Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Kto je múdry a má porozumenie medzi vami?“

„Kto je múdry a má porozumenie medzi vami?“

 „Kto je múdry a má porozumenie medzi vami?“

„Kto je múdry a má porozumenie medzi vami? Nech dokáže svojím znamenitým správaním svoje skutky s miernosťou, ktorá patrí k múdrosti.“ — JAK. 3:13.

1, 2. Čo možno povedať o mnohých ľuďoch, ktorí sú považovaní za múdrych?

KOHO považuješ za skutočne múdreho? Svojich rodičov, nejakého skúseného staršieho človeka alebo profesora? Tvoj pohľad na to, koho považuješ za skutočne múdreho, môže byť ovplyvnený prostredím, z ktorého pochádzaš, a okolnosťami, v ktorých žiješ. Ale Božích služobníkov zaujíma predovšetkým Boží názor.

Nie všetci, ktorých tento svet považuje za múdrych, sú naozaj múdri v Božích očiach. Napríklad Jób po rozhovore s mužmi, ktorí si mysleli, že hovoria múdro, dospel k tomuto záveru: „Nikoho múdreho medzi vami nenachádzam.“ ​(Jób 17:10) O ľuďoch, ktorí zavrhli Božiu múdrosť, zas apoštol Pavol napísal: „Hoci tvrdili, že sú múdri, stali sa pochabými.“ ​(Rim. 1:22) A prostredníctvom proroka Izaiáša Jehova výstižne povedal: „Beda tým, ktorí sú múdri vo svojich vlastných očiach.“ — Iz. 5:21.

3, 4. Čo sa očakáva od človeka, ktorý je skutočne múdry?

Je zrejmé, že musíme zistiť, kto je skutočne múdry, a teda má Božiu priazeň. V Prísloviach 9:10 nachádzame tento múdry výrok: „Počiatkom múdrosti je bázeň pred Jehovom a poznanie Najsvätejšieho je porozumenie.“ Múdry človek musí mať bázeň pred Bohom a úctu k jeho normám. Ale nestačí len rozumovo prijať Božiu existenciu a Božie normy. Učeník Jakub nás v tejto súvislosti podnecuje premýšľať. (Prečítajte Jakuba 3:13.) Všimni si slová: „Nech dokáže svojím znamenitým správaním svoje skutky.“ Pravú múdrosť by malo byť vidieť z toho, čo človek každý deň robí a hovorí.

Mať pravú múdrosť znamená prejavovať zdravý úsudok a uplatňovať poznanie a porozumenie tak, aby to viedlo k dobrým výsledkom. Z akého konania bude zjavné, že máme takú múdrosť? Jakub uvádza viacero vlastností, ktoré sa prejavujú v skutkoch skutočne múdrych ľudí. * Čo konkrétne napísal a ako nám to pomôže mať dobré vzťahy so spoluveriacimi i s ľuďmi, ktorí nie sú členmi zboru?

Skutočne múdrych poznať podľa skutkov

5. Ako sa správa skutočne múdry človek?

Stojí za to zopakovať, že Jakub spája múdrosť so znamenitým správaním. Keďže počiatkom múdrosti je bázeň pred Jehovom, múdry človek sa snaží správať v súlade s Božími normami. So zbožnou múdrosťou sa nerodíme. Ale môžeme ju nadobudnúť pravidelným štúdiom Biblie a rozjímaním. To nám pomôže uplatniť nabádanie z listu Efezanom 5:1: „Staňte sa preto napodobňovateľmi Boha.“  Čím viac svojím správaním napodobňujeme Jehovu, tým viac sa v našom konaní prejavuje múdrosť. Jehovove cesty sú vysoko nadradené ľudským. (Iz. 55:8, 9) Preto keď konáme tak, ako by konal Jehova, ľudia z okolia si všimnú, že sme iní.

6. Prečo je miernosť dôkazom zbožnosti a čo táto vlastnosť zahŕňa?

Jakub poukazuje na to, že jeden spôsob, ako môžeme napodobňovať Jehovu, je prejavovať ‚miernosť, ktorá patrí k múdrosti‘. Aj keď prejavovať miernosť znamená byť jemný, kresťan má byť aj pevný, čo mu umožňuje konať vyrovnane. Hoci má Boh neobmedzenú moc, je mierny, a preto sa nebojíme k nemu približovať. Boží Syn napodobňoval svojho Otca v miernosti do takej miery, že mohol povedať: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa lopotíte a ste preťažení, a ja vás občerstvím. Vezmite na seba moje jarmo a staňte sa mojimi učeníkmi, lebo ja som miernej povahy a pokorného srdca, a nájdete občerstvenie pre svoje duše.“ — Mat. 11:28, 29; Fil. 2:5–8.

7. Prečo môžeme považovať Mojžiša za dobrý príklad miernosti?

V Biblii nachádzame aj ďalšie vynikajúce príklady miernosti. Jedným z nich je Mojžiš. I keď mal veľkú zodpovednosť, predsa bol „ďaleko najmiernejší zo všetkých ľudí, ktorí boli na zemskom povrchu“. (4. Mojž. 11:29; 12:3) A spomeň si, akú veľkú silu dal Jehova Mojžišovi na vykonanie svojej vôle. Jehova s radosťou používal miernych ľudí na uskutočnenie svojho predsavzatia.

8. Čo pomôže nedokonalým ľuďom prejavovať ‚miernosť, ktorá patrí k múdrosti‘?

Je zrejmé, že aj nedokonalí ľudia dokážu prejavovať ‚miernosť, ktorá patrí k múdrosti‘. A ako sa to darí nám? Môžeme urobiť ďalšie pokroky v prejavovaní tejto vlastnosti? Miernosť patrí k ovociu Jehovovho svätého ducha. (Gal. 5:22, 23) Môžeme sa modliť k Jehovovi o jeho ducha a vedome sa usilovať prinášať toto ovocie s dôverou, že Boh nám ho pomôže prejavovať vo väčšej miere. Silnú motiváciu nachádzame v uistení žalmistu: „Miernych bude [Boh] vyučovať svojej ceste.“ — Žalm 25:9.

9, 10. Aké úsilie musíme vynaložiť, aby sme dokázali prejavovať zbožnú miernosť, a prečo?

Ale urobiť v tejto oblasti pokrok si môže vyžadovať veľké úsilie. Niektorí z nás nemusia mať prirodzený sklon k miernosti. Okrem toho ľudia z nášho okolia nás možno povzbudzujú prejavovať opačného ducha, keď hovoria: ‚Nedaj sa!‘ Je to však naozaj múdre? Čo by si robil, keby ti v dome vypukol požiar? Hasil by si ho olejom alebo studenou vodou? Keby si do ohňa prilial olej, situáciu by si len zhoršil, ale keby si lial studenú vodu, pravdepodobne by si ho uhasil. V podobnom duchu nám Biblia radí: „Odpoveď, keď je mierna, odvracia zúrivý hnev, ale slovo, ktoré spôsobuje bolesť, budí hnev.“ ​(Prísl. 15:1, 18) Môžeme prejaviť pravú múdrosť a zareagovať mierne, keď nás v zbore alebo mimo neho najbližšie niečo podráždi? — 2. Tim. 2:24.

10 Ako sme už spomenuli, mnoho ľudí je ovplyvnených duchom tohto sveta a málo je takých, ktorí sú jemní, pôsobia pokoj a sami sú pokojní. Mnohí sú drsní a arogantní. To si uvedomoval aj Jakub a členov zboru upozornil, aby sa nedali pokaziť takým duchom. Čo sa ešte môžeme naučiť z rád, ktoré dal?

Aké vlastnosti prejavujú nemúdri

11. Aké vlastnosti sú v úplnom protiklade k múdrosti od Boha?

11 Jakub veľmi otvorene píše o vlastnostiach, ktoré sú v úplnom protiklade k múdrosti od Boha. (Prečítajte Jakuba 3:14.) Žiarlivosť a svárlivosť sú telesné vlastnosti, nie duchovné. Zamyslime sa, čo sa stane, keď ľudí ovládne telesné zmýšľanie. Šesť „kresťanských“ skupín stráži jednotlivé časti Chrámu Božieho hrobu v Jeruzaleme, ktorý je postavený  na mieste, kde bol údajne zabitý a pochovaný Ježiš Kristus. Tieto skupiny majú medzi sebou už dlho spory. V časopise Time sa v roku 2006 písalo o jednej epizóde, keď mnísi „celé hodiny zápasili... bili jeden druhého veľkými svietnikmi“. Ich vzájomná nedôvera je taká veľká, že kľúč od chrámu museli zveriť moslimovi.

12. Čo sa môže stať, keď ľudia neprejavujú múdrosť?

12 Také krajné prejavy svárlivosti by sa rozhodne nemali vyskytovať v kresťanskom zbore. Ale nedokonalosť občas vedie k tomu, že niektorí tvrdohlavo trvajú na svojom. To by mohlo viesť dokonca k hádkam a sporom. To si všimol apoštol Pavol v korintskom zbore, a tak napísal: „Kým je medzi vami žiarlivosť a spor, či nie ste telesní a nechodíte ako ľudia?“ ​(1. Kor. 3:3) Aká smutná situácia bola určitý čas v tomto zbore v prvom storočí! Preto si musíme dávať pozor, aby podobný duch neprenikol do zboru aj dnes.

13, 14. Na príkladoch ukáž, ako sa môže prejavovať telesné zmýšľanie.

13 Ako by mohol taký duch postupne vniknúť do zboru? Mohlo by sa to začať maličkosťami. Napríklad pri výstavbe sály Kráľovstva by mohli vzniknúť nezhody v tom, ako niečo urobiť. Niektorý brat by mohol začať prejavovať svárlivosť, keby nebol prijatý nejaký jeho návrh, a možno by dokonca začal pred členmi zboru kritizovať urobené rozhodnutia. Možno by dokonca odmietol ďalej spolupracovať na výstavbe! Ten, kto by sa takto správal, dával by najavo, že zabudol, že uskutočnenie nejakej úlohy, do ktorej je zapojený zbor, nezávisí ani tak od konkrétneho postupu, ako od toho, či panuje v zbore pokoj. Jehova požehnáva mierneho ducha, nie svárlivosť. — 1. Tim. 6:4, 5.

14 Ďalší príklad by mohol byť takýto: Starší v zbore pozorujú, že brat, ktorý už viac rokov slúži ako starší, v súčasnosti zjavne nespĺňa požiadavky kladené na staršieho. Krajský dozorca pri návšteve zboru zistí, že tento starší už v minulosti dostal konkrétne rady, ale neuplatnil ich, a preto súhlasí s odporúčaním starších na jeho vyškrtnutie. Ako sa k tomu brat postaví? Prijme jednohlasné rozhodnutie starších a ich biblické rady pokorne a mierne? Bude odhodlaný spĺňať biblické požiadavky, aby mohol opäť slúžiť ako starší? Alebo bude prechovávať namrzenosť a žiarlivosť voči druhým starším, lebo stratil výsadu byť starším? Prečo by mal trvať na tom, že spĺňa požiadavky, keď ich v skutočnosti nespĺňa? O čo múdrejšie by bolo pokorne prijať radu od starších a uplatniť ju.

15. Prečo považuješ inšpirovanú radu z Jakuba 3:15, 16 za veľmi dôležitú?

15 Podobné postoje sa môžu prejaviť aj v iných situáciách. Ale nech už sa vyvinie akákoľvek situácia, musíme sa snažiť takým črtám vyhýbať. (Prečítajte Jakuba 3:15, 16.) Učeník Jakub označuje také postoje za ‚zemské‘, lebo sú telesné, neduchovné. Sú ‚živočíšne‘, lebo sú výsledkom telesných sklonov  charakteristických pre zvieratá, ktoré nedokážu premýšľať. Také postoje sú ‚démonské‘, lebo sa v nich prejavujú vlastnosti duchovných tvorov, ktorí sú Božími nepriateľmi. Bolo by veľmi nevhodné, keby kresťania prejavovali také vlastnosti.

16. Aké úpravy azda potrebujeme urobiť a ako v tom môžeme byť úspešní?

16 Bolo by dobré, keby sa každý člen zboru preskúmal a usiloval sa odstrániť také vlastnosti. Zvlášť dozorcovia, ktorí sú učiteľmi v zbore, by mali pamätať na to, že je potrebné zbavovať sa takých negatívnych čŕt. Byť v tom úspešný nie je ľahké, lebo sme nedokonalí a sme vystavení vplyvu tohto sveta. Úsilie v tejto oblasti sa dá prirovnať k stúpaniu po blatistom šmykľavom svahu. Keby sme sa nemali čoho chytiť, mohli by sme sa zošmyknúť dolu. Ale keď sa pevne držíme biblických rád a využívame pomoc celosvetového zboru, môžeme robiť pokroky. — Žalm 73:23, 24.

Vlastnosti, ktoré sa snažia prejavovať múdri

17. Ako múdri ľudia obyčajne zareagujú, keď sú vystavení pokušeniu?

17 Prečítajte Jakuba 3:17. Keď pouvažujeme o niektorých vlastnostiach, ku ktorým vedie „múdrosť zhora“, môže to byť pre nás užitočné. Ak sme cudní, znamená to okrem iného, že naše pohnútky a konanie sú čisté. Zlé veci musíme okamžite zavrhnúť. Malo by to byť pre nás automatické. Možno si niekedy zažil vyšetrenie reflexov, pri ktorom ti lekár udrel kladivkom tesne pod kolenom a noha sa ti prudko pohla dopredu. Táto reakcia je automatická. Nemusíš o nej premýšľať. Podobne by to malo byť, aj keď sme v pokušení urobiť niečo zlé. Naša cudnosť a svedomie školené Bibliou by nás malo viesť k tomu, že automaticky zavrhneme to, čo je zlé. (Rim. 12:9) V Biblii nachádzame príklady ľudí, ktorí takto reagovali, napríklad Jozef a Ježiš. — 1. Mojž. 39:7–9; Mat. 4:8–10.

18. Čo znamená a) byť pokojamilovný, b) pôsobiť pokoj?

18 Múdrosť od Boha si tiež vyžaduje, aby sme boli pokojamilovní. To okrem iného znamená, že sa vyhýbame bojovnému postoju alebo akémukoľvek konaniu, ktoré narúša pokoj. Jakub rozvádza túto myšlienku, keď píše: „Semeno ovocia spravodlivosti sa rozsieva v pokojných podmienkach pre tých, ktorí pôsobia pokoj.“ ​(Jak. 3:18) Všimnime si vyjadrenie „pôsobia pokoj“. Sme v zbore známi ako ľudia, ktorí prispievajú k pokoju, alebo ako ľudia, ktorí ho narúšajú? Mávame často s inými spory a nezhody? Stáva sa často,  že sa urazíme alebo niekoho urazíme? Trváme na tom, že ostatní nás majú brať takých, akí sme, alebo sa pokorne snažíme odstraňovať tie povahové črty, ktoré iným oprávnene prekážajú? Sme známi tým, že sa snažíme pôsobiť pokoj tak, že druhým ochotne odpúšťame a zabúdame na ich priestupky? Úprimné sebaskúmanie nám pomôže vidieť, či v tejto oblasti nepotrebujeme urobiť nejaké zmeny.

19. Ako môže niekto získať povesť rozumného človeka?

19 Do opisu prejavov múdrosti zhora zahrnul Jakub aj rozumnosť. Sme známi tým, že keď nejde o biblické zásady, sme ochotní ustúpiť a netrvať na tom, aby sa postupovalo podľa našich predstáv? Máme povesť človeka, ktorý je jemný a prístupný? Také konanie je prejavom toho, že sme sa naučili rozumnosti.

20. K čomu to povedie, keď budeme prejavovať zbožné vlastnosti, o ktorých sme hovorili?

20 Aké nádherné podmienky vládnu v zbore, keď sa bratia a sestry snažia viac a viac prejavovať zbožné vlastnosti, o ktorých písal Jakub! (Žalm 133:1–3) Keď budeme mierni, pokojamilovní a rozumní, istotne to zlepší naše vzťahy a bude to dôkazom toho, že máme „múdrosť zhora“. V ďalšom článku preskúmame, ako nám prejavovať tieto zbožné vlastnosti pomôže to, že sa budeme učiť pozerať na iných tak, ako sa na nich pozerá Jehova.

[Poznámka pod čiarou]

^ 4. ods. Z kontextu vidíme, že Jakub mal v prvom rade na mysli ‚učiteľov‘ v zbore. (Jak. 3:1) Títo muži by rozhodne mali byť príkladom v prejavovaní múdrosti od Boha, ale z jeho rady sa môžeme poučiť všetci.

Vieš vysvetliť?

• Kedy je kresťan skutočne múdry?

• Ako sa môžeme zlepšiť v prejavovaní múdrosti od Boha?

• Aké vlastnosti prejavujú ľudia, ktorí nemajú „múdrosť zhora“?

• Ktoré vlastnosti si rozhodnutý rozvíjať si ešte viac?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 23]

Ako by mohli dnes medzi kresťanmi začať vznikať spory?

[Obrázok na strane 24]

Reaguješ na zlé veci tak, že ich automaticky zavrhneš?