Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo pre teba znamená Kristova prítomnosť?

Čo pre teba znamená Kristova prítomnosť?

 Čo pre teba znamená Kristova prítomnosť?

„Čo bude znamením tvojej prítomnosti a záveru systému vecí?“ — MAT. 24:3.

1. Akú zaujímavú otázku položili apoštoli Ježišovi?

TAKMER pred 2 000 rokmi položili štyria Ježišovi apoštoli svojmu pánovi v súkromnom rozhovore na Olivovom vrchu pútavú otázku. Opýtali sa: „Kedy to bude a čo bude znamením tvojej prítomnosti a záveru systému vecí?“ ​(Mat. 24:3) V tejto otázke použili dve veľmi zaujímavé vyjadrenia. „Tvoja prítomnosť“ a „záver systému vecí“. Čo znamenajú tieto vyjadrenia?

2. Čo zahŕňa význam slova „záver“?

Rozoberme si najprv druhé vyjadrenie a v ňom si všimnime výraz „záver“, ktorý je prekladom gréckeho slova synteleia. V Preklade nového sveta sa toto slovo dôsledne prekladá slovom „záver“, zatiaľ čo príbuzné grécke slovo telos sa prekladá slovom „koniec“. Rozdiel vo význame týchto dvoch slov sa dá znázorniť na tom, ako prebieha prejav v sále Kráľovstva. Záver prejavu je jeho posledná časť, v ktorej rečník určitý krátky čas pripomína poslucháčom, čo sa hovorilo, a potom im ukazuje, ako sa ich to týka. Koniec prejavu je vtedy, keď rečník odchádza z pódia. Podobne možno z biblického hľadiska povedať, že vyjadrenie „záver systému vecí“ označuje určité obdobie, ktoré vedie k jeho koncu, a zahŕňa ho.

3. Napríklad ktoré veci zahŕňa Kristova prítomnosť?

A ako je to s „prítomnosťou“, na ktorú sa pýtali apoštoli? Slovo „prítomnosť“ je prekladom gréckeho slova parousia. * Kristova parousia sa začala dosadením Ježiša za Kráľa v nebi v roku 1914 a odvtedy pokračuje a zahŕňa „veľké súženie“, v ktorom Ježiš príde zničiť zlých. (Mat. 24:21) Ježišova prítomnosť zahŕňa mnohé veci, napríklad „posledné  dni“ tohto zlého systému vecí, zhromažďovanie vyvolených a ich kriesenie k životu v nebi. (2. Tim. 3:1; 1. Kor. 15:23; 1. Tes. 4:15–17; 2. Tes. 2:1) Dá sa povedať, že obdobie vymedzujúce „záver systému vecí“ ​(synteleia) zodpovedá obdobiu, ktoré sa nazýva Kristova prítomnosť (parousia).

Dlhšie obdobie

4. V ktorých ohľadoch je Kristova prítomnosť paralelou Noachových dní?

To, že slovo parousia predstavuje dlhšie obdobie, je v súlade s tým, čo o svojej prítomnosti povedal Ježiš. (Prečítajte Matúša 24:37–39.) Všimni si, že Ježiš neprirovnal svoju prítomnosť k pomerne krátkemu času, počas ktorého trvala potopa v Noachových dňoch, ale k oveľa dlhšiemu obdobiu pred potopou. V tomto období Noach postavil koráb, zvestoval a až potom prišla potopa. To všetko trvalo desiatky rokov. Podobne Kristova prítomnosť zahŕňa udalosti, ktoré vedú k veľkému súženiu vrátane tohto súženia. — 2. Tes. 1:6–9.

5. Ako slová zo 6. kapitoly Zjavenia ukazujú, že Kristova prítomnosť je dlhšie obdobie?

Z iných biblických proroctiev je zjavné, že Kristova prítomnosť označuje dlhšie obdobie, nielen Kristov príchod s cieľom zničiť zlých. V knihe Zjavenie je Ježiš vykreslený ako jazdec na bielom koni, ktorý dostal korunu. (Prečítajte Zjavenie 6:1–8.) Po korunovaní za Kráľa v roku 1914 je opísaný, že ide „víťaziac a aby dovŕšil svoje víťazstvo“. Proroctvo ďalej uvádza, že za ním idú jazdci na koňoch rôznych farieb, ktorí predstavujú vojny, nedostatok jedla a morové nákazy. Toto všetko sa deje pomerne dlhý čas, ktorý je označený za „posledné dni“. Spĺňanie tohto proroctva vidíme v našich časoch.

6. Čo nám 12. kapitola Zjavenia pomáha pochopiť o Kristovej prítomnosti?

Ďalšie podrobnosti o zriadení Božieho Kráľovstva v nebi nachádzame v 12. kapitole Zjavenia. Čítame tam o vojne v neviditeľnej ríši. Michael, Ježiš Kristus v nebeskom postavení, spolu so svojimi anjelmi bojuje proti Satanovi a jeho démonom. Satan Diabol utrpí v tomto boji porážku a spolu so svojimi hordami je zvrhnutý na zem. Na tomto mieste v proroctve čítame, že Diabol má veľký hnev, „vediac, že má krátky čas“. (Prečítajte Zjavenie 12:7–12.) Je zrejmé, že po zriadení Kristovho Kráľovstva v nebi nasleduje čas, pre ktorý je charakteristický nárast ťažkostí na zemi.

7. O čom hovorí druhý žalm a o akej príležitosti sa zmieňuje?

Podobne aj v druhom žalme sa prorocky hovorí o dosadení Ježiša za Kráľa na nebeskom vrchu Sion. (Prečítajte Žalm 2:5–9; 110:1, 2.) Ale tento žalm sa zmieňuje tiež o tom, že pozemskí vládcovia dostávajú spolu so svojimi poddanými určitý čas na to, aby sa podriadili Kristovej vláde. Sú nabádaní: „Prejavujte pochopenie; napravte sa.“ Áno, počas tohto obdobia sú „šťastní... všetci tí, ktorí ho [Jehovu] robia svojím útočišťom“, tým, že slúžia jemu a Kráľovi, ktorého dosadil. Teda počas Kristovej prítomnosti v postavení Kráľa majú všetci príležitosť urobiť potrebné zmeny. — Žalm 2:10–12.

Kto rozpozná znamenie?

8, 9. Kto rozpozná znamenie Kristovej prítomnosti a pochopí jeho význam?

Keď sa farizeji pýtali Ježiša, kedy príde Kráľovstvo, Ježiš im povedal, že nepríde tak, aby ho oni mohli „spozorovať“.  (Luk. 17:20, 21) Keď príde, ľudia bez viery to nepochopia. Ako by aj mohli? Veď nerozpoznali ani to, že Ježiš je ich budúci Kráľ. Teda kto rozpozná znamenie Kristovej prítomnosti a pochopí jeho význam?

Ježiš ďalej povedal, že jeho učeníci uvidia znamenie tak jasne, akoby videli ‚blesk svojím zablysnutím žiariť z jednej časti neba až po druhú‘. (Prečítajte Lukáša 17:24–29.) Je zaujímavé, že Matúš 24:23–27 spája rovnakú myšlienku priamo so znamením Kristovej prítomnosti.

Pokolenie, ktoré vidí znamenie

10, 11. a) Ako sa v minulosti vysvetľovalo „pokolenie“ z Matúša 24:34? b) O kom Ježišovi apoštoli určite nepochybovali, že bude patriť do „tohto pokolenia“?

10 V minulosti tento časopis vysvetľoval, že v prvom storočí označoval pojem „toto pokolenie“, o ktorom sa píše v Matúšovi 24:34, „súdobé pokolenie neveriacich Židov“. * Toto vysvetlenie sa zdalo rozumné, pretože vo všetkých ostatných zaznamenaných prípadoch, keď Ježiš použil výraz „pokolenie“, to bolo v negatívnom zmysle a vo väčšine prípadov Ježiš použil pri opise tohto pokolenia negatívny prívlastok, napríklad „zlé“. (Mat. 12:39; 17:17; Mar. 8:38) A tak tento časopis vyjadril názor, že v novodobom splnení označujú Ježišove slová neveriacich, ktorí uvidia aj znamenia, ktoré budú charakterizovať nielen „záver systému vecí“ ​(synteleia), ale aj koniec systému (telos).

11 Je pravda, že keď Ježiš hovoril o „tomto pokolení“ v negatívnom zmysle, hovoril buď so skazenými ľuďmi vo svojej dobe, alebo o nich. Ale platí to aj o jeho slovách zapísaných v Matúšovi 24:34? Pripomeňme si, že štyria učeníci oslovili Ježiša „osamote“. (Mat. 24:3) Keď Ježiš hovoril so svojimi učeníkmi o „tomto pokolení“, nepoužil negatívny prívlastok. A tak apoštoli určite pochopili, že k „tomuto pokoleniu“, ktoré nepominie, „kým sa to všetko nestane“, budú patriť oni i ďalší učeníci.

12. Čo sa z kontextu dozvedáme o tom, koho mal Ježiš na mysli výrazom „pokolenie“?

12 Na základe čoho môžeme vyvodiť taký záver? Na základe dôkladnej úvahy o kontexte. Ako sa píše v Matúšovi 24:32, 33, Ježiš povedal: „Od figovníka sa naučte podobenstvom toto: Len čo jeho vetvička zmäkne a vypučia na nej listy, spoznávate, že je blízko leto. Tak aj vy, keď to všetko  uvidíte, vedzte, že on je blízko pri dverách.“ ​(Porovnaj Marka 13:28–30; Lukáša 21:30–32.) A potom v Matúšovi 24:34 čítame: „Pravdivo vám hovorím, že sa toto pokolenie určite nepominie, kým sa to všetko nestane.“

13, 14. Prečo môžeme povedať, že „pokolenie“, o ktorom Ježiš hovoril, musia byť jeho učeníci?

13 Práve o učeníkoch, ktorí mali byť zakrátko pomazaní svätým duchom, Ježiš povedal, že budú schopní dospieť k určitým záverom, keď uvidia, ako sa „to všetko“ deje. Teda Ježiš musel mať na mysli svojich učeníkov, keď povedal: „Pravdivo vám hovorím, že sa toto pokolenie určite nepominie, kým sa to všetko nestane.“

14 Ježišovi učeníci mohli na rozdiel od neveriacich znamenie nielen vidieť, ale aj pochopiť jeho význam. Z jednotlivých čŕt znamenia sa mohli ‚naučiť‘, že sa toto znamenie spĺňa, a mohli tiež ‚spoznať‘ jeho skutočný význam. Mali úplne porozumieť, že „on je blízko pri dverách“. Je síce pravda, že obmedzené splnenie týchto slov v prvom storočí videli tak neveriaci Židia, ako aj pomazaní kresťania, ale len Ježišovi pomazaní nasledovníci sa mohli z týchto udalostí niečo naučiť — mohli chápať skutočný význam toho, čo vidia.

15. a) Kto tvorí novodobé „pokolenie“, o ktorom hovoril Ježiš? b) Prečo nemôžeme vypočítať presnú dĺžku trvania „tohto pokolenia“? (Pozri rámček na 25. strane.)

15 Ľudia, ktorí dnes nerozumejú duchovným veciam, si myslia, že nič nenasvedčuje tomu, že by sa spĺňalo znamenie Ježišovej prítomnosti. Myslia si, že všetko pokračuje presne tak ako v minulosti. (2. Petra 3:4) Na druhej strane Kristovi verní pomazaní bratia, novodobá Jánova trieda, rozpoznali znamenie tak jasne, akoby videli zažiariť blesk, a pochopili jeho skutočný význam. Ako trieda tvoria pomazaní novodobé „pokolenie“ súčasníkov, ktoré nepominie, „kým sa to všetko nestane“. * To naznačuje, že niektorí Kristovi pomazaní bratia budú ešte žiť na zemi, keď sa začne predpovedané „veľké súženie“.

 „Bdejte!“

16. Čo musia robiť všetci Ježišovi učeníci?

16 Nestačí však len rozpoznať znamenie. Ježiš ďalej povedal: „Čo však hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“ ​(Mar. 13:37) To je to najdôležitejšie pre každého z nás, či už patríme k pomazaným, alebo k veľkému zástupu. Od Ježišovho dosadenia na kráľovský trón v nebesiach v roku 1914 uplynulo už vyše 90 rokov. Musíme byť pripravení a stále bdieť bez ohľadu na to, aké je to náročné. Pomáha nám v tom vedomie, že Ježiš je už neviditeľne prítomný ako Kráľ. Toto vedomie nám tiež pomáha pamätať na skutočnosť, že čoskoro, ‚v hodinu, keď to nebudeme považovať za pravdepodobné‘, príde zničiť svojich nepriateľov. — Luk. 12:40.

17. Ako by na nás malo pôsobiť to, že rozumieme významu Ježišovej prítomnosti, a čo by sme mali byť odhodlaní robiť?

17 Keď rozumieme významu Ježišovej prítomnosti, pomáha nám to posilňovať si vedomie naliehavosti. Vieme, že Ježiš je už prítomný a od roku 1914 neviditeľne vládne v nebesiach ako Kráľ. Už čoskoro príde zničiť svojich nepriateľov a na celej zemi spôsobí obrovské zmeny. Preto musíme byť ako nikdy predtým odhodlaní naplno sa zapájať do činnosti, ktorú Ježiš predpovedal slovami: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec [telos].“ — Mat. 24:14.

[Poznámky pod čiarou]

^ 3. ods. Význam slova parousia môžeme vidieť z použitia protikladných slov „prítomnosť“ a „neprítomnosť“ apoštola Pavla v 2. Korinťanom 10:10, 11Filipanom 2:12. Podrobný rozbor tejto témy pozri v Hlbšom pochopení Písma, 2. zväzok, strany 448 – 452, čes.

^ 10. ods. Pozri Strážnu vežu z 1. novembra 1995, strany 11 – 15, 19, 30, 31.

^ 15. ods. Zdá sa, že čas, v ktorom žijú ľudia z „tohto pokolenia“, zodpovedá času, v ktorom sa spĺňa prvé videnie v knihe Zjavenie. (Zjav. 1:10–3:22) Táto črta Pánovho dňa sa začala v roku 1914 a potrvá dovtedy, kým posledný verný pomazaný nezomrie a nebude vzkriesený. — Pozri Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko!, strana 24, odsek 4.

Ako by si odpovedal?

• Ako vieme, že Ježišova prítomnosť je dlhšie obdobie?

• Kto rozpoznáva znamenie Ježišovej prítomnosti a chápe jeho význam?

• Kto tvorí novodobé pokolenie, o ktorom sa píše v Matúšovi 24:34?

• Prečo nemôžeme vypočítať dĺžku trvania „tohto pokolenia“?

[Študijné otázky]

[Rámček na strane 25]

Môžeme vypočítať dĺžku trvania „tohto pokolenia“?

Slovo „pokolenie“ zvyčajne označuje ľudí rôznych vekových kategórií, ktorých obdobie života sa v určitom čase prekrýva alebo ktorí spoločne zažijú nejakú udalosť. Napríklad v 2. Mojžišovej 1:6 čítame: „A tak Jozef zomrel a tiež všetci jeho bratia a celé to pokolenie.“ Jozef a jeho bratia patrili k rôznym vekovým kategóriám, ale isté obdobie žili súčasne. K ‚tomu pokoleniu‘ patrili jeho bratia, ktorí sa narodili skôr ako on. Niektorí ho prežili. (1. Mojž. 50:24) Ďalší z ‚toho pokolenia‘, napríklad Benjamin, sa narodili neskôr ako Jozef a možno žili ešte aj po jeho smrti.

A tak keď sa pojem „pokolenie“ použije s cieľom označiť ľudí žijúcich v určitom čase, o presnej dĺžke tohto času nemožno povedať nič konkrétne, iba to, že je to obdobie, ktoré má koniec a nie je príliš dlhé. Preto keď Ježiš použil pojem „toto pokolenie“, ako sa píše v Matúšovi 24:34, nedal učeníkom kľúč, ktorý by im umožnil vypočítať čas skončenia „posledných dni“. Len zdôraznil, že nebudú vedieť o „tom dni a hodine“. — 2. Tim. 3:1; Mat. 24:36.

[Obrázok na stranách 22, 23]

Od korunovácie v roku 1914 je Ježiš opísaný ako Kráľ, ktorý ‚víťazí‘

[Obrázok na strane 24]

„Toto pokolenie sa istotne nepominie, kým sa to všetko nestane“