Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Manželia, uznávajte Krista ako hlavu

Manželia, uznávajte Krista ako hlavu

 Manželia, uznávajte Krista ako hlavu

„Hlavou každého muža je Kristus.“ — 1. KORINŤANOM 11:3.

1, 2. a) Ako by sa dal opísať dobrý manžel? b) Prečo je dôležité uznávať, že manželstvo má božský pôvod?

ČÍM by sa mal podľa teba vyznačovať dobrý manžel? Duševnými či fyzickými schopnosťami? Schopnosťou zarábať peniaze? Alebo predovšetkým tým, že so svojou manželkou a deťmi zaobchádza s láskou a láskavosťou? Pokiaľ ide o toto posledné kritérium, mnoho ženatých mužov by neuspelo, lebo sú ovplyvnení duchom tohto sveta a riadia sa ľudskými normami. Prečo je to tak? V prevažnej miere je to spôsobené tým, že neuznávajú a neuplatňujú rady Pôvodcu manželstva — Toho, ktorý „z rebra, ktoré vzal z človeka, vybudoval ženu a priviedol ju k človekovi“. — 1. Mojžišova 2:21–24.

Ježiš Kristus potvrdil túto biblickú správu o božskom pôvode manželstva, keď ľuďom, ktorí ho kritizovali, povedal: „Nečítali ste, že ten, ktorý ich stvoril, stvoril ich od začiatku ako muža a ženu a povedal: ‚Preto opustí človek svojho otca a svoju matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedno telo‘? Takže už nie sú dve, ale jedno telo. Teda čo Boh spriahol [manželským putom], nech žiaden človek nerozdeľuje.“ ​(Matúš 19:4–6) A tak kľúčom k vytvoreniu úspešného manželstva je uznávať, že manželstvo má božský pôvod a že jeho úspešnosť závisí od uplatňovania pokynov, ktoré sú zaznamenané v Božom Slove, Biblii.

Kľúč k tomu, ako byť dobrým manželom

3, 4. a) Vďaka čomu Ježiš dobre pozná manželskú problematiku? b) Kto tvorí Ježišovu symbolickú manželku a ako by mali manželia zaobchádzať so svojou manželkou?

Ak chce byť muž dobrým manželom, pomôže mu, keď bude uvažovať o tom, čo Ježiš hovoril, a keď bude napodobňovať jeho konanie. Ježiš dobre pozná problematiku manželstva, lebo bol pri stvorení prvej ľudskej dvojice a pri uzavretí ich manželstva. Jehova Boh mu povedal: „Urobme človeka na náš obraz, podľa našej podoby.“ ​(1. Mojžišova 1:26, Katolícky preklad) Áno, Boh hovoril k tomu, ktorého vytvoril pred všetkým ostatným stvorením a ktorý ‚sa stal pri ňom majstrom v diele‘. (Príslovia 8:22–30) Hovoril k tomu, ktorý je „prvorodený celého stvorenia“, „začiatok Božieho stvorenia“ — teda existoval dokonca ešte pred vytvorením hmotného vesmíru. — Kolosanom 1:15; Zjavenie 3:14.

Ježiš je nazvaný „Božím Baránkom“ a je obrazne opísaný ako manžel. Jeden anjel povedal: „Poď sem, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku.“ ​(Ján 1:29; Zjavenie 21:9) Kto je tou nevestou, čiže manželkou? „Baránkovu manželku“ tvoria Kristovi verní nasledovníci pomazaní duchom, ktorí s ním budú vládnuť v nebi. (Zjavenie 14:1, 3) Preto je spôsob, akým Ježiš zaobchádzal so svojimi učeníkmi, keď bol s nimi na zemi, pre manželov príkladom, ako majú zaobchádzať so svojou manželkou.

5. Pre koho je Ježiš vzorom?

Je pravda, že Biblia poukazuje na Ježiša ako na príklad pre všetkých jeho nasledovníkov, ako o tom čítame: „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste verne nasledovali jeho šľapaje.“ ​(1. Petra 2:21) Ale zvlášť je príkladom pre mužov. V Biblii sa píše: „Hlavou každého muža je Kristus; hlavou ženy je zase muž; hlavou Krista je zase Boh.“ ​(1. Korinťanom 11:3) Keďže Kristus je hlavou muža, ženatí muži by mali  napodobňovať jeho príklad. Teda je nevyhnutné uplatňovať zásadu vedenia hlavou, ak má byť rodina úspešná a šťastná. A na to je potrebné, aby manželia zaobchádzali so svojou manželkou s láskou — tak ako Ježiš zaobchádza so svojou symbolickou manželkou, so svojimi pomazanými učeníkmi.

Ako riešiť manželské problémy

6. Ako by mali manželia „bývať“ so svojimi manželkami?

V dnešnom svete plnom problémov musia hlavy rodín napodobňovať najmä Ježišov príklad trpezlivosti, lásky a pevnosti v pridržiavaní sa spravodlivých zásad. (2. Timotejovi 3:1–5) V súvislosti s tým, aký príklad dal Ježiš, sa v Biblii píše: „Vy, manželia, bývajte [so svojimi manželkami] naďalej podľa poznania.“ ​(1. Petra 3:7) Áno, manželia musia riešiť manželské problémy v súlade s poznaním, tak ako riešil ťažkosti aj Ježiš. Ježiš zažíval ťažšie skúšky než ktorýkoľvek človek, no uvedomoval si, že za týmito problémami stojí Satan, jeho démoni a tento skazený svet. (Ján 14:30; Efezanom 6:12) Ježiša neprekvapovalo, že zažíval skúšky, a tak ani manželskí partneri by nemali byť prekvapení, keď zažívajú „súženie v tele“. Biblia upozorňuje, že tí, ktorí vstupujú do manželstva, môžu takéto súženie očakávať. — 1. Korinťanom 7:28.

7, 8. a) Čo znamená bývať s manželkou podľa poznania? b) Prečo si manželka zaslúži úctu?

V Biblii sa ďalej píše, že manželia by mali bývať so svojimi manželkami ‚podľa poznania a preukazovať im česť ako slabšej, ženskej nádobe‘. (1. Petra 3:7) Namiesto toho, aby manžel nad svojou manželkou tvrdo vládol — a Biblia predpovedala, že muži sa tak budú bežne správať —, manžel, ktorý chce mať Božie schválenie, sa bude k manželke správať s úctou. (1. Mojžišova 3:16) Bude s ňou chcieť zaobchádzať ako s niečím drahocenným a nikdy nebude chcieť použiť svoju väčšiu fyzickú silu na to, aby jej ublížil. Naopak, bude brať do úvahy jej pocity a vždy s ňou bude zaobchádzať s úctou a dôstojne.

Prečo je vhodné, aby manželia prejavovali svojim manželkám úctu? V Biblii nachádzame odpoveď: „Lebo s nimi ste tiež dedičmi nezaslúženej priazne života, aby vaše modlitby nemali prekážky.“ ​(1. Petra 3:7) Manželia musia pochopiť, že v Jehovových očiach nie je muž, ktorý ho uctieva, v nijakom smere dôležitejší ako žena, ktorá ho uctieva. Ženy, ktoré sú hodné Božieho schválenia, dostanú rovnakú odmenu ako muži — večný život — a mnohé z nich dokonca život v nebi, kde „niet muža ani ženy“. (Galaťanom 3:28) Teda manželia musia pamätať na to, že je to vernosť, ktorá robí niekoho v Božích očiach vzácnym, nie to, či ide o muža alebo ženu, manžela alebo manželku, či dokonca dieťa. — 1. Korinťanom 4:2.

9. a) Prečo by podľa apoštola Petra mal manžel prejavovať svojej manželke úctu? b) Ako prejavoval úctu k ženám Ježiš?

V závere citovaného verša apoštol Peter zdôraznil, aké je dôležité, aby manžel zaobchádzal so svojou manželkou s úctou. Povedal:  „Aby vaše modlitby nemali prekážky.“ Aké nebezpečné by takéto prekážky mohli byť! Mohli by viesť dokonca k tomu, že manželove modlitby by sa nedostali k Bohu, tak ako sa to stalo niektorým služobníkom v minulosti, ktorí nedbali na Božie zákony a zásady. (Plač Jeremiáša 3:43, 44) Kresťanskí muži — či už sú ženatí, alebo o manželstve len uvažujú — urobia múdro, ak budú premýšľať o tom, akým dôstojným spôsobom zaobchádzal so ženami Ježiš. Ježiš bol rád, keď sa ku skupine, ktorá ho sprevádzala v službe, pripájali aj ženy a zaobchádzal s nimi láskavo a s úctou. Pri istej príležitosti Ježiš dokonca odhalil jednu prekvapujúcu skutočnosť ženám ako prvým a povedal im, aby s tým oboznámili mužov! — Matúš 28:1, 8–10; Lukáš 8:1–3.

Príklad zvlášť pre manželov

10, 11. a) Prečo je také potrebné, aby ženatí muži uvažovali o Ježišovom príklade? b) Ako by mali manželia prejavovať svojim manželkám lásku?

10 Ako sme už spomínali, Biblia prirovnáva vzťah, aký má manžel k svojej manželke, k vzťahu, aký má Kristus k svojej „neveste“, ktorú predstavuje zbor jeho pomazaných nasledovníkov. V Biblii sa píše: „Manžel je hlavou svojej manželky, ako je aj Kristus hlavou zboru.“ ​(Efezanom 5:23) Tieto slová by ženatých mužov mali povzbudiť, aby skúmali spôsob, akým Ježiš viedol svojich nasledovníkov. Len vtedy, keď o ňom budú uvažovať, budú môcť správne nasledovať Ježišov príklad a budú môcť poskytovať svojej manželke vedenie, lásku a starostlivosť, tak ako to robil Ježiš pre svoj zbor.

11 „Manželia, stále milujte svoje manželky,“ nabáda Biblia kresťanov, „podobne ako aj Kristus miloval zbor a vydal sa zaň.“ ​(Efezanom 5:25) V predchádzajúcej kapitole listu Efezanom je „zbor“ nazvaný „Kristovým telom“. Toto obrazné telo má mnoho údov, čiže členov, ku ktorým patria muži aj ženy, a každý z nich prispieva k tomu, aby telo správne fungovalo. Samozrejme, „hlavou tela, zboru“, je Ježiš. — Efezanom 4:12; Kolosanom 1:18; 1. Korinťanom 12:12, 13, 27.

12. Ako dával Ježiš najavo lásku k svojmu obraznému telu?

12 Ježiš dával najavo lásku k svojmu obraznému telu, čiže „zboru“, zvlášť tým, ako citlivo reagoval na potreby jeho budúcich členov. Napríklad keď boli jeho učeníci unavení, povedal: „Poďte na osamelé miesto a trochu si odpočiňte.“ ​(Marek 6:31) Jeden z jeho apoštolov opísal, ako Ježiš konal len niekoľko hodín predtým, než bol popravený: „Milujúc svojich [teda tých, ktorí tvorili jeho obrazné telo]... miloval ich až do konca.“ ​(Ján 13:1) Aký nádherný príklad dal Ježiš manželom v tom, ako by mali zaobchádzať so svojimi manželkami!

13. Ako majú manželia milovať svoje manželky?

13 Apoštol Pavol ďalej rozoberá príklad, ktorý dal Ježiš manželom, a nabáda ich: „Takisto majú manželia milovať svoje manželky  ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba, lebo nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo; ale živí ho a starostlivo opatruje, podobne ako aj Kristus zbor.“ A dodáva: „Nech každý jeden z vás miluje svoju manželku tak, ako sám seba.“ — Efezanom 5:28, 29, 33.

14. Ako manžel zaobchádza so svojím nedokonalým telom a ako by mal preto zaobchádzať so svojou manželkou?

14 Pouvažujme o Pavlových slovách. Myslíš, že by si duševne vyrovnaný človek úmyselne ubližoval? Alebo zbije človek svoj palec na nohe, lebo bol príčinou toho, že sa potkol? Samozrejme, že nie! Ponižoval by manžel sám seba pred svojimi priateľmi alebo zverejňoval by svoje osobné zlyhania? Nie! Prečo by mal potom slovne alebo dokonca fyzicky napádať svoju manželku, keď urobí chybu? Manželia by nemali hľadieť len na vlastné záujmy, ale aj na záujmy svojej manželky. — 1. Korinťanom 10:24; 13:5.

15. a) Ako sa Ježiš zachoval, keď sa u jeho učeníkov prejavila ľudská slabosť? b) Aké poučenie sa dá vyvodiť z jeho príkladu?

15 Uvažuj o tom, ako Ježiš prejavil záujem o svojich učeníkov, keď sa v noci pred jeho smrťou prejavila u nich ľudská slabosť. Napriek tomu, že ich v Getsemanskej záhrade opakovane žiadal, aby sa modlili, trikrát zaspali. Zrazu ich obkľúčili ozbrojení muži. Ježiš sa ich opýtal: „Koho hľadáte?“ Keď odpovedali: „Ježiša Nazaretského“, povedal im: „To som ja.“ Ježiš vedel, že ‚prišla hodina‘ jeho smrti, a tak povedal: „Ak teda hľadáte mňa, nechajte týchto odísť.“ Ježiš ani v takejto chvíli neprestal myslieť na blaho svojich učeníkov — ktorí boli časťou jeho symbolickej manželky — a zabezpečil im únik. Keď budú manželia skúmať, ako Ježiš zaobchádzal so svojimi učeníkmi, nájdu mnoho zásad, ktoré môžu uplatniť pri zaobchádzaní so svojou manželkou. — Ján 18:1–9; Marek 14:34–37, 41.

Ježišova láska nebola sentimentálna

16. Aký vzťah mal Ježiš k Marte a ako ju napriek tomu napomenul?

16 V Biblii čítame, že „Ježiš miloval Martu a jej sestru a Lazara“, ktorí ho často prijímali do svojho domu ako hosťa. (Ján 11:5) No Ježiš sa nezdráhal dať Marte radu, keď venovala neprimeranú pozornosť príprave jedla, a tak sa oberala o čas, ktorý mohla stráviť počúvaním Ježišovho duchovného poučovania. Ježiš jej povedal: „Marta, Marta, si úzkostlivá a znepokojuješ sa mnohými vecami. Málo vecí je však potrebných, alebo iba jedna.“ ​(Lukáš 10:41, 42) Vďaka Ježišovej očividnej náklonnosti k nej bolo pre ňu nepochybne ľahšie prijať jeho radu. Podobne by aj manželia mali zaobchádzať so svojimi manželkami jemne a s láskou a mali by pri tom starostlivo voliť slová. No keď je potrebná náprava, je vhodné hovoriť otvorene, tak ako to robil Ježiš.

17, 18. a) Ako Peter pokarhal Ježiša a prečo potreboval pomoc, aby zmenil svoje zmýšľanie? b) Akú zodpovednosť nesie manžel?

17 Pri inej príležitosti Ježiš vysvetľoval svojim apoštolom, že musí ísť do Jeruzalema, kde  zažije prenasledovanie od „starších a hlavných kňazov a znalcov Písma a že musí byť zabitý a na tretí deň vzkriesený“. Vtedy ho Peter vzal nabok a začal ho karhať: „Buď k sebe láskavý, Pane, to sa ti vôbec nestane.“ Petrov pohľad bol očividne zastretý sentimentálnosťou. Potreboval pomoc, aby zmenil svoje zmýšľanie. Preto mu Ježiš povedal: „Choď za mňa, Satan! Si mi dôvodom na potknutie, lebo nemyslíš Božím myslením, ale ľudským.“ — Matúš 16:21–23.

18 Ježiš práve poukázal na to, čo je Božia vôľa — totiž že má veľa vytrpieť a že ho zabijú. (Žalm 16:10; Izaiáš 53:12) Teda Peter nekonal správne, keď začal Ježiša karhať. Áno, Peter potreboval pevné usmernenie, rovnako ako ho z času na čas potrebuje každý z nás. Manžel ako hlava rodiny má právomoc i zodpovednosť naprávať členov rodiny vrátane svojej manželky. Hoci môže byť potrebná pevnosť, mal by to robiť jemne a s láskou. A tak podobne ako Ježiš pomohol Petrovi získať na veci správny pohľad, niekedy môže byť potrebné, aby aj manžel konal podobne voči svojej manželke. Napríklad možno bude musieť láskavým spôsobom poukázať manželke na to, že by mala urobiť určité úpravy, ak sa spôsob jej obliekania alebo používania šperkov či kozmetických prípravkov začne odchyľovať od vzoru skromnosti odporúčaného v Písmach. — 1. Petra 3:3–5.

Aký úžitok prináša trpezlivosť

19, 20. a) Aký problém vznikol medzi Ježišovými apoštolmi a ako ho Ježiš riešil? b) Nakoľko úspešné bolo Ježišovo úsilie?

19 Ak si nejaká chyba v zmýšľaní alebo správaní vyžaduje pozornosť, manželia by nemali očakávať, že ich úprimné úsilie napraviť danú záležitosť sa stretne s okamžitým úspechom. Ježiš musel byť vo svojom úsilí vytrvalý, ak chcel napraviť niektoré postoje svojich apoštolov. Napríklad vzniklo medzi nimi súperenie, ktoré sa znovu prejavilo ku koncu Ježišovej služby. Hádali sa, kto z nich je najväčší. (Marek 9:33–37; 10:35–45) Krátko nato, ako sa o to hádali druhýkrát, Ježiš zariadil, aby s nimi v súkromí oslávil svoj posledný Pesach. Pri tejto príležitosti sa ani jeden z nich neujal iniciatívy, aby vykonal zvyčajnú, ale zdanlivo podradnú službu — aby druhým umyl zaprášené nohy. Ježiš to však urobil. Potom povedal: ‚Dal som vám príklad.‘ — Ján 13:2–15.

20 Manželia, ktorí prejavujú taký pokorný postoj, aký mal Ježiš, pravdepodobne dosiahnu to, že manželka s nimi bude spolupracovať a že ich bude podporovať. Potrebná je však trpezlivosť. Neskôr v ten večer, keď slávili Pesach, sa apoštoli opäť preli o to, kto z nich je najväčší. (Lukáš 22:24) Zmeny v postojoch a správaní si často vyžadujú veľa času a dajú sa dosahovať len postupne. Aké je však odmeňujúce, keď sa dostavia pozitívne výsledky, tak ako to bolo v prípade apoštolov!

21. Na čo by mali manželia pamätať a čo by mali robiť, keď sa stretávajú s ťažkosťami, ktoré prináša dnešná doba?

21 Dnes manželstvá postihujú väčšie ťažkosti než kedykoľvek predtým. Mnohí už svoj manželský sľub neberú vážne. A tak, manželia, uvažujte o pôvode manželstva. Pamätajte na to, že manželstvo má božský pôvod, že ho navrhol i vytvoril náš milujúci Boh, Jehova, ktorý dal svojho Syna, Ježiša, nielen ako nášho Vykupiteľa — nášho Záchrancu —, ale aj ako vzor pre manželov. — Matúš 20:28; Ján 3:29; 1. Petra 2:21.

Ako by si odpovedal?

• Prečo je dôležité uvedomovať si pôvod manželstva?

• Ako by mal manžel milovať svoju manželku?

• Z akých príkladov Ježišovho zaobchádzania s učeníkmi je zrejmý spôsob, akým by mal manžel uplatňovať kresťanskú zásadu vedenia hlavou?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 14]

Prečo by sa mali ženatí muži zamýšľať nad príkladmi toho, ako Ježiš zaobchádzal so ženami?

[Obrázok na strane 15]

Keď boli Ježišovi učeníci unavení, Ježiš k nim bol ohľaduplný

[Obrázok na strane 16]

Manžel by mal svojej manželke dávať rady láskavými a vhodne volenými slovami