Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Nikdy si neprestaň rozvíjať ocenenie

Nikdy si neprestaň rozvíjať ocenenie

 Nikdy si neprestaň rozvíjať ocenenie

„Aké drahocenné sú mi... tvoje myšlienky! Ó, Bože, aký veľký počet ich je!“ — ŽALM 139:17.

1, 2. Prečo by sme si mali ceniť Božie Slovo a ako vyjadril svoje ocenenie žalmista?

BOL to úžasný objav. Keď na Jehovovom chráme v Jeruzaleme prebiehali opravné práce, veľkňaz Chilkijah našiel „knihu Jehovovho zákona odovzdanú Mojžišovou rukou“ — bol to nepochybne originál, ktorý bol dokončený asi 800 rokov predtým! Vieš si predstaviť, aké pocity mal bohabojný kráľ Joziáš, keď mu túto knihu priniesli? Joziáš si tento poklad nesmierne cenil a okamžite prikázal tajomníkovi Šafanovi, aby začal knihu nahlas čítať. — 2. Paralipomenon 34:14–18.

Dnes si celé Božie Slovo alebo jeho časti môžu čítať miliardy ľudí. Ale uberá táto skutočnosť nejako na hodnote či dôležitosti Písma? Samozrejme, že nie! Biblia predsa obsahuje myšlienky Všemohúceho, ktoré boli zapísané na náš úžitok. (2. Timotejovi 3:16) Keď žalmista Dávid vyjadroval svoje pocity v súvislosti s Božím Slovom, napísal: „Aké drahocenné sú mi preto tvoje myšlienky! Ó, Bože, aký veľký počet ich je!“ — Žalm 139:17.

3. Z čoho vidno, že Dávid bol duchovne hlboko zmýšľajúcim človekom?

Dávid si vždy vysoko cenil Jehovu, jeho Slovo i usporiadanie, v rámci ktorého bolo Bohu preukazované pravé uctievanie, a toto jeho ocenenie nikdy nezoslablo. Mnohé krásne žalmy, ktoré Dávid zložil, vyjadrujú, čo cítil. Napríklad v Žalme 27:4 napísal: „O jednu vec som prosil Jehovu — tú budem hľadať, aby som býval v Jehovovom dome po všetky dni svojho života, aby som hľadel na Jehovovu príjemnosť a s ocenením sa pozeral na jeho chrám.“ Vyjadrenie ‚hľadieť s ocenením‘ v pôvodnej hebrejčine znamená neustále sa v mysli zaoberať, dôkladne skúmať, pozerať sa s radosťou, potešením, obdivom. Je zjavné, že Dávid bol duchovne hlboko zmýšľajúcim človekom, ktorý si skutočne cenil Jehovove duchovné opatrenia a vychutnával každý kúsok duchovnej pravdy, ktorú Boh odhalil. Príklad, ktorý dal v tom, ako veľmi si tieto veci cenil, je hoden napodobňovania. — Žalm 19:7–11.

Ceň si, že máš výsadu poznať biblickú pravdu

4. Čo spôsobilo, že Ježiš „sa zaradoval v svätom duchu“?

To, či niekto získa pochopenie Božieho Slova, nezávisí od intelektu ani od svetského vzdelania, ktoré často vedú k pýche. Závisí to od niečoho iného — od Jehovovej nezaslúženej láskavosti. A tú Jehova prejavuje pokorným ľuďom čestného srdca, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby. (Matúš 5:3; 1. Jána 5:20) Keď Ježiš premýšľal o tom, že mená niektorých nedokonalých ľudí boli zapísané v nebi, „zaradoval [sa] v svätom duchu a povedal: ‚Verejne ťa chválim, Otče, Pane neba a zeme, lebo si starostlivo skryl tieto veci pred múdrymi a vzdelanými a zjavil si ich dojčatám.‘“ — Lukáš 10:17–21.

5. Prečo Ježišovi učeníci nemali považovať za samozrejmosť, že im boli odhalené pravdy týkajúce sa Kráľovstva?

Po vyslovení tejto vrúcnej modlitby sa Ježiš obrátil k svojim učeníkom a povedal:  „Šťastné sú oči, ktoré vidia to, čo vidíte vy. Veď vám hovorím: Mnohí proroci a králi túžili vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli to, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli to.“ Ježiš týmito slovami povzbudzoval svojich verných nasledovníkov, aby nepovažovali za samozrejmosť, že im boli odhalené vzácne pravdy týkajúce sa Kráľovstva. Tieto pravdy neboli odhalené predchádzajúcim generáciám Božích služobníkov a už vôbec nie ‚múdrym a vzdelaným‘ v Ježišových dňoch. — Lukáš 10:23, 24.

6, 7. a) Aké dôvody máme, aby sme si cenili Božiu pravdu? b) Aký rozdiel dnes možno vidieť medzi pravým a falošným náboženstvom?

My dnes máme ešte viac dôvodov ceniť si Božiu pravdu, lebo prostredníctvom „verného a rozvážneho otroka“ Jehova dáva svojmu ľudu stále hlbšie porozumenie svojho Slova. (Matúš 24:45; Daniel 12:10) V súvislosti s časom konca prorok Daniel napísal: „Mnohí sa budú potulovať a pravé poznanie sa rozhojní.“ ​(Daniel 12:4) Nesúhlasíš s tým, že poznanie Boha sa dnes ‚rozhojňuje‘ a že Jehovovi služobníci sú duchovne dobre sýtení?

Aký veľký rozdiel vidíme medzi duchovnou prosperitou Božieho ľudu a náboženským zmätkom vo Veľkom Babylone! Mnohí ľudia, ktorí sú sklamaní alebo znechutení falošným náboženstvom, sa preto pripájajú k pravému uctievaniu. Sú to ľudia podobní ovciam, ktorí ‚nechcú mať s Veľkým Babylonom účasť na jeho hriechoch‘ ani „dostať časť z jeho rán“. Jehova a jeho služobníci pozývajú takýchto ľudí, aby sa stali súčasťou pravého kresťanského zboru. — Zjavenie 18:2–4; 22:17.

Ľudia prejavujúci ocenenie prichádzajú k Bohu

8, 9. Ako sa dnes spĺňajú slová z Haggea 2:7?

Jehova o svojom duchovnom chráme alebo dome uctievania predpovedal: „Ja zatrasiem všetkými národmi a žiadúce veci všetkých národov vojdú; a naplním tento dom slávou.“ ​(Haggeus 2:7) Toto obdivuhodné proroctvo malo prvé splnenie v čase Haggea, keď obnovený ostatok Božieho ľudu znovu postavil chrám v Jeruzaleme. Dnes majú Haggeove slová ďalšie splnenie, a to v súvislosti s Jehovovým veľkým duchovným chrámom.

Milióny ľudí už prišli do tohto symbolického chrámu, aby uctievali Boha „duchom a pravdou“, a každý rok doň prúdia ďalšie státisíce ‚žiaducich vecí všetkých národov‘. (Ján 4:23, 24) Napríklad celosvetová správa za služobný rok 2006 ukazuje, že na znak oddanosti Jehovovi bolo pokrstených 248 327 ľudí. To znamená priemerne 680 každý deň! Ich láska k pravde a túžba slúžiť Jehovovi ako hlásatelia Kráľovstva dokazuje, že ich naozaj pritiahol Boh. — Ján 6:44, 65.

10, 11. Porozprávaj nejakú skúsenosť, ktorá ukazuje, ako si ľudia začínajú ceniť biblickú pravdu.

10 Mnohých z týchto úprimných ľudí pritiahlo k pravde to, že rozpoznali „rozdiel medzi spravodlivým a zlým, medzi tým, ktorý slúži Bohu, a tým, ktorý mu neslúžil“. (Malachiáš 3:18) Zamysli sa nad skúsenosťou Wayna a Virginie, manželov, ktorí patrili  k protestantskej cirkvi, ale ktorí mali mnoho nezodpovedaných otázok. Títo manželia nenávideli vojnu a boli zmätení a znepokojení, keď videli, ako duchovní požehnávajú vojakov a zbrane. S pribúdajúcim vekom cítili, že ostatní v cirkvi ich prehliadajú, a to aj napriek tomu, že Virginia niekoľko rokov učila v nedeľnej škole. „Nikto nás nenavštevoval ani neprejavoval záujem o naše duchovné blaho,“ povedali. „Cirkev zaujímali iba naše peniaze. Boli sme sklamaní.“ Ešte väčšie sklamanie prišlo, keď ich cirkev zaujala benevolentný postoj k otázke homosexuality.

11 Medzitým sa vnučka i dcéra Wayna a Virginie stali Jehovovými svedkyňami. Hoci Wayna a Virginiu to najprv hnevalo, neskôr zmenili postoj a prijali ponuku študovať Bibliu. „Iba za tri mesiace sme sa o Biblii naučili viac ako za celých predchádzajúcich 70 rokov!“ povedal Wayne. „Nikdy predtým sme nepočuli, že Božie meno je Jehova, a nevedeli sme nič o Kráľovstve a pozemskom raji.“ Títo úprimní manželia zakrátko začali navštevovať kresťanské zhromaždenia a zapájať sa do služby. „Chceli by sme každému povedať o pravde,“ povedala Virginia. V roku 2005 boli títo vyše 80-roční manželia pokrstení. „Našli sme pravých kresťanov, medzi ktorými sa cítime ako doma,“ vyjadrili sa.

Ceň si, že si „vyzbrojený pre každé dobré dielo“

12. Čo Jehova vždy poskytuje svojim služobníkom a čo musíme robiť, aby sme z toho mali úžitok?

12 Jehova vždy pomáha svojim služobníkom, aby konali jeho vôľu. Napríklad Noach dostal jasné, konkrétne pokyny, ako postaviť koráb — čo bol projekt, ktorý mal byť zrealizovaný po prvý raz. A podarilo sa to. Vďaka čomu? Vďaka tomu, že Noach „urobil všetko podľa toho, čo mu prikázal Boh. Urobil to práve tak.“ ​(1. Mojžišova 6:14–22) Jehova aj dnes svojich služobníkov plne vyzbrojuje, aby konali jeho vôľu. Našou hlavnou činnosťou je zvestovať dobré posolstvo o zriadenom Božom Kráľovstve a pomáhať tým, ktorí si to zaslúžia, stať sa učeníkmi Ježiša Krista. A tak ako to bolo v prípade Noacha, aj náš úspech závisí od poslušnosti. Musíme sa poslušne držať pokynov, ktoré nám Jehova poskytuje prostredníctvom svojho Slova a svojej organizácie. — Matúš 24:14; 28:19, 20.

13. Ako nám Jehova poskytuje školenie?

13 Aby sme mohli dovŕšiť toto dielo, musíme sa naučiť ‚správne zaobchádzať‘ s naším hlavným nástrojom, s Božím Slovom, ktoré je „užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti, aby bol Boží človek celkom spôsobilý, úplne vyzbrojený pre každé dobré dielo“. (2. Timotejovi 2:15; 3:16, 17) Podobne ako v prvom storočí, aj dnes Jehova poskytuje cenné školenie prostredníctvom kresťanského zboru. Dnes v 99 770 zboroch na celom svete každý týždeň prebieha teokratická škola kazateľskej služby a služobné zhromaždenie s cieľom pomôcť nám v službe. Dávaš najavo, že si ceníš tieto dôležité zhromaždenia, tým, že sa ich pravidelne zúčastňuješ a že uplatňuješ to, čo sa na nich učíš? — Hebrejom 10:24, 25.

14. Ako Jehovovi služobníci dávajú najavo, že si cenia výsadu slúžiť Bohu? (Zmieň sa aj o správe uvedenej na stranách 27 – 30.)

14 V Božom ľude na celom svete milióny zvestovateľov dávajú najavo, že si cenia školenie, ktoré dostávajú, tým, že sa namáhajú v službe. Napríklad počas služobného roka 2006 strávilo 6 741 444 hlásateľov Kráľovstva celkovo 1 333 966 199 hodín v rôznych odvetviach služby, ku ktorým patrilo vedenie 6 286 618 domácich biblických štúdií. To je len niekoľko povzbudzujúcich údajov z celosvetovej správy. Keď túto správu preskúmaš podrobnejšie, načerpáš z nej povzbudenie, rovnako ako naši bratia v prvom  storočí nepochybne načerpali mnoho povzbudenia zo správ o tom, ako zvestovateľské dielo napredovalo v ich dňoch. — Skutky 1:15; 2:5–11, 41, 47; 4:4; 6:7.

15. Prečo by nikto nemal byť skľúčený zo svojej služby, pokiaľ slúži Jehovovi celou dušou?

15 Mocné prevolávanie na chválu, ktoré každoročne vystupuje k Bohu, je prejavom toho, ako veľmi si Jehovovi služobníci cenia, že majú výsadu poznať Jehovu a svedčiť o ňom. (Izaiáš 43:10) Je pravda, že obeť chvály, ktorú prinášajú niektorí naši zostarnutí, chorí alebo zoslabnutí bratia a sestry, by sa dala prirovnať k nepatrnému príspevku vdovy. No nezabúdajme, že Jehova a jeho Syn si veľmi cenia všetkých, ktorí slúžia celou dušou, keď robia všetko, čo môžu. — Lukáš 21:1–4; Galaťanom 6:4.

16. Aké vyučovacie pomôcky nám Boh poskytol v poslednom čase?

16 Okrem školenia do služby nám Jehova prostredníctvom svojej organizácie poskytuje tiež vynikajúce vyučovacie pomôcky. V posledných desaťročiach medzi ne patrili knihy Pravda, ktorá vedie k večnému životu, Môžeš žiť navždy v pozemskom raji, Poznanie, ktoré vedie k večnému životu a teraz je to kniha Čo učí Biblia? Tí, ktorí si skutočne cenia to, čo od Jehovu dostávajú, to dobre využívajú v službe.

Dobre využívaj knihu Čo učí Biblia?

17, 18. a) Ktoré časti knihy Čo učí Biblia? rád využívaš v službe? b) Čo poznamenal o knihe Čo učí Biblia? jeden krajský dozorca?

17 Kniha Čo učí Biblia? s 19 kapitolami a podrobným dodatkom, napísaná jasne a jednoducho, sa ukazuje ako vynikajúci nástroj do služby. Napríklad 12. kapitola rozoberá námet „Spôsob života, ktorý sa páči Bohu“. Myšlienky v tejto kapitole študujúcemu ukazujú, ako sa môže stať Božím priateľom — nad čím mnohí ľudia nikdy ani neuvažovali alebo čo považujú za nemožné. (Jakub 2:23) Ako ľudia reagujú na túto študijnú pomôcku?

 18 Jeden krajský dozorca, ktorý slúži v Austrálii, podáva správu, že kniha Čo učí Biblia? „je taká príťažlivá, že ľudí v službe hneď zaujme a rýchlo vtiahne do rozhovoru“. Dodáva, že túto knihu je také ľahké používať, že „mnohí zvestovatelia Kráľovstva vďaka nej znovu získali v službe sebadôveru a radosť. Nie div, že niektorí túto knihu volajú Zlatý nugget!“

19 – 21. Porozprávaj nejaké skúsenosti, ktoré vyzdvihujú hodnotu knihy Čo učí Biblia?

19 „Vás musel poslať Boh,“ povedala jedna žena v Guyane priekopníkovi, ktorý prišiel k jej dverám. Túto ženu nedávno opustil partner a nechal ju samu s dvoma malými deťmi. Priekopník otvoril knihu Čo učí Biblia? na prvej kapitole a nahlas prečítal 11. odsek pod medzititulkom „Aké pocity v Bohu vyvoláva nespravodlivosť, ktorú zažívame?“ „Tie myšlienky na ňu hlboko zapôsobili,“ povedal tento priekopník. „Musela dokonca vstať a zájsť do zadnej časti svojho obchodu, lebo nedokázala zadržať plač.“ Táto žena prijala ponuku pravidelného biblického štúdia s jednou sestrou a ďalej napreduje.

20 José, ktorý žije v Španielsku, prišiel pri nehode o manželku. Hľadal útechu v drogách a dostal aj odbornú pomoc. No psychológovia mu nedokázali zodpovedať otázku, ktorá ho znepokojovala najviac: „Prečo Boh dovolil, aby moja manželka zomrela?“ Jedného dňa sa José stretol s Francescom, ktorý pracoval v tej istej spoločnosti. Francesc mu navrhol, aby si z knihy Čo učí Biblia? spolu prebrali 11. kapitolu, ktorá má názov: „Prečo Boh pripúšťa utrpenie?“ Na Josého hlboko zapôsobilo biblické vysvetlenie i znázornenie o učiteľovi a žiakovi. Začal horlivo študovať, zúčastnil sa krajského zjazdu a teraz navštevuje zhromaždenia v sále Kráľovstva.

21 Roman, 40-ročný podnikateľ z Poľska, si vždy vážil Božie Slovo. Ale keďže bol veľmi zamestnaný, pri štúdiu Biblie urobil iba určitý pokrok. Navštívil však oblastný zjazd, na ktorom dostal knihu Čo učí Biblia? Nato urobil pozoruhodné zmeny. „Vďaka tejto knihe,“ hovorí Roman, „zrazu vidím, že všetky základné biblické náuky do seba zapadajú a vytvárajú ucelený obraz, ako nejaké puzzle.“ Teraz Roman študuje pravidelne a robí pekné pokroky.

Ďalej si rozvíjaj ocenenie

22, 23. Ako môžeme naďalej dávať najavo, že si ceníme nádej, ktorá nám je predložená?

22 Ako odznelo na oblastných zjazdoch „Vyslobodenie je blízko!“, praví kresťania túžia po ‚večnom oslobodení‘, ktoré sľúbil Boh a ktoré je možné vďaka preliatej krvi Ježiša Krista. Najlepší spôsob, akým môžeme dať najavo, že si hlboko ceníme túto drahocennú nádej, je, že sa budeme naďalej očisťovať „od mŕtvych skutkov, aby sme preukazovali živému Bohu svätú službu“. — Hebrejom 9:12, 14.

23 Áno, je naozaj zázrak, že vyše šesť miliónov zvestovateľov Kráľovstva verne vytrváva v službe Bohu v čase, keď je vyvíjaný mimoriadne silný tlak zameriavať sa na seba. Je to tiež dôkaz toho, že Jehovovi služobníci si vysoko cenia výsadu slúžiť Bohu, uvedomujúc si, že ich „namáhavá práca v spojitosti s Pánom nie je márna“. Nikdy si neprestaňme rozvíjať toto ocenenie! — 1. Korinťanom 15:58; Žalm 110:3.

Ako by si odpovedal?

• Čo sa učíme z toho, ako si žalmista cenil Boha a duchovné opatrenia od neho?

• Ako sa dnes spĺňa Haggeus 2:7?

• Ako Jehova vyzbrojuje svojich služobníkov, aby mu efektívne slúžili?

• Ako môžeš dať najavo, že si ceníš Jehovovu dobrotu?

[Študijné otázky]

 [Tabuľka na stranách 27 – 30]

CELOSVETOVÁ SPRÁVA JEHOVOVÝCH SVEDKOV ZA SLUŽOBNÝ ROK 2006

 (Pozri viazaný ročník)

[Obrázky na strane 25]

Jehova nás plne vyzbrojuje na konanie jeho vôle