Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Čo mal Ježiš na mysli, keď hovoril, že jeho verný otrok bude „rozvážny“?

Ježiš položil otázku: „Kto je teda ten verný a rozvážny otrok, ktorého jeho pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm v pravý čas?“ ​(Matúš 24:45) „Otrokom“, ktorý poskytuje duchovný „pokrm“, je zbor kresťanov pomazaných duchom. Prečo ich Ježiš nazval rozvážnymi? *

Čo mohol mať Ježiš na mysli, keď použil slovo „rozvážny“, pochopíme najlepšie z toho, čo sám učil. Napríklad keď hovoril o „vernom a rozvážnom otrokovi“, uviedol podobenstvo o desiatich pannách, ktoré čakali na príchod ženícha. Panny nám pripomínajú pomazaných kresťanov žijúcich pred rokom 1914, ktorí dychtivo očakávali príchod veľkého Ženícha, Ježiša Krista. Päť z týchto desiatich panien nemalo dosť oleja, keď ženích prišiel, a premeškali príležitosť zúčastniť sa na svadobnej hostine. Ostatných päť panien bolo rozvážnych. Vopred si zabezpečili dostatok oleja, aby ich lampy svietili, keď príde ženích, a bolo im dovolené zúčastniť sa na hostine. — Matúš 25:10–12.

Keď sa v roku 1914 Ježiš ujal kráľovskej moci, mnohí pomazaní kresťania očakávali, že sa k nemu v nebi ihneď pripoja. Na zemi však mali vykonať ešte ďalšiu prácu a niektorí na to neboli pripravení. Podobne ako nerozvážne panny, neposilnili sa vopred duchovne, a tak neboli pripravení ďalej niesť svetlo. Väčšina však konala rozvážne — múdro a prezieravo — a duchovne sa posilnili. Keď sa dozvedeli, že majú pred sebou ešte ďalšiu prácu, s radosťou sa jej začali venovať. Teda prejavili sa ako „verný a rozvážny otrok“.

Zamyslime sa aj nad tým, ako grécke slovo fronimos použil Ježiš v Matúšovi 7:24. Tam čítame: „Každý, kto počuje tieto moje slová a koná podľa nich, bude prirovnaný k rozumnému [fronimos] mužovi, ktorý si postavil dom na skalnom masíve.“ Rozvážny muž stavia pevnú stavbu, lebo počíta s búrkou. Naproti tomu pochabý človek stavia na piesku a prichádza o dom. Preto rozvážny Ježišov nasledovník je ten, ktorý predvída zlé výsledky konania podľa ľudskej múdrosti. Jeho rozlišovacia schopnosť a dobrý úsudok ho vedú k tomu, aby svoju vieru, svoje konanie i svoje učenie zakladal pevne na Ježišovom učení. Podobne koná aj „verný a rozvážny otrok“.

Všimnime si tiež, ako sa v mnohých prekladoch Hebrejských Písiem používa slovo preložené výrazom „rozvážny“. Napríklad faraón poveril Jozefa dohľadom nad potravinovými zásobami Egypta. Bol to jeden z krokov, ktorými Jehova zabezpečil potraviny svojmu ľudu. Prečo bol vybratý práve Jozef? Faraón mu povedal: „Nikto nie je taký rozvážny a múdry ako ty.“ ​(1. Mojžišova 41:33–39; 45:5) Podobne o Abigail sa Biblia vyjadruje, že bola „veľmi rozvážna“. Dala potraviny Jehovovmu pomazanému, Dávidovi, a jeho mužom. (1. Samuelova 25:3, 11, 18) Jozef i Abigail mohli byť označení za rozvážnych, lebo rozpoznali Božiu vôľu a konali predvídavo a s dobrým úsudkom.

Preto keď Ježiš označil verného otroka za rozvážneho, ukázal, že ľudia, ktorých otrok predstavoval, budú prejavovať rozlišovaciu schopnosť, prezieravosť a dobrý úsudok, lebo budú svoju vieru, svoje konanie i svoje učenie zakladať na pravdivom Božom Slove.

[Poznámka pod čiarou]

^ 3. ods. Slovo „rozvážny“ je prekladom gréckeho slova fronimos. V diele Word Studies in the New Testament (Štúdie slov v Novom Zákone) od M. R. Vincenta sa píše, že toto slovo najčastejšie vyjadruje praktickú múdrosť a prezieravosť.