Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Aké obdivuhodné svetlo!

Aké obdivuhodné svetlo!

 Aké obdivuhodné svetlo!

AK STE niekedy museli hľadať cestu v tme a orientovať sa iba podľa hmatu, viete, aké nepríjemné to môže byť. Akou úľavou je zazrieť svetlo! Alebo ste sa možno už ocitli v situácii, keď ste mali pocit, akoby ste, obrazne povedané, tápali v úplnej temnote; napríklad ak ste nevideli východisko z nejakého problému. Potom ste postupne začali rozoznávať svetlo — našlo sa riešenie. Je to úžasný pocit vyjsť z takej temnoty na svetlo.

V prvom storočí boli ľudia vo všeobecnosti v duchovnej tme. Tým, ktorí opustili svoje predošlé presvedčenie a prijali kresťanstvo, apoštol Peter napísal: „[Boh] vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.“ ​(1. Petra 2:9, Katolícky preklad) Bola to pre nich taká zmena ako vyjsť z hustej temnoty na žiarivé svetlo. Dalo by sa to prirovnať aj k tomu, keď je niekto sám a bez nádeje a potom sa stane členom rodiny, ktorá má pred sebou bezpečnú budúcnosť. — Efezanom 2:1, 12.

„Opustil [si] lásku, ktorú si mal na začiatku“

Raní kresťania našli ‚pravdu‘ — pravú kresťanskú vieru. (Ján 18:37) Uvideli úžasné svetlo pravdy a prešli z duchovnej tmy do objasňujúceho svetla. Ale s plynúcim časom počiatočná horlivosť niektorých kresťanov ochladla. Do konca prvého storočia sa napríklad v efezskom zbore vyvinul vážny problém. Vzkriesený Ježiš Kristus poukázal na tento problém, keď povedal: „Mám... proti tebe to, že si opustil lásku, ktorú si mal na začiatku. Preto sa rozpamätaj, od čoho si odpadol, a rob pokánie a konaj skoršie skutky.“ ​(Zjavenie 2:4, 5) Bolo potrebné, aby kresťania v Efeze znovu oživili svoju lásku k Bohu a k pravde.

A ako je to s nami? Aj my sme zažili radosť z toho, že sme uvideli svetlo — že sme spoznali úžasnú pravdu Božieho Slova. Zamilovali sme si túto pravdu. Ale bežné ťažkosti v živote môžu spôsobiť, že naša láska k pravde začne slabnúť. Navyše nás môžu ovplyvňovať problémy príznačné pre tieto „posledné dni“. Žijeme vo svete, ktorý sa vyznačuje ‚kritickými časmi, s ktorými sa dá ťažko vyrovnať‘ — vo svete, v ktorom ľudia ‚milujú samých seba, milujú peniaze, sú sebaistí, pyšní, rúhači, neposlušní rodičom, nevďační, neverní‘. (2. Timotejovi 3:1, 2) Títo ľudia môžu mať na nás taký vplyv, že naša horlivosť sa začne vytrácať a naša láska k Jehovovi chladnúť.

Ak sme stratili lásku, ktorú sme mali na začiatku, je potrebné, aby sme ‚sa rozpamätali, od čoho sme odpadli, a robili pokánie‘. Je potrebné, aby sme sa dostali do takého duchovného stavu, v akom sme boli predtým. Okrem toho si musíme dávať pozor, aby sme si neprestali ceniť pravdu. Preto je pre každého z nás nesmierne dôležité zachovávať si pozitívny a radostný postoj a udržiavať si živú lásku k Bohu a k jeho pravde.

‚Pravda nás oslobodzuje‘

Svetlo biblickej pravdy je obdivuhodné, pretože Biblia odpovedá na dôležité otázky,  ktoré znepokojujú ľudstvo už tisíce rokov. Sú to napríklad otázky: Prečo sme tu? Aký je zmysel života? Prečo je tu toľko zla? Existuje život po smrti? Jehova nás osvietil tým, že nám odhalil obdivuhodné pravdy týkajúce sa biblických náuk. Nemali by sme byť za to zo srdca vďační? Nikdy nepovažujme za samozrejmosť pravdu, ktorú sme spoznali!

Ježiš svojim učeníkom povedal: „Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ ​(Ján 8:32) Ježišova výkupná obeť umožňuje oslobodenie z hriechu a smrti. No vzácne pravdy Božieho Slova nás oslobodzujú aj od nevedomosti a neistoty v tomto svete, ktorý zahaľuje tma. Keď budeme s ocenením rozjímať o tom, čo sme sa z Biblie dozvedeli, pomôže nám to posilniť našu lásku k Jehovovi i k jeho Slovu.

Apoštol Pavol kresťanom v Tesalonike napísal: „Keď ste dostali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale ako to, čím je naozaj, ako Božie slovo, ktoré aj pôsobí vo vás, veriacich.“ ​(1. Tesaloničanom 2:13) Tesaloničania počuli a „prijali [Božie] slovo s radosťou“. Už viac neboli „v tme“. Naopak, stali sa „synmi svetla“. (1. Tesaloničanom 1:4–7; 5:4, 5) Títo kresťania spoznali, že Jehova je Stvoriteľ a že je všemohúci, múdry, milujúci a milosrdný. Tak ako iní nasledovníci Krista, aj oni sa dozvedeli, že Jehova urobil opatrenie, vďaka ktorému im môžu byť vymazané hriechy prostredníctvom výkupnej obete jeho Syna, Ježiša Krista. — Skutky 3:19–21.

Hoci Tesaloničania nevedeli všetko, čo sa o pravde dá spoznať, vedeli, kde poznanie hľadať. Inšpirované Písmo môže urobiť Božieho človeka ‚celkom spôsobilým, úplne vyzbrojeným pre každé dobré dielo‘. (2. Timotejovi 3:16, 17) Kresťania v Tesalonike mohli ďalej študovať a znova a znova sa presviedčať, že svetlo od Boha je naozaj obdivuhodné. Mali dôvod vždy sa radovať. (1. Tesaloničanom 5:16) A to isté platí aj o nás.

Svetlo nášmu chodníku

O jednom z dôvodov, prečo je svetlo úžasné, žalmista hovorí: „Tvoje slovo je lampou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.“ ​(Žalm 119:105) Božie vedenie, ktoré dostávame prostredníctvom Božieho Slova, nám môže pomôcť vytýčiť si správny smer a tešiť sa zo zmysluplného života. Nemusíme byť ako loď, ktorá je voľne unášaná vlnami. Keď poznáme pravdu a žijeme v súlade s ňou, chráni nás to, aby sme neboli ‚zmietaní ako na vlnách a unášaní sem a tam každým vetrom učenia‘. — Efezanom 4:14.

„Nevkladajte dôveru v urodzených ani v syna pozemského človeka, ktorému nepatrí záchrana,“ radí Biblia. Píše sa v nej tiež: „Šťastný je ten, kto má na pomoc Jakobovho Boha, ktorého nádejou je Jehova, jeho Boh.“ ​(Žalm 146:3, 5) Okrem toho, ak sa spoliehame na Jehovu, pomáha nám to prekonávať strach a úzkosť. Apoštol Pavol napísal: „O nič sa úzkostlivo nestarajte, ale nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu modlitbou a pokornou prosbou spolu s vďakou; a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily prostredníctvom Krista Ježiša.“ ​(Filipanom 4:6, 7) Áno, keď dovoľujeme, aby nás viedlo svetlo Božieho Slova, je to vždy na náš úžitok.

 Žiarme ako zdroje svetla vo svete

Ďalším dôvodom, prečo možno povedať, že svetlo z Božieho Slova je obdivuhodné, je to, že dáva možnosť získať najvznešenejšiu výsadu, akú ľudia môžu mať. Ježiš poveril svojich nasledovníkov úlohou: „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí.“ Ešte predtým ako im dal tento príkaz, povedal: „Dostal som všetku moc v nebi a na zemi.“ — Matúš 28:18–20.

Zamysli sa nad tým, kto pomáha pravým kresťanom, keď zvestujú dobré posolstvo medzi ľuďmi všetkých národov a vyučujú ich biblické pravdy. Ježiš svojim nasledovníkom sľúbil, že bude s nimi. A naozaj im pomáha a podporuje ich v službe, keď ‚nechávajú svietiť svoje svetlo‘, a to tak prostredníctvom tejto služby, ako aj prostredníctvom ďalších ‚znamenitých skutkov‘. (Matúš 5:14–16) Do tejto evanjelizačnej činnosti sú zapojení aj anjeli. (Zjavenie 14:6) Je do nej zapojený aj Jehova Boh? Apoštol Pavol napísal: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dával vzrast.“ Akou výsadou je patriť k ‚Božím spolupracovníkom‘! — 1. Korinťanom 3:6, 9.

Pouvažuj aj o tom, ako Boh žehná naše úsilie v tomto diele, ktoré nám zveril. Nič nemožno porovnať s výsadou ‚žiariť ako zdroje svetla vo svete‘, ktorú sme dostali od Boha. Keď svojou rečou i skutkami odrážame svetlo z Božieho Slova, sme schopní ľuďom čestného srdca poskytnúť pravú pomoc. (Filipanom 2:15) A môžeme mať radosť, keď horlivo zvestujeme a vyučujeme, ‚lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na našu prácu a na lásku, ktorú sme prejavovali jeho menu‘. — Hebrejom 6:10.

‚Kúp si očný balzam, aby si si ním potrel oči‘

Zboru v Laodicei v prvom storočí Ježiš povedal: „Radím ti, aby si si odo mňa kúpil...očný balzam, ktorým by si si potrel oči, aby si videl. Všetkých, ku ktorým mám náklonnosť, karhám a vediem k poriadku.“ ​(Zjavenie 3:18, 19) Zaručeným liekom proti duchovnej slepote je „očný balzam“ — Ježišovo vyučovanie a vedenie. Ak si chceme zachovať duchovne zdravý pohľad na veci, musíme prijímať Ježišove rady a poslúchať ich a tiež podriaďovať sa vedeniu, ktoré nachádzame v celej Biblii. Mali by sme si tiež osvojiť Kristovo zmýšľanie a napodobňovať jeho príklad. (Filipanom 2:5; 1. Petra 2:21) Tento očný balzam nie je zadarmo. Ježiš povedal, aby sme si ho od neho kúpili. Cenou je náš čas a úsilie.

Keď sa z tmavého priestoru dostaneme do osvetlenej miestnosti, môže chvíľu trvať, kým si naše oči zvyknú a prispôsobia sa zmene. Podobne aj štúdium Božieho Slova si vyžaduje čas a chvíľu trvá, kým začneme vidieť svetlo pravdy. Rozjímanie o tom, čo sme sa naučili, a o hodnote pravdy si tiež vyžaduje čas. No cena, ktorú zaplatíme, nie je príliš vysoká. Prečo? Lebo toto svetlo je naozaj obdivuhodné!

[Obrázok na strane 14]

„Radím ti, aby si si odo mňa kúpil... očný balzam, ktorým by si si potrel oči, aby si videl“