Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Buďme lojálni Kristovi a jeho vernému otrokovi

Buďme lojálni Kristovi a jeho vernému otrokovi

 Buďme lojálni Kristovi a jeho vernému otrokovi

‚Jeho pán ho ustanoví nad celým svojím majetkom.‘ — MATÚŠ 24:45–47.

1, 2. a) Kto je podľa Písma naším Vodcom? b) Z čoho vidno, že Kristus aktívne vedie kresťanský zbor?

„NECH vás nenazývajú ‚vodcami‘, lebo jeden je váš Vodca, Kristus.“ ​(Matúš 23:10) Týmito slovami Ježiš svojim nasledovníkom jasne ukázal, že nemajú mať žiadneho pozemského vodcu. Mali mať len jedného Vodcu, a to nebeského — Ježiša Krista. Postavenie Vodcu dostal Ježiš od Boha. Jehova „vzkriesil [Ježiša] z mŕtvych... a urobil ho hlavou nad všetkým v zbore, ktorý je jeho telom“. — Efezanom 1:20–23.

Kristus ako ‚hlava nad všetkým‘, čo súvisí so zborom, uplatňuje svoju autoritu nad všetkým, čo sa v zbore deje. Nič neunikne jeho pozornosti. Dôkladne si všíma duchovný stav každej skupiny kresťanov, čiže každého zboru. Je to zrejmé zo zjavenia, ktoré dostal apoštol Ján koncom prvého storočia nášho letopočtu. Siedmim zborom Ježiš päťkrát povedal, že pozná ich skutky, ich silné i slabé stránky, a podľa potreby im dal radu a povzbudenie. (Zjavenie 2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15) Máme opodstatnené dôvody veriť, že Kristus rovnako dobre poznal duchovný stav ostatných zborov v Malej Ázii, Palestíne, Sýrii, Babylonii, Grécku, Itálii a inde. (Skutky 1:8) A ako je to dnes?

 Verný otrok

3. Prečo je vhodné prirovnávať Krista k hlave a jeho zbor k telu?

Po vzkriesení, krátko pred vystúpením k nebeskému Otcovi, Ježiš svojim učeníkom oznámil: „Dostal som všetku moc v nebi a na zemi.“ Okrem toho im povedal: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí.“ ​(Matúš 28:18–20) Mal byť naďalej s nimi ako ich Hlava, ktorá ich bude aktívne viesť. V listoch kresťanom v Efeze a Kolosách prirovnal apoštol Pavol kresťanský zbor k „telu“, ktorého Hlavou je Kristus. (Efezanom 1:22, 23; Kolosanom 1:18) The Cambridge Bible for Schools and Colleges (Cambridgeská Biblia pre školy a akadémie) uvádza, že táto metafora „poukazuje nielen na životne dôležité spojenie s Hlavou, ale aj na to, že údy tela vykonávajú vôľu Hlavy. Sú jej nástrojmi.“ Koho Kristus používa ako svoj kolektívny nástroj, odkedy v roku 1914 dostal kráľovskú moc? — Daniel 7:13, 14.

4. Čo podľa Malachiášovho proroctva zistili Jehova a Kristus Ježiš, keď prišli na prehliadku duchovného chrámu?

V Malachiášovom proroctve bolo predpovedané, že Jehova, „pravý Pán“, spolu s „poslom zmluvy“, svojím Synom, Kristom Ježišom práve dosadeným na trón, príde vykonať prehliadku a bude súdiť svoj „chrám“, čiže duchovný dom uctievania. „Ustanovený čas“ na to, aby sa začal ‚súd Božieho domu‘, zjavne nastal v roku 1918. * (Malachiáš 3:1; 1. Petra 4:17) Ľudia, ktorí tvrdili, že na zemi zastupujú Boha a jeho pravé uctievanie, boli náležite preskúmaní. Cirkvi takzvaného kresťanstva, ktoré po stáročia vyučovali náuky znevažujúce Boha a vo veľkom rozsahu sa zapojili do zabíjania v prvej svetovej vojne, boli zavrhnuté. Verný ostatok kresťanov pomazaných duchom bol vyskúšaný, prečistený akoby ohňom a schválený. Tak sa stal pre Jehovu „ľudom, ktorý predkladá obetný dar v spravodlivosti“. — Malachiáš 3:3.

5. Kto sa podľa proroctva, ktoré dal Ježiš o svojej „prítomnosti“, napokon prejavil ako verný „otrok“?

Zložené znamenie, ktoré dal Ježiš svojim učeníkom, aby dokázali rozpoznať čas jeho „prítomnosti a záveru systému vecí“, obsahuje v súlade s Malachiášovým proroctvom aj znaky, podľa ktorých malo byť možné spoznať kolektívneho „otroka“. Ježiš povedal: „Kto je teda ten verný a rozvážny otrok, ktorého jeho pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm v pravý čas? Šťastný je ten otrok, ak ho nájde jeho pán pri svojom príchode, že to tak robí. Pravdu vám hovorím: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.“ ​(Matúš 24:3, 45–47) ‚Pri príchode‘ na prehliadku „otroka“ v roku 1918 našiel Kristus ostatok verných učeníkov pomazaných duchom, ktorí od roku 1879 pomocou tohto časopisu a ďalších publikácií založených na Biblii poskytovali „pokrm v pravý čas“. Uznal ich za svoj kolektívny nástroj, čiže za „otroka“, a v roku 1919 im zveril správu celého svojho pozemského majetku.

Spravovanie Kristovho pozemského majetku

6, 7. a) Ako inak označil Ježiš verného „otroka“? b) Na čo poukazuje označenie „správca“, ktoré Ježiš použil?

Niekoľko mesiacov predtým, ako Ježiš vyslovil proroctvo o znamení svojej prítomnosti, teda aj o existencii „otroka“, svojho pozemského zástupcu, hovoril o tomto „otrokovi“ trochu inými slovami, a tak vniesol svetlo do toho, aké úlohy mal otrok vykonávať. Ježiš povedal: „Kto je skutočne verný správca, ten rozvážny, ktorého jeho pán ustanoví nad svojím služobníctvom, aby im dával ich vymeranú zásobu jedla v pravý čas?  Pravdivo vám hovorím: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.“ — Lukáš 12:42, 44.

V tomto texte je otrok označený slovom správca, čo je slovo preložené z gréckeho výrazu s významom „človek, ktorý spravuje domácnosť alebo majetok“. Kolektívny správca nemal byť skupinou intelektuálov, ktorí vysvetľujú zaujímavé myšlienky z Biblie. Okrem toho, že „verný správca“ mal poskytovať výživný duchovný pokrm „v pravý čas“, mal byť tiež ustanovený nad celým Kristovým služobníctvom a jeho úlohou malo byť zastupovať Kristove záujmy na zemi, teda spravovať „celý majetok“. Čo všetko to malo zahŕňať?

8, 9. Aký „majetok“ má otrok spravovať?

K úlohám otroka patrí dozor nad budovami, ktoré používajú Kristovi nasledovníci pri kresťanskej činnosti, napríklad nad budovami svetového ústredia a odbočiek Jehovových svedkov, ako aj nad ich miestami na uctievanie — sálami Kráľovstva a zjazdovými sálami — na celom svete. Čo je však dôležitejšie, otrok má dozor aj nad duchovne posilňujúcimi programami štúdia Biblie na týždenných zhromaždeniach a pravidelných zjazdoch. Na týchto zhromaždeniach sa odovzdávajú informácie o spĺňaní biblických proroctiev a poskytujú sa aktuálne rady, ako v každodennom živote uplatňovať biblické zásady.

Úloha správcu zahŕňa aj dozor nad tou najdôležitejšou činnosťou, aká sa na zemi vykonáva — nad dielom kázania ‚tohto dobrého posolstva o kráľovstve‘ a ‚robenia učeníkov z ľudí všetkých národov‘. To znamená tiež učiť ľudí robiť všetko, čo Kristus, Hlava zboru, na tento čas konca prikazuje. (Matúš 24:14; 28:19, 20; Zjavenie 12:17) Výsledkom kázania a vyučovania je „veľký zástup“ lojálnych spoločníkov pomazaného ostatku. Tieto ‚žiaduce veci všetkých národov‘ nepochybne patria k drahocennému Kristovmu „majetku“, o ktorý sa má verný otrok starať. — Zjavenie 7:9; Haggeus 2:7.

Vedúci zbor — zástupca verného otroka

10. Aká skupina kresťanov robila rozhodnutia v prvom storočí a aký vplyv to malo na zbory?

10 Je zrejmé, že závažné úlohy verného otroka si vyžadujú robiť mnohé rozhodnutia. V ranom kresťanskom zbore vykonávala túto úlohu za celý kresťanský zbor skupina apoštolov a starších v Jeruzaleme. (Skutky 15:1, 2) Rozhodnutia vedúceho zboru v prvom storočí sa odovzdávali zborom formou listov a prostredníctvom cestujúcich zástupcov. Raní kresťania s radosťou prijímali jasné vedenie vedúceho zboru a vďaka ich ochote spolupracovať vládol medzi nimi pokoj  a jednota. — Skutky 15:22–31; 16:4, 5; Filipanom 2:2.

11. Koho dnes Kristus používa na vedenie zboru a ako by sme sa mali na túto skupinu pomazaných kresťanov pozerať?

11 Tak ako v časoch raného kresťanského zboru, aj dnes existuje malá skupina dozorcov pomazaných duchom, z ktorých pozostáva vedúci zbor Kristových nasledovníkov na zemi. Prostredníctvom svojej „pravice“, ktorá predstavuje moc, Kristus, Hlava zboru, vedie týchto verných mužov, keď dozerajú na dielo Kráľovstva. (Zjavenie 1:16, 20) Dlhoročný člen vedúceho zboru Albert Schroeder, ktorý nedávno ukončil svoj pozemský beh, vo svojom životnom príbehu napísal: „Vedúci zbor sa schádza každú stredu a schôdzku začína modlitbou a prosbou o vedenie Jehovovým duchom. Vynakladá sa úsilie, aby všetko, čo sa zariaďuje, a každé rozhodnutie bolo v súlade s Božím Slovom, Bibliou.“ * Týmto verným pomazaným kresťanom môžeme dôverovať. Zvlášť v súvislosti s nimi by sme mali poslúchať príkaz apoštola Pavla: „Poslúchajte tých, ktorí sa medzi vami ujímajú vedenia, a podriaďujte sa im, lebo oni stále bdejú nad vašimi dušami.“ — Hebrejom 13:17.

Prejavujme vernému otrokovi náležitú úctu

12, 13. Aké biblické dôvody máme na to, aby sme prejavovali úctu triede otroka?

12 Základným dôvodom, prečo prejavovať náležitú úctu triede verného otroka, je to, že tým vlastne prejavujeme úctu Pánovi, Ježišovi Kristovi. O pomazaných Pavol napísal: „Kto bol povolaný ako slobodný, je Kristovým otrokom. Boli ste kúpení za cenu.“ ​(1. Korinťanom 7:22, 23; Efezanom 6:6) Preto keď sa lojálne podriaďujeme vedeniu verného otroka a jeho vedúceho zboru, podriaďujeme sa Kristovi, otrokovmu Pánovi. Prejavovanie náležitej úcty prostriedku, ktorý Kristus používa na spravovanie svojho pozemského majetku, je jedným zo spôsobov, ako ‚otvorene uznávame, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha, Otca‘. — Filipanom 2:11.

13 Ďalším biblickým dôvodom, prečo prejavovať úctu vernému otrokovi, je to, že o pomazaných kresťanoch na zemi sa obrazne hovorí ako o „chráme“, ktorý Jehova obýva „duchom“. V tomto zmysle sú pomazaní kresťania „svätí“. (1. Korinťanom 3:16, 17; Efezanom 2:19–22) Práve tejto svätej chrámovej triede Ježiš zveril svoj pozemský majetok, čo znamená, že určité práva a povinnosti v kresťanskom zbore má výlučne tento kolektívny otrok. Preto všetci členovia zboru považujú za svoju svätú povinnosť poslúchať a podporovať pokyny, ktoré prichádzajú od verného otroka a jeho vedúceho zboru. Áno, „iné ovce“ považujú za veľkú výsadu pomáhať triede otroka v starostlivosti o Pánov majetok. — Ján 10:16.

Lojálne podporujme verného otroka

14. Ako v súlade s Izaiášovým proroctvom iné ovce kráčajú za pomazanou triedou otroka a slúžia ako „neplatení robotníci“?

14 To, že iné ovce sa budú pokorne podriaďovať pomazaným členom duchovného Izraela, bolo predpovedané v Izaiášovom proroctve: „Toto povedal Jehova: ‚Neplatení robotníci z Egypta a kupci z Etiópie a Sabejci, urastení muži, tí dokonca prídu k tebe a stanú sa tvojimi. Budú kráčať za tebou; prejdú v okovách a poklonia sa ti. Budú sa k tebe modliť a hovoriť: „Boh je skutočne v spojení s tebou, a niet nikoho iného; niet iného Boha.“‘“ ​(Izaiáš 45:14) Iné ovce dnes obrazne  kráčajú za pomazanou triedou otroka a jej vedúcim zborom tým, že sa podriaďujú ich pokynom. Ako „neplatení robotníci“ ochotne dávajú k dispozícii svoje sily i prostriedky, čím podporujú celosvetové kazateľské dielo, ktorým Kristus poveril svojich pomazaných nasledovníkov na zemi. — Skutky 1:8; Zjavenie 12:17.

15. Ako je v proroctve z Izaiáša 61:5, 6 predpovedaný vzťah medzi inými ovcami a duchovným Izraelom?

15 Iné ovce s radosťou a vďačne slúžia Jehovovi pod dozorom triedy otroka a jej vedúceho zboru. Uznávajú, že pomazaní sú členmi „Božieho Izraela“. (Galaťanom 6:16) Ako obrazní „cudzí ľudia“ a „cudzinci“ spojení s duchovným Izraelom radostne slúžia ako „roľníci“ a „vinohradníci“ pod vedením „Jehovových kňazov“ a ‚Božích služobníkov‘. (Izaiáš 61:5, 6) Horlivo sa zapájajú do kázania tohto dobrého posolstva o Kráľovstve a do robenia učeníkov z ľudí všetkých národov. Celým srdcom pomáhajú triede otroka pásť a sýtiť ďalších nových ľudí podobných ovciam.

16. Čo podnecuje iné ovce lojálne podporovať verného a rozvážneho otroka?

16 Iné ovce uznávajú, že majú veľký úžitok z usilovnej práce, ktorú verný otrok koná na zabezpečenie časového duchovného pokrmu. Pokorne uznávajú, že nebyť verného a rozvážneho otroka, vedeli by len málo alebo by nevedeli nič o drahocenných biblických pravdách, napríklad o Jehovovej zvrchovanosti, posvätení jeho mena, o Kráľovstve, o nových nebesiach a novej zemi, o duši, o stave mŕtvych alebo o skutočnej totožnosti Jehovu, jeho Syna a svätého ducha. Veľká vďačnosť a lojálnosť vedie iné ovce k tomu, že v tomto čase konca s láskou podporujú Kristových pomazaných „bratov“, ktorí sú na zemi. — Matúš 25:40.

17. Čo považuje vedúci zbor za potrebné robiť a o čom budeme uvažovať v nasledujúcom článku?

17 Pomazaných je stále menej, a tak nemôžu byť v každom zbore a osobne zaisťovať správu Kristovho majetku. Vedúci zbor Jehovových svedkov preto poveruje dozorom v odbočkách, oblastiach, krajoch a zboroch mužov spomedzi iných oviec. Má náš postoj k týmto nižším pastierom vplyv na lojálnosť Kristovi a vernému otrokovi? O tom budeme uvažovať v nasledujúcom článku.

[Poznámky pod čiarou]

^ 4. ods. Podrobný rozbor tejto témy pozri v Strážnej veži z 1. marca 2004, strany 13 – 18, a z 1. decembra 1992, strana 13.

^ 11. ods. Uverejnený v Strážnej veži č. 15 z roku 1988, strany 1 – 13.

Na zopakovanie

• Kto je naším Vodcom a z čoho vidno, že pozná pomery v zboroch?

• O kom sa pri prehliadke „chrámu“ zistilo, že koná ako verný otrok, a aký majetok bol tejto skupine kresťanov zverený?

• Aké biblické dôvody máme na to, aby sme lojálne podporovali verného otroka?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 23]

„Majetok“, na ktorý má dozerať „správca“, zahŕňa hmotné veci, duchovné programy a kazateľskú činnosť

[Obrázok na strane 25]

Iné ovce podporujú triedu verného otroka horlivým kázaním