Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Sporná otázka, ktorá sa vás osobne týka

Sporná otázka, ktorá sa vás osobne týka

 Sporná otázka, ktorá sa vás osobne týka

MÁTE medzi priateľmi alebo členmi rodiny niekoho, kto je vám zvlášť blízky? Čo ak by vás niekto obvinil, že udržiavate tento vzťah z čisto sebeckých dôvodov? Zrejme by vás to zranilo, možno dokonca až pobúrilo. A presne takéto obvinenie vzniesol Satan Diabol proti všetkým, ktorí majú blízky vzťah k Jehovovi Bohu.

Pouvažujme, čo sa stalo, keď sa Satanovi podarilo naviesť prvú ľudskú dvojicu, Adama a Evu, aby porušili Boží zákon a pripojili sa k nemu vo vzbure proti Bohu. Znamenalo to, čo sa stalo, že ľudia zostanú Jehovovi poslušní iba dovtedy, kým to bude pre nich výhodné? (1. Mojžišova 3:1–6) Asi 2500 rokov po Adamovej vzbure Satan vyslovil práve takéto tvrdenie — tentoraz v spojitosti s mužom menom Jób. Keďže z obvinenia, ktoré Diabol vyslovil, jasne vidieť, o akú spornú otázku ide, pozorne preskúmajme túto biblickú správu.

„Nedám sa pripraviť o svoju rýdzosť“

Jób je „bezúhonný a priamy muž, ktorý sa bojí Boha a stráni sa zlého“. No Satan prekrúca skutočnosti a vrhá na Jóbovu priamosť tieň podozrenia. „Je to azda zadarmo, že sa Jób bojí Boha?“ pýta sa Jehovu. Potom očierňuje Boha i Jóba, keď tvrdí, že Jehova si Jóbovu vernosť kúpil tým, že ho chráni a žehná. „Pre zmenu — vystri, prosím, ruku a siahni na všetko, čo má,“ hovorí Satan, „a uvidíš, či ťa nebude preklínať priamo do tváre.“ — Jób 1:8–11.

Jehova reaguje na tieto tvrdenia tak, že Satanovi dovoľuje, aby Jóba vyskúšal. Diabol v snahe odvrátiť Jóba od služby Bohu privádza na tohto verného muža jedno nešťastie za druhým. Jób prichádza o všetok dobytok — buď uhynie, alebo mu ho ukradnú —, jeho sluhovia sú zavraždení a zomierajú aj jeho deti. (Jób 1:12–19) Ale dosahuje tým Satan svoj cieľ? Vôbec nie! Hoci Jób nevie, že všetky tie ťažkosti mu spôsobuje Diabol, hovorí: „Jehova dal a Jehova vzal. Nech je naďalej požehnané Jehovovo meno.“ — Jób 1:21.

Neskôr Satan predstupuje pred Jehovu, ktorý mu hovorí: „[Jób sa stále] pevne drží svojej rýdzosti, hoci ma podnecuješ proti nemu, aby som ho bez príčiny pohltil.“ ​(Jób 2:1–3) Dôležitou spornou otázkou je otázka Jóbovej rýdzosti — vlastnosti, ktorá si vyžaduje neochvejnú vernosť Bohu a pevné pridržiavanie sa spravodlivosti. Pri riešení tejto spornej otázky Jób zatiaľ vychádza ako víťaz. Diabol sa však nevzdáva.

Teraz vyslovuje jedno zovšeobecňujúce tvrdenie, ktoré sa týka celého ľudstva. „Kožu za kožu,“ hovorí Jehovovi, „a všetko, čo človek má, dá za svoju dušu. Vystri, prosím, pre zmenu svoju ruku a dotkni sa až jeho kosti a jeho tela a viď, či ťa nebude preklínať priamo do tváre.“ ​(Jób 2:4, 5) Keďže Diabol používa všeobecný  výraz „človek“, a nie Jóbovo meno, spochybňuje rýdzosť každého človeka. V podstate tvrdí: ‚Človek urobí čokoľvek, len aby si zachránil život. Ak dostanem možnosť, dokážem kohokoľvek odvrátiť od Boha.‘ Naozaj sa nenájde žiaden človek, ktorý by zostal Bohu verný v každom čase a za každých okolností?

Jehova dovoľuje Diablovi, aby postihol Jóba zhubnou chorobou. Jób tak veľmi trpí, že sa modlí, aby zomrel. (Jób 2:7; 14:13) Napriek tomu vyhlasuje: „Kým neskonám, nedám sa pripraviť o svoju rýdzosť!“ ​(Jób 27:5) Hovorí to preto, lebo Boha miluje, a nič nemôže zmeniť túto skutočnosť. Áno, Jób dokazuje svoju rýdzosť. „A Jehova, ten požehnal potom Jóbov koniec viac ako jeho začiatok,“ hovorí Biblia. (Jób 42:10–17) Existovali aj iní ľudia, ktorí konali podobne ako Jób? Čo ukázal čas?

Ako bola daná odpoveď na spornú otázku

V 11. kapitole biblickej knihy Hebrejom apoštol Pavol vymenúva viacero verných mužov a žien z predkresťanskej doby, napríklad Noacha, Abraháma, Sáru a Mojžiša. Potom tento apoštol vyhlasuje: „Nebudem mať dosť času, ak budem ďalej rozprávať [o ďalších].“ ​(Hebrejom 11:32) Týchto verných Božích služobníkov bolo toľko, že Pavol sa o nich zmieňuje ako o ‚veľkom oblaku svedkov‘ a prirovnáva ich k obrovskej mase oblakov, ktorá sa tiahne naprieč oblohou. (Hebrejom 12:1) Áno, počas stáročí nespočetné množstvo ľudí prejavilo svoju slobodnú vôľu a rozhodlo sa oddať Jehovovi Bohu. — Jozua 24:15.

Definitívnu odpoveď na spornú otázku, ktorú Satan vzniesol tvrdením, že môže všetkých ľudí odvrátiť od Jehovu, dal Boží vlastný Syn, Ježiš Kristus. Ani nesmierna bolesť, ktorú cítil, keď zomieral na mučeníckom kole, nezlomila jeho rýdzosť a vernosť Bohu. Skôr ako naposledy vydýchol, zvolal: „Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.“ — Lukáš 23:46.

Čas jasne ukázal, že Diabol nebol schopný všetkých odvrátiť od služby pravému Bohu. Nespočítateľné množstvo ľudí spoznalo Jehovu a začalo ho ‚milovať celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou‘. (Matúš 22:37) Ich neochvejná vernosť Jehovovi je dôkazom, že Satan v spornej otázke rýdzosti človeka nemal pravdu. Aj vy môžete svojou rýdzosťou dokázať, že Diablovo tvrdenie je nepravdivé.

Čo musíte robiť?

Božou vôľou je, aby „boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy“. (1. Timotejovi 2:4) Čo môžete robiť, aby sa tieto slová vzťahovali aj na vás? Vyhraďte si čas na štúdium Biblie a ‚prijímajte poznanie o jedinom pravom Bohu a o tom, ktorého vyslal, o Ježišovi Kristovi‘. — Ján 17:3.

Satan napadol rýdzosť človeka tým, že spochybnil jeho pohnútky v službe Bohu. Ak má poznanie ovplyvniť vaše pohnútky, musí zapôsobiť na vaše srdce. A na to je potrebné viac ako len hľadať v Biblii informácie. Vypestujte si zvyk rozjímať o tom, čo sa učíte. (Žalm 143:5) Keď čítate Bibliu alebo nejakú biblickú publikáciu, vyhraďte si čas na premýšľanie o otázkach, ako napríklad: ‚Čo ma to učí o Jehovovi? Aké Božie vlastnosti si môžem všimnúť v tejto správe? V akých oblastiach života by som mal prejaviť podobný postoj? Čo z týchto vecí Boh schvaľuje a čo nie? Ako to vplýva na moje pochopenie Božej osobnosti?‘ Takéto hlboké uvažovanie naplní vaše srdce láskou a vďačnosťou k Stvoriteľovi.

Rýdzosť, pokiaľ ide o vzťah k Bohu, nesúvisí iba s náboženským presvedčením. (1. Kráľov 9:4) Ak si chcete zachovať rýdzosť a vernosť Jehovovi Bohu, vyžaduje si to mravnú bezúhonnosť v každej oblasti života. Keď sa budete usilovať zachovať si rýdzosť, rozhodne v žiadnom ohľade neutrpíte ujmu. Jehova je ‚šťastný Boh‘ a chce, aby ste sa tešili zo života. (1. Timotejovi 1:11) Teraz sa zamyslime nad  niektorými vecami, ktorým je potrebné sa vyhýbať, ak má človek zostať morálne čistý, a tak sa tešiť zo šťastnejšieho života a z Božieho schválenia.

Vyhýbajte sa sexuálnej nemravnosti

Sám Jehova stanovil normu pre manželstvo vo svojom Slove, Biblii, kde sa píše: „Muž opustí svojho otca a svoju matku a pridrží sa svojej manželky a stanú sa jedným telom.“ ​(1. Mojžišova 2:21–24) Keďže manželskí partneri sa stávajú „jedným telom“, obaja si ctia Božie manželské usporiadanie, ak obmedzujú sexuálny záujem výlučne na svojho manželského partnera. Apoštol Pavol vyhlásil: „Manželstvo nech je počestné medzi všetkými a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo Boh bude súdiť smilníkov a cudzoložníkov.“ ​(Hebrejom 13:4) Výraz „manželské lôžko“ sa vzťahuje na pohlavný styk medzi mužom a ženou, ktorí sú zákonne zosobášení. Keď sa niektorý z nich zapletie do sexuálneho vzťahu mimo manželstva, znamená to, že sa dopúšťa cudzoložstva, čo môže viesť k tomu, že ho postihne nepriaznivý Boží súd. — Malachiáš 3:5.

Ako je to s predmanželským sexom? Aj ten je v rozpore s morálnymi normami, ktoré stanovil Jehova. „To, čo chce Boh, je... aby ste sa zdržiavali smilstva,“ hovorí Biblia. (1. Tesaloničanom 4:3) Hriechmi proti Bohu sú aj homosexuálne vzťahy, krvismilstvo a sodomia. (3. Mojžišova 18:6, 23; Rimanom 1:26, 27) Každý, kto sa chce páčiť Bohu a tešiť sa zo skutočne šťastného života, musí sa týmto nemravným praktikám vyhýbať.

A ako je to so správaním, ktoré vyvoláva vášeň medzi nezosobášenými ľuďmi? Ani takéto správanie sa Jehovovi nepáči. (Galaťanom 5:19) Človek si musí tiež udržiavať čistú myseľ, nezamorenú nemravnými myšlienkami. Ježiš povedal: „Každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.“ ​(Matúš 5:28) Tieto slová sa vzťahujú aj na prezeranie si pornografického materiálu — či už v tlačenej podobe, alebo na videozázname, či na internete —, na čítanie príbehov, ktoré opisujú neprístojné sexuálne aktivity, a na počúvanie piesní so zmyselnými textami. Keď sa človek vyhýba takému materiálu, páči sa Bohu a má to pozitívny vplyv na jeho život.

A čo flirtovanie? Podľa jedného slovníka je flirtovanie definované ako „ľahkomyseľné ľúbostné alebo sexuálne zvodné“ správanie. Keby ženatý muž alebo vydatá žena venovali pozornosť niekomu inému než svojmu manželskému partnerovi, bolo by to porušenie biblických zásad a prejav neúcty voči Jehovovi. (Efezanom 5:28–33) A rovnako nevhodné je, aby si slobodní ľudia naznačovali ľúbostný záujem len tak, pre zábavu. Čo ak také flirtovanie niekto vezme vážnejšie, než to ten druhý myslel? Premýšľajte o tom, akú citovú bolesť to môže spôsobiť. Ďalšou vecou na zamyslenie je, že flirtovanie môže viesť k cudzoložstvu alebo k smilstvu. Na druhej strane, keď sa k ľuďom opačného pohlavia správame cudne, zvyšuje to našu sebaúctu. — 1. Timotejovi 5:1, 2.

Páčiť sa Bohu v ďalších oblastiach života

V mnohých krajinách sa dá ľahko dostať k alkoholickým nápojom. Je nesprávne ich piť? Umiernené pitie vína, piva či iných alkoholických nápojov nie je v Písme zakázané. (Žalm 104:15; 1. Timotejovi 5:23) Ale nemierne pitie a opilstvo je v Božích očiach nesprávne. (1. Korinťanom 5:11–13) Určite by ste nechceli, aby vám opíjanie sa zničilo zdravie a rozbilo rodinný život. — Príslovia 23:20, 21, 29–35.

Jehova je Bohom pravdy. (Žalm 31:5) „Je nemožné, aby Boh luhal,“ píše sa v Biblii. (Hebrejom 6:18) Ak chcete mať Božie schválenie, budete sa vyhýbať luhaniu. (Príslovia 6:16–19; Kolosanom 3:9, 10) „Hovorte každý pravdu so  svojím blížnym,“ nabáda Biblia kresťanov. — Efezanom 4:25.

A ako je to s hazardnými hrami? Hoci sú medzi mnohými obľúbené, je to forma chamtivosti, keďže ide o snahu získať peniaze na úkor iných. Jehova neschvaľuje ľudí, ktorí sú „chamtiví po nečestnom zisku“. (1. Timotejovi 3:8) Ak sa chcete páčiť Jehovovi, potom sa budete vyhýbať všetkým formám hazardných hier vrátane lotérie, binga či dostihových stávok. Vďaka tomu zrejme zistíte, že máte v skutočnosti viac peňazí na to, aby ste sa postarali o svoju rodinu.

Ďalšou formou chamtivosti je kradnutie — keď si človek berie niečo, čo mu nepatrí. „Nebudeš kradnúť,“ hovorí Biblia. (2. Mojžišova 20:15) Je nesprávne kupovať veci, o ktorých vieme, že boli ukradnuté, a tiež brať si veci bez dovolenia. „Zlodej nech už nekradne,“ hovorí Biblia, „ale radšej nech tvrdo pracuje a svojimi rukami koná dobrú prácu, aby mal čo rozdávať tým, čo sú v núdzi.“ ​(Efezanom 4:28) Tí, ktorí milujú Jehovu, nekradnú ani čas svojmu zamestnávateľovi, naopak, v priebehu pracovného času usilovne pracujú. ‚Prajú si správať sa vo všetkom poctivo.‘ (Hebrejom 13:18) A čisté svedomie určite prispieva k pokoju mysle.

Ako sa Boh pozerá na človeka, ktorý má agresívnu povahu? Biblia varuje: „Nepestuj priateľstvo s tým, kto je oddaný hnevu; a nevchádzaj s mužom, ktorý máva záchvaty zúrivého hnevu.“ ​(Príslovia 22:24) Neovládaný hnev často vedie k násiliu. (1. Mojžišova 4:5–8) A pokiaľ ide o pomstu, v Biblii sa píše: „Nikomu neodplácajte zlé zlým. Robte znamenité veci pred očami všetkých ľudí. Ak je to možné, pokiaľ to záleží na vás, zachovávajte pokoj so všetkými ľuďmi. Sami sa nepomstite, milovaní, ale nechajte miesto hnevu; lebo je napísané: ‚Moja je pomsta; ja odplatím, hovorí Jehova.‘“ ​(Rimanom 12:17–19) Keď sa budeme držať takýchto rád, náš život bude pokojnejší — a vďaka tomu budeme pociťovať viac šťastia.

Môže sa vám to podariť

Môže sa vám podariť zachovať si rýdzosť a vernosť Bohu napriek tlaku konať inak? Áno. Vedzte, že Boh chce, aby sa vám podarilo dokázať, že Satan nemal pravdu v spornej otázke rýdzosti, lebo Božie Slovo hovorí: „Buď múdry, syn môj, a rozradostňuj moje srdce, aby som mohol dať odpoveď tomu, ktorý sa mi vysmieva.“ — Príslovia 27:11.

Môžete sa modliť k Jehovovi, aby vám dal silu robiť to, čo je správne v jeho očiach. (Filipanom 4:6, 7, 13) Buďte teda odhodlaní lepšie spoznať Božie Slovo, Bibliu. Keď budete s ocenením rozjímať o tom, čo sa z Biblie dozvedáte, pomôže vám to prehĺbiť si lásku k Bohu a podnieti vás to konať tak, aby ste sa mu páčili. „V tom spočíva láska k Bohu, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú bremenom,“ píše sa v 1. Jána 5:3. Jehovovi svedkovia vám pri skúmaní Biblie radi pomôžu. Povzbudzujeme vás, aby ste sa s nimi skontaktovali v mieste svojho bydliska, alebo môžete napísať vydavateľom tohto časopisu.

[Obrázok na strane 4]

Jób zostal v skúškach verný

[Obrázok na strane 7]

Keď budete prehlbovať svoje poznanie Božieho Slova, posilní vás to v odhodlaní robiť to, čo je správne