Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Hlavné myšlienky z knihy Ezechiel — 2. časť

Hlavné myšlienky z knihy Ezechiel — 2. časť

 Jehovovo slovo je živé

Hlavné myšlienky z knihy Ezechiel — 2. časť

JE DECEMBER 609 pred n. l. Babylonský kráľ začína posledné obliehanie Jeruzalema. Až do tejto chvíle sa Ezechielovo posolstvo pre vyhnancov v Babylone sústreďovalo na jednu tému: na pád a zničenie ich milovaného mesta, Jeruzalema. Ale teraz sa téma Ezechielových proroctiev mení a poukazuje na záhubu pohanských národov, ktoré budú plesať nad pohromou Božieho ľudu. Po páde Jeruzalema, ku ktorému dochádza o 18 mesiacov, sa téma Ezechielovho posolstva znova mení; tentoraz je to slávna obnova pravého uctievania.

Ezechiel 25:1–48:35 obsahuje proroctvá o národoch, ktoré obklopovali Izrael, a o oslobodení Božieho ľudu. * Správa je zapísaná v chronologickom poradí a zároveň podľa témy. Výnimkou sú štyri verše, 17 až 20 z 29. kapitoly, ktoré nie sú zaradené chronologicky, ale súvisia s témou. Kniha Ezechiel ako súčasť inšpirovaných Písiem obsahuje posolstvo, ktoré „je živé a vykonáva moc“. — Hebrejom 4:12.

‚TAMTÁ KRAJINA SA STANE PODOBNOU ZÁHRADE EDEN‘

(Ezechiel 25:1–39:29)

Jehova predvída, ako Ammón, Moáb, Edom, Filištia, Týrus a Sidon zareagujú na pád Jeruzalema, a poveruje Ezechiela prorokovať proti týmto národom. Egypt bude vyplienený. ‚Faraón, egyptský kráľ, a jeho zástup‘ je pripodobnený k cédru, ktorý bude vyťatý ‚mečom babylonského kráľa‘. — Ezechiel 31:2, 3, 12; 32:11, 12.

Asi šesť mesiacov po zničení Jeruzalema v roku 607 pred n. l. prichádza k Ezechielovi ten, ktorý unikol, a podáva mu správu: „Mesto bolo zrazené!“ Prorok ‚nie je viac nemý‘ a prehovorí k vyhnancom. (Ezechiel 33:21, 22) Má pre nich proroctvo obnovy. Jehova ‚nad nimi vzbudí jedného pastiera, svojho sluhu Dávida‘. (Ezechiel 34:23) Edom má byť spustošený, ale „tamtá krajina“, čiže Judsko, sa má stať „podobnou záhrade Eden“. (Ezechiel 36:35) Jehova sľubuje, že ochráni svoj obnovený ľud pred útokom ‚Góga‘. — Ezechiel 38:2.

Odpovede na biblické otázky:

29:8–12 — Kedy bol Egypt na 40 rokov spustošený? Po zničení Jeruzalema v roku 607 pred n. l. ostatok z Júdu utiekol do Egypta napriek tomu, že prorok Jeremiáš ich varoval, aby to nerobili. (Jeremiáš 24:1, 8–10; 42:7–22) Ukázalo sa, že im to nepomohlo uniknúť pred Nabuchodonozorom, lebo tento kráľ prišiel proti Egyptu a porazil ho. Štyridsaťročné spustošenie Egypta zrejme nasledovalo po tejto porážke. Hoci svetská história neposkytuje žiadne dôkazy o tomto spustošení, môžeme si byť istí, že k nemu došlo, pretože Jehova spĺňa svoje proroctvá. — Izaiáš 55:11.

29:18 — Ako „každá hlava oplešivela a každé rameno bolo odrené dohola“? Obliehanie pevninskej časti mesta Týrus bolo také intenzívne a vyčerpávajúce, že hlavy Nabuchodonozorových vojakov oplešiveli  od nosenia prilieb a ich ramená boli odreté dohola od nosenia stavebného materiálu na budovanie veží a opevnení. — Ezechiel 26:7–12.

Poučenie pre nás:

29:19, 20 Keďže Týrčania s väčšinou bohatstva unikli do ostrovnej časti svojho mesta, kráľ Nabuchodonozor získal z Týru len veľmi malú korisť. Hoci Nabuchodonozor bol pyšný, sebecky zameraný pohanský kráľ, Jehova ho odmenil za jeho službu tým, že mu ako náhradu dal Egypt, aby sa stal „mzdou pre jeho vojenskú silu“. Nemali by sme napodobňovať pravého Boha a platiť dane vládam za služby, ktoré zabezpečujú na náš úžitok? Správanie svetských autorít ani spôsob, akým sa dane využívajú, nás neoslobodzuje od tejto povinnosti. — Rimanom 13:4–7.

33:7–9 Novodobá trieda strážcu — pomazaný ostatok — a jej spoločníci by sa nikdy nemali zdráhať zvestovať dobré posolstvo o Kráľovstve a varovať ľudí pred blížiacim sa „veľkým súžením“. — Matúš 24:21.

33:10–20 Naša záchrana závisí od toho, či sa odvrátime od zlých ciest a prispôsobíme Božím požiadavkám. Áno, Jehovova cesta je „správne urovnaná“.

36:20, 21 Keďže Izraeliti nežili v súlade s tým, ako boli známi, totiž ako „ľud Jehovu“, znesväcovali tým Božie meno medzi národmi. Nikdy by sme sa nemali stať Jehovovými ctiteľmi iba podľa mena.

36:25, 37, 38 Duchovný raj, z ktorého sa dnes tešíme, je naplnený ‚stádom svätých osôb‘. Preto by sme sa mali usilovať udržiavať ho duchovne čistý.

38:1–23 Aké upokojujúce je vedieť, že Jehova zachráni svoj ľud, keď naň zaútočí Góg z Magógu! Góg je meno, ktoré bolo dané ‚vládcovi tohto sveta‘, Satanovi Diablovi, po tom, čo bol vyhnaný z neba. Označenie krajina Magóg sa vzťahuje na oblasť v blízkosti zeme, na ktorú je obmedzené pôsobenie Satana a jeho démonov. — Ján 12:31; Zjavenie 12:7–12.

„ZAMERAJ SVOJE SRDCE NA VŠETKO, ČO TI UKAZUJEM“

(Ezechiel 40:1–48:35)

Plynie štrnásty rok po dobytí Jeruzalema. (Ezechiel 40:1) Zostáva ešte 56 rokov vyhnanstva. (Jeremiáš 29:10) Ezechiel má teraz takmer 50 rokov. Vo videní je prenesený do izraelskej krajiny. Počuje tieto slová: „Syn človeka, pozeraj svojimi očami a počúvaj svojimi ušami a zameraj svoje srdce na všetko, čo ti ukazujem.“ ​(Ezechiel 40:2–4) Pre Ezechiela muselo byť úžasné dostať videnie nového chrámu!

Slávny chrám, ktorý Ezechiel vidí, má šesť vstupných brán, 30 jedální, je v ňom Svätá, Najsvätejšia, drevený oltár a oltár na zápalné obete. Z chrámu ‚vychádza‘ prúd vody, ktorý  sa stáva bystrinou. (Ezechiel 47:1) Ezechiel dostáva aj videnie rozdelenia krajiny podľa kmeňov — každý podiel sa tiahne od východu na západ, pričom pruh, kde sa nachádza správna oblasť, je medzi podielmi Júdu a Benjamina. V tomto administratívnom pruhu sa nachádza „Jehovova svätyňa“ a „mesto“ nazvané „Sám Jehova je tam“ alebo po hebrejsky „Jehova Šamma“. — Ezechiel 48:9, 10, 15, 35.

Odpovede na biblické otázky:

40:3–47:12 — Čo znázorňuje chrám vo videní? Tento chrám obrovských rozmerov, ktorý Ezechiel videl vo videní, v skutočnosti nebol nikdy postavený. Znázorňoval Boží duchovný chrám — usporiadanie podobné chrámovému, ktoré dnes slúži na čisté uctievanie. (Ezechiel 40:2; Micheáš 4:1; Hebrejom 8:2; 9:23, 24) Videnie chrámu sa spĺňa v „posledných dňoch“, keď je kňazstvo prečisťované. (2. Timotejovi 3:1; Ezechiel 44:10–16; Malachiáš 3:1–3) Ale konečné splnenie bude mať v raji. Toto videnie chrámu však bolo pre Židov vo vyhnanstve prísľubom, že čisté uctievanie bude obnovené a že každá židovská rodina bude mať v krajine dedičstvo.

40:3–43:17 — Aký význam má meranie chrámu? Meranie chrámu symbolizuje, že Jehovovo predsavzatie s čistým uctievaním sa istotne splní.

43:2–4, 7, 9 — Čo boli ‚mŕtvoly kráľov‘, ktoré mali byť vzdialené, teda odstránené z chrámu? Tieto mŕtvoly sa zjavne vzťahujú na modly. Vládcovia i ľud Jeruzalema znečistili Boží chrám modlami, čím ich v podstate urobili svojimi kráľmi.

43:13–20 — Čo symbolizuje oltár, ktorý Ezechiel videl vo videní? Tento symbolický oltár predstavuje Božiu vôľu v súvislosti s výkupnou obeťou Ježiša Krista. Vďaka tomuto opatreniu sú pomazaní kresťania vyhlásení za spravodlivých a „veľký zástup“ je z Božieho hľadiska očistený a čistý. (Zjavenie 7:9–14; Rimanom 5:1, 2) To je možno dôvod, prečo „liate more“ zo Šalamúnovho chrámu — veľká vodná nádrž, ktorú používali kňazi na umývanie — v tomto videní chrámu nie je. — 1. Kráľov 7:23–26.

44:10–16 — Koho predstavuje kňazská trieda? Kňazská trieda predstavuje skupinu pomazaných kresťanov v našich dňoch. Prečisťovanie pomazaných sa začalo v roku 1918, keď sa Jehova vo svojom duchovnom chráme posadil „ako prečisťovač“. (Malachiáš 3:1–5) Tí, ktorí boli čistí alebo robili pokánie, mohli pokračovať vo svojej výsadnej službe. Naďalej sa museli usilovať zachovávať „bez poškvrny od sveta“, a tak byť príkladom pre „veľký zástup“, predobrazený nekňazskými kmeňmi. — Jakub 1:27; Zjavenie 7:9, 10.

45:1; 47:13–48:29 — Čo predstavuje „krajina“ a podiely z nej? Krajina predstavuje sféru činnosti Božieho ľudu. Bez ohľadu na to, kde sa ctiteľ Jehovu ocitne, vždy je v obnovenej krajine, pokiaľ sa pridŕža pravého uctievania. Rozdeľovanie krajiny bude mať svoje konečné splnenie v novom svete, keď každý verný Boží služobník dostane dedičstvo. — Izaiáš 65:17, 21.

 45:7, 16 — Čo znázorňuje príspevok ľudu pre kňazstvo a náčelníka? V duchovnom chráme sa to vzťahuje predovšetkým na duchovnú podporu — na ochotné poskytovanie pomoci a prejavovanie ducha spolupráce.

47:1–5 — Čo symbolizuje voda v rieke z Ezechielovho videnia? Voda symbolizuje Jehovove duchovné opatrenia pre život vrátane výkupnej obete Ježiša Krista a poznania o Bohu, ktoré sa nachádza v Biblii. (Jeremiáš 2:13; Ján 4:7–26; Efezanom 5:25–27) Rieka je čoraz hlbšia, aby vystačila pre množstvo nových, ktorí sa pripájajú k pravému uctievaniu. (Izaiáš 60:22) Vody života tejto rieky budú v plnej sile prúdiť počas Milénia a budú zahŕňať aj ďalšie porozumenie, a to zo ‚zvitkov‘, ktoré budú potom otvorené. — Zjavenie 20:12; 22:1, 2.

47:12 — Čo predstavujú stromy nesúce bohatú úrodu? Tieto symbolické stromy predstavujú Božie duchovné opatrenia na to, aby ľudstvo mohlo byť znovu privedené k dokonalosti.

48:15–19, 30–35 — Čo predstavuje mesto z Ezechielovho videnia? Mesto nazvané „Jehova Šamma“ sa nachádza na ‚znesvätenej‘ pôde, čo naznačuje, že musí predstavovať niečo pozemské. Zdá sa, že toto mesto predstavuje pozemskú správu, z ktorej majú úžitok tí, ktorí budú tvoriť spravodlivú „novú zem“. (2. Petra 3:13) To, že mesto má brány na každej strane, symbolizuje ľahký prístup. Dozorcovia v Božom ľude majú byť prístupní.

Poučenie pre nás:

40:14, 16, 22, 26 Zobrazenia paliem vo vstupných bránach chrámu ukazujú, že vstúpiť je dovolené iba tým, ktorí sú morálne priami. (Žalm 92:12) Z toho sa učíme, že naše uctievanie je Jehovovi prijateľné iba vtedy, keď sme priami.

44:23 Môžeme byť naozaj vďační za služby, ktoré poskytuje novodobá kňazská trieda! „Verný a rozvážny otrok“ sa ujíma vedenia v poskytovaní časového duchovného pokrmu, ktorý nám pomáha rozoznávať rozdiel medzi tým, čo je čisté a čo nečisté z Jehovovho pohľadu. — Matúš 24:45.

47:9, 11 Poznanie — podstatný prvok symbolickej vody — vedie v našich dňoch k obdivuhodnému uzdravovaniu. Bez ohľadu na to, kde z tejto vody ľudia čerpajú, v duchovnom zmysle ich oživuje. (Ján 17:3) Na druhej strane tí, ktorí túto životodarnú vodu odmietajú, budú ‚vydaní soli‘, čiže budú natrvalo zničení. Je nesmierne dôležité, aby sme sa ‚vynasnažili správne zaobchádzať so slovom pravdy‘! — 2. Timotejovi 2:15.

„Istotne posvätím svoje veľké meno“

Keď bol odstránený posledný kráľ z Dávidovej rodovej línie, pravý Boh dovolil, aby prešiel dlhý čas, kým prišiel Ten, „kto má zákonné právo“ dostať kráľovskú vládu. Boh však od svojej zmluvy s Dávidom nikdy neodstúpil. (Ezechiel 21:27; 2. Samuelova 7:11–16) Ezechielovo proroctvo hovorí o ‚Jehovovom sluhovi Dávidovi‘, ktorý sa mal stať „pastierom“ a „kráľom“. (Ezechiel 34:23, 24; 37:22, 24, 25) Týmto Božím služobníkom nie je nikto iný ako Ježiš Kristus vo svojej kráľovskej moci. (Zjavenie 11:15) Prostredníctvom tohto mesiášskeho Kráľovstva Jehova ‚posvätí svoje veľké meno‘. — Ezechiel 36:23.

Tí, ktorí znesväcujú Božie sväté meno, budú už čoskoro zničení. Ale tí, ktorí svojím životom posväcujú toto meno tým, že uctievajú Jehovu prijateľným spôsobom, získajú večný život. Preto naplno využívajme vody života, ktoré v našich dňoch hojne prúdia, a urobme pravé uctievanie stredobodom svojho života.

[Poznámka pod čiarou]

^ 2. ods. Rozbor Ezechiela 1:1–24:27 pozri v článku „Hlavné myšlienky z knihy Ezechiel — 1. časť“ v Strážnej veži z 1. júla 2007.

[Obrázok na strane 9]

Slávny chrám z Ezechielovho videnia

[Obrázok na strane 10]

Čo predstavuje rieka života z Ezechielovho videnia?

[Prameň ilustrácie]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.