Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Boží služobníci sú „jedného srdca a jednej duše“

Boží služobníci sú „jedného srdca a jednej duše“

 Boží služobníci sú „jedného srdca a jednej duše“

JE SVIATOK Letníc a do Jeruzalema prišli Židia a prozelyti až z Ríma na západe a z Partie na východe. Títo návštevníci hovoriaci rôznymi jazykmi sa zhromaždili okolo učeníkov Ježiša Krista. Ježišovi učeníci, ktorí sa im prihovárajú, sú Galilejčania, preto sa niektorí z nich prekvapene pýtajú: „Ako to, že každý z nás počuje svoj vlastný jazyk, v ktorom sme sa narodili?“ — Sk. 2:8.

Apoštol Peter vstáva a vysvetľuje, prečo nastal zázrak, ktorého sú svedkami. Zástup  okamžite prijíma posolstvo a tisíce nových sa dávajú pokrstiť! (Sk. 2:41) Hoci zbor rýchlo rastie, zostáva jednotný. „Celé množstvo tých, ktorí uverili, bolo jedného srdca a jednej duše,“ uvádza biblický pisateľ Lukáš. — Sk. 4:32.

Tisíce učeníkov, ktorí sa na Letnice 33 n. l. dali pokrstiť, sa chceli v Jeruzaleme zdržať dlhšie, aby sa o svojej novej viere dozvedeli viac. Keďže s dlhším pobytom nepočítali, zorganizovala sa pre nich jednorazová peňažná zbierka. Niektorí veriaci sami od seba predali niečo zo svojho majetku a zisk priniesli apoštolom. Tí ho rozdelili veriacim, ktorí to potrebovali. (Sk. 2:42–47) To bol naozaj pekný prejav lásky a štedrosti!

Praví kresťania vždy prejavovali lásku a štedrosť. Členovia kresťanského zboru aj dnes slúžia Jehovovi jednotne, sú „jedného srdca a jednej duše“. Jednotliví kresťania ochotne využívajú svoj čas, sily a prostriedky na zvestovanie dobrého posolstva a podporu záujmov Božieho Kráľovstva. — Pozri rámček  „Ako sa niektorí rozhodli dávať“.

[Rámček na stranách 6, 7]

 AKO SA NIEKTORÍ ROZHODLI DÁVAŤ

DARY NA CELOSVETOVÉ DIELO

Mnohí si niečo odkladajú alebo si z rozpočtu vyčlenia určitú sumu, ktorú dávajú do schránky na dary s označením „Dary na celosvetové dielo — Matúš 24:14“.

Každý mesiac posielajú zbory túto sumu miestnej odbočke v tej krajine, kde sa zbor nachádza. Dobrovoľné peňažné dary možno posielať aj priamo na adresu: Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia na Slovensku, P. O. Box 2, 830 04 Bratislava 34, telefón: 02/49 10 76 11. Ak žijete mimo územia Slovenska, môžete dary posielať odbočke, ktorá slúži vašej krajine. Darovať možno aj šperky alebo iné cennosti. Tieto dary by mal sprevádzať krátky list, ktorý potvrdzuje, že ide o nepodmienený dar.

PLÁNOVANÁ DOBROČINNOSŤ

Okrem nepodmienených peňažných darov existujú aj iné spôsoby dávania na podporu celosvetovej služby Kráľovstvu. Medzi ne patrí:

Poistenie: Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia možno odkázať niektorý druh životného alebo dôchodkového poistenia. Odbočka by mala byť o každom takomto rozhodnutí vopred informovaná.

Bankové kontá: Bankové kontá, vkladové certifikáty alebo individuálne dôchodkové kontá možno Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia v súlade s miestnymi bankovými podmienkami zveriť alebo môžu nadobudnúť splatnosť zo závetu. Odbočka by mala byť o každom takomto rozhodnutí vopred informovaná.

Nehnuteľnosti: Predajný nehnuteľný majetok možno darovať Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia buď ako dar, alebo s tým, že si darca vyhradí právo doživotného užívania. Ešte pred zmluvným prevodom akéhokoľvek nehnuteľného majetku je nutné nadviazať kontakt s odbočkou vo svojej krajine.

Závet: Majetok alebo peniaze možno odkázať Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia zákonne spísaným závetom. Originál závetu by mal byť zaslaný odbočke.

Ako naznačuje výraz „plánovaná dobročinnosť“, tieto druhy darov si zo strany darcu obvykle vyžadujú určité plánovanie. Na pomoc jednotlivcom, ktorí si želajú využiť niektorú formu plánovanej dobročinnosti v prospech celosvetového diela Jehovových svedkov, bola v anglickom a španielskom jazyku pripravená brožúra s názvom Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide. Táto brožúra bola napísaná s cieľom poskytnúť informácie o rôznych možnostiach jednotlivcom v Spojených štátoch, ktorí plánujú dať dar teraz alebo ktorí chcú urobiť závet. Mnohí, ktorí si prečítali túto brožúru a poradili sa so svojimi právnymi alebo daňovými poradcami, podporili celosvetovú náboženskú a humanitárnu činnosť Jehovových svedkov a zároveň z toho získali maximálne daňové výhody. Túto brožúru možno dostať na požiadanie priamo od Charitable Planning Office.

Ak sa zaujímate o ktorúkoľvek z týchto možností plánovanej dobročinnosti, mali by ste sa spojiť písomne alebo telefonicky s odbočkou, ktorá slúži vašej krajine (adresa a telefónne číslo sú na predchádzajúcej strane).