Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nech Božie Slovo riadi vaše kroky

Nech Božie Slovo riadi vaše kroky

 Nech Božie Slovo riadi vaše kroky

„Tvoje slovo je lampou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.“ — ŽALM 119:105.

1, 2. Prečo sa väčšine ľudí nedarí nájsť pravý pokoj a bezpečie?

SPOMÍNAŠ SI na situáciu, keď si sa musel spýtať na cestu? Možno si bol už blízko cieľa, ale nemal si istotu, kadiaľ na niekoľkých posledných križovatkách ísť. Alebo si úplne zablúdil a musel si celkom zmeniť smer. Či už to bolo tak, alebo onak, nebolo by múdre poslúchnuť radu niekoho, kto to tam pozná? Taký človek by ti mohol pomôcť dostať sa do cieľa.

Ľudstvo sa už tisícročia snaží kráčať po ceste života bez Božej pomoci. Ale nedokonalí ľudia bez Boha úplne zablúdili. Jednoducho nemôžu nájsť cestu k pravému pokoju a šťastiu. Prečo sa im to nedarí? Pred vyše 2 500 rokmi prorok Jeremiáš vyhlásil: „Kráčajúcemu mužovi... nepatrí, aby riadil svoj krok.“ ​(Jeremiáš 10:23) Každý, kto sa pokúša riadiť svoje kroky bez pomoci niekoho spôsobilého, skôr či neskôr zažije sklamanie. Ľudia teda naozaj potrebujú, aby ich niekto viedol!

3. Prečo je Jehova Boh tým najspôsobilejším, kto môže viesť ľudstvo, a čo nám sľubuje?

Najspôsobilejším, kto môže ľudstvo viesť, je Jehova Boh. Prečo? Pretože najlepšie vie, ako sme utvorení. A plne si uvedomuje, ako sa ľudia odklonili od správnej cesty a zablúdili. Okrem toho vie, ako sa môžu vrátiť na správnu cestu. Navyše Jehova ako náš Stvoriteľ vždy vie, čo je pre nás najlepšie. (Izaiáš 48:17) A tak môžeme bezvýhradne dôverovať jeho sľubu zapísanému v Žalme 32:8: „Spôsobím, aby si mal pochopenie, a budem ťa poučovať o ceste, po ktorej by si mal ísť. Ja budem radiť s okom upreným na teba.“ Niet pochýb, že najlepšie nás môže viesť práve Jehova. Ale ako nás vedie?

4, 5. Ako nás môžu viesť Božie výroky?

Žalmista Jehovovi v modlitbe povedal: „Tvoje slovo je lampou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.“ ​(Žalm 119:105) Božie výroky a pripomienky sú v Biblii a môžu nám pomôcť prekonať prekážky, ktoré nám prídu do cesty. Naozaj, keď čítame Bibliu a riadime sa ňou, osobne zažívame to, čo sa opisuje v Izaiášovi 30:21: „Tvoje uši počujú za tebou slovo, ktoré hovorí: ‚Toto je tá cesta. Choďte po nej,‘ keby ste šli doprava alebo keby ste šli doľava.“

Všimnime si však, že v Žalme 119:105 sa poukazuje na dve súvisiace funkcie Božieho Slova. Po prvé, Božie Slovo slúži ako lampa našej nohe. Biblické zásady by nás mali viesť pri prekonávaní každodenných ťažkostí, aby sme dokázali robiť múdre rozhodnutia a vyhýbať sa pasciam a nástrahám tohto sveta. Po druhé, Božie pripomienky nám osvetľujú cestu, a tak nám pomáhajú rozhodovať sa v súlade s našou nádejou žiť večne v raji, ktorý sľúbil Boh. Keď máme cestu pred sebou dobre osvetlenú, sme schopní rozpoznať, či budú následky určitého konania dobré, alebo zlé. (Rimanom 14:21; 1. Timotejovi 6:9; Zjavenie 22:12) Pozrime sa podrobnejšie  na to, ako môžu byť Božie výroky, ktoré nachádzame v Biblii, lampou našej nohe a svetlom nášmu chodníku.

‚Lampa mojej nohe‘

6. Kedy budú Božie výroky lampou našej nohe?

Každý deň sa rozhodujeme. Niektoré rozhodnutia sa môžu zdať pomerne málo významné, ale občas sa ocitneme v situácii, v ktorej je skúšaná naša mravnosť, čestnosť alebo neutralita. Ak chceme prejsť takými skúškami úspešne, musíme si ‚cvičiť vnímavosť používaním, aby sme rozlišovali medzi správnym a nesprávnym‘. (Hebrejom 5:14) Ako si cvičiť svedomie, aby sme dokázali robiť rozhodnutia, ktoré sa páčia Jehovovi? Tak, že budeme z Božieho Slova nadobúdať presné poznanie a budeme sa učiť rozumieť jeho zásadám. — Príslovia 3:21.

7. Opíš situáciu, keď môže kresťana priťahovať myšlienka stráviť čas v spoločnosti neveriacich spolupracovníkov.

Pouvažujme nad príkladom. Si dospelý človek, ktorý sa úprimne snaží rozradostňovať Jehovovo srdce? (Príslovia 27:11) Ak áno, zaslúžiš si pochvalu. No skús si teraz na chvíľu predstaviť, že ti spolupracovníci ponúknu lístok, aby si s nimi išiel na športové podujatie. Dobre sa im s tebou robí a radi by s tebou strávili čas aj mimo pracoviska. Možno si presvedčený, že to nie sú zlí ľudia. Možno majú aj niektoré dobré zásady. Čo urobíš? Hrozilo by ti nejaké nebezpečenstvo, keby si ich pozvanie prijal? Ako ti môže Božie Slovo pomôcť dobre sa v tejto veci rozhodnúť?

8. Ktoré biblické zásady nám pomôžu uvažovať o tom, s kým sa stýkať?

Zamysli sa nad niekoľkými biblickými zásadami. Ako prvá ti zrejme príde na myseľ zásada z 1. Korinťanom 15:33. Tam sa píše: „Zlá spoločnosť kazí užitočné zvyky.“ Vyžaduje táto zásada, aby si sa spolupracovníkom úplne vyhýbal? Biblická odpoveď na túto otázku je nie. Napokon sám apoštol Pavol láskavo bral ohľad na ‚ľudí každého druhu‘ vrátane neveriacich. (1. Korinťanom 9:22) Kresťanstvo si už vo svojej podstate vyžaduje prejavovať záujem o ľudí, nevynímajúc ľudí s iným presvedčením, ako je naše. (Rimanom 10:13–15) Veď ako by sme mohli poslúchať radu „robme dobro všetkým“, keby sme sa izolovali od ľudí, ktorí azda potrebujú našu pomoc? — Galaťanom 6:10.

9. Ktorá biblická rada nám pomáha prejavovať vyrovnanosť vo vzťahu k spolupracovníkom?

Je však veľký rozdiel medzi tým, že niekto je k spolupracovníkovi priateľský, a tým, že je jeho blízkym priateľom. S tým súvisí ďalšia biblická zásada. Apoštol Pavol  kresťanov upozornil: „Nedajte sa nerovne spriahnuť s neveriacimi.“ ​(2. Korinťanom 6:14) Čo znamená spojenie „nedajte sa nerovne spriahnuť“? Niektoré preklady túto časť verša prekladajú slovami „nespájajte sa“, „nesnažte sa spolupracovať ako rovní“ alebo „prestaňte nadväzovať nevhodné vzťahy“. Kedy sa už vzťah so spolupracovníkom stáva nevhodným? Kedy už prekračuje hranicu a stáva sa nerovným jarmom? Aj v tom ťa môže Božie Slovo, Biblia, viesť.

10. a) Ako si Ježiš vyberal priateľov? b) Aké otázky môžu človeku pomôcť dobre si vyberať priateľov?

10 Popremýšľaj nad príkladom Ježiša, ktorý miluje ľudí už od ich stvorenia. (Príslovia 8:31) Na zemi si vytvoril silný vzťah k svojim nasledovníkom. (Ján 13:1) Ešte aj k mužovi, ktorý sa mýlil v náboženských otázkach, ‚pocítil lásku‘. (Marek 10:17–22) Ale vo výbere priateľov mal jasné hranice. Nevytváral si blízky vzťah s ľuďmi, ktorí netúžili konať vôľu jeho Otca. Pri jednej príležitosti povedal: „Vy ste mojimi priateľmi, ak robíte to, čo vám prikazujem.“ ​(Ján 15:14) Pravda, s niektorým spolupracovníkom môžeš vychádzať zvlášť dobre. Ale opýtaj sa sám seba: ‚Je tento človek ochotný robiť, čo prikazuje Ježiš? Chce sa učiť o Jehovovi, teda o tom, ktorého nás Ježiš učil uctievať? Má rovnaké morálne zásady, aké mám ja ako kresťan?‘ (Matúš 4:10) Keď sa budeš o týchto veciach so spolupracovníkmi rozprávať a budeš uplatňovať biblické normy, odpovede na tieto otázky ti budú zrejmé.

11. Uveď, v akých situáciách by mali Božie výroky viesť naše kroky.

11 V živote vzniká mnoho iných situácií, v ktorých môžu Božie výroky poslúžiť ako lampa našej nohe. Napríklad nezamestnanému kresťanovi ponúknu prácu, ktorú nevyhnutne potrebuje. Práca by si však vyžadovala veľa času a energie, a keby ju prijal, vynechával by viacero zhromaždení a nemohol by sa zapojiť ani do ďalších činností súvisiacich s pravým uctievaním. (Žalm 37:25) Iný kresťan by mohol byť vo veľkom pokušení venovať sa zábave, ktorá je jednoznačne v rozpore s biblickými zásadami.  (Efezanom 4:17–19) A ďalší by mohol mať sklon ľahko sa uraziť, keď sa stretne s prejavmi nedokonalosti spoluveriacich. (Kolosanom 3:13) Vo všetkých takých situáciách je potrebné dovoliť Božiemu Slovu, aby bolo lampou našej nohe. Áno, keď sa budeme držať biblických zásad, môžeme v živote úspešne čeliť akýmkoľvek ťažkostiam. Božie Slovo „je užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti“. — 2. Timotejovi 3:16.

‚Svetlo môjmu chodníku‘

12. V akom zmysle sú Božie výroky svetlom nášmu chodníku?

12 Žalme 119:105 sa tiež uvádza, že Božie výroky môžu byť svetlom nášmu chodníku, môžu ho pred nami osvetľovať. Nie sme v tme, čo sa týka budúcnosti, lebo v Biblii sa jasne vysvetľuje, čo znamenajú skľučujúce pomery vo svete a aký bude výsledok. Uvedomujeme si, že žijeme „v posledných dňoch“ tohto skazeného systému vecí. (2. Timotejovi 3:1–5) Poznanie toho, čo príde, by malo zásadne ovplyvňovať náš terajší spôsob života. Apoštol Peter napísal: „Keďže sa všetky tieto veci majú takto rozplynúť, akými ľuďmi by ste mali byť vy v svätých činoch správania a v skutkoch zbožnej oddanosti, keď očakávate a pevne zachovávate v mysli prítomnosť Jehovovho dňa!“ — 2. Petra 3:11, 12.

13. Ako by mala naliehavosť čias ovplyvňovať naše uvažovanie a spôsob života?

13 Je potrebné, aby sa v našom uvažovaní i spôsobe života prejavovalo pevné presvedčenie, že „svet sa pomíňa, ako aj jeho žiadosť“. (1. Jána 2:17) Uplatňovanie rád z Biblie nám pomôže múdro si dávať ciele. Napríklad Ježiš povedal: „Stále hľadajte najprv kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané.“ ​(Matúš 6:33) Aký krásny pohľad je na mnohých mladých, ktorí prejavujú vieru v Ježišove slová tým, že slúžia celým časom! Ďalší — vrátane celých rodín — sa dobrovoľne presťahovali do krajín, kde je naliehavo potrebných viac hlásateľov Kráľovstva.

14. Ako istá kresťanská rodina rozšírila svoju službu?

14 Zamyslime sa nad jednou štvorčlennou kresťanskou rodinou, ktorá sa presťahovala  zo Spojených štátov do Dominikánskej republiky a slúži tam v jednom päťdesiattisícovom meste. Ich zbor má približne 130 zvestovateľov Kráľovstva, ale na Slávnosti na pamiatku Kristovej smrti sa 12. apríla 2006 zúčastnilo asi 1 300 ľudí! Tamojšie pole sa tak ‚belie k žatve‘, že už po piatich mesiacoch otec, matka, syn i dcéra viedli spolu 30 biblických štúdií. (Ján 4:35) Otec hovorí: „V zbore je 30 bratov a sestier, ktorí sa sem presťahovali s cieľom pomôcť. Asi 20 je zo Spojených štátov a ostatní sú z Bahám, Kanady, Talianska, Nového Zélandu a zo Španielska. Prišli s horlivou túžbou zapojiť sa do služby a nesmierne posilnili nadšenie miestnych bratov.“

15. Aké požehnania si zažil, keď si dal záujmy Kráľovstva vo svojom živote na prvé miesto?

15 Pravda, mnohí sa nemôžu presťahovať do krajiny, v ktorej je potrebných viac zvestovateľov. Ale tí, ktorí to môžu urobiť — alebo si môžu upraviť okolnosti tak, aby sa mohli dať k dispozícii —, určite zažijú mnoho požehnaní. A bez ohľadu na to, kde slúžiš, nepriprav sa o radosť, ktorú môžeš zažívať, keď budeš slúžiť Jehovovi celou silou. Ak kladieš záujmy Kráľovstva vo svojom živote na prvé miesto, Jehova sľubuje, že ‚vyleje na teba požehnania viac ako dosť‘. — Malachiáš 3:10, Katolícky preklad.

Úžitok z Jehovovho vedenia

16. Aký úžitok budeme mať, keď sa budeme riadiť Božími výrokmi?

16 Ako sme videli, Jehovove výroky nás vedú dvoma spôsobmi, ktoré spolu súvisia. Slúžia ako lampa našej nohe, teda pomáhajú nám postupovať správnym smerom a vedú nás v rozhodovaní. A osvetľujú nám cestu, vďaka čomu jasne vidíme, čo je pred nami. To nám zas pomáha poslúchať Petrovo nabádanie: „Prepášte svoju myseľ k činnosti, buďte triezvi; vložte svoju nádej v nezaslúženú láskavosť, ktorú máte dostať pri zjavení Ježiša Krista.“ — 1. Petra 1:13.

17. Ako nám štúdium Biblie pomôže podriaďovať sa Božiemu vedeniu?

17 Niet pochýb, že Jehova nás chce viesť. Otázka je: Podriadime sa jeho vedeniu? Ak chceš rozumieť Jehovovmu vedeniu, daj si za cieľ prečítať si každý deň časť Biblie. Rozjímaj o tom, čo si prečítaš, snaž sa pochopiť, aká je v jednotlivých záležitostiach Jehovova vôľa. Uvažuj tiež o rôznych spôsoboch, ako by si mohol látku uplatniť. (1. Timotejovi 4:15) Pri rozhodovaní potom používaj ‚silu rozumu‘. — Rimanom 12:1.

18. Aké požehnania dostaneme, ak umožníme Božiemu Slovu, aby nás viedlo?

18 Ak to dovolíme, zásady obsiahnuté v Božom Slove nám pomôžu osvetliť rôzne otázky a pri rozhodovaní nás povedú správnym smerom. Môžeme dôverovať, že Jehovove zaznamenané výroky ‚robia neskúseného múdrym‘. (Žalm 19:7) Keď dovolíme Biblii, aby nás viedla, budeme požehnaní čistým svedomím a uspokojením prameniacim z vedomia, že robíme radosť Jehovovi. (1. Timotejovi 1:18, 19) Ak umožníme, aby nás Božie výroky viedli každý deň, Jehova nás odmení najväčším požehnaním v podobe večného života. — Ján 17:3.

Spomínaš si?

• Prečo je dôležité umožniť Jehovovi Bohu, aby viedol naše kroky?

• V akom zmysle môžu byť Božie výroky lampou našej nohe?

• V akom zmysle môžu byť Božie výroky svetlom nášmu chodníku?

• Ako nám štúdium Biblie pomôže podriaďovať sa Božiemu vedeniu?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 15]

Kedy už nie je vzťah k neveriacemu prejavom múdrosti?

[Obrázok na strane 16]

Ježišovými blízkymi priateľmi boli ľudia, ktorí konali Jehovovu vôľu

[Obrázky na strane 17]

Vidno z nášho spôsobu života, že kladieme Kráľovstvo na prvé miesto?