Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nech vaše manželstvo zostane ‚trojnásobným povrazom‘

Nech vaše manželstvo zostane ‚trojnásobným povrazom‘

 Nech vaše manželstvo zostane ‚trojnásobným povrazom‘

„Trojnásobný povraz sa nedá rýchlo pretrhnúť.“ — KAZ. 4:12.

1. Kto spojil prvých ľudí manželským putom?

PO STVORENÍ rastlín a živočíchov stvoril Jehova Boh prvého človeka, Adama. Neskôr ho uviedol do hlbokého spánku a z jeho rebra mu vytvoril dokonalú pomocníčku. Keď ju Adam uvidel, povedal: „To je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela.“ ​(1. Mojž. 1:27; 2:18, 21–23) Jehova zhodnotil tento krok ako veľmi dobrý, spojil prvých ľudí manželským putom a vyslovil im svoje požehnanie. — 1. Mojž. 1:28; 2:24.

2. Ako Satan vrazil klin medzi Adama a Evu?

Žiaľ, už krátko nato bol na manželstvo, ktoré Boh založil, podniknutý útok. Ako sa to stalo? Zlý duchovný tvor, ktorý sa stal známym ako Satan, podvodom priviedol Evu k tomu, aby zjedla z ovocia jediného stromu, z ktorého mali zakázané jesť. Neskôr sa k tomuto konaniu, ktoré bolo vlastne vzburou proti oprávnenej vláde Boha a proti jeho dobrým nariadeniam, pridal aj Adam. (1. Mojž. 3:1–7) Keď sa ich Jehova opýtal, čo urobili, ukázalo sa, že v ich vzťahu už vládne napätie. Adam zvalil vinu na manželku slovami: „Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, tá mi dala ovocie zo stromu, a tak som jedol.“ — 1. Mojž. 3:11–13.

3. Aký chybný názor si osvojili niektorí Židia?

Odvtedy, teda už celé stáročia, Satan rôznymi rafinovanými spôsobmi vnáša do manželských vzťahov nesúlad. Niekedy napríklad prostredníctvom náboženských vodcov presadzoval nebiblické názory na manželstvo. Niektorí židovskí vodcovia zľahčovali Božie normy tým, že mužom umožňovali rozviesť sa s manželkou pre také malichernosti, ako je presolenie jedla. Ale Ježiš jasne povedal: „Každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou okrem dôvodu smilstva a ožení sa s inou, cudzoloží.“ — Mat. 19:9.

4. Akému útoku je manželstvo vystavené dnes?

Satan sa stále veľmi snaží zničiť manželstvo ako inštitúciu. O tom, že sa mu v tom darí, svedčia homosexuálne zväzky, spoločne žijúce nezosobášené dvojice i ľahko dosiahnuteľné rozvody. (Prečítajte Hebrejom 13:4.) Čo môžeme my kresťania robiť, aby nás neovplyvnil rozšírený pokrivený pohľad na manželstvo? Zamyslime sa nad tým, čo je charakteristické pre šťastné a úspešné manželstvo.

Nech je Jehova stále vo vašom manželstve

5. Čo znamená spojenie „trojnásobný povraz“ v súvislosti s manželstvom?

Ak má manželstvo prekvitať, musí v ňom byť Jehova. V jeho Slove sa píše: „Trojnásobný povraz sa nedá rýchlo pretrhnúť.“ ​(Kaz. 4:12) „Trojnásobný povraz“ je obrazné vyjadrenie. Keď ho vztiahneme na manželstvo, prvé dva pramene povrazu sú manžel a manželka a sú prepletené s ústredným prameňom, ktorým je Jehova Boh. Jednota s Bohom dáva manželom duchovnú silu prekonávať ťažkosti a je kľúčom k tomu, ako dosiahnuť v manželstve to najväčšie šťastie.

6, 7. a) Ako môžu kresťania dosiahnuť, že v ich manželstve bude Jehova? b) Čo si istá sestra cení na svojom manželovi?

Ale ako môže manželská dvojica dosiahnuť, že ich vzťah bude takým trojnásobným povrazom? Žalmista Dávid spieval: „Je mi potešením  konať tvoju vôľu, ó, môj Bože, a tvoj zákon je v mojom vnútri.“ ​(Žalm 40:8) Podobne aj nás láska k Bohu podnecuje slúžiť mu celým srdcom. Preto by si obaja manželia mali rozvíjať vrúcny osobný vzťah k Jehovovi a nachádzať potešenie v konaní jeho vôle. A každý z partnerov by sa mal tiež snažiť posilňovať lásku k Bohu u toho druhého. — Prísl. 27:17.

Ak je Boží zákon naozaj v našom vnútri, budeme prejavovať také vlastnosti, ako je viera, nádej a láska, a tie budú posilňovať manželské puto. (1. Kor. 13:13) Kresťanka Sandra, ktorá je vydatá 50 rokov, hovorí: „Na svojom manželovi si najviac cením to, ako ma duchovne vedie, že mi dokáže poradiť na základe Biblie a že miluje Jehovu, a to viac ako mňa.“ Bratia, bolo by možné povedať niečo podobné aj o vás?

8. Čo je nutné, ak chce niekto získať v manželstve „dobrú odmenu“?

Sú pre vás ako pre manželskú dvojicu v živote najdôležitejšie duchovné veci a záujmy Kráľovstva? Okrem toho, naozaj sa pozeráš na svojho manžela či manželku ako na partnera, s ktorým slúžiš Jehovovi? (1. Mojž. 2:24) Múdry kráľ Šalamún napísal: „Dvaja sú lepší ako jeden, pretože majú dobrú odmenu za svoju tvrdú prácu.“ ​(Kaz. 4:9) Áno, manžel i manželka musia tvrdo pracovať, aby získali „dobrú odmenu“ v podobe trvalého zväzku, v ktorom panuje láska a ktorý má Božie požehnanie.

9. a) Aké povinnosti má manžel? b) Ako by sa mal manžel správať k manželke podľa Kolosanom 3:19?

Z čoho vidno, že je v nejakom manželstve Boh? Z toho, že sa manžel i manželka usilujú zodpovedať jeho požiadavkám. Manžel nesie hlavnú zodpovednosť za hmotné i duchovné zabezpečenie svojej domácnosti. (1. Tim. 5:8) Je tiež povzbudzovaný, aby bral ohľad na citové potreby manželky. V Kolosanom 3:19 čítame: „Vy, manželia, stále milujte manželky a nebuďte na ne rozhorčení.“ Istý biblický učenec objasňuje, že vyjadrenie ‚byť rozhorčení‘ znamená „ubližovať im slovne alebo fyzicky a odopierať im náklonnosť, starostlivosť, zaopatrenie, ochranu a pomoc“. Je zjavné, že také konanie nemá v kresťanskej rodine miesto. Manžel, ktorý uplatňuje svoju autoritu s láskou, pomáha manželke, aby bolo pre ňu ľahšie podriaďovať sa mu.

10. Aký postoj by mali prejavovať vydaté kresťanky?

10 Aj kresťanské manželky, ktoré chcú, aby bol v ich manželstve Jehova, musia spĺňať jeho požiadavky. Apoštol Pavol napísal: „Manželky nech sa podriaďujú svojim manželom ako Pánovi, lebo manžel je hlavou svojej manželky, ako je aj Kristus hlavou zboru.“ ​(Ef. 5:22, 23) Satan podviedol Evu tým, že jej nahovoril, že nezávislosť od Boha bude viesť k trvalému šťastiu. Je očividné, že v mnohých manželstvách sa dnes prejavuje duch nezávislosti. Zbožnej žene sa však podriadenosť láskavému manželovi neprieči. Pamätá na to, že Jehova vytvoril Evu tak, aby bola ‚doplnkom‘ svojho manžela, a že z Jehovovho pohľadu to bolo dôstojné postavenie. (1. Mojž. 2:18) Vydatá kresťanka, ktorá ochotne prijíma túto úlohu, je určite „korunou“ svojho manžela. — Prísl. 12:4.

11. Čo podľa istého brata pomohlo jeho manželstvu?

11 Ďalšou vecou, ktorá manželom pomáha dosiahnuť, aby bol v ich manželstve Boh, je spoločné štúdium Božieho Slova. Gerald, ktorý je šťastne ženatý 55 rokov, hovorí: „Najdôležitejšou prísadou je v úspešnom manželstve spoločné čítanie a štúdium Biblie.“ A dodáva: „Spoločné činnosti, zvlášť duchovné, manželov veľmi zbližujú a približujú ich tiež k Jehovovi.“ Spoločné štúdium Biblie pomáha rodine stále mať jasne na zreteli Jehovove normy, posilňuje jej duchovnosť a pomáha jej stále robiť pokroky.

12, 13. a) Prečo je veľmi dôležité, aby sa manželia spolu modlili? b) Ktoré ďalšie duchovné činnosti posilňujú manželstvo?

 12 Šťastné manželské dvojice sa spolu aj modlia. Keď manžel v modlitbe ‚vylieva svoje srdce‘ a hovorí pritom o konkrétnych potrebách vyplývajúcich z okolností rodiny, nemôže to viesť k iným výsledkom, len k posilneniu vzájomného vzťahu. (Žalm 62:8) Napríklad o čo ľahšie by bolo urovnať akýkoľvek spor s manželským partnerom po vyslovení úpenlivej modlitby k Všemohúcemu, aby vás viedol a usmernil! (Mat. 6:14, 15) A v súlade s takou modlitbou by iste bolo veľmi vhodné, keby ste sa obaja rozhodli pomáhať jeden druhému a ‚ďalej sa navzájom znášať a ochotne si vzájomne odpúšťať‘. (Kol. 3:13) Nezabúdajme, že modlitba je vyjadrením toho, že sa spoliehame na Boha. Kráľ Dávid povedal: „K tebe hľadia s nádejou oči všetkých.“ ​(Žalm 145:15) Keď s nádejou hľadíme na Boha, čiže obraciame sa naňho v modlitbe, pociťujeme menšiu úzkosť, lebo vieme, že sa ‚o nás stará‘. — 1. Petra 5:7.

13 Ďalší významný spôsob, ako dosiahnuť, že v manželstve bude Jehova, je účasť na zborových zhromaždeniach a spoločná zvestovateľská služba. Na zhromaždeniach sa manželia učia odolávať „úkladom“, ktoré Satan používa v snahe rozdeľovať rodiny. (Ef. 6:11) A manžel a manželka, ktorí pravidelne spolupracujú v službe, sa učia byť „stáli, nepohnuteľní“. — 1. Kor. 15:58.

Keď vzniknú ťažkosti

14. Aké činitele môžu v manželstve prispievať k ťažkostiam?

14 Pravdaže, tieto návrhy možno neznejú novo ani originálne, ale čo keby ste sa o nich napriek tomu s manželským partnerom porozprávali? Zamyslite sa, či niektorým stránkam vášho manželstva nie je potrebné venovať väčšiu pozornosť. Biblia však pripúšťa, že aj ľudia, v ktorých manželstve je Boh, budú mať „súženie v tele“. (1. Kor. 7:28) Pre ľudskú nedokonalosť, zlý vplyv tohto nezákonného sveta a Diablove pasce sa dokonca aj manželstvo verných Božích služobníkov môže dostať do veľkých ťažkostí. (2. Kor. 2:11) Ale Jehova  nám pomáha zvládnuť aj také ťažkosti. Áno, je možné ich zvládnuť! Verný Jób prišiel o dobytok, o služobníctvo i o deti, a predsa sa v Biblii o ňom píše: „V tomto všetkom Jób nezhrešil, ani nepripísal Bohu nič nesprávne.“ — Jób 1:13–22.

15. Ako sa môžu správať ľudia pod tlakom a ako je najlepšie na také správanie reagovať?

15 Na druhej strane manželka Jóbovi povedala: „Ešte sa držíš pevne svojej rýdzosti? Prekľaj Boha, a zomri!“ ​(Jób 2:9) Tak to býva: keď niekoho postihne tragédia alebo iná ťažká situácia, môže to v ňom vyvolať citový zmätok a spôsobiť, že sa začne správať nerozumne. „Samotný útlak môže spôsobiť, že múdry koná pomätene,“ uvádza múdry kráľ Šalamún. (Kaz. 7:7) Ak na teba manželský partner pod vplyvom nejakých ťažkostí alebo ‚útlaku‘ vychrlí zraňujúce slová, pokús sa zachovať pokoj. Keby si zareagoval rovnako, mohlo by sa stať, že jeden z vás alebo aj obaja by ste povedali niečo, čo by situáciu iba zhoršilo. (Prečítajte Žalm 37:8.) Preto prepočuj ‚neuvážené slová‘, ktoré azda z pocitu bezmocnosti alebo skľúčenosti povedal tvoj partner. — Jób 6:3.

16. a) Ako súvisia s manželstvom Ježišove slová z Matúša 7:1–5? b) Prečo je v manželstve veľmi dôležitá vyrovnanosť?

16 Manželskí partneri musia byť realistickí v tom, čo jeden od druhého očakávajú. Jeden z manželov si možno všimne na tom druhom určité zvláštnosti a povie si: ‚Ja ho (ju) zmením.‘ S láskou a trpezlivosťou sa ti možno postupne podarí dosiahnuť určité zlepšenie. Ale nezabúdaj na to, že človeka, ktorý vyhľadáva drobné chyby na iných ľuďoch, prirovnal Ježiš k niekomu, kto vidí „slamku“ v oku svojho brata, ale prehliada „trám“ vo vlastnom oku. Ježiš nás nabáda: „Prestaňte súdiť, aby ste neboli súdení.“ ​(Prečítajte Matúša 7:1–5.) To neznamená prehliadať vážne nedostatky. Robert, ktorý je ženatý takmer 40 rokov, povedal: „Keď sú manželia k sebe otvorení a čestní a keď sú potom ochotní prijať opodstatnené pripomienky toho druhého, môže to znamenať, že niekedy budú musieť niečo vo svojom živote zmeniť.“ Preto buď vyrovnaný. Netráp sa tým, že tvojmu partnerovi chýba niektorá vlastnosť, ktorú by si u neho rád videl, ale nauč sa ceniť si tie vlastnosti, ktoré už má, a teš sa z nich. — Kaz. 9:9.

17, 18. Kde môžeme hľadať pomoc, keď sa nakopia ťažkosti?

17 Skúšky môžu prísť aj so zmenami životných okolností. Dvojica môže zažívať ťažkosti, keď má deti. Partner alebo dieťa môže vážne ochorieť. Zostarnutí rodičia môžu potrebovať mimoriadnu starostlivosť. Odrastené deti sa môžu odsťahovať ďaleko od domova. A ďalšie zmeny môžu súvisieť s plnením úloh vyplývajúcich z teokratických výsad. Každá taká zmena môže vniesť do vzťahu napätie a pocit neistoty.

18 Čo môžeš robiť, ak napätie vo vašom manželstve v tebe vyvoláva pocit, že to už neznesieš? (Prísl. 24:10) Nevzdávaj sa! Satanovi by nič neurobilo väčšiu radosť ako to, keby niektorý Boží služobník opustil čisté uctievanie. A ešte viac by ho potešilo, keby to urobili obaja manželia. Preto sa zo všetkých síl snaž, aby tvoje manželstvo zostalo trojnásobným povrazom. V Biblii je veľa príbehov ľudí, ktorí zostali verní napriek ťažkým skúškam. Napríklad Dávid si pri jednej príležitosti vylieval srdce pred Jehovom týmito slovami: ‚Preukáž mi priazeň, ó, Bože, lebo smrteľný človek ma stále utláča.‘ (Žalm 56:1) Mal si už aj ty  niekedy pocit, že ťa utláča „smrteľný človek“? Či už v tebe vyvoláva napätie niekto blízky, alebo niekto, kto ti nie je blízky, pamätaj na jedno: Dávid dostal silu vytrvať a ty ju môžeš dostať tiež. „Spytoval som sa Jehovu, a on mi odpovedal,“ vyjadril sa Dávid. „Oslobodil ma od všetkého, čoho som sa ľakal.“ — Žalm 34:4.

Ďalšie požehnania

19. Ako môžeme odrážať Satanove útoky?

19 V tomto čase konca sa musia manželia ‚navzájom utešovať a vzájomne sa budovať‘. (1. Tes. 5:11) Nezabúdajme na to, že Satan tvrdí, že Jehovovi sme verní zo sebeckých pohnútok. Využije všetky dostupné prostriedky, vrátane útoku na manželstvo, len aby zlomil našu rýdzosť. Ak chceme odrážať jeho útoky, musíme úplne dôverovať Jehovovi. (Prísl. 3:5, 6) Pavol napísal: „Na všetko mám silu prostredníctvom toho, ktorý mi ju prepožičiava.“ — Fil. 4:13.

20. Aké požehnania zažívajú manželia, v ktorých manželstve je Boh?

20 Keď je v manželstve Boh, prináša to mnoho požehnaní. To rozhodne potvrdzuje 51-ročné manželstvo Joela, ktorý hovorí: „Stále ďakujem Jehovovi za svoju manželku a za šťastný spoločný život s ňou. Je pre mňa ideálnou partnerkou.“ Aké je tajomstvo úspechu ich manželstva? „Vždy sme sa snažili prejavovať si láskavosť a lásku a byť voči sebe trpezliví.“ V tomto systéme vecí sa to nikomu z nás nebude dariť dokonale. Ale aj tak sa veľmi usilujme uplatňovať v živote biblické zásady a stále mať v manželstve Jehovu. Potom bude naše manželstvo ako „trojnásobný povraz [ktorý] sa nedá rýchlo pretrhnúť“. — Kaz. 4:12.

Spomínaš si?

• Čo znamená mať v manželstve Jehovu?

• Čo by mali manželia robiť, keď vzniknú ťažkosti?

• Podľa čoho vieme, že v nejakom manželstve je Boh?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 18]

Spoločná modlitba pomôže manželským dvojiciam zvládnuť náročné situácie