Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Svadby, ktoré sú počestné v očiach Boha i ľudí

Svadby, ktoré sú počestné v očiach Boha i ľudí

 Svadby, ktoré sú počestné v očiach Boha i ľudí

„Bola svadobná hostina v Káne... Ježiš a jeho učeníci boli tiež pozvaní na svadobnú hostinu.“ — JÁN 2:1, 2.

1. Na čo upriamuje pozornosť správa o Ježišovi v Káne?

JEŽIŠ, jeho matka a niekoľko jeho učeníkov vedeli, akú radosť môže priniesť počestná svadba uprostred Božieho ľudu. Vďaka Kristovi sa dokonca jedna svadba stala povestnou, lebo na nej vykonal prvý zázrak, o ktorom máme záznam, a tým prispel k radostnej atmosfére tejto udalosti. (Ján 2:1–11) Aj ty si už možno zažil radosť na svadbách kresťanov, ktorí chcú slúžiť Jehovovi v šťastnom manželstve. Alebo sa možno tešíš na to, že budeš mať takú svadbu ty sám alebo že budeš pomáhať svojmu priateľovi či priateľke, aby sa im svadba vydarila. Čo k tomu môže prispieť?

2. Aké informácie o svadbách nachádzame v Biblii?

Kresťania zistili, že keď sa muž a žena plánujú zosobášiť, rady z Božieho inšpirovaného Slova sú veľmi užitočné. (2. Timotejovi 3:16, 17) Pravda, Biblia neurčuje detailne, ako má kresťanská svadba prebiehať. To je pochopiteľné, lebo zvyky a dokonca aj zákonné požiadavky sa v jednotlivých krajinách a dobách líšia. Napríklad v starovekom Izraeli neexistoval žiaden formálny sobáš. Vo svadobný deň si ženích priviedol nevestu do svojho domu alebo do domu svojho otca. (1. Mojžišova 24:67; Izaiáš 61:10; Matúš 1:24) Tento verejný krok zodpovedal uzavretiu manželstva. Nevyžadoval sa žiaden formálny obrad, ako je to bežné v mnohých krajinách dnes.

3. K akej udalosti v Káne Ježiš prispel?

Izraeliti sa na tento krok pozerali ako na uzavretie manželstva, čiže sobáš. Potom mohla nasledovať nejaká slávnostná hostina, ako bola napríklad tá, o ktorej sa píše v Jánovi 2:1. V mnohých prekladoch Biblie znie tento verš zhruba takto: ‚V Káne Galilejskej bola svadba.‘ Ale správny preklad slova v pôvodnom ja zyku je „svadobná hostina“. * (Matúš 22:2–10; 25:10; Lukáš 14:8) Z tejto biblickej správy je zjavné, že Ježiš bol prítomný na hostine spojenej so židovskou svadbou a že prispel k jej úspešnému priebehu. Zaujímavé však je, že vtedajší spôsob uzavretia manželstva sa líšil od toho, čo je bežné dnes.

4. Pre akú svadbu sa niektorí kresťania rozhodnú a prečo?

Dnes je to v mnohých krajinách tak, že kresťania, ktorí sa chcú zosobášiť, musia spĺňať určité zákonné požiadavky. Ak ich spĺňajú, môžu sa zosobášiť ktorýmkoľvek zo zákonne uznaných spôsobov. Môže to byť napríklad malý, jednoduchý obrad, ktorý odbaví sudca, starosta alebo náboženský služobník, ktorý má úradné oprávnenie sobášiť. Niektorí si zvolia takýto sobáš a pozvú niekoľko príbuzných alebo priateľov spomedzi kresťanov, aby boli na sobáši prítomní ako zákonní svedkovia alebo aby sa jednoducho z tejto významnej udalosti tešili spolu s nimi. (Jeremiáš 33:11; Ján 3:29) Podobne sa niektorí kresťania možno rozhodnú, že nebudú mať veľkú svadobnú hostinu, ktorá by si vyžadovala mnoho plánovania a značné náklady. Radšej si pozvú len niekoľko blízkych priateľov na nejaké jedlo v pokojnom prostredí. Bez ohľadu na to, čomu v tomto smere dávame prednosť my, mali by sme rešpektovať, že iní zrelí kresťania môžu mať iný názor. — Rimanom 14:3, 4.

5. Prečo si mnohí kresťania prajú mať pri svojom vstupe do manželstva svadobný prejav a o čom tento prejav je?

Väčšina kresťanských dvojíc chce mať na svojej svadbe prejav založený na Biblii. * Kresťania uznávajú, že Jehova je Pôvodcom manželstva a že vo svojom Slove poskytuje múdre rady, aby bolo manželstvo úspešné a bolo zdrojom šťastia. (1. Mojžišova 2:22–24; Marek 10:6–9; Efezanom 5:22–33) A väčšina dvojíc si praje, aby ich priatelia a príbuzní spomedzi kresťanov boli pri tejto radostnej udalosti s nimi. Ale ako sa máme pozerať na tie rozmanité zákonné požiadavky, postupy a dokonca rozšírené miestne zvyky? V tomto článku budeme uvažovať o situáciách v rôznych častiach sveta. Niektoré sa môžu veľmi líšiť od toho, čo poznáš, alebo od toho, čo je bežné tam, kde žiješ. Napriek tomu si môžeš všimnúť niektoré zásady alebo stránky, ktoré sú pre tieto situácie spoločné a pre Božích služobníkov sú dôležité.

Počestné manželstvo znamená zákonne uzavreté manželstvo

6, 7. Prečo by nás mali zaujímať zákonné požiadavky na uzavretie manželstva a ako môžeme ukázať, že ich berieme do úvahy?

Aj keď Pôvodcom manželstva je Jehova, ľudské vlády môžu do istej miery určovať, čo majú robiť tí, ktorí chcú vstúpiť do manželstva. To je vhodné. Ježiš povedal: „Splácajte cézarove veci cézarovi, ale Božie veci Bohu.“ ​(Marek 12:17) Podobne apoštol Pavol kresťanov usmernil: „Každá duša nech je podriadená nadriadeným vrchnostiam, lebo niet žiadnej vrchnosti okrem od Boha; jestvujúce vrchnosti umiestnil do ich relatívnych postavení Boh.“ — Rimanom 13:1; Títovi 3:1.

Vo väčšine krajín cézar, čiže štátne úrady, určuje, kto môže uzavrieť manželstvo. Preto keď sa dvaja kresťania, ktorí sú z biblického hľadiska voľní pre manželstvo, rozhodnú vstúpiť do manželstva, svedomito sa podriaďujú miestnym zákonom. To môže znamenať, že si zaobstarajú povolenie na sobáš, dajú sa zosobášiť oprávneným sobášnym úradníkom, a ak sa to vyžaduje, svoje manželstvo dajú zaregistrovať. Keď cézar Augustus nariadil registráciu, Mária s Jozefom poslúchli a cestovali  do Betlehema, „aby sa dali zapísať“. — Lukáš 2:1–5.

8. Čo Jehovovi svedkovia nerobia a prečo?

Keď sa dvaja kresťania zosobášia spôsobom, ktorý je zákonný a uznávaný, ich zväzok je v Božích očiach záväzný. Preto Jehovovi svedkovia neopakujú svadobný obrad, lebo to by znamenalo absolvovať viaceré zákonné obrady, ani neobnovujú manželský sľub napríklad pri 25. alebo 50. výročí svadby. (Matúš 5:37) (Niektoré cirkvi neuznávajú civilný sobáš schválený zákonom. Tvrdia, že manželstvo v skutočnosti nie je platné, ak kňaz alebo iný duchovný nevykoná obrad a nevyhlási dvojicu za manžela a manželku.) V mnohých krajinách majú služobníci spomedzi Jehovových svedkov úradné oprávnenie sobášiť. V takom prípade brat oprávnený sobášiť vykoná obrad a prednesie svadobný prejav v sále Kráľovstva. Je to miesto pravého uctievania a je vhodné, keď práve tam odznie prejav o manželskom usporiadaní, ktoré ustanovil Jehova Boh.

9. a) Čo môže urobiť kresťanská dvojica, ktorá má civilný sobáš? b) Aké veci zvažujú v súvislosti so svadbou starší?

V iných krajinách zákon vyžaduje, aby sa dvojica zosobášila na štátnom úrade, napríklad na radnici, alebo aby ich zosobášil ustanovený štátny úradník. V takom prípade to kresťania často robia tak, že po tomto zákonnom kroku majú ešte v ten deň alebo na druhý deň svadobný prejav v sále Kráľovstva. (Nechcú, aby biblický prejav odznel po mnohých dňoch od civilného sobáša, pretože už sú manželmi pred Bohom i ľuďmi, teda aj pred kresťanským zborom.) Ak si dvojica, ktorá bude mať civilný sobáš, želá, aby bol prednesený aj prejav v sále Kráľovstva, mali by vopred požiadať o povolenie starších, ktorí tvoria služobný výbor zboru. Títo dozorcovia sa uistia o tom, či dvojica má dobrú povesť a či sa čas konania svadby nebude krížiť s časom pravidelných zhromaždení alebo iných naplánovaných programov v sále. (1. Korinťanom 14:33, 40) Zvážia tiež, ako si novomanželia želajú pripraviť sálu, a rozhodnú, či zaznie oznam o tomto použití sály.

10. Ako to ovplyvní svadobný prejav, ak sa vyžaduje civilný sobáš?

10 Starší, ktorý má svadobný prejav, sa bude snažiť predniesť ho vrúcnym, duchovne budujúcim a dôstojným spôsobom. Ak dvojica bola už zosobášená na úrade, starší v prejave poukáže na to, že boli zosobášení v súlade s cézarovými zákonmi. Ak civilný sobáš nezahŕňal manželský sľub, možno ho dvojica bude chcieť vysloviť v rámci tohto prejavu. * Ak civilný sobáš zahŕňal sľub, ale novomanželia ho chcú vysloviť aj pred Jehovom a zborom, vyslovia ho v minulom čase, čím ukážu, že už sú ‚spriahnutí‘. — Matúš 19:6; 22:21.

11. Ako sa na niektorých miestach uzatvárajú manželstvá a ako to ovplyvňuje svadobný prejav?

11 Na niektorých miestach zákon možno nevyžaduje žiadny svadobný obrad, teda ani obrad, ktorý vykonáva štátny úradník. Manželstvo sa považuje za uzavreté, keď dvojica predloží podpísaný formulár na zaregistrovanie manželstva na úrade. Následne je doklad o uzavretí manželstva zaregistrovaný a dvojica je považovaná za manžela a manželku. Dátum registrácie je zároveň dátumom začiatku ich spoločného manželského života. A ako sme sa už zmienili, kresťania, ktorých manželstvo bolo takto uzavreté, možno budú chcieť, aby  hneď po registrácii nasledoval biblický prejav v sále Kráľovstva. Duchovne zrelý brat, ktorý je vybratý, aby predniesol prejav, všetkým prítomným oznámi, že dvojica uzavrela manželstvo tým, že sa práve dala zaregistrovať. Ak chcú vysloviť sľub, je vhodné postupovať tak, ako je uvedené v 10. odseku a v poznámke pod čiarou. Prítomní v sále Kráľovstva budú prežívať radosť spolu s novomanželmi a budú mať úžitok z rád z Božieho Slova. — Šalamúnova pieseň 3:11.

Tradičné a civilné sobáše

12. Čo je tradičný sobáš a čo je vhodné urobiť po takomto sobáši?

12 V niektorých krajinách sa manželstvá uzatvárajú takzvaným tradičným (alebo kmeňovým) sobášom. Tým sa nemyslí spolužitie bez uzavretia manželstva ani spolužitie podľa zvykového práva, ktoré môže byť na niektorých miestach do istej miery uznávané, ale plne nezodpovedá požiadavkám na zákonne uzavreté manželstvo. Hovoríme o manželstve uzavretom podľa štátom uznaného zvyku daného kmeňa či oblasti. K tomu môže patriť zaplatenie i prijatie celej ceny za nevestu, čím je dvojica zákonne i biblicky zosobášená. Štát považuje takýto tradičný sobáš za platný, zákonný a záväzný. Potom je takéto manželstvo zvyčajne možné zapísať alebo zaregistrovať a dvojica môže dostať doklad o uzavretí manželstva. Registrácia môže slúžiť na ochranu manželskej dvojice alebo manželky, ak ovdovie, ako aj detí, ktoré sa z tohto zväzku narodia. Zbor bude každého, kto uzavrie manželstvo tradičným sobášom, nabádať, aby si čo najskôr dal svoje manželstvo zaregistrovať. Je zaujímavé, že pod mojžišovským  Zákonom boli manželstvá i narodenie dieťaťa zrejme oficiálne zapisované. — Matúš 1:1–16.

13. Čo je vhodné, pokiaľ ide o svadobný prejav po tradičnom sobáši?

13 Dvojica, ktorá zákonne uzavrie manželstvo tradičným sobášom, sa tým stáva manželským párom. Ako už bolo uvedené, kresťania, ktorí takto vstupujú do zákonného manželstva, si môžu želať, aby bol v sále Kráľovstva prednesený svadobný prejav vrátane manželského sľubu. Ak je to tak, rečník oznámi, že dvojica už bola zosobášená v súlade s cézarovými zákonmi. Takýto prejav má odznieť len jeden. Ide o jeden sobáš, v tomto prípade o zákonne platný tradičný (kmeňový) sobáš, a tak je vhodný len jeden biblický prejav. Ak sa obidva tieto kroky uskutočnia s čo najmenším časovým odstupom, najlepšie v ten istý deň, prispeje to k tomu, aby sa všetci v komunite pozerali na kresťanské manželstvo s náležitou vážnosťou.

14. Čo môžu kresťania urobiť, ak je možný tradičný i civilný sobáš?

14 V niektorých krajinách, kde je tradičný sobáš uznaný ako zákonný, je tiež možné mať civilný sobáš. Civilný sobáš obyčajne odbavuje štátny úradník a môže k nemu patriť aj manželský sľub a podpis dokladu na zaregistrovanie manželstva. Niektoré kresťanské dvojice uprednostňujú tento civilný sobáš pred tradičným. Zákon nevyžaduje oba sobáše; každý je zákonne platný. Pokiaľ ide o svadobný prejav a sľub, aj tu platí to, čo sa píše v 9. a 10. odseku. Hlavné je to, aby dvojica bola zosobášená spôsobom, ktorý je pred Bohom i pred ľuďmi počestný. — Lukáš 20:25; 1. Petra 2:13, 14.

Zachovaj si úctivý pohľad na manželstvo

15, 16. Ako by sa mal na sobáši prejaviť úctivý postoj?

15 Keď v manželstve perzského kráľa vznikol problém, hlavný radca Memuchan dal kráľovi radu, ktorá mohla priniesť pozitívny výsledok — „všetky manželky vzdajú česť svojim majiteľom“. (Ester 1:20) V kresťanskom manželstve nie je nutné, aby nejaký ľudský kráľ vydal takýto výnos — manželka si chce ctiť svojho manžela. Podobne kresťanský manžel preukazuje svojej manželke česť a chváli ju. (Príslovia 31:11, 30; 1. Petra 3:7) Úctivý pohľad na manželstvo by človek nemal nadobudnúť až po mnohých rokoch manželstva. Mal by byť zjavný už od začiatku, hneď od svadobného dňa.

16 Takúto úctu vo svadobný deň by nemali prejavovať len muž a žena — manžel a manželka. Ak kresťanský starší bude mať svadobný prejav, jeho prejav by sa mal takisto vyznačovať úctou a vážnosťou. Prejav by mal byť adresovaný mladomanželom. Rečník im prejaví úctu aj tým, že do prejavu nezahrnie vtipné poznámky ani ľudové úslovia. Mal by sa tiež vyhnúť príliš osobným poznámkam, ktoré by mohli priviesť dvojicu i poslucháčov do rozpakov. Skôr by sa mal snažiť o to, aby bol jeho prejav vrúcny a budujúci a aby vyvyšoval Pôvodcu manželstva a jeho vynikajúce rady. Áno, dôstojný svadobný prejav staršieho prispeje k tomu, aby svadba priniesla chválu Jehovovi Bohu.

17. Prečo kresťanské svadby musia byť platné aj z hľadiska zákona?

17 Pravdepodobne si si v tomto článku všimol mnoho myšlienok týkajúcich sa zákonných postupov pri uzatváraní manželstva. Niektoré  veci sa možno priamo nevzťahujú na situáciu v krajine, kde žiješ. Ale všetci by sme si mali uvedomovať, aké dôležité je, aby z celého priebehu svadby medzi Jehovovými svedkami bolo zjavné, že rešpektujeme miestne zákony, čiže požiadavky cézara. (Lukáš 20:25) Pavol nás nabádal: „Dávajte každému, čo komu patrí: daň tomu, kto vyžaduje daň; poplatok tomu, kto vyžaduje poplatok... česť tomu, kto vyžaduje takú česť.“ ​(Rimanom 13:7) Áno, je vhodné, aby kresťania už od svadobného dňa prejavovali úctu k usporiadaniu, ktoré je v súčasnosti z Božieho hľadiska platné.

18. Ktorá voliteľná stránka svadby si zasluhuje pozornosť a kde môžeme nájsť informácie o tejto záležitosti?

18 Mnohí kresťania majú po sobáši aj spoločenské stretnutie — svadobnú hostinu alebo spoločné jedlo. Spomeň si, že Ježiš prijal pozvanie na jednu takú hostinu. Ako nám môžu biblické rady pomôcť, aby aj takéto stretnutie prinieslo česť Bohu a vrhlo dobré svetlo na novomanželov i na kresťanský zbor? Práve touto vecou sa zaoberá nasledujúci článok. *

[Poznámky pod čiarou]

^ 3. ods. Rovnaké slovo môže byť použité aj na opis hostiny, ktorá nemá nič spoločné so svadbou. — Ester 9:22, Septuaginta.

^ 5. ods. Na prípravu 30-minútového svadobného prejavu Jehovovi svedkovia používajú osnovu s názvom „Manželstvo, ktoré je počestné v Božích očiach“. Prejav je založený na vynikajúcich biblických radách, ktoré sa dajú nájsť v knihe Rodinné šťastie — aké je jeho tajomstvo? a v iných publikáciách Jehovových svedkov. Tento prejav je užitočný tak pre mladomanželov, ako aj pre všetkých prítomných.

^ 10. ods. Pokiaľ miestne zákony nevyžadujú niečo iné, použijú sa tieto sľuby, ktoré ctia Boha. Ženích povie: „Ja, [meno ženícha], beriem si teba, [meno nevesty], za svoju manželku a budem ťa milovať a starať sa o teba v súlade s božským zákonom pre kresťanských manželov, ako je vyjadrený vo Svätých Písmach, a to po celý čas, keď budeme spolu žiť na zemi podľa Božieho manželského usporiadania.“ Nevesta povie: „Ja, [meno nevesty], beriem si teba, [meno ženícha], za svojho manžela, a budem ťa milovať a starať sa o teba a budem si ťa hlboko vážiť v súlade s božským zákonom pre kresťanské manželky, ako je vyjadrený vo Svätých Písmach, a to po celý čas, keď budeme spolu žiť na zemi podľa Božieho manželského usporiadania.“

^ 18. ods. Pozri aj článok „Prispejte k radosti a dôstojnosti vášho svadobného dňa“ na strane 28.

Spomínaš si?

• Prečo by nás mali zaujímať tak zákonné, ako aj duchovné stránky sobáša?

• Čo sa možno rozhodne mať kresťanská dvojica krátko po civilnom sobáši?

• Prečo je vhodné, aby bol svadobný prejav prednesený v sále Kráľovstva?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 18]

V starovekom Izraeli si ženích priviedol nevestu do svojho domu alebo do domu svojho otca

[Obrázok na strane 21]

Po tradičnom sobáši si kresťania môžu želať prejav v sále Kráľovstva