Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pominie raz krutosť?

Pominie raz krutosť?

 Pominie raz krutosť?

MNOHÍ by bez váhania súhlasili s názorom, že základnou príčinou krutosti v dnešnom svete je sebectvo. Z toho, čo pred desaťročiami zasiala generácia žijúca podľa kréda „najprv ja“, vyrástla spoločnosť, v ktorej sa väčšina ľudí zaujíma predovšetkým o seba. Mnohí urobia čokoľvek, len aby dosiahli svoje, čo často vedie ku krutosti. A to platí nielen o jednotlivcoch, ale aj o celých národoch.

Zdá sa, akoby na živote iných ľudských bytostí už nezáležalo. Niektorí ľudia sa dokonca vyžívajú v páchaní krutosti. Považujú to za zábavné, tak ako zločinci, ktorí priznávajú, že druhým ubližujú jednoducho pre pocit vzrušenia. A ďalšie milióny ľudí obľubujú filmy plné násilia a krutosti, čo vedie k tomu, že filmový priemysel profituje práve z takýchto tém. Keďže ľuďom sú prostredníctvom zábavného priemyslu a médií neustále predkladané obrazy brutálnych činov, mnohí znecitliveli.

Krutosť často poškodzuje ľudskú psychiku a vytvára akýsi začarovaný kruh násilia. Noemí Díaz Marroquínová, ktorá učí na Mexickej národnej autonómnej univerzite, sa o násilí vyvolanom krutosťou vyjadrila: „Násilie je naučené [správanie], je súčasťou kultúry... Učíme sa konať násilne, keď to prostredie, v ktorom žijeme, dovoľuje a podnecuje k tomu.“ Preto ľudia, ktorí zažívali kruté zaobchádzanie, často nakoniec sami začnú kruto zaobchádzať s inými, možno dokonca tým istým spôsobom, ako boli týraní oni.

Aj tí, ktorí zneužívajú určité látky, napríklad alkohol alebo drogy, sa môžu k iným správať kruto. Nemožno prehliadať ani jednotlivcov, ktorí sú nespokojní s vládou, pretože neuspokojuje potreby ľudí. Niektorí z nich, rozhodnutí dať najavo svoje názory, sa uchyľujú k brutálnym činom a terorizmu, pričom často ubližujú nevinným.

No možno uvažujete: ‚Naučili sa ľudia krutosti sami? Čo je príčinou toho, že je dnes vo svete takáto situácia?‘

Kto je v skutočnosti za všetkou tou krutosťou?

Biblia hovorí, že na tento svet má silný vplyv Satan Diabol, ktorého označuje ako ‚boha tohto systému vecí‘. (2. Korinťanom 4:4) Satan je tou najsebeckejšou a najkrutejšou osobou v celom vesmíre. Ježiš ho výstižne opísal ako ‚vraha‘ a ‚otca lži‘. — Ján 8:44.

Odvtedy, čo sa prvá ľudská dvojica, Adam a Eva, dopustila neposlušnosti, ľudstvo je  pod silným vplyvom Satana. (1. Mojžišova 3:1–7, 16–19) Asi 15 storočí po hriechu prvých ľudí sa anjeli, ktorí sa vzbúrili proti Jehovovi, začali zhmotňovať, mali styky so ženami a plodili hybridných potomkov nazývaných Nefilim. Čím boli títo ich potomkovia charakteristickí? Odpoveď sa skrýva v ich označení. Nefilim znamená „zrážači“ alebo „tí, ktorí spôsobujú, aby iní padli“. Je zjavné, že to boli násilníci, ktorí sa dopúšťali krutosti a nemravnosti. Zem bola zbavená ich skazonosného vplyvu iba vďaka potope od Boha. (1. Mojžišova 6:4, 5, 17) Hoci Nefilim boli v potope vyhladení, ich otcovia sa vrátili do duchovnej ríše ako neviditeľní démoni. — 1. Petra 3:19, 20.

Pre týchto anjelov, ktorí sa vzbúrili, je krutosť príznačná, čo jasne vidieť zo správy o jednom chlapcovi, ktorý bol posadnutý démonom za dní Ježiša. Démon opakovane spôsoboval, že dieťa malo záchvaty, a vrhal ho do ohňa a do vody v snahe zničiť ho. (Marek 9:17–22) Je zjavné, že tieto ‚zlé duchovné sily‘ odzrkadľujú bezcitnú osobnosť svojho krutého vodcu, Satana Diabla. — Efezanom 6:12.

Vplyv démonov dodnes živí ľudskú krutosť, presne ako to bolo predpovedané v Biblii: „V posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať. Lebo ľudia budú milovať samých seba... budú sebaistí, pyšní... nevďační, neverní, bez prirodzenej náklonnosti, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, tvrdohlaví, nadutí pýchou, viac milujúci rozkoše ako Boha, ktorí majú spôsob zbožnej oddanosti, ale vzhľadom na jej silu sa preukazujú ako falošní.“ — 2. Timotejovi 3:1–5.

Biblické proroctvá odhaľujú, že práve teraz sú zvlášť kritické časy, pretože po tom, čo bolo v roku 1914 zriadené Božie Kráľovstvo na čele s Ježišom Kristom, Satan a jeho démoni boli zvrhnutí z neba. V Biblii sa píše: „Beda zemi a moru, lebo k vám zostúpil Diabol, majúc veľký hnev, vediac, že má krátky čas.“ — Zjavenie 12:5–9, 12.

Ale znamená to, že nie je možné, aby sa situácia zmenila k lepšiemu? Díaz Marroquínová hovorí, že „ľudia sú schopní odučiť sa“ nežiaducemu správaniu. No keďže Satanov vplyv dnes preniká celou ľudskou spoločnosťou, je nepravdepodobné, žeby sa človek odučil krutosti, pokiaľ nedovolí, aby jeho zmýšľanie a konanie začala ovplyvňovať iná, mocnejšia sila. Čo je tou silou?

Zmena je možná — ako ju dosiahnuť?

Boží svätý duch je tou najmocnejšou silou, aká existuje, a dokáže premôcť akýkoľvek vplyv démonov. Tam, kde pôsobí tento duch, prekvitá láska a ľuďom sa dobre darí. Každý, kto sa chce páčiť Jehovovi a byť naplnený jeho duchom, sa musí vyhýbať akémukoľvek správaniu, v ktorom by bol čo len náznak krutosti. To si vyžaduje zmenu osobnosti, aby bola v súlade s Božou vôľou. A čo je Božou vôľou? Aby sme do takej miery, ako je to len možné, napodobňovali Boží spôsob konania a zmýšľania. K tomu patrí pozerať sa na druhých tak, ako sa na nich pozerá Boh. — Efezanom 5:1, 2; Kolosanom 3:7–10.

Skúmanie Božieho spôsobu konania vás presvedčí o tom, že Jehova nikdy neprejavuje nedostatok záujmu o druhých. Nikdy nezaobchádza nespravodlivo so žiadnym človekom, dokonca ani so zvieraťom. * (5. Mojžišova 22:10; Žalm 36:7; Príslovia 12:10) Jehovovi je odporná krutosť i všetci tí, ktorí ju páchajú. (Príslovia 3:31, 32) Od kresťanov Jehova vyžaduje, aby si rozvíjali novú osobnosť, ktorá im pomáha považovať druhých za vyšších od seba a prejavovať im úctu. (Filipanom 2:2–4) K tejto novej osobnosti patrí  ‚nežná náklonnosť súcitu, láskavosť, pokora mysle, miernosť a zhovievavosť‘. A nesmieme zabúdať ani na lásku, „lebo je dokonalým putom jednoty“. (Kolosanom 3:12–14) Nesúhlasíte s tým, že svet by vyzeral celkom inak, keby prekvitali takéto vlastnosti?

No možno si kladiete otázku, či je naozaj možné dosiahnuť trvalé zmeny osobnosti. Pouvažujte o príklade zo života. Martín * bežne kričal na svoju manželku priamo pred deťmi a surovo ju bil. Raz sa situácia natoľko vyhrotila, že deti museli bežať k susedom po pomoc. O niekoľko rokov začala táto rodina študovať Bibliu s Jehovovými svedkami. Martín sa dozvedel, akým človekom by mal byť a ako by sa mal správať k druhým. Dokázal sa zmeniť? Jeho manželka hovorí: „V minulosti bol manžel úplne iným človekom, keď sa prestal ovládať. Náš život bol preto dlhý čas jedným veľkým zmätkom. Slovami nedokážem vyjadriť svoju vďačnosť Jehovovi za to, že pomohol Martínovi zmeniť sa. Teraz je dobrým otcom a vynikajúcim manželom.“

To je len jeden z mnohých príkladov. Milióny ľudí po celom svete, ktorí študujú Bibliu s Jehovovými svedkami, sa zmenili a prestali s inými zaobchádzať kruto. Áno, zmena je možná.

Koniec všetkej krutosti je blízko

V blízkej budúcnosti Božie Kráľovstvo — vláda, ktorá je už zriadená v nebesiach a na jej čele je súcitný Vládca Ježiš Kristus — prevezme plnú moc nad zemou. Táto vláda už očistila nebesia od Satana, pôvodcu všetkej krutosti, a od jeho démonov. Božie Kráľovstvo už čoskoro uspokojí potreby svojich pokojamilovných poddaných na zemi. (Žalm 37:10, 11; Izaiáš 11:2–5) To je jediné skutočné riešenie problémov sveta. Ale čo ak sa dovtedy, kým čakáme na toto Kráľovstvo, staneme obeťou krutosti?

Reagovať na krutosť krutosťou situáciu nevyrieši. Viedlo by to iba k ďalšej krutosti. Biblia  nás povzbudzuje, aby sme vkladali dôveru v Jehovu, ktorý vo svojom čase dá „každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho počínania“. (Jeremiáš 17:10) (Pozri sprievodný rámček „Ako reagovať na krutosť“.) Je pravda, že sa môžeme stať obeťou nejakého krutého zločinu. (Kazateľ 9:11) Ale Boh dokáže odčiniť následky akejkoľvek krutosti, dokonca aj v prípade, že by viedla k smrti. Podľa jeho sľubu ľudia v jeho pamäti, ktorí sa stali obeťou krutosti, budú opäť privedení k životu. — Ján 5:28, 29.

Hoci stále existuje hrozba, že sa staneme obeťou krutosti, môžeme čerpať útechu z nášho blízkeho vzťahu k Bohu a z pevnej viery v jeho sľuby. Pouvažujme o Sare, ktorá bez pomoci manželského partnera vychovávala svojich dvoch synov a postarala sa, aby dostali dobré vzdelanie. Keď zostarla, jej synovia ju opustili a nechali ju bez finančnej podpory i bez zdravotnej starostlivosti. No Sara, ktorá sa stala kresťankou, hovorí: „Aj keď ma to stále bolí, Jehova ma neopustil. Cítim, ako ma podporuje prostredníctvom mojich duchovných bratov a sestier, ktorí sa o mňa vždy postarajú. Pevne verím, že Jehova už čoskoro vyrieši nielen moje ťažkosti, ale aj problémy všetkých, ktorí dôverujú v jeho moc a poslúchajú jeho prikázania.“

Kto sú duchovní bratia a sestry, o ktorých hovorila Sara? Sú to jej spolukresťania, Jehovovi svedkovia. Svedkovia tvoria celosvetové bratstvo súcitných ľudí, ktorí sú presvedčení, že je už veľmi blízko čas, keď sa krutosť skončí. (1. Petra 2:17) Nezostane tu ani Satan Diabol, ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za krutosť, ani nikto, kto koná tak ako on. Táto „éra brutality“, ako ju nazýva jeden spisovateľ, bude navždy minulosťou. Ak sa skontaktujete s Jehovovými svedkami, radi vám pomôžu dozvedieť sa o tejto nádeji viac.

[Poznámky pod čiarou]

^ 16. ods. Božími vlastnosťami a osobnosťou sa hlbšie zaoberá kniha Priblíž sa k Jehovovi, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

^ 17. ods. Niektoré mená boli zmenené.

[Rámček na strane 6]

Ako reagovať na krutosť

Božie Slovo ponúka praktické rady, ako sa vyrovnať s krutosťou. Zamyslite sa, ako môžete uplatniť nasledujúce slová múdrosti:

„Nehovor: ‚Odplatím sa zlom!‘ Dúfaj v Jehovu, a on ťa zachráni.“ — Príslovia 20:22.

„Ak vidíš, že je utláčaný ten, kto má málo prostriedkov, a že násilník odstraňuje súd a spravodlivosť... nebuď tým udivený, lebo ten, ktorý je vyšší než vysoký, pozoruje.“ — Kazateľ 5:8.

„Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem.“ — Matúš 5:5.

„Všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, musíte takisto robiť im.“ — Matúš 7:12.

„Nikomu neodplácajte zlé zlým. Robte znamenité veci pred očami všetkých ľudí. Ak je to možné, pokiaľ to záleží na vás, zachovávajte pokoj so všetkými ľuďmi. Sami sa nepomstite, milovaní, ale nechajte miesto hnevu; lebo je napísané: ‚Moja je pomsta; ja odplatím, hovorí Jehova.‘“ — Rimanom 12:17–19.

„Aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste verne nasledovali jeho šľapaje... Keď mu nadávali, neodpovedal nadávkami. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale ďalej sa odovzdával tomu, ktorý súdi spravodlivo.“ — 1. Petra 2:21–23.

[Obrázky na strane 7]

Jehova mnohým pomohol, aby sa zmenili a prestali s inými zaobchádzať kruto