Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Skúmajme „hlboké Božie veci“

Skúmajme „hlboké Božie veci“

 Skúmajme „hlboké Božie veci“

„Duch skúma všetko, aj hlboké Božie veci.“ — 1. KORINŤANOM 2:10.

1. Napríklad ktoré biblické pravdy robia radosť niekomu, kto začal študovať Bibliu?

VÄČŠINA z nás, ktorí sme členmi kresťanského zboru, si pamätá na to, akú radosť sme mali, keď sme spoznali pravdu. Zistili sme, prečo je dôležité Jehovovo meno, prečo Jehova pripúšťa utrpenie, prečo idú niektorí ľudia do neba a aká budúcnosť čaká verných ľudí vo všeobecnosti. Bibliu sme možno skúmali už aj predtým, ale tieto veci boli pred nami ukryté tak ako pred väčšinou ľudí. Podobali sme sa na človeka, ktorý je vo vode a pozerá sa na koralový útes. Bez potrebných pomôcok vidí len málo podmorských krás. Ale pri pohľade cez potápačské okuliare alebo cez priehľadné dno člna je očarený, lebo prvýkrát v živote vidí pestrofarebné koraly, ryby, morské sasanky a ďalšie obdivuhodné tvory. Podobne aj keď nám niekto začal pomáhať rozumieť Písmu, prvýkrát sme nahliadli do ‚hlbokých Božích vecí‘. — 1. Korinťanom 2:8–10.

2. Prečo sa naša radosť zo spoznávania Božieho Slova nemusí nikdy skončiť?

Mali by sme sa uspokojiť len so zbežným poznaním biblickej pravdy? Slovné spojenie „hlboké Božie veci“ v sebe zahŕňa porozumenie Božej múdrosti, ktorú kresťanom odhalil svätý duch, ale ktorá je pred inými ľuďmi zahalená. (1. Korinťanom 2:7) Božia múdrosť nám na naše potešenie poskytuje neobmedzené možnosti výskumu. Všetku Božiu múdrosť nikdy neobsiahneme. Radosť, ktorú sme pociťovali, keď sme spoznali základné  biblické náuky, môžeme pociťovať neobmedzene dlho, pokiaľ budeme bez prestania skúmať „hlboké Božie veci“.

3. Prečo je potrebné, aby sme čo najviac rozumeli podkladom nášho presvedčenia?

Prečo je potrebné, aby sme rozumeli týmto ‚hlbokým veciam‘? Keď nielen vieme, čomu veríme, ale aj prečo tomu veríme — to znamená, že rozumieme podkladom nášho presvedčenia —, naša viera a dôvera je silnejšia. Písmo nás nabáda, aby sme používali ‚silu rozumu‘ a „sami [sa] presvedčili, aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa“. (Rimanom 12:1, 2) Keď chápeme, prečo Jehova chce, aby sme žili určitým spôsobom života, sme pevnejšie rozhodnutí poslúchať ho. Preto nám poznanie ‚hlbokých vecí‘ môže dávať silu odolať pokušeniu zapliesť sa do nezákonného konania a môže nás podnietiť, aby sme boli ‚horliví pre znamenité skutky‘. — Títovi 2:14.

4. Čo patrí k štúdiu Biblie?

Ak chceme rozumieť hlbokým veciam, musíme študovať. Ale študovať nie je to isté ako niečo si len povrchne čítať. Znamená to dôkladne skúmať informácie, aby sme pochopili, ako súvisia s tým, čo už poznáme. (2. Timotejovi 1:13) K tomu patrí pochopiť dôvody na určité tvrdenie. Pri štúdiu Biblie by sme mali tiež rozjímať, ako môžeme to, čo sa učíme, využiť na to, aby sme robili múdre rozhodnutia a aby sme pomáhali iným ľuďom. A keďže „celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné“, mali by sme študovať ‚každý výrok vychádzajúci z Jehovových úst‘. (2. Timotejovi 3:16, 17; Matúš 4:4) Štúdium Biblie si môže vyžadovať úsilie. Ale môže byť príjemné. A porozumieť ‚hlbokým Božím veciam‘ nie je príliš ťažké.

Jehova pomáha miernym získať porozumenie

5. Kto môže porozumieť ‚hlbokým Božím veciam‘?

Aj keď si v škole nevynikal a nie si zvyknutý študovať, nemysli si, že „hlboké Božie veci“ nemôžeš pochopiť. Počas Ježišovej pozemskej služby dal Jehova porozumieť svojim predsavzatiam nie múdrym a vzdelaným, ale nevzdelaným a obyčajným ľuďom, ktorí boli dostatočne pokorní na to, aby sa dali poučiť Božím služobníkom. V porovnaní s ľuďmi vzdelanými v školách boli títo ľudia ako dojčatá. (Matúš 11:25; Skutky 4:13) O ‚tom, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú‘, apoštol Pavol spoluveriacim napísal: „Nám to Boh zjavil svojím duchom, pretože duch skúma všetko, aj hlboké Božie veci.“ — 1. Korinťanom 2:9, 10.

6. Čo znamenajú slová v 1. Korinťanom 2:10?

Ako Boží duch skúma „všetko, aj hlboké Božie veci“? Jehova nezjavuje pravdy každému jednotlivcovi zvlášť, ale pomocou ducha vedie svoju organizáciu, ktorá poskytuje Božiemu zjednotenému ľudu porozumenie Biblie. (Skutky 20:28; Efezanom 4:3–6) Zbory na celom svete študujú Bibliu podľa rovnakého programu. V priebehu rokov preberú celú škálu biblických náuk. Svätý duch prostredníctvom zboru pomáha ľuďom osvojiť si postoj potrebný na to, aby porozumeli ‚hlbokým Božím veciam‘. — Skutky 5:32.

 Čo patrí k ‚hlbokým Božím veciam‘

7. Prečo mnoho ľudí nerozumie ‚hlbokým Božím veciam‘?

Nemali by sme si myslieť, že ‚hlboké veci‘ musia byť ťažké na pochopenie. Poznanie ‚hlbokých Božích vecí‘ je pre väčšinu ľudí zahalené, nie však preto, že nadobudnúť Božiu múdrosť by bolo príliš ťažké, ale preto, lebo Satan odvádza ľudí od toho, aby prijali pomoc, ktorú poskytuje Jehova prostredníctvom svojej organizácie. — 2. Korinťanom 4:3, 4.

8. O akých hlbokých veciach sa zmieňuje Pavol v tretej kapitole svojho listu Efezanom?

Z tretej kapitoly Pavlovho listu Efezanom sa dozvedáme, že medzi „hlboké Božie veci“ patrí aj mnoho právd, ktorým väčšina členov Jehovovho ľudu veľmi dobre rozumie, napríklad totožnosť sľúbeného Semena, výber ľudí, ktorí majú nebeskú nádej, a mesiášske Kráľovstvo. Pavol napísal: „V iných pokoleniach nebolo toto tajomstvo oznámené ľudským synom tak, ako to bolo teraz zjavené duchom jeho svätým apoštolom a prorokom, že totiž ľudia z národov majú byť spoludedičmi a údmi toho istého tela a účastníkmi sľubu spolu s nami v spojení s Kristom Ježišom.“ Pavol uviedol, že bol poverený úlohou pomôcť ľuďom, aby „videli, ako je spravované sväté tajomstvo, ktoré bolo od neurčitej minulosti skryté v Bohu“. — Efezanom 3:5–9.

9. Prečo je výsadou rozumieť ‚hlbokým Božím veciam‘?

Pavol ďalej vysvetľuje, že Božou vôľou je, aby bola „oznámená vrchnostiam a mociam v nebeských miestach prostredníctvom zboru veľmi rozmanitá Božia múdrosť“. (Efezanom 3:10) Anjeli majú úžitok z toho, keď vidia, s akou múdrosťou Jehova zaobchádza s kresťanským zborom. Nie je veľkou výsadou rozumieť tomu, čo zaujíma aj anjelov? (1. Petra 1:10–12) Ďalej Pavol píše, že by sme sa mali usilovať „pochopiť so všetkými svätými, aká je šírka a dĺžka a výška a hĺbka“ kresťanskej viery. (Efezanom 3:11, 18) Zamyslime sa teraz nad niekoľkými príkladmi hlbokých vecí, ktoré by mohli rozšíriť naše porozumenie.

Príklady hlbokých vecí

10, 11. Kedy sa podľa Písma stal Ježiš hlavnou časťou „semena“ Božej nebeskej ženy?

10 Vieme, že hlavnou časťou „semena“ Božej nebeskej „ženy“, ktoré sa spomína v 1. Mojžišovej 3:15, je Ježiš. Ak chceme tejto veci viac porozumieť, môžeme si položiť otázky: ‚Kedy sa Ježiš stal týmto Semenom? Bolo to niekedy počas jeho predľudskej existencie, pri narodení na zemi, pri krste alebo po vzkriesení?‘

11 Boh sľúbil, že nebeská časť jeho organizácie, o ktorej sa v tomto proroctve hovorí ako o jeho „žene“, privedie na svet semeno, ktoré hadovi rozdrví hlavu. Ale prešlo tisíce rokov a Božia žena stále neprivádzala na svet semeno, ktoré by bolo schopné zničiť Satana a jeho diela. Preto je v Izaiášovom proroctve nazvaná „neplodná“ a ‚zranená na duchu‘. (Izaiáš 54:1, 5, 6) Napokon sa v Betleheme narodil Ježiš. Ale až po krste, keď bol splodený duchom a stal sa duchovným Božím synom, Jehova oznámil: „Toto je môj Syn.“ ​(Matúš 3:17; Ján 3:3) Práve v tom čase začala existovať hlavná časť „semena“ ženy. Neskôr boli aj Ježišovi nasledovníci pomazaní a splodení svätým duchom. Jehovova „žena“, ktorá sa tak dlho cítila ako žena, ‚ktorá nerodila‘, mohla konečne ‚radostne volať‘. — Izaiáš 54:1; Galaťanom 3:29.

12, 13. Ktoré biblické texty poukazujú na to, že „verný a rozvážny otrok“ pozostáva zo všetkých pomazaných kresťanov na zemi?

12 Druhý príklad hlbokých vecí, ktoré nám boli zjavené, sa týka Božieho predsavzatia  vybrať z ľudstva 144 000 ľudí. (Zjavenie 14:1, 4) Prijímame učenie, že „verný a rozvážny otrok“, ktorý mal podľa Ježiša poskytovať „pokrm“ v pravý čas, pozostáva zo všetkých pomazaných kresťanov žijúcich na zemi v ktoromkoľvek čase. (Matúš 24:45) Ktoré biblické texty to dokazujú? Nemohol Ježiš myslieť všeobecne každého kresťana, ktorý posilňuje bratov duchovnými myšlienkami?

13 Izraelskému národu Boh povedal: „Ste moji svedkovia... áno, môj sluha, ktorého som si vyvolil.“ ​(Izaiáš 43:10) Ale 11. nisana roku 33 n. l. Ježiš povedal izraelským vodcom, že Boh zavrhol ich národ a už ho nepovažoval za svojho sluhu. Povedal: „Božie kráľovstvo vám bude odňaté a bude dané národu, ktorý prináša jeho ovocie.“ Zástupom ľudí Ježiš povedal: „Hľa, váš dom sa vám zanecháva opustený.“ ​(Matúš 21:43; 23:38) Dom Izraela si v úlohe Jehovovho otroka nepočínal ani verne, ani rozvážne. (Izaiáš 29:13, 14) Keď sa neskôr v ten istý deň Ježiš opýtal: „Kto je teda ten verný a rozvážny otrok?“, kládol v podstate otázku: ‚Ktorý rozvážny národ nahradí Izrael v úlohe Božieho verného otroka?‘ Apoštol Peter na ňu odpovedal, keď zboru pomazaných kresťanov napísal: „Vy ste... ‚svätý národ, ľud pre zvláštne vlastníctvo‘.“ ​(1. Petra 1:4; 2:9) Tento duchovný národ, ‚Boží Izrael‘, sa stal Jehovovým novým otrokom. (Galaťanom 6:16) Rovnako ako staroveký izraelský „sluha“ pozostával zo všetkých členov izraelského národa, aj „verný a rozvážny otrok“ pozostáva zo všetkých pomazaných kresťanov žijúcich na zemi v ktoromkoľvek čase. Aká je to výsada prijímať „pokrm“ cez Božieho otroka!

Osobné štúdium môže prinášať radosť

14. Prečo štúdium Biblie prináša viac radosti ako len jej čítanie?

14 Netešíme sa, keď našu vieru posilní nové porozumenie Písiem? Práve preto môže štúdium Biblie prinášať viac radosti ako len jej čítanie. Preto keď čítaš kresťanské publikácie, pýtaj sa sám seba: ‚V čom je toto vysvetlenie pre mňa prínosom v porovnaní s tým, ako som tejto veci rozumel doteraz? Na aké ďalšie biblické texty alebo argumenty si dokážem spomenúť, aby som podporil závery predložené v tomto článku?‘ Ak si potrebuješ ešte niečo preskúmať, poznač si otázku a zaraď ju do osobného štúdia.

15. Štúdium ktorých vecí ti môže priniesť radosť a ako môžeš mať z neho trvalý úžitok?

15 Čo by si si mohol vybrať na osobné štúdium, aby si mal radosť z porozumenia nových myšlienok? Veľmi poučný môže byť podrobný rozbor rôznych zmlúv, ktoré Jehova uzavrel na úžitok ľudstva. Vieru by si si mohol posilniť štúdiom proroctiev, ktoré poukazujú na Ježiša Krista, alebo postupným rozborom jednotlivých veršov niektorej prorockej knihy. Tvoju vieru môže posilniť aj štúdium novodobej histórie Jehovových svedkov pomocou knihy Jehovovi svedkovia — hlásatelia Božieho Kráľovstva. * A keď si preskúmaš „Otázky čitateľov“, ktoré v minulosti vyšli v Strážnej veži, istotne lepšie porozumieš niektorým textom. Zvlášť si všímaj biblické dôvody,  ktoré viedli k predloženým záverom. To ti pomôže cvičiť si „vnímavosť“ a rozvíjať rozlišovaciu schopnosť. (Hebrejom 5:14) Pri štúdiu si rob poznámky do svojej Biblie alebo na papier, aby si zo štúdia mohol mať trvalý úžitok ty, ako aj tí, ktorým budeš mať možnosť pomáhať.

Pomáhajte mladým nachádzať radosť v štúdiu Biblie

16. Ako môžete mladým ľuďom pomáhať tešiť sa zo štúdia Biblie?

16 Rodičia môžu urobiť veľa pre to, aby vo svojich deťoch vypestovali túžbu po duchovných veciach. Nepodceňujte schopnosť detí porozumieť hlbokým veciam. Ak mladých poveríte výskumom nejakej témy na rodinné štúdium Biblie, môžete sa ich opýtať, čo sa pri tom dozvedeli. Do rodinného štúdia môžete zaradiť aj nácvik rôznych situácií, čo mladým pomôže naučiť sa obhajovať svoju vieru a dokazovať, že to, čo sa naučili, je pravda. Okrem toho ich môžete pomocou brožúry Navštívme tú dobrú krajinu“ * učiť biblický zemepis a pomáhať im jasnejšie porozumieť tomu, čo sa číta v rámci týždenného čítania Biblie.

17. Prečo musíme byť vyrovnaní v tom, koľko času venujeme námetom, ktoré si vyberieme na osobné štúdium Biblie?

17 Rozbor námetov, ktoré si vyberieme na osobné štúdium Biblie, môže byť pútavý a posilní našu vieru, ale musíme si dať pozor, aby to nebolo na úkor prípravy na zborové zhromaždenia, ktoré sú ďalším spôsobom, akým nás Jehova poučuje prostredníctvom „verného a rozvážneho otroka“. Dodatočný výskum však môže prispieť k tomu, že budeš schopný podávať kvalitnejšie komentáre, napríklad na zborovom štúdiu knihy alebo pri rozbore hlavných myšlienok z čítania Biblie na teokratickej škole kazateľskej služby.

18. Prečo úsilie, ktoré treba vynaložiť na štúdium ‚hlbokých Božích vecí‘, stojí za to?

18 Hlboké osobné štúdium Božieho Slova ti môže pomôcť priblížiť sa k Jehovovi. Biblia poukazuje na hodnotu takého štúdia slovami: „Múdrosť je na ochranu, tak ako peniaze sú na ochranu, ale výhoda poznania je v tom, že múdrosť zachová nažive tých, ktorí ju majú.“ ​(Kazateľ 7:12) Preto úsilie, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby si si prehĺbil porozumenie duchovných vecí, stojí za to. Ľuďom, ktorí stále hľadajú, Biblia sľubuje: „Nájdeš pravé poznanie Boha.“ — Príslovia 2:4, 5.

[Poznámky pod čiarou]

^ 15. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

^ 16. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

Vieš vysvetliť?

• Čo sú „hlboké Božie veci“?

• Prečo by sme nikdy nemali prestať študovať hlboké veci?

• Prečo môžeme povedať, že všetci kresťania môžu mať radosť z porozumenia ‚hlbokých Božích vecí‘?

• Ako by si mohol mať väčší úžitok z ‚hlbokých Božích vecí‘?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 28]

Kedy sa Ježiš stal sľúbeným Semenom?

[Obrázok na strane 31]

Rodičia môžu poveriť svoje deti výskumom nejakej témy v rámci prípravy na rodinné štúdium Biblie