Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako môžeme odolávať vplyvu démonov?

Ako môžeme odolávať vplyvu démonov?

 Ako môžeme odolávať vplyvu démonov?

„Anjelov, ktorí si nezachovali svoje pôvodné postavenie, ale opustili svoje správne bydlisko, [Boh] uchoval s večnými putami v hustej tme pre súd veľkého dňa.“ — JÚDA 6.

1, 2. Aké otázky vznikajú v súvislosti so Satanom Diablom a démonmi?

„BUĎTE triezvi, bdejte,“ vystríha apoštol Peter. „Váš protivník, Diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by pohltil.“ ​(1. Petra 5:8) Apoštol Pavol v súvislosti s démonmi hovorí: „Nechcem, aby ste sa stali podielnikmi s démonmi. Nemôžete piť Jehovov pohár a pohár démonov, nemôžete mať účasť pri ‚Jehovovom stole‘ a pri stole démonov.“ — 1. Korinťanom 10:20, 21.

Ale kto je Satan Diabol a kto sú démoni? Ako a kedy začali existovať? Stvoril ich Boh? Aký veľký vplyv majú na ľudí? Ako sa môžeme proti nim brániť a je to vôbec možné?

Ako začali existovať Satan a démoni?

3. Ako sa jeden Boží anjel stal Satanom Diablom?

Na začiatku ľudských dejín, keď ľudia žili v záhrade Eden, sa jeden Boží anjel vzbúril. Prečo? Lebo nebol spokojný s úlohou, ktorú mal v Jehovovom nebeskom usporiadaní. Keď boli stvorení Adam s Evou, videl príležitosť odviesť ich od pravého Boha a získať si ich poslušnosť a uctievanie pre seba. Tým, že tento anjel sa vzbúril proti Bohu a naviedol prvý ľudský pár, aby sa vydal cestou hriechu, sám zo seba urobil Satana Diabla. Časom sa k jeho vzbure pridali ďalší anjeli. Ako? — 1. Mojžišova 3:1–6; Rimanom 5:12; Zjavenie 12:9.

4. Čo urobili niektorí spurní anjeli pred potopou v Noachových dňoch?

Inšpirované Písma hovoria, že niekedy pred potopou v Noachových dňoch niektorí anjeli začali prejavovať mimoriadny záujem o ženy. S nesprávnym úmyslom „si [nebeskí] synovia pravého Boha všímali ľudské dcéry, že sú vzhľadné,“ píše sa v Biblii, „a brali si za manželky všetky, ktoré si vyvolili.“ Tieto zväzky boli neprirodzené  a rodili sa z nich hybridní potomkovia známi ako Nefilim. (1. Mojžišova 6:2–4) Duchovní tvorovia, ktorí sa takto dopustili neposlušnosti voči Jehovovi, sa tým pripojili k Satanovej vzbure.

5. Čo sa stalo so vzbúrencami, keď Jehova zničil svet veľkou potopou?

Keď Jehova na ľudstvo priviedol za dní Noacha potopu, Nefilim a ich ľudské matky zahynuli. Anjeli, ktorí sa vzbúrili, boli nútení odhmotniť sa a vrátiť sa do duchovnej ríše. Nemohli však už získať späť „svoje pôvodné postavenie“ pred Bohom. Naopak, boli uvrhnutí do „hustej [duchovnej] tmy“ známej ako tartar. — Júda 6; 2. Petra 2:4.

6. Ako démoni zvádzajú ľudí?

Zlí anjeli sú od času, keď stratili „svoje pôvodné postavenie“, démonskými spojencami Satana a slúžia jeho skazeným zámerom. Teraz už démoni nemajú moc zhmotňovať sa a brať na seba ľudské telo. Môžu však zvádzať mužov a ženy, aby sa dopúšťali rôznych foriem sexuálnej zvrátenosti. Démoni tiež vyvíjajú veľké úsilie v tom, že zvádzajú ľudstvo prostredníctvom špiritizmu, ku ktorému patria napríklad magické zaklínadlá, vudu či špiritistické médiá. (5. Mojžišova 18:10–13; 2. Paralipomenon 33:6) Zlých anjelov čaká rovnaký koniec ako Diabla — večné zničenie. (Matúš 25:41; Zjavenie 20:10) No dovtedy musíme stáť proti nim pevne a odolávať ich vplyvu. Je múdre brať do úvahy, aký mocný je Satan, a uvažovať, ako môžeme úspešne odolávať jeho vplyvu i vplyvu jeho démonov.

Akú veľkú moc má Satan?

7. Akú veľkú moc má Satan nad svetom?

Satan ohovára Jehovu už od začiatku ľudských dejín. (Príslovia 27:11) A podarilo sa mu ovplyvniť značnú časť ľudstva. „Celý svet leží v moci toho zlého,“ píše sa v 1. Jána 5:19. Preto Diabol mohol Ježiša pokúšať tým, že mu ponúkol moc a slávu ‚všetkých kráľovstiev celej obývanej zeme‘. (Lukáš 4:5–7) Apoštol Pavol v súvislosti so Satanom hovorí: „Ak je dobré posolstvo, ktoré oznamujeme, naozaj zahalené, potom je zahalené medzi tými, ktorí hynú, medzi ktorými boh tohto systému vecí zaslepil mysle neveriacich, aby nepresvietilo osvietenie slávnym dobrým posolstvom o Kristovi, ktorý je obrazom Boha.“ ​(2. Korinťanom 4:3, 4) Satan je „luhár a otec lži“, ale vydáva sa za „anjela svetla“. (Ján 8:44; 2. Korinťanom 11:14) Má moc i metódy na to, aby zaslepil myseľ vládcov sveta aj ich poddaných. Prostredníctvom nesprávnych predstáv a náboženských mýtov zavádza celé ľudstvo.

8. Čo naznačuje Biblia o Satanovom vplyve?

Satanova moc a vplyv sa prejavili v čase proroka Daniela, v šiestom storočí pred n. l. Keď Jehova poslal svojho anjela, aby odovzdal Danielovi povzbudzujúce posolstvo, tomuto anjelovi začalo klásť odpor „[démonské] knieža kráľovskej ríše Perzie“. To verného anjela zdržalo na 21 dní, kým mu neprišiel na pomoc „Michael, jedno z najpoprednejších kniežat“. V tej istej správe sa spomína aj „[démonské] knieža Grécka“. (Daniel 10:12, 13, 20) A v Zjavení 13:1, 2 je Satan vykreslený ako „drak“, ktorý dáva „svoju silu a svoj trón a veľkú právomoc“ divému zvieraťu, ktoré predstavuje politické zložky sveta.

9. Proti komu bojujú kresťania?

Nie div, že apoštol Pavol napísal: „Nezápasíme s krvou a telom, ale s vrchnosťami, s mocami, so svetovládcami tejto tmy, so zlými duchovnými silami v nebeských  miestach.“ ​(Efezanom 6:12) Aj dnes sú v zákulisí svetového diania démonské sily pod vedením Satana Diabla, ktoré ovplyvňujú ľudských vládcov i ľudstvo vo všeobecnosti a podnecujú ich, aby sa dopúšťali hrozných genocíd, terorizmu a vraždenia. Preskúmajme teraz, ako sa môžeme brániť pred týmito mocnými duchovnými silami.

Čo nám pomôže brániť sa?

10, 11. Ako sa môžeme brániť pred Satanom a jeho zlými anjelmi?

10 Satanovi a jeho skazeným anjelom sa nedokážeme ubrániť vlastnou silou, a to ani fyzickou, ani duševnou. Pavol nám radí: „Získavajte moc v Pánovi a v jeho mohutnej sile.“ Je potrebné, aby sme hľadali ochranu u Boha. Pavol dodáva: „Oblečte si úplnú výzbroj od Boha, aby ste boli schopní pevne stáť proti Diablovým úkladom; Vezmite si... úplnú výzbroj od Boha, aby ste boli schopní odolať v zlom dni a pevne stáť, kým všetko dôkladne nevykonáte.“ — Efezanom 6:10, 11, 13.

11 Pavol spolukresťanov dvakrát nabáda, aby si obliekli „úplnú výzbroj od Boha“. Slovo ‚úplná‘ ukazuje, že ak sa máme ubrániť pred útokmi démonov, nebude stačiť polovičatý postoj. Teda z akých dôležitých častí sa skladá duchovná výzbroj, ktorú kresťania dnes tak naliehavo potrebujú, aby sa ubránili pred démonmi?

Ako môžeme ‚stáť pevne‘?

12. Ako sa môžu kresťania pevne opásať pravdou?

12 Pavol vysvetľuje: „Stojte preto pevne s bedrami prepásanými pravdou a majte na sebe pancier spravodlivosti.“ ​(Efezanom 6:14) Sú tu spomenuté dve zložky duchovnej výzbroje: opasok a pancier. Vojak musel mať opasok pevne utiahnutý, aby mu chránil bedrá (boky, slabiny a spodnú časť brucha), a aby udržal váhu meča. Podobne je potrebné, aby sme boli, obrazne povedané, pevne opásaní biblickou pravdou, čiže aby sme žili v súlade s ňou. Máme plán každodenného čítania Biblie? Je do tohto čítania zapojená celá rodina? Máme zvyk spoločne si ako rodina rozoberať denný text? A držíme krok s rastúcim porozumením, ktoré je poskytované v publikáciách od „verného a rozvážneho otroka“? (Matúš 24:45) Ak áno, svedčí to o tom, že sa snažíme uplatňovať Pavlovu radu. K dispozícii sú tiež videokazety a DVD, ktoré môžu byť užitočné pri hľadaní biblického vedenia. Keď sa budeme stále pevne držať pravdy, pomôže nám to robiť múdre rozhodnutia a môže nás to chrániť pred nesprávnym konaním.

13. Ako si môžeme chrániť svoje obrazné srdce?

13 Doslovný pancier chránil vojakovi hruď, srdce a ďalšie dôležité orgány. Kresťan môže chrániť svoje obrazné srdce — to, kým je vnútri — tým, že si bude rozvíjať lásku k Božej spravodlivosti a držať sa Jehovových spravodlivých noriem. Obrazný pancier nás chráni, aby sme neriedili, teda nezoslabovali Božie Slovo. Keď máme ‚v nenávisti to, čo je zlé, a milujeme to, čo je dobré‘, zdŕžame  svoje nohy „pred každým zlým chodníkom“. — Ámos 5:15; Žalm 119:101.

14. Čo to znamená, že máme ‚na nohách obutú výstroj dobrého posolstva pokoja‘?

14 Rímski vojaci mali obyčajne veľmi dobrú obuv, aby dokázali pochodovať stovky kilometrov po rímskych cestách, ktoré prechádzali krížom-krážom cez celú ríšu. Čo znamená vyjadrenie „na nohy si obujte výstroj dobrého posolstva pokoja“ pre kresťanov? (Efezanom 6:15) Znamená to, že sme pripravení konať. Sme pripravení pri každej vhodnej príležitosti podeliť sa o dobré posolstvo o Božom Kráľovstve. (Rimanom 10:13–15) Naša aktivita v kresťanskej službe je ochranou pred Satanovými ‚úkladmi‘. — Efezanom 6:11.

15. a) Čo ukazuje, že veľký štít viery je veľmi dôležitý? b) Čo sú „ohnivé strely“, ktoré môžu mať ničivé účinky na našu vieru?

15 „Predovšetkým,“ pokračuje Pavol, „uchopte veľký štít viery, ktorým budete schopní uhasiť všetky ohnivé strely toho zlého.“ ​(Efezanom 6:16) Rada uchopiť veľký štít viery je uvedená výrazom „predovšetkým“, čo naznačuje, že táto súčasť výzbroje je veľmi dôležitá. Na našej viere nesmie byť žiaden nedostatok. Viera nás ako veľký ochranný štít chráni pred Satanovými ‚ohnivými strelami‘. Čo môžu dnes predstavovať tieto strely? Môžu to byť bolestivé urážky, lži a polopravdy zo strany našich nepriateľov a odpadlíkov, ktorí sa snažia oslabiť našu vieru. K týmto ‚strelám‘ môže patriť tiež pokušenie zamerať sa na hmotné veci, čo by mohlo viesť k tomu, že naša myseľ by bola príliš zameraná na nakupovanie  mnohých vecí alebo by sme boli dokonca v pokušení súperiť s ľuďmi, ktorých životným štýlom je vystavovať na obdiv svoj majetok. Takíto ľudia možno investujú do väčších a lepších domov a väčších a lepších áut alebo vystavujú na obdiv svoje drahé šperky a šaty podľa najnovšej módy. Bez ohľadu na to, čo robia druhí, my musíme mať vieru, ktorá je dostatočne silná, aby sme dokázali odrážať tieto „ohnivé strely“. Ako si môžeme rozvinúť a udržať takú silnú vieru? — 1. Petra 3:3–5; 1. Jána 2:15–17.

16. Čo nám pomôže rozvinúť si silnú vieru?

16 Môžeme sa približovať k Bohu prostredníctvom pravidelného osobného štúdia Biblie a vrúcnych modlitieb. Môžeme úpenlivo prosiť Jehovu, aby posilnil našu vieru, a potom naše modlitby podporiť náležitým konaním. Napríklad pripravujeme sa dôkladne na týždenné štúdium Strážnej veže s cieľom aktívne sa doň zapojiť? Ak študujeme Bibliu a biblické publikácie, naša viera bude silná. — Hebrejom 10:38, 39; 11:6.

17. Ako môžeme ‚prijať prilbu záchrany‘?

17 Pavol uzatvára opis duchovnej výzbroje radou: „Prijmite tiež prilbu záchrany a meč ducha čiže Božie slovo.“ ​(Efezanom 6:17) Prilba chránila vojakovi hlavu a mozog, ktorý je centrom rozhodovania. Podobne kresťanská nádej chráni naše myšlienkové sily. (1. Tesaloničanom 5:8) Preto by sme si nemali napĺňať myseľ svetskými cieľmi a materialistickými túžbami, ale radšej by sme ju mali zameriavať na nádej, ktorú máme od Boha, tak ako to robil Ježiš. — Hebrejom 12:2.

18. Prečo by sme nemali zanedbávať program pravidelného čítania Biblie?

18 Posledná časť výzbroje, ktorá nás chráni proti vplyvu Satana a jeho démonov, je Božie slovo, čiže posolstvo, zapísané v Biblii. To je ďalší dôvod, prečo by sme nemali zanedbávať pravidelné čítanie Biblie. Dôkladné poznanie Božieho Slova nás chráni pred Satanovými lžami a démonskou propagandou, ako aj pred vplyvom citových výlevov zatrpknutých odpadlíkov.

‚Ďalej sa pri každej príležitosti modlite‘

19, 20. a) Čo čaká Satana a jeho démonov? b) Čo nás môže duchovne posilňovať?

19 Odstránenie Satana, jeho démonov a tohto zlého sveta je blízko. Satan vie, že má „krátky čas“. Má zúrivý hnev a vedie vojnu s tými, „ktorí zachovávajú Božie prikázania a konajú dielo vydávania svedectva pre Ježiša“. (Zjavenie 12:12, 17) Preto je dôležité, aby sme odolávali vplyvu Satana a jeho démonov.

20 Môžeme byť naozaj vďační za nabádanie obliecť si úplnú výzbroj od Boha! Pavol uzatvára svoj rozbor duchovnej výzbroje radou, aby sme sa ‚pri každej príležitosti v duchu ďalej modlili každým druhom modlitby a pokornej prosby‘. A dodáva: „A preto zostaňte bdelí s celou stálosťou a s pokornou prosbou za všetkých svätých.“ ​(Efezanom 6:18) Modlitba nás môže duchovne posilňovať a pomôcť nám, aby sme zostali duchovne bdelí. Vezmime si teda k srdcu Pavlove slová a vytrvávajme v modlitbe, lebo to nám pomôže odolávať vplyvom Satana a jeho démonov.

Čo si sa naučil?

• Ako začali existovať Satan a démoni?

• Akú veľkú moc má Diabol?

• Ako sa môžeme brániť proti Satanovi a jeho démonom?

• Ako si môžeme obliecť úplnú výzbroj od Boha?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 26]

‚Synovia pravého Boha si všímali ľudské dcéry‘

[Obrázok na strane 28]

Vieš vymenovať a opísať šesť častí našej duchovnej výzbroje?

[Obrázky na strane 29]

Ako nám účasť na týchto činnostiach pomáha brániť sa proti Satanovi a jeho démonom?