Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovo slovo nikdy nezlyhá

Jehovovo slovo nikdy nezlyhá

 Jehovovo slovo nikdy nezlyhá

„Nezlyhalo ani jediné slovo zo všetkých dobrých slov, ktoré vám hovoril Jehova, váš Boh. Všetky sa vám splnili.“ — JOZUA 23:14.

1. Kto bol Jozua a čo urobil pred koncom svojho života?

BOL to dynamický a nebojácny vojenský veliteľ, bol to rýdzi muž viery. Stál po boku Mojžiša a Jehova osobne si ho vybral, aby vyviedol izraelský národ z pustatiny vyvolávajúcej bázeň do krajiny tečúcej mliekom a medom. Tento vážený muž, Jozua, pred koncom života predniesol pred staršími mužmi Izraela pôsobivý prejav na rozlúčku. Jeho prejav posilnil vieru poslucháčov. A rovnako môže posilniť aj tvoju vieru.

2, 3. Aká bola situácia Izraela, keď Jozua oslovil starších mužov, a čo im povedal?

Predstavme si tú situáciu podľa toho, ako je opísaná v Biblii: „Mnoho dní po tom, čo Jehova dal Izraelu odpočinutie od všetkých ich nepriateľov všade dookola, keď Jozua bol starý a v pokročilých dňoch, sa stalo, že Jozua zvolal celý Izrael, jeho starších mužov a jeho hlavy a jeho sudcov a jeho úradníkov, a povedal im: ‚Ja, ja som zostarol a moje dni pokročili.‘“ — Jozua 23:1, 2.

Jozua mal takmer 110 rokov a svoj život prežil v jednom z najvzrušujúcejších období dejín Božieho ľudu. Bol svedkom mocných Božích skutkov a zažil splnenie mnohých Jehovových sľubov. Preto mohol s úplným presvedčením založeným na osobnej skúsenosti povedať: „Vy dobre viete celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že nezlyhalo ani jediné slovo zo všetkých dobrých slov, ktoré vám hovoril Jehova, váš Boh. Všetky sa vám splnili. Ani jediné slovo z nich nezlyhalo.“ — Jozua 23:14.

4. O čom Jehova uistil Izraelitov?

Ktoré Jehovove slová sa splnili za Jozuovho života? Budeme uvažovať o troch uisteniach, ktoré dal Jehova Izraelitom. Po prvé, Boh sľúbil, že ich vyslobodí z otroctva. Po druhé, sľúbil im, že ich bude chrániť. Po tretie, uistil ich, že sa o nich bude starať. Podobné uistenia dal Jehova aj svojmu ľudu dnes a my sme za svojho života videli ich spĺňanie. Ale skôr ako si rozoberieme, čo Jehova urobil v našich časoch, zamyslime sa nad Jehovovou činnosťou za čias Jozuu.

Jehova vyslobodzuje svoj ľud

5, 6. Ako Jehova vyslobodil Izraelitov z Egypta a čo sa tým ukázalo?

Keď Izraeliti v egyptskom otroctve volali k Jehovovi o pomoc, Jehova tomu venoval pozornosť. (2. Mojžišova 2:23–25) Pri horiacom kre povedal Mojžišovi: „Zostúpim, aby som [svoj ľud] oslobodil z ruky Egypťanov a aby som ich vyviedol z tej krajiny do dobrej a priestrannej krajiny, do krajiny tečúcej mliekom a medom.“ ​(2. Mojžišova 3:8) Muselo byť úžasné vidieť, ako to Jehova plní! Keď faraón nedovolil Izraelitom opustiť Egypt, Mojžiš mu povedal, že Boh premení vody Nílu na krv. Jehovovo slovo nezlyhalo. Voda Nílu sa premenila na krv. Ryby uhynuli a voda z rieky sa nedala piť. (2. Mojžišova  7:14–21) Faraón ostal neoblomný, a tak Jehova spôsobil ďalších deväť rán, z ktorých každú vopred oznámil. (2. Mojžišova, kapitoly 8 – 12) Keď pri desiatej rane zomreli egyptskí prvorodení, faraón nariadil Izraelitom odísť. A oni naozaj odišli! — 2. Mojžišova 12:29–32.

Toto oslobodenie bolo krokom k tomu, aby Jehova prijal Izrael za vyvolený národ. Oslobodenie vyvýšilo Jehovu ako Toho, ktorý plní svoje sľuby, ktorého slovo nikdy nezlyhá. Bolo prejavom Jehovovej nadradenosti nad bohmi národov. Keď o tomto oslobodení čítame, posilňuje sa naša viera. Predstav si, aké to muselo byť, zažiť to osobne! Jozua videl, že Jehova je bezpochyby „Najvyšší nad celou zemou“. — Žalm 83:18.

Jehova ochraňuje svoj ľud

7. Ako Jehova zachránil Izraelitov pred faraónovou armádou?

A ako sa splnilo druhé uistenie, že Jehova bude svoj ľud chrániť? Toto uistenie bolo zahrnuté v Jehovovom sľube, že Izraelitov vyslobodí z Egypta a vovedie ich do Zasľúbenej krajiny. Pripomeň si, že rozzúrený faraón so silným vojskom vyzbrojeným stovkami dvojkolesových vozov prenasledoval Izrael. Tento arogantný človek si bol veľmi istý víťazstvom, zvlášť keď sa zdalo, že Izraeliti sú v pasci medzi vrchmi a morom. V tej chvíli zasiahol Boh a zachránil svoj ľud tým, že medzi tieto dva tábory umiestnil oblak. Na egyptskej strane bola tma; na izraelskej bolo svetlo. Kým oblak bránil Egypťanom v ďalšom postupe, Mojžiš zodvihol prút a vody Červeného mora sa rozdelili. Tak vznikla jednak cesta, ktorou mohli uniknúť Izraeliti, a jednak pasca pre Egypťanov. Jehova úplne zničil faraónovu silnú armádu a zachránil svoj ľud pred istou porážkou. — 2. Mojžišova 14:19–28.

8. Akú ochranu mali Izraeliti a) keď boli v pustatine a b) pri vstupe do Zasľúbenej krajiny?

Po prechode cez Červené more putovali Izraeliti „cez veľkú a hroznú púšť, pomedzi hady, vretenice a škorpióny, po vyprahnutej zemi“. (5. Mojžišova 8:15, Katolícky preklad) Aj tu Jehova chránil svoj ľud. A čo možno povedať o vstupe do Zasľúbenej krajiny? Tam proti nim stáli mocní Kanaančania. Jehova napriek tomu Jozuovi povedal: „Vstaň, prekroč tento Jordán, ty a všetok tento ľud, do krajiny, ktorú dávam im, synom Izraela. Nikto pred tebou neobstojí po všetky dni tvojho života. Tak, ako som dokázal, že som  s Mojžišom, dokážem, že som s tebou. Ani ťa neopustím, ani ťa celkom nezanechám.“ ​(Jozua 1:2, 5) Tieto Jehovove slová nezlyhali. V priebehu približne šiestich rokov Jozua porazil 31 kráľov a podmanil si väčšinu Zasľúbenej krajiny. (Jozua 12:7–24) Také víťazstvá by neboli možné bez Jehovovej ochrany a starostlivosti.

Jehova sa stará o svoj ľud

9, 10. Ako sa Jehova staral o svoj ľud v pustatine?

Pouvažujme teraz o treťom uistení, že Jehova sa bude o svoj ľud starať. Krátko po vyslobodení z Egypta Boh Izraelitom sľúbil: „Dám vám pršať z nebies chlieb; a ľud vyjde a každý si deň za dňom zoberie svoje množstvo.“ A Boh im ‚chlieb z nebies‘ naozaj zabezpečil. „Keď to uvideli synovia Izraela, začali jeden druhému hovoriť: ‚Čo je to?‘“ Bola to manna, chlieb, ktorý im Jehova sľúbil. — 2. Mojžišova 16:4, 13–15.

10 Štyridsať rokov, ktoré Izraeliti strávili v pustatine, sa o nich Jehova staral a poskytoval im jedlo a vodu. Postaral sa dokonca aj o to, aby sa ich plášte neobnosili a aby im neopuchli nohy. (5. Mojžišova 8:3, 4) Jozua bol toho všetkého svedkom. Jehova svoj ľud oslobodil, chránil a staral sa oň, tak ako im sľúbil.

Vyslobodenie v novej dobe

11. Čo brat Russell oznámil v brooklynskom Bételi v roku 1914 a aký čas vtedy nastal?

11 Ako je to v našich časoch? Piatok ráno 2. októbra 1914 Charles Taze Russell, ktorý sa v tom čase medzi Bádateľmi Biblie ujímal vedenia, vstúpil do jedálne brooklynského Bételu a natešene povedal: „Dobré ráno!“ A ešte si ani nesadol, keď radostne oznámil: „Časy pohanov sa skončili; ich králi mali svoj deň!“ Vtedy opäť nastal čas, aby Jehova, Zvrchovaný Panovník vesmíru, konal v prospech svojho ľudu. A on naozaj konal!

12. Aké vyslobodenie sa uskutočnilo v roku 1919 a čo prinieslo?

12 Len päť rokov nato vyslobodil Jehova svoj ľud z „Veľkého Babylona“, mocnej svetovej ríše falošného náboženstva. (Zjavenie 18:2) Dnes už nie je medzi nami veľa ľudí, ktorí mohli byť svedkami tohto vzrušujúceho vyslobodenia. Napriek tomu jasne vidíme, aké výsledky toto vyslobodenie prinieslo. Jehova obnovil čisté uctievanie a zjednotil ľudí, ktorí mali túžbu uctievať ho. Bolo to predpovedané prostredníctvom proroka Izaiáša: „V konečnej časti dní sa stane, že vrch domu Jehovovho bude pevne založený nad vrcholkom vrchov a určite  bude vyzdvihnutý nad pahorky; a budú k nemu prúdiť všetky národy.“ — Izaiáš 2:2.

13. Aký vzrast počtu Jehovových svedkov si zažil?

13 Izaiášove slová nezostali nenaplnené. V roku 1919 začal pomazaný ostatok odvážnu celosvetovú zvestovateľskú kampaň, ktorou vysoko vyvýšil uctievanie pravého Boha. V 30. rokoch minulého storočia sa stalo zjavným, že sú zhromažďované aj „iné ovce“. (Ján 10:16) Najprv ich prišlo tisíce, potom státisíce a teraz ich na strane čistého uctievania stoja milióny! Vo videní, ktoré dostal apoštol Ján, sú opísané ako „veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov“. (Zjavenie 7:9) Čo si za svojho života videl ty? Koľko bolo na zemi Jehovových svedkov, keď si spoznal pravdu? Dnes slúži Jehovovi vyše 6 700 000 ľudí. Tým, že Jehova vyslobodil svoj ľud z Veľkého Babylona, pripravil podmienky na nádherný celosvetový vzrast, ktorého sme svedkami.

14. Aké vyslobodenie je pred nami?

14 Ďalšie vyslobodenie ešte len príde — bude to vyslobodenie, ktoré sa bude týkať každého človeka na zemi. V ohromujúcom prejave moci Jehova zmetie všetkých, ktorí mu odporujú, vyslobodí svoj ľud a vovedie ho do nového sveta, v ktorom bude bývať spravodlivosť. Aké nádherné bude vidieť koniec zla a začiatok najkrajších čias celých ľudských dejín! — Zjavenie 21:1–4.

Jehovova ochrana v našich dňoch

15. Prečo je aj v našich časoch potrebná Jehovova ochrana?

15 Ako sme videli, Izraeliti v Jozuových časoch potrebovali Jehovovu ochranu. Sú na tom dnes Jehovovi služobníci inak? Vôbec nie! Ježiš svojich nasledovníkov upozornil: „Vydajú [vás] súženiu a budú vás zabíjať a budete predmetom nenávisti všetkých národov pre moje meno.“ ​(Matúš 24:9) V priebehu rokov Jehovovi svedkovia v mnohých krajinách znášali prudký odpor a kruté prenasledovanie. Jehova však dokázal, že je so svojím ľudom. (Rimanom 8:31) Jeho Slovo nás uisťuje, že nič — ‚žiadna zbraň vytvorená proti nám‘ — nám nezabráni ďalej zvestovať a vyučovať o Kráľovstve. — Izaiáš 54:17.

16. Aké udalosti, ktoré sa udiali za tvojho života, dokazujú, že Jehova chráni svoj ľud?

16 Jehovov ľud prospieva aj napriek nenávisti sveta. Jehovovým svedkom sa darí  v 236 krajinách a to je presvedčivý dôkaz, že Jehova je s nami a chráni nás pred ľuďmi, ktorí nás chcú zničiť alebo umlčať. Spomenieš si na mená vplyvných predstaviteľov politiky alebo náboženstva, ktorí za tvojho života urputne utláčali Boží ľud? Čo sa s nimi stalo? Kde sú? Väčšina bola zničená, tak ako bol zničený faraón v časoch, keď žili Mojžiš a Jozua. A čo sa stalo s Božími novodobými svedkami, ktorí zomreli verní? Sú chránení v Jehovovej pamäti. Nemohli by byť na bezpečnejšom mieste. Je nepochybné, že Jehovove slová o ochrane sa naplnili.

Jehova sa stará o svoj ľud aj dnes

17. Aké uistenie dal Jehova o poskytovaní duchovného pokrmu?

17 Jehova sa staral o svoj ľud v pustatine a stará sa oň aj dnes. Duchovne nás sýti „verný a rozvážny otrok“. (Matúš 24:45) Spoznávame duchovné pravdy, ktoré zostávali stáročia tajomstvom. Anjel Danielovi povedal: „Utaj tie slová a zapečať knihu až do času konca. Mnohí sa budú potulovať a pravé poznanie sa rozhojní.“ — Daniel 12:4.

18. Prečo možno povedať, že pravé poznanie sa dnes rozhojnilo?

18 Žijeme v čase konca a pravé poznanie sa naozaj rozhojnilo. Všade na svete svätý duch viedol ľudí, ktorí milujú pravdu, k presnému poznaniu pravého Boha a jeho predsavzatí. Biblia je dnes veľmi rozšírená a to isté platí aj o publikáciách, ktoré pomáhajú ľuďom pochopiť vzácne biblické pravdy. Zamyslime sa napríklad nad obsahom študijnej publikácie Čo učí Biblia? * Okrem iných kapitol tam nachádzame aj tieto: „Aká je pravda o Bohu?“, „Kde sú mŕtvi?“, „Čo je Božie Kráľovstvo?“ a „Prečo Boh pripúšťa utrpenie?“ Ľudia premýšľajú nad takými otázkami tisíce rokov. A teraz sú odpovede na ne ľahko dostupné. Aj po stáročiach nevedomosti a odpadlíckeho učenia takzvaného kresťanstva Božie Slovo víťazí a uspokojuje všetkých, ktorí túžia slúžiť Jehovovi.

19. Splnenie akých sľubov si zažil a k akému záveru si na základe toho prišiel?

19 Z toho, čo sme na vlastné oči videli, môžeme jednoznačne povedať: „Nezlyhalo ani jediné slovo zo všetkých dobrých slov, ktoré vám hovoril Jehova, váš Boh. Všetky sa vám splnili. Ani jediné slovo z nich nezlyhalo.“ ​(Jozua 23:14) Jehova svojich služobníkov vyslobodzuje, chráni a stará sa o nich. Vedel by si uviesť niektorý jeho sľub, ktorý by sa v správnom čase nesplnil? To nikto nedokáže. Preto je múdre, že dôverujeme spoľahlivému Božiemu Slovu.

20. Prečo sa môžeme do budúcnosti pozerať s dôverou?

20 A čo prinesie budúcnosť? Jehova nám povedal, že väčšina z nás môže mať nádej žiť na zemi, ktorá bude pretvorená na nádherný raj. Niekoľkí majú nádej vládnuť s Kristom v nebi. Ale nech už je naša nádej akákoľvek, máme opodstatnené dôvody zostať verní tak ako Jozua. Raz príde deň, keď sa naša nádej naplní. Potom sa zamyslíme nad všetkými sľubmi, ktoré Jehova dal, a aj my povieme: „Všetky sa... splnili.“

[Poznámka pod čiarou]

^ 18. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

Vieš vysvetliť?

• Splnenie ktorých Jehovových sľubov zažil Jozua?

• Splnenie ktorých Božích sľubov si zažil ty osobne?

• O čom si môžeme byť istí, pokiaľ ide o Božie slovo?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 23]

Jehova zasiahol a oslobodil svoj ľud

[Obrázok na strane 23]

Ako Jehova zachránil svoj ľud pri Červenom mori?

[Obrázok na strane 24]

Ako sa Jehova staral o svoj ľud v pustatine?

[Obrázky na strane 25]

Jehova sa stará o svoj ľud aj dnes