Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Striebro je moje a zlato je moje“

„Striebro je moje a zlato je moje“

 „Striebro je moje a zlato je moje“

V ŠIESTOM storočí pred n. l. perzský kráľ Cýrus prepustil Boží ľud zo zajatia v Babylone. Tisíce Izraelitov sa vrátilo do Jeruzalema, aby znovu postavili Jehovov chrám, ktorý ležal v troskách. Ekonomická situácia týchto navrátilcov bola veľmi neistá a nepriateľské susedné národy sa stavali proti znovuvýstavbe. Preto si niektorí z týchto staviteľov kládli otázku, či sa im vôbec podarí dokončiť túto dôležitú výstavbu.

Jehova prostredníctvom svojho proroka Haggea uistil týchto staviteľov, že je s nimi. „Ja zatrasiem všetkými národmi a žiadúce veci všetkých národov vojdú; a naplním tento dom slávou,“ povedal Boh. Čo sa týkalo obáv, či bude dosť prostriedkov na stavbu chrámu, Haggeus odovzdal toto posolstvo: „‚Striebro je moje a zlato je moje,‘ je výrok Jehovu vojsk.“ ​(Haggeus 2:7–9) Do piatich rokov odvtedy, čo Haggeus vyslovil tieto povzbudzujúce slová, bola stavba dokončená. — Ezdráš 6:13–15.

Haggeove slová podnecovali aj Božích služobníkov v novšej dobe pri veľkých projektoch súvisiacich s uctievaním Jehovu. V roku 1879, keď trieda verného a rozvážneho otroka začala publikovať časopis, ktorý práve čítate, vtedy pod názvom Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence (Sionská Strážna veža a hlásateľ Kristovej prítomnosti), bolo v ňom uvedené: „‚Zion’s Watch Tower‘ má, ako veríme, podporu od JEHOVU, a preto nikdy nebude prosiť ani žiadať ľudí o [finančnú] podporu. Keď Ten, kto hovorí: ,Všetko zlato a striebro vrchov je moje‘, neposkytne potrebné prostriedky, pochopíme, že je čas zastaviť publikovanie.“

Vydávanie Strážnej veže nikdy nebolo prerušené. Prvé vydanie malo náklad 6 000 výtlačkov a vyšlo len v angličtine. Dnes je priemerný náklad Strážnej veže 28 578 000 výtlačkov a vychádza v 161 jazykoch. * Sesterský časopis Prebuďte sa! vychádza v 80 jazykoch v priemernom náklade 34 267 000 výtlačkov.

Jehovovi svedkovia vykonávajú mnoho činností, ktoré majú rovnaký cieľ ako časopis Strážna veža — vyvyšovať Jehovu ako Zvrchovaného Pána vesmíru a oznamovať dobré posolstvo o jeho Kráľovstve. (Matúš 24:14; Zjavenie 4:11) Presvedčenie svedkov dnes je rovnaké, ako to bolo v tomto časopise vyjadrené v roku 1879. Svedkovia veria, že ich dielo podporuje Boh a že on sa postará, aby boli k dispozícii prostriedky na projekty, ktoré majú jeho požehnanie. Ale čo to v praxi znamená? Ako je financovaná činnosť Jehovových svedkov? A aké činnosti svedkovia vykonávajú, aby sa v celosvetovom rozsahu zvestovalo dobré posolstvo?

Ako je toto dielo financované?

Nie je nezvyčajné, že Jehovovi svedkovia sa pri svojom verejnom zvestovaní stretávajú s otázkou: „Platia vás za to?“ Odpoveď znie: nie. Svedkovia nie sú platení za zvestovanie; tejto činnosti venujú svoj čas zadarmo. Títo zvestovatelia trávia mnoho hodín tým, že hovoria s inými o Jehovovi a o biblickom sľube lepšej budúcnosti, lebo ich k tomu podnecuje vďačnosť. Cenia si to, čo pre nich Boh robí, a tiež to, že dobré posolstvo veľmi zlepšilo ich život i vyhliadky do budúcnosti. Preto sa chcú o tieto dobré veci deliť s ďalšími. Takýmto konaním uplatňujú zásadu, ktorú vyslovil Ježiš: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ ​(Matúš 10:8) Áno, ich túžba svedčiť o Jehovovi  a o Ježišovi ich podnecuje, aby sa na vlastné náklady delili o to, čomu veria, s ďalšími ľuďmi, a to aj s tými, ktorí žijú ďaleko od ich domova. — Izaiáš 43:10; Skutky 1:8.

Rozsah tohto zvestovateľského diela a prostriedky, ktoré sa používajú pri jeho vykonávaní — tlačiarne, kancelárie, zjazdové sály, misionárske domovy a tak ďalej —, si vyžadujú značné náklady. Ako je to všetko financované? Z dobrovoľných príspevkov. Jehovovi svedkovia nevyžadujú, aby členovia zboru dávali peniaze na podporu činnosti organizácie ani nežiadajú od ľudí peniaze za publikácie, ktoré rozširujú. Ak si niekto praje prispieť dobrovoľným darom, aby podporil ich vzdelávaciu činnosť, svedkovia to radi prijmú. Pouvažujme teraz len o jednej z činností, ktoré sa vykonávajú v snahe zvestovať dobré posolstvo v celosvetovom rozsahu — o prekladateľskej činnosti.

Publikácie v 437 jazykoch

Publikácie Jehovových svedkov už roky patria medzi najprekladanejšie na svete. Traktáty, brožúry, časopisy a knihy boli doteraz preložené do 437 jazykov. Samozrejme, prekladateľská činnosť, rovnako ako ostatné činnosti súvisiace so zvestovaním dobrého posolstva, si vyžaduje značné množstvo prostriedkov. Čo všetko zahŕňa prekladanie?

Keď vydavatelia publikácií Jehovových svedkov upravia obsah článkov v angličtine do konečnej podoby, text je elektronicky zaslaný tímom vyškolených prekladateľov po celej zemi. Každý prekladateľský tím je zodpovedný za preklad do jedného z jazykov, v ktorom publikácie vychádzajú. V závislosti od počtu projektov, na ktorých prekladateľské tímy pracujú, a od zložitosti jazyka, do ktorého prekladajú — čiže cieľového jazyka —, môžu tieto tímy pozostávať z 5 až 25 členov.

Preložený text je skontrolovaný a je na ňom urobená korektúra. Cieľom je vyjadriť myšlienky obsiahnuté  v origináli tak presne a jasne, ako je to len možné. To predstavuje rôzne náročné úlohy. Pri článku, v ktorom je použitá špecifická slovná zásoba, prekladatelia a korektori musia často urobiť rozsiahly výskum, a to tak v zdrojovom jazyku (angličtine alebo druhotnom zdrojovom jazyku, napríklad vo francúzštine, ruštine či španielčine), ako aj v cieľovom jazyku, aby bola zaručená presnosť. Napríklad keď sa nejaký článok v Prebuďte sa! zaoberá technickým alebo historickým námetom, je nevyhnutné venovať výskumu značné množstvo času.

Mnohí prekladatelia pracujú v odbočkách Jehovových svedkov, či už slúžia celým časom, alebo na čiastočný úväzok. Ďalší pracujú v oblastiach, kde sa hovorí cieľovým jazykom. Prekladatelia nedostávajú za svoju prácu plat. Prekladateľom, ktorí slúžia celým časom, je poskytnuté ubytovanie a strava a skromná refundácia základných osobných výdavkov. Na celom svete je asi 2 800 svedkov, ktorí slúžia ako prekladatelia. V súčasnosti je 98 odbočiek Jehovových svedkov, ktorých súčasťou sú prekladateľské tímy alebo ktoré sú poverené dohľadom nad tímami na iných miestach. Za všetky aspoň jeden príklad — odbočka v Rusku dozerá na viac ako 230 prekladateľov, ktorí slúžia buď celým časom, alebo na čiastočný úväzok, pričom prekladajú do viac ako 30 jazykov, z ktorých niektoré nie sú známe mimo územia, kde sa nimi hovorí, ako sú napríklad čuvašský, osetský či ujgurský jazyk.

Zlepšovanie kvality prekladu

Každý, kto sa už niekedy pokúšal naučiť iný jazyk, vie, že nie je ľahké presne prekladať zložité myšlienky. Cieľom je predkladať fakty a myšlienky zo zdrojového textu presne a zároveň tak, aby sa preklad dal čítať prirodzene, akoby to bolo pôvodne napísané v cieľovom jazyku. Dosiahnuť tento cieľ je umenie. V prípade nových prekladateľov sú potrebné roky, aby sa tomuto umeniu naučili, a Jehovovi svedkovia im poskytujú neustály program školenia.  Z času na čas prekladateľské tímy navštevujú inštruktori a pomáhajú im zlepšovať kvalitu prekladu a používať počítačový softvér.

Tento program školenia prináša vynikajúce výsledky. Napríklad odbočka Jehovových svedkov v Nikarague podáva správu: „Naši prekladatelia do jazyka miskito po prvý raz dostali školenie v [prekladateľských] metódach a technikách. Školil ich inštruktor z mexickej odbočky. Viedlo to k obrovskému zlepšeniu v tom, ako si naši prekladatelia vedia poradiť so svojimi pridelenými úlohami. Kvalita prekladu sa výrazne zvýšila.“

Slová, ktoré sa dotýkajú srdca

Prečo sa vynakladá toľko úsilia, aby ľudia mali Bibliu a biblickú literatúru vo svojom materinskom jazyku? Cieľom je, aby sa to dotýkalo ich srdca, a presne to sa aj deje. Jehovovi svedkovia v Bulharsku boli v roku 2006 nadšení, keď bolo oznámené vydanie Prekladu nového sveta Kresťanských gréckych Písiem v bulharčine. Bulharská odbočka podáva správu, že dostáva mnoho vyjadrení vďaky. Členovia zborov hovoria, že „teraz Biblia nepôsobí už len na ich myseľ, ale skutočne sa dotýka ich srdca“. Jeden starší muž zo Sofie sa vyjadril: „Čítam si Bibliu už mnoho rokov, ale nikdy som nečítal preklad, ktorému by bolo tak ľahko rozumieť a ktorý by pôsobil priamo na srdce.“ Podobne v Albánsku jedna svedkyňa po tom, čo dostala Preklad nového sveta v albánčine, povedala: „Ako krásne znie Božie Slovo v albánčine! Aká výsada, že sa  nám Jehova prihovára v našom vlastnom jazyku!“

Kým prekladateľský tím preloží celú Bibliu, môže to trvať aj niekoľko rokov. Ale keď je výsledkom to, že milióny ľudí môžu po prvý raz skutočne chápať Božie Slovo, nesúhlasíte s tým, že všetko to úsilie stojí za to?

„Sme Božími spolupracovníkmi“

Samozrejme, prekladanie je len jednou z mnohých činností, ktoré sú nevyhnutné, aby sa dobré posolstvo zvestovalo čo najúčinnejšie. Písanie, tlač a doprava biblickej literatúry, ako aj mnoho ďalších súvisiacich činností odbočiek, krajov a zborov Jehovových svedkov si vyžaduje značné úsilie i náklady. No Boží ľud ‚sa ochotne ponúka‘ konať túto prácu. (Žalm 110:3) Členovia Božieho ľudu sa pozerajú ako na výsadu, že aj oni môžu podporovať toto dielo, a považujú za česť, že Jehova ich preto považuje za svojich ‚spolupracovníkov‘. — 1. Korinťanom 3:5–9.

Pravdaže, ten, ktorý hovorí: „Striebro je moje a zlato je moje,“ nie je závislý od našej finančnej podpory, aby dokončil svoje dielo. No Jehova poctil svojich služobníkov výsadou prispievať k posväcovaniu jeho mena dávaním finančných príspevkov na dielo, aby životodarné pravdy boli zvestované „všetkým národom“. (Matúš 24:14; 28:19, 20) Či nás to nepodnecuje, aby sme robili všetko, čo môžeme, na podporu tohto diela, ktoré sa nebude už nikdy opakovať?

[Poznámka pod čiarou]

^ 5. ods. Zoznam jazykov nájdete v tomto časopise na strane 2.

[Rámček na strane 18]

„PODNECUJÚ NÁS VÁŽNE PREMÝŠĽAŤ“

Do odbočky Jehovových svedkov v Kamerune jedno 14-ročné dievča napísalo: „Keď som si kúpila školské potreby na tento rok, podarilo sa mi predať dve učebnice z minulého roka za 2 500 frankov [4 eurá]. Posielam Vám túto sumu plus ďalších 910 frankov [1 euro] z mojich úspor ako príspevok. Rada by som Vás povzbudila, aby ste pokračovali v znamenitej práci, ktorú konáte. Ďakujem Vám za časopisy Strážna veža Prebuďte sa! Podnecujú nás vážne premýšľať.“

[Rámček/obrázok na strane 18]

NEOBYČAJNÝ DAR

Odbočka Jehovových svedkov v Mexiku dostala takýto list od vďačného šesťročného Manuela, ktorý žije v štáte Chiapas. Keďže ešte nevie písať, list zaňho napísal jeden jeho kamarát. Manuel hovorí: „Od starej mamy som dostal prasnicu. Keď mala malé prasiatka, vybral som to najkrajšie a s pomocou bratov som ho vychoval. S vrúcnou láskou Vám posielam ako príspevok peniaze, ktoré som dostal, keď som ho predal. Vážilo 100 kilogramov a dostal som zaň 1 250 pesos [82 eur]. Prosím, použite tieto peniaze pre Jehovu.“

[Rámček na strane 19]

‚POUŽITE ICH NA PREKLAD BIBLIE‘

Na oblastných zjazdoch Jehovových svedkov v roku 2005 bolo na Ukrajine oznámené vydanie Prekladu nového sveta Kresťanských gréckych Písiem v ukrajinčine. Nasledujúci deň bratia našli v jednej schránke na príspevky list s takýmto odkazom: „Mám deväť rokov. Veľmi Vám ďakujem za Grécke Písma. Naša mama dala mne a môjmu mladšiemu bračekovi tieto peniaze, aby sme mali na autobus do školy. Ale keď nepršalo, chodili sme do školy pešo, a tak sme ušetrili týchto 50 hrivien [7 eur]. Spolu s bračekom by sme boli radi, keby ste ich použili na preklad celej Biblie do ukrajinčiny.“

[Rámček na stranách 20, 21]

AKO SA NIEKTORÍ ROZHODLI DÁVAŤ

DARY NA CELOSVETOVÉ DIELO

Mnohí si niečo odkladajú alebo si z rozpočtu vyčlenia určitú sumu, ktorú dávajú do schránky na dary s označením „Dary na celosvetové dielo — Matúš 24:14“.

Každý mesiac posielajú zbory túto sumu miestnej odbočke v tej krajine, kde sa zbor nachádza. Dobrovoľné peňažné dary možno posielať aj priamo na adresu: Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia na Slovensku, P. O. Box 2, 830 04 Bratislava 34, telefón: 02/49 10 76 11. Ak žijete mimo územia Slovenska, môžete dary posielať odbočke, ktorá slúži vašej krajine. Darovať možno aj šperky alebo iné cennosti. Tieto dary by mal sprevádzať krátky list, ktorý potvrdzuje, že ide o nepodmienený dar.

PODMIENENÉ DARY

Peniaze možno zveriť na základe osobitnej dohody, podľa ktorej sa darcovi v prípade osobnej potreby môže dar vrátiť. Ak si želáte podrobnejšie informácie, napíšte láskavo odbočke vo vašej krajine.

PLÁNOVANÁ DOBROČINNOSŤ

Okrem nepodmienených peňažných darov existujú aj iné spôsoby dávania na podporu celosvetovej služby Kráľovstvu. Medzi ne patrí:

Poistenie: Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia možno odkázať niektorý druh životného alebo dôchodkového poistenia. Odbočka by mala byť o každom takomto rozhodnutí vopred informovaná.

Bankové kontá: Bankové kontá, vkladové certifikáty alebo individuálne dôchodkové kontá možno Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia v súlade s miestnymi bankovými podmienkami zveriť alebo môžu nadobudnúť splatnosť zo závetu. Odbočka by mala byť o každom takomto rozhodnutí vopred informovaná.

Nehnuteľnosti: Predajný nehnuteľný majetok možno darovať Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia buď ako dar, alebo s tým, že si darca vyhradí právo doživotného užívania. Ešte pred zmluvným prevodom akéhokoľvek nehnuteľného majetku je nutné nadviazať kontakt s odbočkou vo svojej krajine.

Závet: Majetok alebo peniaze možno odkázať Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia zákonne spísaným závetom. Originál závetu by mal byť zaslaný odbočke.

Ako naznačuje výraz „plánovaná dobročinnosť“, tieto druhy darov si zo strany darcu obvykle vyžadujú určité plánovanie. Na pomoc jednotlivcom, ktorí si želajú využiť niektorú formu plánovanej dobročinnosti v prospech celosvetového diela Jehovových svedkov, bola v anglickom a španielskom jazyku pripravená brožúra s názvom Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide. Táto brožúra bola napísaná s cieľom poskytnúť informácie o rôznych možnostiach jednotlivcom v Spojených štátoch, ktorí plánujú dať nejaký zvláštny dar teraz alebo ktorí chcú urobiť závet. Mnohí, ktorí si prečítali túto brožúru a poradili sa so svojimi právnymi alebo daňovými poradcami, podporili celosvetovú náboženskú a humanitárnu činnosť Jehovových svedkov a zároveň z toho získali maximálne daňové výhody. Túto brožúru možno dostať na požiadanie priamo od Charitable Planning Office.

Ak sa zaujímate o ktorúkoľvek z týchto možností plánovanej dobročinnosti, mali by ste sa spojiť písomne alebo telefonicky s odbočkou, ktorá slúži vašej krajine (adresa a telefónne číslo sú na predchádzajúcej strane).

[Obrázky na strane 19]

Prekladatelia do jazyka miskito, odbočka v Nikarague