Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Hlavné myšlienky z knihy Ezechiel — 1. časť

Hlavné myšlienky z knihy Ezechiel — 1. časť

 Jehovovo slovo je živé

Hlavné myšlienky z knihy Ezechiel — 1. časť

JE ROK 613 pred n. l. Prorok Jeremiáš je v Judsku a nebojácne ohlasuje blížiace sa zničenie Jeruzalema a spustošenie judskej krajiny. Babylonský kráľ Nabuchodonozor už mnohých Židov odviedol do vyhnanstva. Je medzi nimi mladý Daniel a jeho traja druhovia, ktorí slúžia na chaldejskom dvore. Väčšina židovských vyhnancov je pri rieke Chebár „v krajine Chaldejcov“. (Ezechiel 1:1–3) Jehova nenecháva týchto vyhnancov bez posla. Za proroka ustanovuje 30-ročného Ezechiela.

Kniha Ezechiel, ktorá bola dokončená v roku 591 pred n. l., zahŕňa obdobie 22 rokov. Ezechiel je pri písaní veľmi dôkladný. Pri svojich proroctvách uvádza nielen rok, ale aj deň a mesiac. Prvá časť Ezechielovho posolstva je zameraná na pád a zničenie Jeruzalema. Druhá časť obsahuje vyhlásenia proti okolitým národom a posledná časť hovorí o obnove Jehovovho uctievania. Tento článok rozoberá hlavné myšlienky z Ezechiela 1:1 až 24:27, čo zahŕňa videnia, proroctvá a symbolické znázornenia toho, čo postihne Jeruzalem, ktoré Ezechiel aj predviedol.

„UROBIL SOM ŤA STRÁŽCOM“

(Ezechiel 1:1–19:14)

Po tom, čo Ezechiel mal videnie Jehovovho trónu, ktoré vzbudzovalo bázeň, dostáva poverenie. Jehova mu hovorí: „Urobil som ťa strážcom pre dom Izraela, a budeš počúvať reč z mojich úst a budeš ich odo mňa varovať.“ ​(Ezechiel 3:17) S cieľom odovzdať proroctvo o obľahnutí Jeruzalema a následkoch tohto obliehania Ezechiel dostáva príkaz, aby názorne ukázal, čo sa má stať. O judskej krajine Jehova prostredníctvom Ezechiela hovorí: „Tu som! Privádzam na vás meč a istotne zničím vaše výšiny.“ ​(Ezechiel 6:3) Obyvateľovi krajiny hovorí: „Príde k tebe veniec [nešťastia].“ — Ezechiel 7:7.

V roku 612 pred n. l. sa Ezechiel vo videní dostáva do Jeruzalema. Vidí, že v Božom chráme sa dejú odporné veci. Keď Jehova vyšle svojich nebeských vykonávateľov rozsudku (ktorých predstavuje „šesť mužov“), aby prejavil svoj hnev nad odpadlíkmi, ušetrení budú iba tí, ktorí dostali ‚označenie na čele‘. (Ezechiel 9:2–6) No najprv musia byť ‚uhlíky z ohňa‘ — Božie ohnivé posolstvo zničenia — roztrúsené po meste. (Ezechiel 10:2) Zatiaľ čo ‚Jehova uvedie na hlavu zlých ich vlastnú cestu‘, sľubuje tiež, že znovu zhromaždí rozptýlených z Izraela. — Ezechiel 11:17–21.

Boží duch privádza Ezechiela späť do chaldejskej krajiny. Ezechiel názorne predvádza, ako bude kráľ Cedekijah a ľud utekať z Jeruzalema. Falošní proroci a prorokyne sú odsúdení. Modlári sú zavrhnutí. Judsko je prirovnané k bezcennému viniču. Hádanka o orlovi a viniči ukazuje, aké trpké následky to prinesie, keď sa Jeruzalem obráti o pomoc k Egyptu. Táto hádanka sa končí sľubom, že ‚Jehova presadí jeden krehký prútik na vysoký vrch‘. (Ezechiel 17:22) No v Judsku nebude „nijaké žezlo na panovanie“. — Ezechiel 19:14.

Odpovede na biblické otázky:

1:4–28 — Čo znázorňuje nebeský voz? Tento voz predstavuje nebeskú časť Jehovovej organizácie, ktorú tvoria verní duchovní tvorovia. Zdrojom sily tohto voza je Jehovov svätý duch. Ten, kto jazdí na voze, je neopísateľne slávny a predstavuje Jehovu. Jehovov pokoj je znázornený krásnou dúhou.

 1:5–11 — Kto sú štyria živí tvorovia? Pri opise svojho druhého videnia nebeského voza sa Ezechiel o týchto štyroch živých tvoroch zmieňuje ako o cherubínoch. (Ezechiel 10:1–11; 11:22) V tomto neskoršom opise hovorí o tvári býka ako o ‚tvári cherubína‘. (Ezechiel 10:14) To je vhodné, pretože býk je symbolom moci a sily a cherubíni sú mocní duchovní tvorovia.

2:6 — Prečo sa o Ezechielovi opakovane hovorí ako o ‚synovi človeka‘? Jehova oslovuje Ezechiela takýmto spôsobom, aby mu pripomenul, že je ľudskou bytosťou z mäsa a krvi, čím zdôrazňuje obrovský kontrast medzi ľudským poslom a božským Pôvodcom tohto posolstva. Rovnaké označenie je v evanjeliách asi 80-krát použité na Ježiša Krista, čo jasne ukazuje, že Boží Syn prišiel ako človek, nie ako zhmotnená duchovná bytosť.

2:9–3:3 — Prečo bol zvitok so žalospevmi a nárekmi pre Ezechiela sladký? To, čo spôsobilo, že zvitok bol pre Ezechiela sladký, bol jeho postoj k povereniu, ktoré dostal. Ezechiel bol vďačný za to, že môže Jehovovi slúžiť ako prorok.

4:1–17 — Naozaj Ezechiel zahral scénu, ktorá zobrazovala blížiace sa obliehanie Jeruzalema? Ezechielova prosba o zmenu toho, čo mal použiť ako palivo, a skutočnosť, že Jehova jeho prosbe vyhovel, naznačuje, že tento prorok naozaj danú scénu zahral. Ležanie na ľavom boku bolo za 390 rokov previnenia desaťkmeňového kráľovstva — od jeho zrodu v roku 997 pred n. l. po zničenie Jeruzalema v roku 607 pred n. l. Ležanie na pravom boku bolo za 40 rokov hriechu Júdu, čo zahŕňa obdobie od Jeremiášovho poverenia ako proroka v roku 647 pred n. l. do roku 607 pred n. l. V priebehu celého 430-dňového obdobia Ezechiel žil iba z minimálneho množstva jedla a vody, čo bol prorocký predobraz toho, že počas obliehania Jeruzalema bude hlad.

5:1–3 — Aký význam malo to, že Ezechiel mal vziať niekoľko málo vlasov z časti, ktorú mal rozptýliť do vetra, a zabaliť ich do svojich sukní? Malo to ukázať, že po 70-ročnom spustošení sa ostatok vráti do Judska a obnoví pravé uctievanie. — Ezechiel 11:17–20.

17:1–24 — Koho predstavujú dva veľké orly, akým spôsobom sú odtrhnuté mladé letorasty cédra a kto je „krehký“ prútik, ktorý presadí Jehova? Orly predstavujú vládcov Babylona a Egypta. Prvý orol prichádza k vrcholku cédra, teda k panovníkovi, ktorý vládol v kráľovskej rodovej línii Dávida. Tento orol odtrháva vrcholček mladých letorastov tým, že namiesto judského kráľa Jehojachina dosadzuje Cedekijaha. Cedekijah napriek tomu, že zložil prísahu vernosti, hľadá pomoc u druhého orla, egyptského vládcu, no márne. Je zajatý a zomiera v Babylone. Aj Jehova odtrháva z vrcholka „krehký“ prútik, ktorý predstavuje mesiášskeho Kráľa. Ten je presadený na „vysoký a povýšený vrch“, na nebeský vrch Sion, kde sa stane „majestátnym cédrom“, zdrojom požehnaní pre zem. — Zjavenie 14:1.

 Poučenie pre nás:

2:6–8; 3:8, 9, 18–21 Nemali by sme sa dať zastrašiť zlými ani sa zdráhať ohlasovať Božie posolstvo, ktoré zahŕňa aj varovanie pre zlých. Keď sa stretávame s ľahostajnosťou alebo odporom, je potrebné, aby sme boli pevní, teda „tvrdí“ ako diamant. Mali by sme si však dávať pozor, aby sme neboli drsní, necitliví či nemilosrdní. Ježiš pociťoval súcit k ľuďom, ktorým zvestoval, a podobne aj nás by mal súcit podnecovať zvestovať druhým. — Matúš 9:36.

3:15 Po prijatí svojho poverenia Ezechiel býval v Tel-abibe a bol ‚ohromený sedem dní‘, kým hlboko uvažoval o posolstve, ktoré mal hlásať. Nemali by sme si aj my vyhradzovať čas na usilovné štúdium a na rozjímanie, aby sme porozumeli hlbokým duchovným pravdám?

4:1–5:4 Od Ezechiela si to vyžadovalo pokoru a odvahu, aby zahral tieto dve prorocké scény. Aj my by sme mali byť pokorní a odvážni pri spĺňaní akéhokoľvek poverenia, ktoré dostaneme od Boha.

7:4, 9; 8:18; 9:5, 10 Nie je dôvod, aby naše oko ľutovalo tých, ktorí dostanú nepriaznivý Boží rozsudok, ani aby sme k nim pociťovali súcit.

7:19 Keď Jehova bude vykonávať rozsudok nad týmto zlým systémom, peniaze nebudú mať absolútne žiadnu cenu.

8:5–18 Odpadlíctvo vedie k duchovnej smrti. „Ten, kto je odpadlík, ničí svojimi ústami svojho blížneho.“ ​(Príslovia 11:9) Je múdre, aby sme zavrhli už myšlienku na to, že by sme si vypočuli odpadlíkov.

9:3–6 Získať označenie — znak, že sme oddanými, pokrstenými Božími služobníkmi a že máme kresťanskú osobnosť — je nevyhnutné na prežitie ‚veľkého súženia‘. (Matúš 24:21) Pomazaní kresťania, ktorých predstavuje muž s kalamárom, sa ujímajú vedenia v tomto diele označovania, čiže v diele hlásania Kráľovstva a robenia učeníkov. Ak si máme zachovať toto označenie, musíme im v tomto diele horlivo pomáhať.

12:26–28 Dokonca aj tým, ktorí sa z posolstva smiali, Ezechiel mal povedať: „Nech ide o akékoľvek [Jehovove] slová, už nebude nijaký odklad.“ Musíme sa zo všetkých síl snažiť pomáhať ďalším, aby začali dôverovať Jehovovi, skôr než privedie koniec tohto systému.

14:12–23 Za to, či získame záchranu, nesieme zodpovednosť my sami. Túto zodpovednosť nemôže namiesto nás prevziať nikto iný. — Rimanom 14:12.

18:1–29 Sami ponesieme zodpovednosť za následky svojho konania.

„SKAZU, SKAZU, SKAZU UROBÍM Z TOHO“

(Ezechiel 20:1–24:27)

V siedmom roku vyhnanstva, v roku 611 pred n. l., izraelskí starší prichádzajú k Ezechielovi „dopytovať sa Jehovu“. Vypočujú si obsiahlu správu z dejín o vzburách Izraela a varovanie, že ‚Jehova vytasí svoj meč‘ proti nim. (Ezechiel 20:1; 21:3) Náčelníkovi Izraela (Cedekijahovi) Jehova adresuje tieto slová: „Odstráň turban a zlož korunu. Toto nebude to isté. Povýš aj to, čo je nízke, a poníž aj vysokého. Skazu, skazu, skazu urobím z toho. A čo sa toho týka, istotne nebude patriť nikomu, kým nepríde ten, kto má zákonné právo [Ježiš Kristus], a tomu to dám.“ — Ezechiel 21:26, 27.

Jeruzalem čelí obvineniu. Je odhalené previnenie Oholy (Izraela) a Oholiby (Júdu). Ohola už bola vydaná „do ruky tých, čo ju vášnivo milovali, do ruky synov Asýrie“. (Ezechiel 23:9) A spustošenie Oholiby je už na obzore. V roku 609 pred n. l. sa začína 18-mesačné obliehanie Jeruzalema. Keď mesto nakoniec padne, Židia budú natoľko ohromení, že ani nedokážu prejaviť svoj zármutok. Ezechiel nesmie vyhnancom hovoriť o Božom posolstve, až kým nedostane správu  o zničení mesta od ‚toho, ktorý unikol‘. — Ezechiel 24:26, 27.

Odpovede na biblické otázky:

21:3 — Čo je „meč“, ktorý Jehova tasí z pošvy? Týmto ‚mečom‘, ktorý Jehova používa na vykonanie rozsudku nad Jeruzalemom a Júdom, je babylonský kráľ Nabuchodonozor so svojím vojskom. Toto označenie sa však môže vzťahovať aj na nebeskú časť Božej organizácie, ktorú tvoria mocní duchovní tvorovia.

24:6–14 — Čo predstavuje hrdza v hrnci na varenie? Obliehaný Jeruzalem je pripodobnený k hrncu na varenie so širokým hrdlom. Hrdza predstavuje nemorálnosť mesta — nečistotu, voľné správanie a krviprelievanie, za ktoré nesie mesto zodpovednosť. Nečistota tohto mesta bola taká veľká, že aj keď bol prázdny hrniec postavený na uhlíky a rozpálený na vysokú teplotu, túto hrdzu sa nepodarilo odstrániť.

Poučenie pre nás:

20:1, 49 Reakcia starších mužov Izraela ukazuje, že zaujali skeptický postoj voči tomu, čo im Ezechiel povedal. Kiež nikdy neprejavíme skeptický postoj voči Božím varovným posolstvám.

21:18–22 Hoci Nabuchodonozor používal veštenie, bol to Jehova, kto sa postaral o to, aby tento pohanský vládca prišiel proti Jeruzalemu. To ukazuje, že ani démoni nemôžu zabrániť tým, ktorých Jehova používa na vykonanie rozsudku, aby uskutočnili jeho predsavzatie.

22:6–16 Jehovovi je odporné ohováranie, voľné správanie, zneužívanie moci a prijímanie úplatkov. Mali by sme byť pevne rozhodnutí vyhýbať sa takémuto zlému konaniu.

23:5–49 Vytváranie politických spojenectiev viedlo Izrael a Júdu k tomu, že prijali falošné uctievanie svojich spojencov. Chráňme sa pred tým, že by sme si vytvárali so svetom blízke putá, ktoré môžu zničiť našu vieru. — Jakub 4:4.

Posolstvo, ktoré je živé a vykonáva moc

Aké vynikajúce poučenie nachádzame v prvých 24 kapitolách biblickej knihy Ezechiel! Zásady, ktoré sú tu vyjadrené, ukazujú, čo vedie k strate Božej priazne, ako môžeme získať Božie milosrdenstvo a prečo by sme mali varovať zlých. Proroctvo o zničení Jeruzalema jasne vykresľuje Jehovu ako Boha, ktorý ‚pôsobí, aby jeho ľud počul nové veci ešte pred tým, ako začnú pučať‘. — Izaiáš 42:9.

Proroctvá, ako sú tie zapísané v Ezechielovi 17:22–24 a 21:26, 27, poukazujú na zriadenie mesiášskeho Kráľovstva v nebi. Táto vláda už čoskoro presadí, aby sa na zemi diala Božia vôľa. (Matúš 6:9, 10) So silnou vierou a presvedčením sa môžeme tešiť na požehnania Kráľovstva. Áno, „Božie slovo je živé a vykonáva moc“. — Hebrejom 4:12.

[Obrázok na strane 12]

Čo predstavuje nebeský voz?

[Obrázok na strane 14]

Horlivá účasť na zvestovateľskom diele nám pomáha zachovať si „označenie“