlo priamym. Je milostivý a milosrdný  a spravodlivý.“ ​(Žalm 112:3, 4) V biblických časoch boli niektorí Boží služobníci známi svojím bohatstvom. A ľudia, ktorých Boh schvaľuje, sa naozaj stávajú bohatými, ale v inom zmysle, nie hmotne. Tak ako to bolo za Ježišových čias, aj dnes je väčšina ľudí, ktorí sa rozhodnú pokoriť pred Bohom, chudobná a opovrhovaná. (Luk. 4:18; 7:22; Ján 7:49) Ale či už má človek v hmotnom ohľade veľa, alebo málo, môže byť bohatý duchovne. (Mat. 6:20; 1. Tim. 6:18, 19; prečítajte Jakuba 2:5.)

10 Pomazaní kresťania a ich spoločníci si nenechávajú duchovné bohatstvo pre seba. Naopak, v tme Satanovho sveta ‚zažiarili ako svetlo priamym‘. A doteraz žiaria tak, že ďalším ľuďom pomáhajú mať úžitok z duchovných pokladov v podobe múdrosti a poznania o Bohu. Odporcovia sa snažili zastaviť dielo zvestovania o Kráľovstve, ale nepodarilo sa im to. Ovocie tohto spravodlivého diela „zostáva navždy“. Keď Boží služobníci zostávajú spravodliví aj v skúškach, môžu mať istotu, že budú žiť večne, že ‚zostanú navždy‘.

11., 12. Napríklad akými spôsobmi používa Boží ľud svoje hmotné prostriedky?

11 Boží ľud, pomazaná trieda otroka i členovia „veľkého zástupu“, prejavil štedrosť v hmotnom ohľade. V Žalme 112:9 sa uvádza: „Rozdeľoval naširoko; dával chudobným.“ Praví kresťania v súčasnosti často hmotne pomáhajú spolukresťanom, dokonca aj iným blížnym, ktorí sa ocitli v núdzi. Hmotné prostriedky používajú aj na pomoc pri katastrofách. A to je tiež zdrojom šťastia, ako povedal Ježiš. (Prečítajte Skutky 20:35; 2. Korinťanom 9:7.)

12 Vezmime do úvahy aj výdavky na vydávanie tohto časopisu, ktorý vychádza v 172 jazykoch, pričom mnohými z nich hovoria ľudia, ktorí sú pomerne chudobní. A nemožno prehliadnuť ani to, že tento časopis je vo viacerých posunkových rečiach dostupný nepočujúcim a v Braillovom písme nevidiacim.

Milostivý a spravodlivý

13. Aké dva najlepšie príklady milostivého dávania máme a ako ich môžeme napodobňovať?

13 „Dobrý je muž, ktorý je milostivý a požičiava.“ ​(Žalm 112:5) Určite sme si všimli, že nie všetci ľudia, ktorí niekomu poskytujú pomoc, sú milostiví. Niektorí dávajú neochotne alebo s povýšeneckým postojom. Keď nám niekto poskytne pomoc, ale pritom nám dá najavo svoju nadradenosť alebo v nás vyvolá pocit, že ho obťažujeme, nie je to príjemné. Ale aké je naproti tomu občerstvujúce dostať pomoc od niekoho, kto sa tak nespráva. Vynikajúcim príkladom milostivého a šťastného Darcu je Jehova. (1. Tim. 1:11; Jak. 1:5, 17) Ježiš Kristus dokonale odzrkadľoval príklad milostivosti, ktorý dal jeho Otec. (Mar. 1:40–42) Teda aby nás Boh mohol považovať za spravodlivých, musíme dávať radostne a štedro, a to zvlášť vo zvestovateľskej službe, v ktorej ponúkame duchovnú pomoc našim blížnym.

14. Akými spôsobmi môžeme ‚podopierať svoje veci právom‘?

14 „Podopiera svoje veci právom.“ ​(Žalm 112:5) Ako bolo predpovedané, trieda verného správcu sa stará o Pánove záujmy v súlade s Jehovovou spravodlivosťou. (Prečítajte Lukáša 12:42–44.) Vidno to z biblických pokynov, ktoré dostávajú zboroví starší, ktorí sa občas musia zaoberať vážnym hriechom v zbore, ako aj z pokynov, ktoré trieda otroka na základe Biblie poskytuje k činnosti všetkých zborov, misionárskych domovov a domovov Bétel. Nielen od starších, ale od všetkých kresťanov sa očakáva, že budú konať spravodlivo voči spolukresťanom i neveriacim, a to aj v obchodných záležitostiach. (Prečítajte Micheáša 6:8, 11.)

 Požehnania pre spravodlivého

15., 16. a) Ako spravodliví reagujú na zlé správy zo sveta? b) Čo sú Boží služobníci odhodlaní ďalej robiť?

15 „Lebo sa nikdy nebude potácať. Na spravodlivého sa istotne bude pamätať na neurčitý čas. Nebude sa báť ani zlej správy. Jeho srdce je stále, spoľahlo sa na Jehovu. Jeho srdce je neotrasiteľné, nebude sa báť, kým nepohliadne na svojich protivníkov.“ ​(Žalm 112:6–8) Nikdy v minulosti nedostávali ľudia toľko zlých správ vrátane správ o vojnách, teroristických útokoch, nových chorobách a návrate starých, zločinnosti, chudobe a závažnom znečisťovaní. Ľudia, ktorých Boh považuje za spravodlivých, nemôžu uniknúť účinku takýchto zlých správ, ale tieto správy v nich nevyvolávajú strach z budúcnosti. Ich srdce je „stále“ a „neotrasiteľné“, lebo do budúcnosti sa pozerajú s dôverou, že je blízko Boží nový svet. A ak ich postihne nejaké nešťastie, je pre nich ľahšie vyrovnať sa s ním, lebo sa spoliehajú na Jehovovu podporu. Jehova nikdy nedovolí, aby sa jeho spravodlivý ‚potácal‘ — poskytne mu pomoc a silu vytrvať. (Fil. 4:13)

16 Boží spravodliví musia znášať aj nenávisť a lži, ktoré šíria odporcovia, ale ani to pravých kresťanov neumlčalo a ani nikdy neumlčí. Naopak, Boží služobníci stále a neotrasiteľne pokračujú v činnosti, ktorou ich Jehova poveril — zvestovať dobré posolstvo o Kráľovstve a robiť učeníkov zo všetkých ľudí, ktorí si to želajú. Niet pochýb, že s blížiacim sa koncom budú spravodliví zažívať ešte väčší odpor. A nenávisť vyvrcholí, keď Satan v úlohe Góga z Magógu podnikne proti nim celosvetový útok. Potom konečne ‚pohliadneme na svojich protivníkov‘, ktorí budú úplne porazení. Aká silná skúsenosť to bude: vidieť úplné posvätenie Jehovovho mena! (Ezech. 38:18, 22, 23)

„Vyvýšený so slávou“

17. Ako bude spravodlivý „vyvýšený so slávou“?

17 Bude to veľká radosť jednotne chváliť Jehovu bez odporu zo strany Diabla a jeho sveta. A túto radosť budú večne pociťovať všetci, ktorí zostanú spravodliví v Božích očiach. Neutrpia hanbu ani porážku, lebo Jehova tiež sľúbil, že „roh“ jeho spravodlivého bude „vyvýšený so slávou“. (Žalm 112:9) Jehovov spravodlivý bude víťazne jasať, keď uvidí porážku všetkých nepriateľov Jehovovej zvrchovanosti.

18. Ako sa splnia záverečné slová 112. žalmu?

18 „Zlý to uvidí a určite ho to bude trápiť. I zubami bude škrípať a rozplynie sa. Túžba zlých pominie.“ ​(Žalm 112:10) Všetci, ktorí stále odporujú Božiemu ľudu, sa vo svojej závisti a nenávisti čoskoro ‚rozplynú‘. A v blížiacom sa „veľkom súžení“ sa spolu s nimi rozplynie aj ich túžba vidieť koniec nášho diela. (Mat. 24:21)

19. Čím si môžeme byť istí?

19 Budeš medzi tými šťastnými prežijúcimi, ktorí budú svedkami tohto veľkolepého víťazstva? A keby si pred koncom Satanovho sveta podľahol chorobe alebo zomrel pre vysoký vek, budeš medzi ‚spravodlivými‘, ktorí budú vzkriesení? (Sk. 24:15) Odpoveď môže byť áno, keď budeš stále prejavovať vieru v Ježišovu výkupnú obeť a napodobňovať Jehovu, ako to robia tí, ktorých predstavuje spravodlivý muž opísaný v 112. žalme. (Prečítajte Efezanom 5:1, 2.) Jehova sa postará o to, aby sa na takých ľudí stále ‚pamätalo‘ a aby ich spravodlivé skutky nezostali nepovšimnuté. Jehova bude pamätať na spravodlivých a bude ich milovať po celú večnosť. (Žalm 112:3, 6, 9)

[Poznámka pod čiarou]

^ 5. ods. To, že sa tieto dva žalmy dopĺňajú, vidno z ich štruktúry, ako aj z ich obsahu. Keď porovnáme Žalm 111:3, 4 so Žalmom 112:3, 4, môžeme vidieť, že Božie vlastnosti vyvyšované v 111. žalme napodobňuje bohabojný muž opísaný v 112. žalme.

Otázky na rozjímanie

• Aké máme dôvody volať „hallelujah“?

• Aký vývoj v súčasnosti robí pravým kresťanom veľkú radosť?

• Akého darcu Jehova miluje?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 25]

Ak chceme, aby nás Boh považoval za spravodlivých, musíme prejavovať vieru v Ježišovu preliatu krv

[Obrázky na strane 26]

Ochotne dávané dary umožňujú poskytovať pomoc pri katastrofách a rozširovať biblické publikácie