Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako rozpoznať pravé náboženstvo

Ako rozpoznať pravé náboženstvo

 Ako rozpoznať pravé náboženstvo

VÄČŠINA náboženstiev tvrdí, že to, čo učia, pochádza od Boha. Preto je múdre dbať na slová Ježišovho apoštola Jána, ktorý napísal: „Milovaní, neverte každému inšpirovanému výroku, ale skúšajte inšpirované výroky, aby ste videli, či pochádzajú od Boha, lebo mnoho falošných prorokov vyšlo do sveta.“ ​(1. Jána 4:1) Ako môžeme vyskúšať a zistiť, či niečo pochádza od Boha?

Vo všetkom, čo pochádza od Boha, sa odzrkadľuje jeho osobnosť, najmä jeho dominantná vlastnosť — láska. Napríklad to, že máme čuch, ktorý nám umožňuje mať pôžitok z vône byliniek, kvetov či čerstvo upečeného chleba, je jeden z prejavov Božej lásky. Aj z toho, že môžeme pozorovať západ slnka, krásu motýľa či úsmev dieťaťa, vidno Božiu lásku k nám. To isté platí o našej schopnosti vnímať nádhernú hudbu, spev vtáka či hlas milovaného človeka. I v samotnej našej ľudskej povahe, hoci sme nedokonalí, sa odráža Božia láska. Preto často zažívame pravdivosť Ježišových slov: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ ​(Skutky 20:35) Sme šťastní, keď prejavujeme lásku, lebo sme stvorení „na Boží obraz“. (1. Mojžišova 1:27) Hoci Jehova má aj mnoho iných vlastností, láska je najvýznačnejšou črtou jeho osobnosti.

Aj zo spisov, ktoré pochádzajú od Boha, by mala byť zjavná jeho láska. Náboženstvá sveta majú veľa starovekých spisov. Do akej miery sa o týchto spisoch dá povedať, že sa z nich zračí Božia láska?

Pravda je taká, že väčšina starovekých náboženských spisov hovorí len málo o tom, ako nás Boh miluje alebo ako my môžeme milovať Boha. Preto milióny ľudí nedostávajú odpoveď, keď si kladú otázku: „Prečo na jednej strane v stvorení vidíme dôkazy Božej lásky, ale na druhej strane je tu stále zlo a utrpenie?“ Jediným náboženským spisom, ktorý v plnej miere odhaľuje Božiu lásku, je Biblia. Táto kniha nás tiež učí, ako prejavovať lásku.

Kniha, ktorá hovorí o láske

Božie Slovo, Biblia, odhaľuje, že Jehova je „Boh lásky“. (2. Korinťanom 13:11) Biblia opisuje, ako láska podnietila Jehovu, aby dal prvým ľuďom život bez chorôb a smrti. Ale vzbura proti Božej autorite viedla k tomu, že ľudstvo začalo trpieť. (5. Mojžišova 32:4, 5; Rimanom 5:12) Jehova podnikol kroky, aby ľudia mohli získať späť to, čo bolo stratené. Božie Slovo hovorí: „Tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“ ​(Ján 3:16) Sväté Písmo vrhá na Božiu lásku ešte viac svetla, keď opisuje, ako sa Boh postaral o to, aby vďaka  dokonalej vláde v rukách Ježiša mohlo poslušné ľudstvo znovu žiť v pokoji. — Daniel 7:13, 14; 2. Petra 3:13.

Biblia zhŕňa, čo je povinnosť človeka, týmito slovami: „‚Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.‘ Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé, jemu podobné, je toto: ‚Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.‘ Od týchto dvoch prikázaní závisí celý Zákon.“ ​(Matúš 22:37–40) Biblia o sebe tvrdí, že je inšpirovaná Bohom. Keďže je zjavné, že naozaj odzrkadľuje Božiu osobnosť, môžeme si byť istí, že pochádza od ‚Boha lásky‘. — 2. Timotejovi 3:16.

Už na základe tejto jednej požiadavky môžeme rozpoznať, ktorý staroveký spis je skutočne od Boha. Láska je tiež poznávacím znakom pravých Božích ctiteľov, pretože v prejavovaní lásky napodobňujú Boha.

Podľa čoho rozpoznať ľudí, ktorí milujú Boha?

Tí, ktorí naozaj milujú Boha, sa nápadne odlišujú od iných ľudí, zvlášť teraz, keď žijeme v období, ktoré je v Biblii označené ako „posledné dni“. Ľudia stále viac ‚milujú samých seba, milujú peniaze a viac milujú rozkoše ako Boha‘. — 2. Timotejovi 3:1–4.

Podľa čoho môžete spoznať ľudí, ktorí milujú Boha? Biblia hovorí: „V tom spočíva láska k Bohu, že zachovávame jeho prikázania.“ ​(1. Jána 5:3) Láska k Bohu podnecuje ľudí, aby rešpektovali biblické mravné normy. V Božom Slove sú napríklad zákony týkajúce sa sexuálneho života a manželstva. Sexuálne styky sú dovolené iba medzi manželom a manželkou a manželstvo má byť trvalé. (Matúš 19:9; Hebrejom 13:4) Keď v Španielsku jedna žena, ktorá študovala teológiu, navštívila zhromaždenie, kde Jehovovi svedkovia horlivo študovali biblické zákony týkajúce sa morálky, poznamenala: „Odchádzala som s povznášajúcim pocitom, nielen vďaka biblickým prejavom, ktoré poskytovali porozumenie, ale aj preto, že na mňa zapôsobila jednota, vysoké morálne zásady a dobré správanie týchto ľudí.“

Praví kresťania milujú nielen Boha; ľahko ich možno rozpoznať aj na základe toho, ako prejavujú lásku svojim blížnym. Ich najdôležitejšou činnosťou je hovoriť s druhými o jedinej nádeji ľudstva — o Božom Kráľovstve. (Matúš 24:14) Nič nemôže ľuďom priniesť trvalejší úžitok než to, keď im niekto pomôže získať poznanie o Bohu. (Ján 17:3) Praví kresťania prejavujú lásku aj inými spôsobmi. Poskytujú praktickú pomoc tým, ktorí trpia. Napríklad po jednom zemetrasení v Taliansku miestne noviny uverejnili správu, že Jehovovi svedkovia „robia praktické kroky a podávajú pomocnú ruku všetkým trpiacim, bez ohľadu na to, ku ktorému náboženstvu patria“.

Okrem toho, že praví kresťania milujú Boha a blížneho, milujú tiež jeden druhého. Ježiš povedal: „Dávam vám nové prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, tak ako som ja vás miloval, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou.“ — Ján 13:34, 35.

Je láska, ktorú si navzájom prejavujú praví kresťania, naozaj taká výnimočná? Ema, ktorá pracuje ako pomocníčka v domácnosti, si to myslí. Pracuje v La Paze v Bolívii, kde etnické rozdiely často vytvárajú priepasť medzi bohatými a chudobnými. Povedala: „Keď som prvý raz prišla na zhromaždenie Jehovových svedkov, videla som, ako sa jeden dobre oblečený pán rozpráva s domorodkyňou. Nikdy predtým som nič také nevidela. Od tej chvíle som vedela, že toto musí byť Boží ľud.“ Mladá Brazílčanka Miriam sa zas vyjadrila: „Nevedela som, čo robiť, aby som bola šťastná, a to dokonca ani v mojej rodine. Medzi Jehovovými svedkami som prvý raz v živote  videla lásku v praxi.“ Riaditeľ spravodajstva jednej televíznej stanice v Spojených štátoch napísal: „Keby viac ľudí žilo takým spôsobom ako vaše náboženstvo, tento národ by nebol v takom stave, v akom je. Som žurnalista, ktorý vie, že vaša organizácia je založená na láske a silnej viere v Stvoriteľa.“

Hľadajte pravé náboženstvo

Láska je charakteristickým znakom pravého uctievania. Ježiš prirovnal nájdenie pravého uctievania k nájdeniu správnej cesty a rozhodnutiu vydať sa po nej. Je to jediná cesta, ktorá vedie k večnému životu. Ježiš povedal: „Vchádzajte tesnou bránou; lebo je široká a priestranná cesta vedúca do skazy a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; ale je tesná brána a úzka cesta vedúca do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ ​(Matúš 7:13, 14) Iba jedna skupina pravých kresťanov zjednotene kráča s Bohom po ceste pravého uctievania. Preto na tom, ktoré náboženstvo si vyberiete, naozaj záleží. Ak nájdete túto cestu a rozhodnete sa po nej ísť, nájdete tú najlepšiu životnú cestu, pretože je to cesta lásky. — Efezanom 4:1–4.

Predstavte si, akú radosť môžete zažiť, keď budete kráčať cestou pravého uctievania! Je to, ako keby ste kráčali s Bohom. Od Boha sa môžete učiť múdrosti a láske, vďaka čomu sa budete môcť tešiť z dobrých vzťahov s druhými. Od Boha sa môžete naučiť tiež to, aký je zmysel života, a môžete porozumieť Božím sľubom a získať nádej do budúcnosti. Úsilie, ktoré vynaložíte pri hľadaní pravého náboženstva, nikdy neoľutujete.

[Obrázok na strane 5]

Zo všetkých starovekých spisov iba Biblia odhaľuje Božiu lásku

[Obrázky na strane 7]

Pravých kresťanov možno spoznať podľa toho, že prejavujú lásku