Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Poď a buď mojím nasledovníkom“

„Poď a buď mojím nasledovníkom“

 „Poď a buď mojím nasledovníkom“

„Ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie sám seba a berie deň čo deň svoj mučenícky kôl a ustavične ma nasleduje.“ ​(LUK. 9:23)

1, 2. a) Aké pozvanie Ježiš predložil? b) Ako si zareagoval na Ježišovo pozvanie?

JEŽIŠ ku koncu svojej služby vydáva svedectvo v Perei, oblasti za Jordánom, severovýchodne od Judey. Prichádza za ním mladý muž a pýta sa ho, čo musí robiť, aby zdedil večný život. Keď Ježiš vidí, že mladík verne dodržiava mojžišovský Zákon, predkladá mu výnimočné pozvanie: „Choď, predaj, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi, a buď mojím nasledovníkom.“ ​(Mar. 10:21) Len si to predstav! Tento muž dostal pozvanie nasledovať Ježiša, jednosplodeného Syna Najvyššieho Boha!

Mladý muž pozvanie neprijal, ale iní ho prijali. Už predtým Ježiš povedal Filipovi: „Buď mojím nasledovníkom.“ ​(Ján 1:43) Filip pozvanie prijal a neskôr sa stal apoštolom. Ježiš zopakoval pozvanie aj Matúšovi a aj on ho prijal. (Mat. 9:9; 10:2–4) Ježiš v skutočnosti predložil toto pozvanie všetkým ľuďom, ktorí milujú spravodlivosť, keď povedal: „Ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie sám seba a berie deň čo deň svoj mučenícky kôl a ustavične ma nasleduje.“ ​(Luk. 9:23) Teda Ježišovým nasledovníkom môže byť každý, kto to naozaj chce. Túžiš byť Ježišovým nasledovníkom? Väčšina z nás už Ježišovo láskyplné pozvanie prijala a vo zvestovateľskej službe ho odovzdávame ďalším.

3. Ako môžeme zabrániť tomu, aby sme neboli odvlečení preč a neprestali nasledovať Ježiša?

Je však smutné, že niektorí z tých, ktorí prejavili záujem o biblickú pravdu, už nepokračujú v štúdiu. Spomalili a napokon boli „odvlečení preč“ a nestali sa Ježišovými nasledovníkmi. (Hebr. 2:1) Ako môžeme zabrániť tomu, aby by sme my neboli odvlečení preč? Pomôže nám, keď si položíme nasledujúce dve otázky: ‚Prečo som sa rozhodol nasledovať Ježiša? Čo znamená nasledovať ho?‘ Keď budeme mať odpovede na tieto otázky stále na pamäti, posilní to naše odhodlanie zostať na vynikajúcej ceste, ktorú sme si zvolili. Pomôže nám to tiež povzbudzovať ďalších, aby nasledovali Ježiša.

Prečo nasledovať Ježiša?

4, 5. Prečo je Ježiš spôsobilým vodcom?

Prorok Jeremiáš povedal: „Dobre viem, ó, Jehova, že pozemskému človeku nepatrí jeho cesta. Kráčajúcemu mužovi ani nepatrí, aby riadil svoj krok.“ ​(Jer. 10:23) Pravdivosť Jeremiášových slov sa opakovane dokazovala v priebehu celých ľudských dejín. Je čoraz jasnejšie, že nedokonalí ľudia si nemôžu sami úspešne vládnuť. Pozvanie nasledovať Ježiša sme prijali preto, lebo sme zistili, že je najspôsobilejším Vodcom, ktorému sa žiaden človek nevyrovná. Zamyslime sa nad tým, prečo je to tak.

Po prvé, za Vodcu Mesiáša ho vybral sám Jehova. Kto môže lepšie vedieť, akého vodcu potrebujeme, než náš Stvoriteľ? Po druhé, má vlastnosti, ktoré môžeme obdivovať a napodobňovať. (Prečítajte Izaiáša 11:2, 3.) Je dokonalým príkladom. (1. Petra 2:21) Po tretie, Ježiš sa hlboko zaujíma o tých, ktorí ho nasledujú, čo dal najavo tým, že za nich položil život.  (Prečítajte Jána 10:14, 15.) A prejavuje sa ako starostlivý pastier, keďže nám ukazuje cestu k životu, ktorý už teraz prináša šťastie a vedie k nádhernej večnej budúcnosti. (Ján 10:10, 11; Zjav. 7:16, 17) Z týchto, ako aj z ďalších dôvodov bolo múdre, že sme sa rozhodli nasledovať ho. Čo teda znamená nasledovať Ježiša?

6. Čo znamená nasledovať Ježiša?

Byť nasledovníkom Krista znamená viac než len nazývať sa kresťanom. Za kresťanov sa dnes považuje asi dve miliardy ľudí, ale ich skutky ukazujú, že sú to „páchatelia nezákonnosti“. (Prečítajte Matúša 7:21–23.) Keď niekto prejavuje záujem o pozvanie nasledovať Ježiša, vysvetľujeme mu, že praví kresťania vo všetkom prispôsobujú svoj spôsob života Kristovmu učeniu a príkladu a že to robia dennodenne. Aby sme vedeli, čo to znamená, zamyslime sa nad niektorými Ježišovými vlastnosťami.

Napodobňuj Ježiša v prejavovaní múdrosti

7, 8. a) Čo je múdrosť a odkiaľ mal Ježiš takú veľkú múdrosť? b) Ako Ježiš prejavil múdrosť a ako ho môžeme napodobniť?

Ježiš prejavoval veľa výnimočných vlastností, ale my sa zameriame len na štyri: na múdrosť, pokoru, horlivosť a lásku. Najskôr pouvažujeme o jeho múdrosti, čiže schopnosti prakticky uplatniť poznanie a porozumenie. Apoštol Pavol napísal: „V [Ježišovi] sú starostlivo skryté všetky poklady múdrosti a poznania.“ ​(Kol. 2:3) Odkiaľ mal Ježiš takú múdrosť? On sám povedal: „Ako ma naučil Otec, tak hovorím.“ ​(Ján 8:28) Teda múdrosť mal od Jehovu, a preto nás neprekvapuje jeho vynikajúci úsudok.

Ježiš prejavil dobrý úsudok napríklad v tom, aký spôsob života si zvolil. Rozhodol sa, že bude žiť jednoducho. Zameral sa na jediný cieľ: na konanie Božej vôle. Múdro venoval svoj čas a energiu podpore záujmov Kráľovstva. My Ježiša nasledujeme tak, že sa usilujeme zachovávať si ‚prosté oko‘, čo znamená, že si dávame pozor, aby sme sa nezaťažovali vecami, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné a ktoré pohlcujú našu energiu a pozornosť. (Mat. 6:22) Mnohí kresťania podnikli kroky, aby zjednodušili svoj spôsob života, a tak mohli viac času venovať službe. Niektorým to umožnilo začať s priekopníckou službou. Ak si jedným z nich, zaslúžiš si veľkú pochvalu. Ten, kto ‚hľadá najprv kráľovstvo‘, nachádza veľké šťastie a uspokojenie. (Mat. 6:33)

Buď pokorný ako Ježiš

9, 10. Ako Ježiš prejavil pokoru?

Druhá stránka Ježišovej osobnosti, o ktorej budeme hovoriť, je Ježišova pokora. Keď je nedokonalým ľuďom zverená určitá autorita, často získajú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti. Ježiš prejavoval úplne odlišný postoj! Napriek tomu, že má kľúčovú úlohu v spĺňaní Jehovovho predsavzatia, nikdy neprejavil ani len náznak povýšenosti. A my sme povzbudzovaní napodobňovať ho v tom. Apoštol Pavol napísal: „Zachovajte si také zmýšľanie, aké mal aj Kristus Ježiš, ktorý, hoci bol v Božej podobe, neuvažoval o tom, aby niečo uchvátil, totiž aby bol rovný Bohu. Nie, ale vzdal sa sám seba, prijal podobu otroka a stal sa rovný ľuďom.“ ​(Fil. 2:5–7) Čo všetko to znamenalo?

 10 Ježiš sa tešil z úžasnej výsady žiť v nebi v prítomnosti svojho Otca, ale ochotne ‚sa vzdal sám seba‘. Jeho život bol prenesený do lona židovskej panny, kde sa deväť mesiacov vyvíjal a potom sa narodil ako bezmocné nemluvňa do rodiny obyčajného tesára. V Jozefovom dome z batoľaťa vyrástol malý chlapec a neskôr dospievajúci mladík. Hoci bol Ježiš bezhriešny, podriaďoval sa ľudským rodičom, ktorí boli nedokonalí a hriešni. (Luk. 2:51, 52) Akú mimoriadnu pokoru prejavoval!

11. Ako môžeme napodobňovať Ježiša v prejavovaní pokory?

11 Napodobňovať Ježiša v prejavovaní pokory môžeme tak, že ochotne prijímame aj úlohy, ktoré sa zdajú podradné. Pouvažujme napríklad nad našou úlohou zvestovať dobré posolstvo. Táto práca sa môže zdať ponižujúca, najmä keď ľudia reagujú ľahostajne, vysmievajú sa nám alebo sa správajú nepriateľsky. No ak ďalej vytrvalo zvestujeme, pomáhame ďalším, aby prijali Ježišovo pozvanie nasledovať ho, a tak pomáhame pri záchrane životov. (Prečítajte 2. Timotejovi 4:1–5.) Ďalším príkladom je upratovanie našej sály Kráľovstva. K tomu môže patriť vysypávanie odpadkových košov, umývanie dlážky a toaliet — to všetko sú zdanlivo podradné práce! Ale my si uvedomujeme, že upratovanie sály Kráľovstva — strediska čistého uctievania — patrí k našej svätej službe. Keď ochotne vykonávame tieto a podobné úlohy, dávame najavo pokoru, a tak nasledujeme Kristove šľapaje.

Buď horlivý ako Ježiš

12, 13. a) Ako Ježiš prejavoval horlivosť a čo ho motivovalo? b) Čo nás bude podnecovať, aby sme horlivo zvestovali?

12 Pouvažujme o Ježišovej horlivosti v službe. Ježiš robil veľa vecí, keď bol tu na zemi. V mladosti pravdepodobne pracoval s adoptívnym otcom Jozefom ako tesár. Počas svojej služby uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych a robil ďalšie zázraky. Ale jeho hlavnou činnosťou bolo zvestovať dobré posolstvo a vyučovať ľudí, ktorí boli ochotní ho počúvať. (Mat. 4:23) Ako jeho nasledovníci máme robiť to isté. Teda ako ho môžeme nasledovať? Môžeme si napríklad osvojovať také pohnútky, aké mal on.

13 To, čo ho najviac motivovalo, aby zvestoval a vyučoval, bola láska k Bohu. Miloval však aj pravdy, ktoré učil. Považoval ich za poklady nevyčísliteľnej hodnoty a hovoril o nich  ľuďom s veľkým nadšením. Keďže aj my sme ‚verejnými učiteľmi‘, máme rovnaký postoj. Len sa zamyslime nad niektorými vzácnymi pravdami, ktoré sme sa dozvedeli z Božieho Slova! Porozumeli sme spornej otázke univerzálnej zvrchovanosti a tomu, ako bude vyriešená. Jasne tiež chápeme, čo učia Písma o stave mŕtvych a o požehnaniach, ktoré prinesie Boží nový svet. Hodnota takýchto právd sa nemení, či už sme sa ich dozvedeli len prednedávnom, alebo sú nám známe už dlho. Bez ohľadu na to, kedy sme ich spoznali, sú to poklady nevyčísliteľnej hodnoty. (Prečítajte Matúša 13:52.) Keď s úprimným nadšením zvestujeme, umožňujeme druhým vidieť našu lásku k tomu, čo nás Jehova naučil.

14. Ako môžeme napodobňovať Ježišov spôsob vyučovania?

14 Všimnime si tiež, ako Ježiš vyučoval. Pozornosť svojich poslucháčov stále obracal na Písma a dôležité myšlienky často uvádzal slovami: „Je napísané.“ ​(Mat. 4:4; 21:13) Z jeho zaznamenaných výrokov vidíme, že priamo citoval alebo sa odvolával na myšlienky z viac než polovice kníh Hebrejských Písiem. Podobne ako on, aj my sa v službe opierame o Bibliu a snažíme sa z nej čítať vždy, keď je to možné. Tak pomáhame ľuďom so správnym stavom srdca osobne sa presvedčiť, že vyučujeme Božie myšlienky, nie svoje vlastné. Keď niekto súhlasí s tým, aby sme mu niečo prečítali z Biblie, a keď sa s ním môžeme porozprávať o hodnote a význame Božieho Slova, máme veľkú radosť. A keď takýto človek prijme pozvanie nasledovať Ježiša, naša radosť je ešte väčšia.

Nasledovať Ježiša znamená milovať ľudí

15. Akú vynikajúcu vlastnosť mal Ježiš a ako na nás môže zapôsobiť, keď o nej uvažujeme?

15 Nakoniec sa zamerajme na tú stránku Ježišovho života, ktorá je najpôsobivejšia zo všetkých — na jeho lásku k ľuďom. Apoštol Pavol napísal: „Podnecuje [nás] láska, ktorú má Kristus.“ ​(2. Kor. 5:14) Keď uvažujeme o Ježišovej láske k ľudstvu vo všeobecnosti a k nám ako k jednotlivcom, pôsobí to na naše srdce a cítime sa podnecovaní nasledovať jeho príklad.

16, 17. Ako Ježiš prejavoval lásku k ľuďom?

16 Ako dával Ježiš najavo svoju lásku k ľuďom? Najväčším prejavom jeho lásky bola jeho ochota vzdať sa svojej duše za ľudstvo. (Ján 15:13) Ale počas svojej služby dával svoju lásku najavo aj inými spôsobmi. Mal napríklad súcit s trpiacimi. Keď videl, ako Mária a s ňou aj ďalší oplakávajú mŕtveho Lazara, ich žiaľ naňho veľmi zapôsobil. Tak ho to zarmútilo, že mu „vyhŕkli slzy“, napriek tomu, že sa Lazara chystal vzkriesiť. (Ján 11:32–35)

 17 Raz za ním prišiel malomocný a povedal mu: „Keby si len chcel, môžeš ma očistiť.“ Ako na to Ježiš zareagoval? V správe je uvedené, že bol „pohnutý ľútosťou“. Potom urobil niečo mimoriadne. „Vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: ‚Chcem. Buď očistený!‘ A malomocenstvo z neho okamžite zmizlo a bol očistený.“ Malomocní boli podľa mojžišovského Zákona nečistí a Ježiš by určite dokázal vyliečiť tohto muža bez akéhokoľvek fyzického kontaktu. Ale keď ho uzdravoval, umožnil mu pocítiť ľudský dotyk, ktorý mu možno celé roky chýbal. Aký nádherný prejav nežného súcitu! (Mar. 1:40–42)

18. Ako môžeme prejavovať „súcit“?

18 Ako od Kristových nasledovníkov sa od nás očakáva, že budeme prejavovať lásku tým, že budeme mať s druhými „súcit“. (1. Petra 3:8) Pochopiť pocity spoluveriaceho, ktorý trpí chronickou chorobou či silnou depresiou, nemusí byť ľahké, najmä ak sme také ťažkosti nezažili na vlastnej koži. Ale Ježiš prejavoval chorým empatiu, hoci on sám nikdy nebol chorý. Ako si môžeme rozvíjať podobnú empatiu? Tak, že budeme trpezlivo počúvať, keď si človek, ktorý trpí, otvorí pred nami srdce a začne nám rozprávať o svojich pocitoch. Okrem toho by sme si mohli položiť otázku: ‚Ako by som sa asi cítil ja na jeho mieste?‘ Keď sa naučíme byť vnímavejší na pocity druhých, pomôže nám to ‚hovoriť utešujúco so skľúčenými dušami‘. (1. Tes. 5:14) Takýmto spôsobom budeme napodobňovať Ježiša.

19. Ako na nás pôsobí Ježišov príklad?

19 Zamýšľať sa nad slovami a skutkami Ježiša Krista je nesmierne vzrušujúce! Čím viac ho spoznávame, tým viac chceme byť ako on. A tým viac chceme pomáhať aj druhým, aby konali rovnako. Preto nachádzajme potešenie v nasledovaní mesiášskeho Kráľa — teraz i večne!

Vieš vysvetliť?

• Ako môžeme prejavovať múdrosť podobne ako Ježiš?

• Ako môžeme prejavovať pokoru?

• Čo nám pomôže byť horlivými v službe?

• Ako môžeme napodobňovať Ježiša v prejavovaní lásky k ľuďom?

[Študijné otázky]

[Rámček/obrázok na strane 5]

PUBLIKÁCIA, KTORÁ NÁM POMÁHA NAPODOBŇOVAŤ KRISTA

Na oblastnom zjazde v roku 2007 bolo oznámené vydanie 192-stranovej knihy s názvom „Poď a buď mojím nasledovníkom“. Je určená na to, aby kresťanom pomohla zamerať sa na Ježiša, zvlášť na jeho vlastnosti a skutky. Po dvoch úvodných kapitolách nasleduje prvá časť, ktorá obsahuje celkový prehľad Ježišových vynikajúcich vlastností — jeho pokory, odvahy, múdrosti, poslušnosti a vytrvalosti.

Potom nasledujú časti, v ktorých sa venuje pozornosť jeho vyučovaniu, zvestovaniu dobrého posolstva a niektorým spôsobom, akými prejavoval svoju veľkú lásku. Látka je v celej knihe predložená tak, aby kresťanovi pomohla napodobňovať Ježiša.

Sme presvedčení, že táto kniha nás všetkých podnieti preskúmať sa a položiť si otázky: ‚Skutočne nasledujem Ježiša? Ako ho môžem nasledovať ešte vernejšie?‘ A pomôže tiež ‚všetkým, ktorí sú správne naklonení k večnému životu‘, aby sa stali Kristovými nasledovníkmi. (Sk. 13:48)

[Obrázok na strane 4]

Ježiš súhlasil s tým, že príde na zem a narodí sa ako ľudské dieťa. Akú vlastnosť si to vyžadovalo?

[Obrázok na strane 6]

Čo nás bude podnecovať, aby sme boli v službe horliví?