Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Udrž si „lásku, ktorú si mal na začiatku“

Udrž si „lásku, ktorú si mal na začiatku“

 Udrž si „lásku, ktorú si mal na začiatku“

„Stále pevne drž, čo máš.“ — ZJAV. 3:11.

1, 2. Ako si sa cítil, keď si sa presvedčil, že to, čo sa učíš o Jehovovi, je pravda?

PAMÄTÁŠ sa na to, keď si sa dozvedel, akú nádhernú vyhliadku ponúka Jehova poslušným ľuďom? Možno si bol členom nejakého náboženstva. Ako si sa cítil, keď si na základe Biblie spoznal Božie predsavzatie alebo keď ti boli vysvetlené náuky, ktoré si dovtedy nedokázal pochopiť? Zrejme si si uvedomil, že si bol zavádzaný. Ale teraz máš určite veľkú radosť, že si spoznal pravdu. Alebo ťa možno vychovávali kresťanskí rodičia. Spomínaš si, ako si sa cítil, keď si sa presvedčil, že to, čo sa učíš o Jehovovi, je pravda, a keď si sa rozhodol žiť v súlade s tým? — Rim. 12:2.

Mnoho tvojich duchovných bratov ti povie, že boli nadšení, cítili, že sa priblížili k Jehovovi, a boli mu vďační za to, že ich k sebe  pritiahol. (Ján 6:44) Tento pocit šťastia ich podnecoval zapájať sa do kresťanskej činnosti. Mali takú radosť, že o to, čo sa dozvedeli, sa chceli deliť s každým. Zažil si niečo podobné aj ty?

3. Aká bola situácia v efezskom zbore v čase, keď mu Ježiš poslal posolstvo?

Keď sa Ježiš prihováral efezskému zboru v prvom storočí, hovoril o ‚láske, ktorú mali na začiatku‘. Efezania mali veľa dobrých vlastností, ale láska k Jehovovi, ktorú kedysi prejavovali, zoslabla. Preto im Ježiš povedal: „Poznám tvoje skutky a tvoju namáhavú prácu a vytrvalosť a že nemôžeš zniesť zlých a že skúšaš tých, ktorí hovoria, že sú apoštoli, ale nie sú, a našiel si ich ako luhárov. Prejavuješ aj vytrvalosť a vydržal si pre moje meno a neochabol si. Predsa mám však proti tebe to, že si opustil lásku, ktorú si mal na začiatku.“ — Zjav. 2:2–4.

4. Prečo je Ježišovo posolstvo Efezanom aktuálne aj dnes?

Rady, ktoré dal Ježiš Efezanom a ďalším zborom, ktorým adresoval posolstvo v knihe Zjavenie, boli aktuálne vzhľadom na pomery, ktoré od roku 1914 určitý čas vládli medzi pomazanými kresťanmi. (Zjav. 1:10) Je však možné, že aj dnes niektorí kresťania stratia „lásku, ktorú [mali] na začiatku“, k Jehovovi a ku kresťanskej pravde. Teda preskúmajme, ako nám uvažovanie nad našimi osobnými skúsenosťami pomôže udržať, oživiť a posilniť lásku k Jehovovi a k pravde, ako aj horlivosť.

Čo teba presvedčilo o pravde?

5, 6. a) O čom sa musí každý kresťan sám presvedčiť? b) Čo teba presvedčilo, že Jehovovi svedkovia vyučujú pravdu? c) Čo môže človeku pomôcť oživiť lásku, ktorú mal na začiatku?

Všetci, ktorí sa oddali Jehovovi, museli sa najskôr ‚presvedčiť‘, čo je ‚dobrou a prijateľnou a dokonalou Božou vôľou‘. (Rim. 12:1, 2) Prvým krokom k tomu je spoznať biblickú pravdu. O tom, že Jehovovi svedkovia vyučujú pravdu, mohlo každého presvedčiť niečo iné. Napríklad niektorí si spomínajú, že zlom u nich nastal, keď si v Biblii prečítali Božie meno alebo keď pochopili, v akom stave sú v skutočnosti mŕtvi. (Žalm 83:18; Kaz. 9:5, 10) Na iných zapôsobila láska uprostred Jehovovho ľudu. (Ján 13:34, 35) A ďalší uvažovali nad tým, čo znamená nebyť časťou sveta, a dospeli k záveru, že praví kresťania sa nesmú zapájať do politických sporov ani do vojen. — Iz. 2:4; Ján 6:15; 17:14–16.

 Tieto a ďalšie dôvody v mnohých zažali prvú lásku k Bohu. Nájdi si čas, aby si si pripomenul, čo teba presvedčilo, že si našiel pravdu. Každý je iný a má iné okolnosti a iné črty osobnosti, a tak hlavné dôvody, prečo si ty začal milovať Jehovu a veriť jeho sľubom, sú zrejme iné ako dôvody iných ľudí. Tieto dôvody majú teraz pre teba s najväčšou pravdepodobnosťou rovnakú váhu ako vtedy. Pravda sa nezmenila. Preto keď si pripomínaš tieto myšlienky a pocity, môže to do určitej miery oživiť lásku, ktorú si mal na začiatku. — Prečítajte Žalm 119:151, 152; 143:5.

Posilňuj si ‚lásku, ktorú si mal na začiatku‘

7. Prečo je potrebné prehlbovať si lásku k pravde, ktorú sme mali na začiatku, a ako to môžeme robiť?

Odvtedy, čo si sa oddal Jehovovi, sa v tvojom živote možno mnoho zmenilo. Láska, ktorú si mal na začiatku, bola dôležitá, ale ako čas plynul, potreboval si hlbšiu lásku, keď si stál pred novými ťažkosťami, ktoré skúšali tvoju vieru. Jehova ťa však podporoval. (1. Kor. 10:13) Preto aj skúsenosti, ktoré si zažil v priebehu rokov, sú pre teba veľmi cenné. Pomáhali ti prehlbovať si lásku, ktorú si mal na začiatku, a sú ďalším prostriedkom, ktorý ti pomáha presvedčiť sa, čo je dobrá a prijateľná Božia vôľa. — Joz. 23:14; Žalm 34:8.

8. Ako sa Jehova predstavil Mojžišovi a z akých stránok Izraeliti ešte bližšie spoznali Jehovu?

Zamyslime sa v tejto súvislosti nad situáciou, v ktorej sa ocitli Izraeliti, keď im Jehova prostredníctvom Mojžiša oznámil svoje predsavzatie vyslobodiť ich z otroctva v Egypte. Boh sa Mojžišovi predstavil slovami: „Dokážem, že som tým, čím dokážem, že som.“ ​(2. Mojž. 3:7, 8, 13, 14) Tým vlastne povedal, že sa ujme akejkoľvek úlohy potrebnej pri oslobodzovaní svojho ľudu. Izraeliti videli, že v udalostiach, ktoré nasledovali, Jehova podľa okolností prejavil rôzne stránky svojej osobnosti — prejavil sa ako Všemohúci, Sudca, Vodca, Osloboditeľ, Bojovník a Živiteľ. — 2. Mojž. 12:12; 13:21; 14:24–31; 16:4; Neh. 9:9–15.

9, 10. Aké situácie môžu človeku pomôcť spoznať Boha a prečo je dobré spomínať na ne?

Ty si v odlišnej situácii, než boli Izraeliti v staroveku. Ale aj tak si zrejme mal skúsenosti, ktoré ťa presvedčili o tom, že Jehova sa o teba naozaj zaujíma, a ktoré posilnili tvoju vieru. Jehova sa voči tebe pravdepodobne prejavil ako Živiteľ, Utešiteľ alebo Učiteľ. (Prečítajte Izaiáša 30:20b, 21.) Alebo si zažil, že jasne odpovedal na nejakú tvoju modlitbu. Možno si mal nejaký problém a prišiel za tebou spolukresťan a pomohol ti. Alebo si pri osobnom štúdiu našiel biblické texty, ktoré sa týkali práve tvojej situácie.

10 Keby si také skúsenosti rozprával druhým ľuďom, možno by ich nepovažovali za nič výnimočné. Napokon, neboli to zázraky. Ale pre teba majú veľký význam. Áno, Jehova sa stal práve tým, čo si ty potreboval. Zamysli sa, čo si zažil za tie roky v pravde. Dokážeš si spomenúť na situácie, keď si cítil, že Jehova sa o teba osobne postaral? Ak áno, potom uvažovanie o nich a o pocitoch, ktoré si vtedy mal, ti pomôže vyvolať v tvojom srdci rovnakú lásku k Jehovovi, akú si mal vtedy. Váž si také skúsenosti. Rozjímaj o nich. Sú dôkazom, že Jehova sa o teba naozaj zaujíma, a nikto ťa nemôže presvedčiť o opaku.

Preskúmaj sa

11, 12. Čo môže byť príčinou toho, že láska niektorého kresťana k Jehovovi ochabla, a akú radu dal Ježiš?

11 Ak dnes už necítiš k Bohu a k pravde takú lásku ako kedysi, nie je to preto, že by  sa niečo zmenilo u Boha. Jehova sa nikdy nemení. (Mal. 3:6; Jak. 1:17) Zaujímal sa o teba vtedy a rovnako sa o teba zaujíma aj dnes. Teda ak sa niečo zmenilo v tvojom vzťahu k Jehovovi, čo to bolo? Je možné, že si pod väčším tlakom alebo ťa viac zaťažujú úzkostlivé starosti? V minulosti si sa možno modlil vrúcnejšie, študoval si usilovnejšie a rozjímal častejšie. Bol si v porovnaní s dneškom horlivejší v službe a pravidelne si chodil na zhromaždenia? — 2. Kor. 13:5.

12 Možno u seba nič také nebadáš, ale ak áno, čo k tomu viedlo? Je možné, že opodstatnené starosti, ako je primeraná starostlivosť o rodinu, o zdravie a podobne, otupili v tebe pocit, že Jehovov deň je blízko? Ježiš svojim apoštolom povedal: „Dávajte si však pozor na seba, aby vaše srdce nebolo nikdy preťažené prejedaním a prílišným pitím a úzkostlivými životnými starosťami, a náhle, v jednom okamihu, by na vás prišiel ten deň ako osídlo. Lebo príde na všetkých, čo bývajú na tvári celej zeme. Preto zostaňte bdelí a v každom čase pokorne proste, aby sa vám podarilo uniknúť všetkému, čo sa má stať.“ — Luk. 21:34–36.

13. K čomu Jakub prirovnal Božie Slovo?

13 Biblický pisateľ Jakub pod inšpiráciou nabádal spoluveriacich, aby sa vo svetle Božieho Slova úprimne skúmali: „Staňte sa tými, ktorí uplatňujú slovo, a nie iba poslucháčmi, ktorí sa klamú falošným uvažovaním, lebo ak je niekto poslucháčom slova a neuplatňuje ho, je ako muž, ktorý sa pozerá na svoju prirodzenú tvár v zrkadle. Lebo sa pozerá na seba a odchádza a ihneď zabúda, akým je človekom. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona, ktorý patrí k slobode, a kto na ňom trvá, ten bude šťastný, keď to bude robiť, lebo sa nestal zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku.“ — Jak. 1:22–25.

14, 15. a) Ako ti môže Biblia pomôcť urobiť duchovný pokrok? b) O akých otázkach môžeš uvažovať?

14 Človek môže pomocou zrkadla zistiť, či je dobre upravený. Napríklad ak muž vidí, že má nakrivo kravatu, môže si ju narovnať. Alebo ak žena vidí, že jej vlasy nie sú upravené, môže sa učesať. Podobne aj Písmo nám pomáha preskúmať, akí sme. Ak to potom porovnávame s tým, akí by sme podľa neho mali byť, používame ho ako zrkadlo. Ale aký zmysel by malo pozerať sa do zrkadla, keby sme neopravili chybu, ktorú v ňom vidíme? Je múdre konať podľa toho, čo vidíme v Božom ‚dokonalom zákone‘, a tak sa stať „činiteľom“ skutku. Preto každý, kto si všimol, že jeho láska k Jehovovi a k pravde zoslabla, urobí dobre, keď pouvažuje nad týmito otázkami: ‚Aké ťažkosti v živote zažívam a ako na ne reagujem? Ako som na ne reagoval v minulosti? Zmenilo sa niečo?‘ Ak také sebaskúmanie odhalí nejaké nedostatky, nemávni nad nimi rukou. Ak je potrebné urobiť nejaké úpravy, rozhodne ich urob. — Hebr. 12:12, 13.

 15 Také rozjímanie ti tiež pomôže dať si rozumné ciele, ktoré ti umožnia duchovne rásť. Apoštol Pavol dal spoluslužobníkovi Timotejovi inšpirovanú radu, ktorá mu mala pomôcť zlepšiť sa v službe. Tohto mladého muža nabádal: „Uvažuj o týchto veciach; zahĺb sa do nich, aby bol tvoj pokrok zjavný všetkým.“ Bolo by dobré, keby sme aj my vo svetle Božieho Slova pouvažovali, v čom môžeme urobiť pokrok. — 1. Tim. 4:15.

16. Na aké nebezpečenstvo si musíš dávať pozor, keď sa vo svetle Božieho Slova skúmaš?

16 Pri poctivom sebaskúmaní zrejme odhalíš určité svoje slabosti. Mohlo by ťa to skľúčiť, ale nepoddaj sa takému pocitu. Veď cieľom sebaskúmania je práve nájsť tie oblasti, v ktorých je možné zlepšiť sa. Pochopiteľne, Satan by rád v kresťanovi vyvolal pocit, že je bezcenný, lebo je nedokonalý. Dokonca bolo vznesené obvinenie, že Boh si necení žiadnu snahu svojich služobníkov. (Jób 15:15, 16; 22:3) To je lož, ktorú Ježiš rezolútne poprel; Boh považuje každého z nás za veľmi cenného. (Prečítajte Matúša 10:29–31.) Znalosť vlastných nedostatkov by ťa nemala ubíjať, ale mala by ťa viesť k tomu, aby si pokorne prijal Jehovovu pomoc a rozhodol sa zlepšiť. (2. Kor. 12:7–10) Ak tvoju službu obmedzuje vek alebo choroba, daj si rozumné ciele, ale nevzdávaj sa ani nedovoľ, aby zoslabla tvoja láska.

Veľa dôvodov na vďačnosť

17, 18. Aký úžitok budeš mať z toho, že si budeš prehlbovať lásku, ktorú si mal na začiatku?

17 Keď si prehlbuješ lásku, ktorú si mal na začiatku, budeš mať z toho veľký úžitok. Môžeš hlbšie spoznať Boha a viac si ceniť, že ťa s láskou vedie. (Prečítajte Príslovia 2:1–9; 3:5, 6.) V „dodržiavaní [Jehovových sudcovských rozhodnutí] je veľká odmena,“ povedal žalmista. „Jehovova pripomienka je dôveryhodná, robí neskúseného múdrym.“ Okrem toho „šťastní sú bezúhonní na svojej ceste, tí, ktorí chodia v Jehovovom zákone“. — Žalm 19:7, 11; 119:1.

18 Iste budeš súhlasiť s tým, že je veľa toho, za čo môžeš byť vďačný. Napríklad poznáš príčiny diania vo svete. Máš úžitok z duchovnej starostlivosti, ktorú dnes Boh poskytuje svojmu ľudu, a z pozornosti, ktorú mu venuje. Určite si tiež vďačný za to, že Jehova ťa pritiahol k sebe a dal ti výsadu stať sa jeho svedkom. Počítaj svoje požehnania! Ak si ich spíšeš, bude to zrejme dlhý zoznam. Keď to z času na čas urobíš, nepochybne ti to pomôže uplatniť nabádanie: „Stále pevne drž, čo máš.“ — Zjav. 3:11.

19. Čo je ešte okrem rozjímania nad svojím vzťahom k Bohu dôležité, aby si zostal duchovne zdravý?

19 Rozjímanie o tom, ako sa v priebehu rokov vyvíjala tvoja viera, je len jeden z krokov, ktoré ti pomôžu pevne držať, čo máš. Tento časopis opakovane upozorňuje aj na ďalšie dôležité činnosti, ktoré pomáhajú kresťanom zostať duchovne zdravými. Patrí k nim modlitba, aktívna účasť na kresťanských zhromaždeniach a horlivá zvestovateľská služba. Tieto činnosti ti pomôžu oživiť, udržiavať a ďalej posilňovať lásku, ktorú si mal na začiatku. — Ef. 5:10; 1. Petra 3:15; Júda 20, 21.

Ako by si odpovedal?

• Ako ťa dnes môžu povzbudiť dôvody, pre ktoré si začal milovať Jehovu?

• O čom ťa môže presvedčiť rozjímanie o skúsenostiach, ktoré si v priebehu rokov zažil?

• Prečo by si mal preskúmať svoju lásku k Bohu?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 23]

Čo ťa pritiahlo k pravde a presvedčilo o nej?

[Obrázok na strane 25]

Vidíš na sebe niečo, čo by bolo treba napraviť?