Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovove „žiariace oči“ skúmajú všetko

Jehovove „žiariace oči“ skúmajú všetko

 Jehovove „žiariace oči“ skúmajú všetko

„[Jehovove] žiariace oči skúmajú ľudských synov.“ — ŽALM 11:4.

1. Akí ľudia nás priťahujú?

ČO CÍTIŠ k ľuďom, ktorí sa o teba úprimne zaujímajú? Otvorene ti povedia svoj názor, keď ich o to požiadaš. Keď potrebuješ pomoc, ochotne ti ju poskytnú. Keď potrebuješ radu, láskavo ti ju dajú. (Žalm 141:5; Gal. 6:1) Nepriťahujú ťa takí ľudia? A práve taký je Jehova a jeho Syn. Ale ich záujem o teba je väčší než záujem ktoréhokoľvek človeka a ich pohnútky sú úplne nesebecké; chcú ti pomôcť ‚chopiť sa skutočného života‘. — 1. Tim. 6:19; Zjav. 3:19.

2. Nakoľko sa Jehova zaujíma o svojich služobníkov?

Žalmista Dávid sa o hĺbke Jehovovho záujmu o nás vyjadril: „[Jehovove] oči hľadia, jeho žiariace oči skúmajú ľudských synov.“ ​(Žalm 11:4) Áno, Boh sa na nás nielen pozerá, on nás skúma. Dávid okrem toho napísal: „Vyskúšal si moje srdce, v noci si vykonal prehliadku... zistíš, že som neplánoval úklady.“ ​(Žalm 17:3) Zjavne si uvedomoval, ako veľmi sa oňho Jehova zaujíma. Vedel, že keby živil hriešne myšlienky alebo v srdci plánoval úklady, ublížil by Jehovovi a zaslúžene by prišiel o jeho priazeň. Je aj pre teba Jehova taký skutočný, ako bol pre Dávida?

Jehova vidí do srdca

3. Ako dáva Jehova najavo vyrovnanosť v postoji k našim chybám?

Jehova sa zaujíma hlavne o naše vnútro, o to, akí sme v skutočnosti v srdci. (Žalm 19:14; 26:2) Láska ho vedie k tomu, že sa nezameriava na menšie chyby. Napríklad keď Abrahámova manželka Sára nepovedala zhmotnenému anjelovi pravdu, anjel ju len mierne pokarhal, lebo určite videl, že sa zľakla a je v rozpakoch. (1. Mojž. 18:12–15) Keď patriarcha Jób vyhlasoval „za spravodlivú vlastnú dušu“, Jehova mu neodoprel požehnanie. Vedel, koľko si Jób od Satana vytrpel. (Jób 32:2; 42:12) Podobne ani v prípade vdovy z Carefatu sa Jehova neurazil, keď jeho proroka Eliáša zahrnula výčitkami. Chápal, že je zdrvená žiaľom nad stratou jediného dieťaťa. — 1. Kráľ. 17:8–24.

4, 5. Ako Jehova prejavil Abimelechovi milosť?

Keďže Jehova skúma srdce človeka, prejavuje ohľad aj neveriacim. Zamyslime sa nad tým, ako zaobchádzal s Abimelechom, kráľom filištínskeho mesta Gerár. Abimelech, nevediac, že Abrahám a Sára sú manželia, vzal si Sáru k sebe a chcel sa s ňou oženiť. Ale skôr ako mohol zájsť ďalej, Jehova mu vo sne povedal: „Však ja som vedel, že si to urobil v poctivosti svojho srdca a tiež som ťa zdržiaval, aby si nehrešil proti mne. Preto som ti nedovolil, aby si sa jej dotkol. Ale teraz vráť mužovu manželku, lebo je prorok, a on bude za teba pokorne prosiť. Tak zostaň nažive.“ — 1. Mojž. 20:1–7.

Jehova rozhodne mohol byť voči Abimelechovi, ktorý uctieval falošných bohov, veľmi prísny. Ale videl, že v tomto prípade si Abimelech počínal čestne. Milostivo to vzal do úvahy a povedal mu, ako dosiahnuť odpustenie a ‚zostať nažive‘. Nie je úžasné, že môžeš uctievať takéhoto Boha?

6. Ako Ježiš napodobňoval svojho Otca?

 Ježiš dokonale napodobňoval svojho Otca tým, že sa zameriaval na dobré stránky svojich učeníkov a ochotne im odpúšťal chyby. (Mar. 10:35–45; 14:66–72; Luk. 22:31, 32; Ján 15:15) Tento jeho postoj bol v súlade s jeho vlastnými slovami zapísanými v Jánovi 3:17: „Veď Boh neposlal svojho Syna do sveta, aby ho súdil, ale aby bol svet zachránený prostredníctvom neho.“ Áno, láska, ktorú má k nám Jehova a Ježiš, je hlboká a stála. Je to zrejmé z toho, že túžia po tom, aby sme získali život. (Jób 14:15) Láska je dôvod, prečo nás Jehova skúma, láska určuje, ako sa na nás pozerá, a láska ho podnecuje konať podľa toho, čo vidí. — Prečítajte 1. Jána 4:8, 19.

Sme skúmaní z lásky

7. S akou pohnútkou nás Jehova skúma?

Bolo by teda veľmi nesprávne považovať Jehovu za akéhosi policajta, ktorý z neba striehne, aby nás prichytil pri hriechu. Nie Jehova, ale Satan nás obviňuje a tvrdí, že sme sebeckí. (Zjav. 12:10) Vidí zlé pohnútky aj tam, kde nie sú! (Jób 1:9–11; 2:4, 5) Žalmista o Bohu napísal: „Ak by si pozoroval previnenia, ó, Jah, ó, Jehova, kto by mohol obstáť?“ ​(Žalm 130:3) Nevyslovená odpoveď je nikto! (Kaz. 7:20) Ale Jehova sa na nás pozerá milosrdne a láskavo ako starostlivý rodič, ktorý chráni svoje milované deti. Často nás upozorňuje na naše nedokonalosti a slabosti, aby sme sa mohli vyhnúť tomu, čo by nám ublížilo. — Žalm 103:10–14; Mat. 26:41.

8. Ako Jehova poučuje a napráva svojich služobníkov?

Boh nám prejavuje svoju lásku tým, že nás poučuje a napráva tak cez Písmo, ako aj cez duchovný pokrm, ktorý poskytuje „verný a rozvážny otrok“. (Mat. 24:45; Hebr. 12:5, 6) Poskytuje nám tiež pomoc prostredníctvom kresťanského zboru a ‚darov v podobe ľudí‘, ktoré sú v ňom. (Ef. 4:8) Navyše, všíma si, ako reagujeme na jeho otcovskú výchovu, a chce nám ďalej pomáhať. V Žalme 32:8 sa píše: „Spôsobím, aby si mal pochopenie, a budem ťa poučovať o ceste, po ktorej by si mal ísť. Ja budem radiť s okom upreným na teba.“ Aké dôležité je preto vždy poslúchať Jehovu! Musíme byť stále pokorní a pozerať sa naňho ako na láskavého Učiteľa a Otca. — Prečítajte Matúša 18:4.

9. Čomu by sme sa mali vyhýbať a prečo?

Nikdy nedovoľme, aby naše srdce zatvrdila pýcha, nedostatok viery alebo ‚klamlivá moc hriechu‘. (Hebr. 3:13; Jak. 4:6) Tieto črty sa často objavia vtedy, keď niekto živí v sebe nesprávne myšlienky alebo túžby. Taký človek sa môže dostať až do takého stavu, že bude odmietať biblické rady, ktoré sa ho priamo týkajú. A čo je ešte horšie, vo svojom zlom postoji a konaní sa môže tak zatvrdiť, že sa stane Božím nepriateľom  — to je hrozná situácia! (Prísl. 1:22–31) Pouvažujme o Kainovi, prvorodenom synovi Adama a Evy.

Jehova vidí všetko a koná podľa toho

10. Prečo Jehova neschválil Kainovu obeť a ako na to Kain zareagoval?

10 Keď Kain a Ábel priniesli obeť, Jehovu zaujímala nielen samotná obeť, ale aj pohnútky, s akými bola predložená. A tak dal najavo, že schvaľuje Ábelovu obeť, lebo Ábel ju priniesol s vierou, ale Kainovu obeť neschválil, lebo on v nejakom ohľade neprejavil dostatok viery. (1. Mojž. 4:4, 5; Hebr. 11:4) Kain sa z toho nepoučil a nezmenil svoj postoj, ale veľmi sa na svojho brata rozhneval. — 1. Mojž. 4:6.

11. Ako sa u Kaina prejavilo zradné srdce a čo sa z toho učíme?

11 Jehova si všimol, aké nebezpečenstvo Kainovi hrozí, a taktne mu poukázal na to, že ak bude robiť dobro, bude mať dôvod na vyvýšenie. Žiaľ, Kain ignoroval Stvoriteľovu radu a svojho brata zavraždil. Kainovo zlé srdce sa prejavilo aj bezočivosťou, s akou Bohu odpovedal na otázku: „Kde je tvoj brat Ábel?“ Kain odvrkol: „Neviem. Či som strážcom svojho brata?“ ​(1. Mojž. 4:7–9) Aké zradné môže byť srdce! Môže nás dokonca priviesť k tomu, že neposlúchneme priamu radu od Boha! (Jer. 17:9) Poučme sa preto z takýchto správ a rýchlo zapuďme nesprávne myšlienky a túžby! (Prečítajte Jakuba 1:14, 15.) Ak dostaneme biblickú radu, ceňme si to a chápme to ako prejav Jehovovej lásky.

Neexistuje tajný hriech

12. Ako Jehova reaguje na nesprávne konanie?

12 Niektorí si myslia, že keď ich pri hriechu nikto nevidí, uniknú trestu. (Žalm 19:12) V určitom zmysle nič také ako tajný hriech neexistuje. „Všetko je obnažené a odhalené očiam toho, ktorému máme skladať účty.“ ​(Hebr. 4:13) Jehova je Sudca, ktorý skúma naše najhlbšie pohnútky a na nesprávne konanie reaguje vždy dokonale spravodlivo. Je „Boh milosrdný a milostivý, pomalý do hnevu a hojný v milujúcej láskavosti a pravde“. Ale „určite neponecháva bez trestu“ nekajúcnych hriešnikov, ktorí ‚úmyselne hrešia‘ alebo sú prefíkaní a plánujú zlé konanie. (2. Mojž. 34:6, 7; Hebr. 10:26) Vidieť to z toho, ako zaobchádzal s Achanom a s Ananiášom a Zafírou.

13. Ako Achanovo nesprávne zmýšľanie zjavne prispelo k jeho nesprávnemu konaniu?

13 Napriek Božiemu výslovnému zákazu vzal Achan niečo z koristi z Jericha a pravdepodobne s podporou rodiny to ukryl vo svojom stane. Keď sa mu na to prišlo, ukázal, že si uvedomuje závažnosť svojho hriechu, lebo povedal: „Ja som zhrešil proti Jehovovi.“ ​(Joz. 7:20) Podobne ako Kain, aj on si vypestoval zlé srdce. V Achanovom prípade bola jednou z hlavných príčin chamtivosť a práve táto vlastnosť prispela k tomu, že sa stal nečestným človekom. Keďže korisť z Jericha patrila Jehovovi, v podstate okradol Jehovu. Za to on i jeho rodina draho zaplatili. — Joz. 7:25.

14, 15. Prečo Ananiáš a Zafíra zaslúžene stratili Božiu priazeň a čo sa z toho učíme?

 14 Ananiáš a jeho manželka Zafíra boli členmi prvého kresťanského zboru v Jeruzaleme. Po Letniciach roku 33 n. l. bol založený spoločný fond na uspokojovanie telesných potrieb nových veriacich z ďalekých krajín, ktorí sa zdržali v Jeruzaleme. Do fondu sa prispievalo dobrovoľne. Ananiáš predal pole a s plným vedomím svojej manželky daroval do fondu časť peňazí. Pritom však predstieral, že dal všetky peniaze, ktoré za pole dostal. Títo manželia nepochybne túžili po mimoriadnom uznaní v zbore. Ale to, čo urobili, bol podvod. Jehova ho zázračne odhalil apoštolovi Petrovi, ktorý Ananiášovi priamo povedal, že sa dopustil hriechu. Nato Ananiáš padol a skonal. Krátko potom zomrela aj Zafíra. — Sk. 5:1–11.

15 Hriech Ananiáša a Zafíry nebol len prejavom chvíľkovej slabosti. Vopred sa dohovorili a snažili sa apoštolov podviesť. A čo bolo ešte horšie, ‚konali falošne voči svätému duchu a voči Bohu‘. Jehovova reakcia nad každú pochybnosť dokazuje, že Jehova je rozhodnutý chrániť zbor pred pokrytcami. Áno, „je hrozné upadnúť do rúk živého Boha“! — Hebr. 10:31.

Zostaňme rýdzi za každých okolností

16. a) Ako sa Satan snaží pokaziť Boží ľud? b) Akými spôsobmi sa Diabol snaží pokaziť ľudí v tvojom okolí?

16 Satan sa všemožne snaží pokaziť nás a pripraviť nás o Jehovovo schválenie. (Zjav. 12:12, 17) Jeho zlé úmysly jasne vidno vo svete posadnutom nemravným sexom a násilím. Pornografia je dnes ľahko prístupná cez počítač alebo iné elektronické zariadenia. Nikdy sa nepoddajme Satanovým útokom. Naopak, zaujmime rovnaký postoj ako žalmista Dávid, ktorý napísal: „S rozvahou si budem počínať bezúhonne... Vo vnútri svojho domu sa budem prechádzať v rýdzosti svojho srdca.“ — Žalm 101:2.

17. a) Prečo Jehova nakoniec vynesie skryté hriechy na svetlo? b) Čo by sme mali byť odhodlaní robiť?

17 Dnes Jehova zázračne neodhaľuje závažné hriechy a nečestné konanie, tak ako to občas robil v minulosti. Ale aj teraz vidí všetko a v čase, ktorý určí, a spôsobom, aký uzná za vhodný, vynesie skryté veci na svetlo. Pavol povedal: „Hriechy niektorých ľudí sú verejne zjavné a vedú priamo k súdu, u iných sa ich hriechy stanú zjavnými až neskôr.“ ​(1. Tim. 5:24) Hlavnou pohnútkou, z ktorej Jehova odhaľuje zlé skutky, je láska. Miluje zbor a chce chrániť jeho čistotu. Navyše je  milosrdný k ľuďom, ktorí podľahli hriechu, ale úprimne sa kajajú. (Prísl. 28:13) Usilujme sa preto stále slúžiť Bohu celým srdcom a odmietajme všetky zhubné vplyvy.

Ďalej slúž celým srdcom

18. Aký vzťah k Bohu túžil kráľ Dávid vidieť u svojho syna?

18 Kráľ Dávid svojmu synovi Šalamúnovi povedal: „Poznaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a dušou plnou potešenia; lebo Jehova skúma všetky srdcia a rozoznáva každý sklon myšlienok.“ ​(1. Par. 28:9) Dávid chcel, aby Šalamún nezostal len pri tom, že bude veriť v Boha. Chcel, aby si jeho syn cenil, že Jehova sa o svojich služobníkov hlboko zaujíma. Ceníš si za to Jehovu aj ty?

19, 20. Čo podľa Žalmu 19:7–11 pomohlo Dávidovi priblížiť sa k Bohu a ako môžeme Dávida napodobňovať?

19 Jehova vie, že ľudia so správnym sklonom srdca budú k nemu priťahovaní, a že keď spoznajú jeho krásne vlastnosti, priblíži ich to k nemu. Preto chce, aby sme ho spoznali a dôverne sa oboznámili s jeho úžasnou osobnosťou. Ako to dosiahneme? Tak, že budeme študovať jeho Slovo a zažívať v živote jeho požehnania. — Prísl. 10:22; Ján 14:9.

20 Čítaš si Božie Slovo denne s vďačnosťou a modlíš sa o silu uplatňovať to, čo čítaš? Chápeš, aký hodnotný je život v súlade s biblickými zásadami? (Prečítajte Žalm 19:7–11.) Ak áno, tvoja viera a tvoja láska k Jehovovi bude stále rásť. A on sa zas bude k tebe stále viac a viac približovať, pôjde s tebou akoby ruka v ruke. (Iz. 42:6; Jak. 4:8) Áno, Jehova ti dokáže svoju lásku tým, že ti bude na úzkej ceste vedúcej do života žehnať a duchovne ťa chrániť. — Žalm 91:1, 2; Mat. 7:13, 14.

Ako by si odpovedal?

• Prečo nás Jehova skúma?

• Prečo sa niektorí ľudia stali Božími nepriateľmi?

• Ako môžeme dať najavo, že Jehova je pre nás skutočný?

• Čo nám pomôže stále slúžiť Bohu celým srdcom?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 4]

V čom sa Jehovov prístup k nám podobá prístupu starostlivého rodiča?

[Obrázok na strane 5]

Čo sa učíme zo správy o Ananiášovi?

[Obrázok na strane 6]

Čo nám pomôže ďalej slúžiť Jehovovi celým srdcom?