Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Spomínaš si?

Spomínaš si?

 Spomínaš si?

Mal si radosť z čítania posledných čísel Strážnej veže? Ak áno, vyskúšaj sa, či vieš odpovedať na nasledujúce otázky:

• Prečo má „Starý zákon“ trvalú hodnotu?

Jeho Autorom nie je akési kruté božstvo, ale milujúci Boh, Jehova. Aj Ježiš a jeho raní nasledovníci sa odvolávali na Hebrejské Písma. Tieto biblické knihy obsahujú praktické rady pre každodenný život a predkladajú úžasnú nádej do budúcnosti. — 1. septembra, strany 4 – 7.

• Čo sa dosiahlo v priebehu času, ktorý Boh necháva plynúť od hriechu Adama a Evy?

V priebehu tých tisícročí sa ukázalo, že Satan je luhár — Adam a Eva, ako aj milióny ich potomkov zomreli. Čas ukázal, že ľuďom sa nedarí lepšie, keď idú cestou nezávislosti od Boha, a že nemajú ani právo, ani schopnosť riadiť svoje kroky. — 15. septembra, strany 6 – 7.

• Prečo Jakob nebol pokarhaný za to, že sa vydával za Ezaua?

Jakob mal právo na otcovo požehnanie, keďže si predtým kúpil od Ezaua právo prvorodeného. Keď Izák zistil, že požehnal Jakoba, nesnažil sa to zmeniť. A Boh, ktorý mohol zasiahnuť, zjavne chcel, aby bol požehnaný Jakob. — 1. októbra, strana 31.

• V akom zmysle je naše svedomie dôkazom, ktorý svedčí proti evolúcii?

U ľudí všetkých rás a kultúr možno pozorovať ochotu pomôcť druhým, a to aj vtedy, keď tým ohrozia vlastný život. Taký nesebecký altruizmus by nebolo možné očakávať, ak by sa ľudia vyvinuli zo zvierat, ktoré sa snažia prežiť za každú cenu. — 15. októbra, strana 20.

• Prečo môžeme povedať, že Boh je pokorný, a akým spôsobom prejavuje túto vlastnosť?

Boh ako Zvrchovaný Panovník a Stvoriteľ nemá obmedzenia ako my. No ako ukazuje 2. Samuelova 22:36, Boh je pokorný, a to v tom zmysle, že prejavuje záujem o ponížených ľudí, ktorí sa mu snažia páčiť, a prejavuje im milosrdenstvo. Obrazne povedané, skláňa sa z nebies, aby láskavo venoval pozornosť bohabojným ľuďom. — 1. novembra, strany 4 – 5.

• Ako hlinené črepy zo staroveku potvrdzujú biblický záznam?

Archeológovia objavili v Samárii úlomky keramiky, na ktorých je uvedených sedem rodových mien, ktoré sú zaznamenané v Jozuovi 17:1–6. Črepy z Arádu potvrdzujú informácie o kňazských rodinách a objavuje sa na nich aj Božie meno. Ostrakóny z Lachiša zas osvetľujú politickú situáciu a zmätok v Judsku predtým, ako naň zaútočili Babylončania. —15. novembra, strany 12 – 14.

• Z čoho vyplýva, že knihu Skutky napísal Lukáš?

Lukášovo evanjelium i Skutky apoštolov sú adresované Teofilovi, čo naznačuje, že obe tieto knihy zostavil Lukáš. V oboch knihách používa zámená a zodpovedajúce slovesá pre prvú osobu množného čísla, napríklad „nás“, „našu“ a „sme“, z čoho vyplýva, že Lukáš bol pri niektorých opisovaných udalostiach. (Skutky 16:8–15) —15. novembra, strana 18.

• Aký postoj by mal mať kresťan k lovu zveri a rýb?

Boh od čias Noacha dovoľuje ľuďom, aby zabíjali a jedli zvieratá. Požadoval však, aby ľudia nechali zvieratá vykrvácať, čím bola zdôraznená skutočnosť, že na život zvierat sa treba pozerať s úctou, pretože pochádza od Boha. Kresťania by nemali zabíjať zvieratá v rámci športu ani pre vzrušenie z naháňania či zo zabíjania. Je tiež dôležité poslúchať zákony cézara a brať do úvahy svedomie iných. (Rimanom 14:13) — 1. decembra, strana 31.