Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Rady, ktoré sú naozaj praktické

Rady, ktoré sú naozaj praktické

 Rady, ktoré sú naozaj praktické

VEĽA rád v nespočetných príručkách na sebazdokonaľovanie, ktoré sú dnes k dispozícii, sa zameriava na to, ako pomôcť ľuďom, ktorí práve zažívajú nejaké náročné obdobie. Biblia je iná. Je užitočná v oveľa širšom rozsahu. Jej rady nielenže pomáhajú v ťažkostiach, ale pomáhajú aj vyhnúť sa chybám, ktoré by mohli človeku zbytočne sťažiť život.

Biblia môže dať „neskúseným rozumnosť, mladému mužovi poznanie a schopnosť premýšľať“. (Príslovia 1:4) Ak budete uplatňovať to, čo sa píše v Biblii, „schopnosť premýšľať [vás] bude strážiť, rozlišovacia schopnosť [vás] bude ochraňovať, aby [vás] oslobodili od zlej cesty“. (Príslovia 2:11, 12) Zamyslite sa nad niekoľkými konkrétnymi príkladmi, ktoré ukazujú, ako môže uplatňovanie biblických rád chrániť vaše zdravie, zlepšiť váš rodinný život a pomôcť vám stať sa lepším pracovníkom či zamestnávateľom.

Rozumnosť v pití alkoholu

Biblia neodsudzuje striedme pitie alkoholu. Apoštol Pavol poukázal na liečivé účinky vína, keď mladému Timotejovi poradil: „Užívaj trochu vína na svoj žalúdok pre svoje časté choroby.“ ​(1. Timotejovi 5:23) Iné biblické pasáže ukazujú, že Božím úmyslom nebolo, aby sa víno užívalo výlučne ako liek. V Biblii je napísané, že víno „rozradostňuje srdce smrteľného človeka“. (Žalm 104:15) Božie Slovo však varuje, aby sa človek nedal ‚zotročiť množstvom vína‘. (Títovi 2:3) Čítame v ňom: „Nebuď medzi silnými pijanmi vína, medzi tými, ktorí nenásytne jedia mäso. Lebo opilec a nenásytník schudobnejú.“ ​(Príslovia 23:20, 21) K čomu vedie prehliadanie takýchto vyrovnaných rád? Všimnite si nasledujúce fakty z niekoľkých krajín.

Správa Svetovej zdravotníckej organizácie Global Status Report on Alcohol 2004 uvádza: „Problémy súvisiace s alkoholom stoja írsku spoločnosť približne 2,4 miliardy eur ročne.“ V tomto obrovskom finančnom bremene sú zahrnuté „výdavky na zdravotnú starostlivosť (279 miliónov eur), škody spôsobené dopravnými nehodami (315 miliónov eur) a trestnou činnosťou spojenou s alkoholom (100 miliónov eur), strata na produktivite následkom absencií súvisiacich s alkoholom (1 034 miliónov eur),“ uvádza sa v tejto správe.

 Ešte horšie ako finančné výdavky je to, že zneužívanie alkoholu vedie k ľudskému utrpeniu. Napríklad v Austrálii iba v priebehu 12 mesiacov viac ako pol milióna ľudí zažilo fyzický útok zo strany niekoho, kto bol pod vplyvom alkoholu. Vo Francúzsku sa zneužívaniu alkoholu pripisuje asi 30 percent všetkých prípadov domáceho násilia. Nezdajú sa vám vo svetle týchto faktov biblické rady týkajúce sa alkoholu rozumné?

Vyhýbajte sa zvykom, ktoré znečisťujú telo

Už v roku 1942, keď sa fajčenie ešte považovalo za moderné, časopis, ktorý práve čítate, pomáhal čitateľom pochopiť, že fajčenie a žutie tabaku je porušením biblických zásad, a preto sa tomu treba vyhýbať. Jeden článok, ktorý bol v tom roku uverejnený, poukázal na to, že ľudia, ktorí sa chcú páčiť Bohu, musia dbať na biblický príkaz ‚očistiť sa od každej poškvrny tela a ducha‘. (2. Korinťanom 7:1) Neukázalo sa azda dnes, po 65 rokoch, že táto rada založená na Biblii je rozumná?

V roku 2006 Svetová zdravotnícka organizácia označila tabak za „druhú hlavnú príčinu smrti vo svete“. Každoročne je tabak príčinou smrti asi piatich miliónov ľudí. Na porovnanie: na AIDS zomrú ročne asi tri milióny ľudí. Odhaduje sa, že v priebehu 20. storočia fajčenie vzalo život 100 miliónom ľudí, čo je takmer toľko, ako bolo zabitých vo všetkých vojnách toho storočia. Áno, dnes sa všeobecne uznáva, že je múdre vyhýbať sa tabaku.

„Utekajte od smilstva“

Menej ochotne ľudia prijímajú, čo Biblia hovorí o pohlavnom živote. Na rozdiel od toho, k čomu boli mnohí vedení, nie je pravda, že by Biblia prudérne odsudzovala všetky sexuálne túžby ako hriešne. Dáva však zdravé rady, ako by ľudia mali správnym spôsobom uspokojovať svoje sexuálne túžby. Biblia učí, že sexuálne styky sú dovolené iba medzi mužom a ženou, ktorí uzavreli manželstvo. (1. Mojžišova 2:24; Matúš 19:4–6; Hebrejom 13:4) Je to jeden zo spôsobov, akým si manželskí partneri navzájom prejavujú lásku a nežnú náklonnosť. (1. Korinťanom 7:1–5) Ak sa z takéhoto zväzku narodia deti, majú úžitok z toho, že majú rodičov, ktorí sa jeden o druhého zaujímajú. — Kolosanom 3:18–21.

V súvislosti so sexuálnou promiskuitou Biblia prikazuje: „Utekajte od smilstva.“ ​(1. Korinťanom 6:18) Prečo? Jeden z dôvodov je uvedený v pokračovaní tohto verša: „Každý iný hriech, ktorého sa azda človek dopustí, je mimo tela, ale kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu.“ K čomu to vedie, keď ľudia prehliadajú biblické rady v sexuálnej oblasti?

Zamyslite sa nad tým, čo sa deje v Spojených štátoch. V tejto krajine je v súčasnosti najviac  prípadov tehotenstiev mladistvých zo všetkých vyspelých krajín — približne 850 000 každý rok. Veľa detí, ktorých život nebol ukončený potratom, sa rodí slobodným matkám. Mnoho týchto mladých matiek nepochybne robí, čo môže, aby svoje deti vychovávali čo najlepšie a poskytovali im lásku i usmerňovanie, a niektorým sa v tom darí. No krutou realitou je, že u synov, ktorí sa rodia tínedžerkám, je vyššia pravdepodobnosť, že skončia vo väzení, a u dcér takýchto mladých matiek je zas vyššia pravdepodobnosť, že sa aj ony stanú matkami už v tínedžerskom veku. Po zhodnotení štatistík za niekoľko posledných desaťročí Dr. Robert Lerman napísal: „Zvyšujúci sa počet rodín s jedným rodičom zrejme zohráva významnú úlohu v náraste ďalších sociálnych problémov, ako je napríklad vyššie percento prípadov neukončenej školskej dochádzky, užívania drog a alkoholu, tehotenstva a pôrodov dospievajúcich a trestnej činnosti mladistvých.“

Ľudia, ktorí sa dopúšťajú sexuálnej promiskuity, sú tiež vystavení vážnym zdravotným rizikám, tak telesným, ako aj duševným. Časopis Pediatrics napríklad podáva takúto správu: „Fakty naznačujú, že u sexuálne aktívnych dospievajúcich je vysoké riziko, že prepadnú depresii alebo sa pokúsia o samovraždu.“ Pokiaľ ide o ďalšie zdravotné riziká, nezisková organizácia American Social Health Association, ktorá sa zameriava na sexuálne prenášané choroby, uvádza: „Viac ako polovica všetkých ľudí [v Spojených štátoch] bude v určitom období života nakazená nejakou pohlavne prenášanou chorobou.“ Len si pomyslite, koľkej bolesti a utrpeniu by sa dalo vyhnúť, keby ľudia dodržiavali praktické biblické rady v sexuálnej oblasti!

Posilňujte rodinné putá

Biblia nedáva iba výstrahy pred škodlivými zvykmi. Všimnite si jej praktické rady, ako zlepšiť kvalitu rodinného života.

Božie Slovo hovorí: „Manželia [majú] milovať svoje manželky ako vlastné telá.“ ​(Efezanom 5:28) Manželia sú nabádaní, aby nezabúdali svojej manželke vyjadrovať, že si ju cenia, a aby s ňou bývali „podľa poznania a [preukazovali jej] česť ako slabšej, ženskej nádobe“. (1. Petra 3:7) Pokiaľ ide o nezhody, ktoré môžu vzniknúť, manželia dostávajú radu: „Stále milujte manželky a nebuďte na ne rozhorčení.“ ​(Kolosanom 3:19) Nesúhlasíte, že manžel, ktorý uplatňuje tieto rady, si získa lásku a úctu svojej manželky?

Manželkám dáva Biblia takéto usmernenie: „Manželky nech sa podriaďujú svojim manželom ako Pánovi, lebo manžel je hlavou svojej manželky, ako je aj Kristus hlavou zboru... Manželka nech má hlbokú úctu k svojmu manželovi.“ ​(Efezanom 5:22, 23, 33) Čo myslíte, nie je pravdepodobné, že manželku, ktorá sa drží týchto rád, keď hovorí so svojím manželom alebo o ňom, bude jej manžel hlboko milovať?

Pokiaľ ide o výchovu detí, biblická rada pre rodičov znie, aby komunikovali so svojimi deťmi, „keď [budú] sedieť v svojom dome i keď [pôjdu] po ceste i keď [budú] líhať i keď [budú] vstávať“. (5. Mojžišova 6:7) Zvlášť otcovia sú nabádaní, aby poskytovali svojim deťom morálne vedenie a láskyplné usmerňovanie. „Otcovia, nedráždite svoje deti, ale ich vychovávajte v kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní,“ hovorí Božie Slovo. (Efezanom 6:4) Deťom sú zas určené slová: „Poslúchajte svojich rodičov“ a „cti svojho otca a svoju matku“. * — Efezanom 6:1, 2.

Myslíte si, že by rodinám prinieslo úžitok, keby uplatňovali tieto rady? Možno si poviete: ‚Nuž, ako teória to znie dobre, ale naozaj to funguje?‘ Povzbudzujeme vás, aby ste navštívili najbližšiu sálu Kráľovstva Jehovových svedkov. Tam sa stretnete s rodinami, ktoré sa usilujú uplatňovať múdre biblické rady. Porozprávajte sa s nimi. Všímajte si, ako sa členovia rodín  k sebe navzájom správajú. Na vlastné oči uvidíte, že keď ľudia žijú podľa biblických zásad, naozaj to vedie k šťastiu v rodine.

Usilovný pracovník a čestný zamestnávateľ

Čo hovorí Biblia o tom, ako zvládnuť neustály boj o udržanie si práce? Biblia hovorí, že pracovníka, ktorý sa naučí robiť svoju prácu dobre, si budú pravdepodobne ceniť a že bude odmenený. „Zbadal si muža zručného vo svojej práci?“ pýtal sa múdry kráľ Šalamún. „Pred kráľa sa postaví.“ ​(Príslovia 22:29) Na druhej strane „leňoch“ svojho zamestnávateľa dráždi podobne ako ‚dym oči‘. (Príslovia 10:26) Biblia povzbudzuje zamestnancov, aby boli čestní a usilovní. „Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech tvrdo pracuje a svojimi rukami koná dobrú prácu.“ ​(Efezanom 4:28) Táto rada platí, aj keď sa zamestnávateľ nepozerá. „Poslúchajte vo všetkom tých, čo sú v telesnom ohľade vašimi pánmi, nie službou naoko ako takí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimnosťou srdca, s bázňou pred Jehovom.“ ​(Kolosanom 3:22) Ak ste zamestnávateľom, necenili by ste si pracovníka, ktorý uplatňuje tieto rady?

Zamestnávateľom Biblia dáva takúto pripomienku: „Robotník je hoden svojej mzdy.“ ​(1. Timotejovi 5:18) Boží Zákon Izraelitom nariaďoval, aby zamestnávatelia dávali svojim robotníkom spravodlivú plácu, a to načas. „Nebudeš klamať svojho blížneho a nebudeš lúpiť. Mzda nádenníka nemá zostať u teba celú noc až do rána,“ napísal Mojžiš. (3. Mojžišova 19:13) Nepracovali by ste radi pre zamestnávateľa, ktorý by poslúchal biblické usmernenia a platil by vám načas a spravodlivo?

Nadradený zdroj múdrosti

Prekvapuje vás, že v takej starej knihe, ako je Biblia, sú rady praktické aj pre dnešnú dobu? Dôvod, prečo Biblia obstála, na rozdiel od mnohých iných kníh, ktoré sa ukázali ako nerozumné, spočíva v tom, že Biblia obsahuje nie ľudské slovo, ale „Božie slovo“. — 1. Tesaloničanom 2:13.

Povzbudzujeme vás, aby ste si vyhradili čas na to, aby ste sa lepšie oboznámili s Božím Slovom. Ak to urobíte, začne vo vás rásť náklonnosť k Autorovi Biblie, k Jehovovi Bohu. Keď budete uplatňovať rady, ktoré ponúka, uvidíte, že vás to ochráni pred mnohými škodami a pomôže vám to skvalitniť život. Takým konaním sa tiež ‚priblížite k Bohu a on sa priblíži k vám‘. (Jakub 4:8) A v tom vám nemôže pomôcť žiadna iná kniha.

[Poznámka pod čiarou]

^ 20. ods. Podrobnejší rozbor biblických zásad, ktoré môžu byť užitočné pre vašu rodinu, nájdete v knihe Rodinné šťastie — aké je jeho tajomstvo?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

[Obrázok na strane 4]

Považujete biblický názor na pitie alkoholu za praktický?

[Obrázok na strane 5]

Súhlasíte s radou založenou na Biblii, aby sa človek vyhýbal tabaku?

[Obrázky na strane 7]

Uplatňovanie biblických rád zlepšuje rodinný život

[Prameň ilustrácie na strane 5]

Zemeguľa: podľa fotografie NASA