Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Upevnení vďaka stále platným hodnotám

Upevnení vďaka stále platným hodnotám

 Upevnení vďaka stále platným hodnotám

KAŽDÁ ľudská spoločnosť sa zastáva určitého morálneho kódexu. Nesúhlasíte s tým, že vlastnosti, ako je čestnosť, láskavosť, súcit a altruizmus, sú cenené na celej zemi a že väčšina z nás ich považuje za príťažlivé?

Čie hodnoty?

V prvom storočí n. l. žil jeden vysokovzdelaný muž menom Saul v prostredí ovplyvnenom tromi význačnými hodnotovými systémami — židovským, gréckym a rímskym.  Okrem zložitých noriem a zákonov presadzovaných v týchto kultúrach Saul vnímal aj to, že ľudia vo všeobecnosti sa riadia určitým vrodeným mravným zmyslom. To je naše svedomie. Po tom, čo sa Saul stal kresťanským apoštolom Pavlom, napísal: „Kedykoľvek ľudia z národov, ktorí nemajú zákon, prirodzene [„na základe prirodzeného inštinktu“, The New Testament in Modern Speech] konajú veci zákona, títo, hoci nemajú zákon, sú zákonom sami sebe. Tí dokazujú, že majú obsah zákona napísaný v srdci, zatiaľ čo s nimi svedčí ich svedomie.“ — Rimanom 2:14, 15.

Stačí však riadiť sa týmto „prirodzeným inštinktom“, keď sa snažíme hodnotiť, čo je správne a čo nesprávne? Ako ste si zrejme všimli, ľudská história je poznačená zlyhaniami jednotlivcov i celých skupín. To mnohých vedie k presvedčeniu, že ak má byť stanovený ten najlepší súbor hodnôt, podľa ktorých máme žiť, potrebujeme vedenie z vyššieho zdroja. Mnohí uznávajú, že tým, kto dokáže najlepšie stanoviť takéto nadčasové zásady, je Tvorca ľudstva. V knihe The Undiscovered Self (Neodhalené ja) Dr. Carl Jung napísal: „Človek, ktorý nie je ukotvený v Bohu, nemôže z vlastných zdrojov odolávať telesným a morálnym pokušeniam sveta.“

Tento záver je v súlade s tým, čo napísal jeden prorok žijúci v staroveku: „Pozemskému človeku nepatrí jeho cesta. Kráčajúcemu mužovi ani nepatrí, aby riadil svoj krok.“ ​(Jeremiáš 10:23) Náš Stvoriteľ hovorí: „Som tvoj Boh, Ten, čo ťa vyučuje na tvoj úžitok, Ten, kto ťa nechal kráčať po ceste, po ktorej máš chodiť.“ — Izaiáš 48:17.

Spoľahlivý zdroj nemenných hodnôt

Slová, ktoré boli práve citované, sa nachádzajú v najrozšírenejšej knihe, ktorá sa považuje za zdroj morálnych hodnôt — v Biblii. Milióny ľudí na celom svete, dokonca aj takí ľudia, ktorí sa nepovažujú za kresťanov alebo ani za nábožensky založených, sa obracajú k tejto knihe ako k zdroju porozumenia a múdrosti. Nemecký básnik Johann Wolfgang von Goethe napísal: „Čo sa týka mňa, miloval som [Bibliu] a vážil som si ju, lebo takmer za celý svoj morálny rozvoj vďačím jej.“ Hinduistický vodca Mohandas Gándhí údajne raz povedal: „Rozhodne zhlboka pite z prameňov, ktoré sú vám dané v Kázni na vrchu [časť učenia Ježiša Krista, ktoré sa nachádza v Biblii]... Myšlienky z Kázne boli totiž určené každému z nás.“

Apoštol Pavol zdôraznil, akú dôležitú úlohu zohráva Sväté Písmo v poskytovaní trvalých hodnôt: „Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné na učenie.“ ​(2. Timotejovi 3:16) Je to naozaj tak?

Môžete sa o tom presvedčiť sami. Preskúmajte zásady uvedené na nasledujúcej strane. Všimnite si, aký úžitok prinášajú hodnoty, ktoré sú v týchto zásadách vyzdvihnuté. Premýšľajte o tom, akú moc majú myšlienky obsiahnuté v tomto učení; ako môžu zlepšiť kvalitu vášho života a vaše vzťahy s inými.

Chcete mať z toho úžitok aj vy?

Uvedené zásady sú iba ukážkou praktických rád, ktoré sa nachádzajú v Biblii. Okrem takýchto rád Božie Slovo obsahuje mnoho výstrah pred škodlivým zmýšľaním, rečou a skutkami, ktoré môžu v živote viesť ku katastrofálnym následkom. — Príslovia 6:16–19.

Áno, učenie Biblie ponúka niečo, čo ľudskej spoločnosti vo všeobecnosti zúfalo chýba — rady, ktoré umožňujú ľuďom osvojiť si tie najlepšie morálne normy, aké sú len možné. V živote tých, ktorí prijímajú a uplatňujú biblické učenie, nastávajú významné zmeny.  Ich spôsob zmýšľania sa mení k lepšiemu. (Efezanom 4:23, 24) Zlepšujú sa ich pohnútky. Hodnoty stanovené Bohom, ako sú vyjadrené v Biblii, mnohým pomohli vykoreniť si zo srdca rasizmus, predsudky a nenávisť. (Hebrejom 4:12) Vďaka Biblii a hodnotám, ku ktorým vedie, sú ľudia motivovaní zriecť sa všetkých foriem násilia a zlého konania a stať sa lepšími ľuďmi.

Áno, hodnoty, ku ktorým vedie Biblia, pomohli už miliónom ľudí prekonať hlboko zakorenené zlozvyky a praktiky, ktorými si iní ničia život. (1. Korinťanom 6:9–11) Biblické učenie zmenilo takýchto ľudí — nielen ich  zvyky, ale aj ich srdce, ich nádeje, ich rodinný život. Bez ohľadu na to, ako veľmi upadá tento svet, na celej zemi sú ľudia, ktorí sa stále menia k lepšiemu. A tento proces sa neskončí. „Zelená tráva uschla, kvet zvädol; ale slovo nášho Boha, to potrvá na neurčitý čas.“ — Izaiáš 40:8.

No budete vy osobne mať úžitok zo ‚slova nášho Boha‘? Jehovovi svedkovia vám radi ukážu, ako môžete mať úžitok z toho, keď prijmete biblické hodnoty. Život v súlade s týmito hodnotami vedie k získaniu Božieho schválenia už teraz a povedie k večnému životu, v ktorom nás budú viesť Božie nadčasové zásady.

[Rámček/obrázky na stranách 6, 7]

NADČASOVÉ ZÁSADY

Zlaté pravidlo. „Všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, musíte takisto robiť im; to je skutočne význam Zákona a Prorokov.“ — Matúš 7:12.

Milujte blížneho. „Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.“ ​(Matúš 22:39) „Láska nespôsobí blížnemu nič zlé; preto je láska naplnením zákona.“ — Rimanom 13:10.

Prejavujte druhým úctu a česť. „V bratskej láske majte jeden k druhému nežnú náklonnosť. Predchádzajte sa navzájom v prejavovaní úcty.“ — Rimanom 12:10.

Usilujte sa o pokoj. „Zachovávajte medzi sebou pokoj.“ ​(Marek 9:50) „Ak je to možné, pokiaľ to záleží na vás, zachovávajte pokoj so všetkými ľuďmi.“ ​(Rimanom 12:18) „Usilujme [sa] o to, čo slúži pokoju.“ — Rimanom 14:19.

Ochotne odpúšťajte. „Odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom.“ ​(Matúš 6:12) „Staňte sa voči sebe navzájom láskavými, plnými nežného súcitu, ochotne si vzájomne odpúšťajte.“ — Efezanom 4:32.

Buďte verní. „Buď verný svojej vlastnej manželke a ľúb iba ju... Buď šťastný so svojou manželkou a nachádzaj potešenie s dievčaťom, ktoré si si vzal za ženu... Jej pôvab nech ťa stále obšťastňuje; nech ťa zahŕňa svojou láskou... Prečo by si mal dávať svoju lásku inej žene? Prečo by si mal dať prednosť pôvabom manželky iného muža?“ ​(Príslovia 5:15–20, Today’s English Version) „Kto je verný v najmenšom, je verný i v mnohom, a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý i v mnohom.“ ​(Lukáš 16:10) „U správcov sa vyhľadáva, aby bol človek nájdený verný.“ — 1. Korinťanom 4:2.

Buďte čestní. „Môžu byť mravne čistí so zlými váhami a s miskou klamlivých kamenných závaží?“ ​(Micheáš 6:11) „Veríme, že máme poctivé svedomie, pretože si prajeme správať sa vo všetkom poctivo.“ — Hebrejom 13:18.

Buďte pravdovravní, konajte podľa práva. „Majte v nenávisti to, čo je zlé, a milujte to, čo je dobré, a dajte miesto pre právo v bráne.“ ​(Ámos 5:15) „Hovorte pravdivo jeden s druhým. S pravdou a súdom pokoja súďte v svojich bránach.“ ​(Zechariáš 8:16) „Teraz, keď ste odložili falošnosť, hovorte každý pravdu so svojím blížnym.“ — Efezanom 4:25.

Buďte usilovní. „Zbadal si muža zručného vo svojej práci? Pred kráľa sa postaví.“ ​(Príslovia 22:29) „Neponevierajte sa pri tom, čo robíte.“ ​(Rimanom 12:11) „Nech robíte čokoľvek, pracujte na tom celou dušou ako pre Jehovu, a nie pre ľudí.“ — Kolosanom 3:23.

Buďte mierni, súcitní, láskaví. „Oblečte [si] nežnú náklonnosť súcitu, láskavosť, pokoru mysle, miernosť a zhovievavosť.“ — Kolosanom 3:12.

Premáhajte zlo dobrom. „Stále milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.“ ​(Matúš 5:44) „Nedaj sa premôcť zlom, ale stále premáhaj zlo dobrom.“ — Rimanom 12:21.

Robte pre Boha všetko, čo môžete. „‚Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.‘ Toto je najväčšie a prvé prikázanie.“ — Matúš 22:37, 38.

[Obrázky]

Hodnoty, ktoré vyzdvihuje Biblia, pomáhajú ľuďom tešiť sa zo šťastného manželstva, dobrých rodinných vzťahov a uspokojujúcich priateľstiev