Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Napodobňuj Ježiša — uctievaj Boha prijateľným spôsobom

Napodobňuj Ježiša — uctievaj Boha prijateľným spôsobom

 Napodobňuj Ježiša — uctievaj Boha prijateľným spôsobom

Boh z lásky pozýva ľudí „zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov“, aby ho uctievali. (Zjav. 7:9, 10; 15:3, 4) Ľudia, ktorí toto pozvanie prijmú, môžu ‚hľadieť na Jehovovu príjemnosť‘. (Žalm 27:4; 90:17) Podobne ako žalmista chvália Boha slovami: „Uctievajme a klaňajme sa; pokľaknime pred Jehovom, naším Tvorcom.“ — Žalm 95:6.

Uctievanie, ktoré si Jehova vysoko cenil

Ježiš ako Boží jednosplodený Syn mal veľa príležitostí spoznávať zmýšľanie, zásady a normy svojho Otca. Preto mohol s istotou ukázať správny spôsob uctievania Boha. Povedal: „Ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa.“ — Ján 1:14; 14:6.

Ježiš dal dokonalý príklad v tom, že sa svojmu Otcovi pokorne podriaďoval. Povedal: „Nerobím nič sám od seba, ale práve tak, ako ma naučil Otec, tak hovorím.“ A potom dodal: „Vždy robím to, čo sa mu páči.“ ​(Ján 8:28, 29) V akých ohľadoch sa Ježiš páčil svojmu Otcovi?

Napríklad Ježiš bol svojmu Otcovi bezvýhradne oddaný a práve to je podstatou uctievania Boha. Veľmi blízky vzťah k Otcovi dával  najavo tým, že ho poslúchal, konal jeho vôľu, i keď preto musel znášať veľké ťažkosti. (Fil. 2:7, 8) Dôležitou stránkou Ježišovej služby Bohu bolo to, že sa pravidelne venoval robeniu učeníkov. Robil to do takej miery, že tak veriaci, ako aj neveriaci ho oslovovali Učiteľ. (Mat. 22:23, 24; Ján 3:2) Okrem toho stále sa rozdával. Keďže bol obetavý, nemal veľa času pre seba, ale bol rád, že mohol slúžiť ľuďom. (Mat. 14:13, 14; 20:28) A hoci bol veľmi zamestnaný, vždy si našiel čas na to, aby sa v modlitbe prihovoril svojmu nebeskému Otcovi. (Luk. 6:12) Ako vysoko si Jehova cenil Ježišovo uctievanie!

Páčiť sa Bohu, aj keď je to spojené s ťažkosťami

Jehova si všímal konanie svojho Syna a povedal mu, že ho schvaľuje. (Mat. 17:5) Lenže aj Satan Diabol si všímal, že Ježiš je verný Bohu. A tak sa Ježiš stal jeho hlavným terčom. Prečo? Lebo dovtedy žiaden človek nebol úplne poslušný Bohu, teda neuctieval Boha v dokonalom súlade s jeho vôľou. Diabol chcel dosiahnuť, aby Ježiš prestal uctievať Boha spôsobom, na ktorý má nesporne právo. — Zjav. 4:11.

Satan chcel pripraviť Ježiša o rýdzosť, a tak k nemu pristúpil s lákavou ponukou. Vzal ho na „neobyčajne vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta s ich slávou“. Potom mu povedal: „Dám ti toto všetko, ak padneš a preukážeš mi akt uctievania.“ Ako na to Ježiš zareagoval? Povedal: „Odíď, Satan! Lebo je napísané: ‚Jehovu, svojho Boha, budeš uctievať a jemu samému budeš preukazovať svätú službu.‘“ ​(Mat. 4:8–10) Áno, Ježiš si uvedomoval, že pokloniť sa Satanovi by bolo modlárstvo bez ohľadu na to, aký úžitok by to zdanlivo prinieslo. Ani jediným skutkom nebol ochotný uctievať niekoho iného ako Jehovu.

Nám na výmenu za uctievanie Boha Satan zrejme neponúkne všetky kráľovstvá sveta s ich slávou. Ale aj tak sa snaží znečistiť uctievanie, ktoré úprimní kresťania preukazujú Bohu. Diabol chce, aby sme uctievali niekoho iného alebo niečo iné ako Boha. — 2. Kor. 4:4.

Kristus Ježiš bol verný až do smrti. Tým, že zostal rýdzi, oslávil Jehovu ako nikto iný. My praví kresťania sa dnes usilujeme napodobňovať jeho vernosť tým, že uctievaniu Stvoriteľa dávame prednosť pred všetkým ostatným. Dobrý vzťah k Bohu je to najcennejšie, čo máme.

Požehnania, ktoré prináša prijateľné uctievanie

Podpora ‚spôsobu uctievania, ktorý je čistý a nepoškvrnený‘ z Božieho stanoviska,  prináša mnoho požehnaní. (Jak. 1:27) Napríklad dnes žijeme v čase, keď čoraz viac ľudí ‚miluje samých seba, miluje peniaze, je sebaistých‘ a „bez lásky k dobru“. (2. Tim. 3:1–5) Ale v Božej domácnosti máme výsadu stretávať sa s čistými, morálnymi ľuďmi, ktorí sa snažia držať Božích noriem uctievania. Nie je to zdroj občerstvenia?

Vďaka tomu, že si dávame pozor, aby nás tento svet nepoškvrnil, máme aj ďalšie požehnanie: čisté svedomie. To si chceme ďalej chrániť tým, že sa podriaďujeme Božím spravodlivým zásadám a poslúchame tie cézarove zákony, ktoré nie sú v rozpore s Božími zákonmi. — Mar. 12:17; Sk. 5:27–29.

Horlivé uctievanie Boha prináša aj iné požehnanie. Keď sa zameriavame na konanie Božej vôle, a nie vlastnej, náš život má zmysel a uspokojuje nás. Máme spoľahlivú nádej na večný život v pozemskom raji, a preto nehovoríme „jedzme a pime, lebo zajtra máme zomrieť“. — 1. Kor. 15:32.

Kniha Zjavenie sa zmieňuje o čase, keď ľudia, ktorí si udržia Jehovovu priazeň, ‚vyjdú z veľkého súženia‘. Ďalej sa tam píše, že „sediaci na tróne rozprestrie nad nimi svoj stan“. (Zjav. 7:13–15) Tým sediacim na tróne nie je nikto iný ako Jehova Boh, najslávnejšia Bytosť vo vesmíre. Skús si predstaviť, aké to bude, keď ťa privíta ako hosťa vo svojom stane, to znamená, že ti poskytne ochranu a postará sa o teba, aby ti nič neuškodilo! A túto ochranu a starostlivosť máme do určitej miery už aj teraz.

Navyše všetci, ktorí prijateľným spôsobom uctievajú Boha, sú podľa opisu v tejto biblickej knihe vedení „k prameňom vôd života“. Tieto pramene osviežujúcej vody znázorňujú všetko, čo Jehova robí, aby sme mohli získať večný život. Áno, prostredníctvom Kristovej výkupnej obete „Boh zotrie každú slzu z [našich] očí“. (Zjav. 7:17) Ľudstvo dostane pomoc, aby dosiahlo dokonalosť, čo ľuďom s vyhliadkou na večný život na zemi prinesie neopísateľnú radosť. Ale šťastní Boží ctitelia už teraz vyjadrujú vďačnosť Jehovovi a uctievajú ho s jeho služobníkmi, ktorí sú v nebi, a s radosťou spievajú: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje diela, Bože Jehova, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ večnosti. Kto by sa ťa nebál, Jehova, a neoslavoval tvoje meno, lebo ty sám si verne oddaný? Veď všetky národy prídu a budú ťa uctievať pred tebou, lebo boli zjavené tvoje spravodlivé ustanovenia.“ — Zjav. 15:3, 4.

[Obrázok na strane 27]

Čo nám Satan ponúka na výmenu za uctievanie Boha?