Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Si pripravený na prežitie?

Si pripravený na prežitie?

 Si pripravený na prežitie?

„Vojdi ty a celá tvoja domácnosť do korábu, lebo si to ty, ktorého som videl spravodlivého predo mnou v tomto pokolení.“ — 1. MOJŽIŠOVA 7:1.

1. Aký prostriedok na prežitie poskytol Jehova za Noachových dní?

JEHOVA za Noachových dní „uviedol potopu na svet bezbožných ľudí“, ale poskytol aj prostriedok na prežitie. (2. Petra 2:5) Spravodlivému Noachovi dal presné pokyny, ako postaviť koráb, v ktorom bolo možné prežiť celosvetovú potopu. (1. Mojžišova 6:14–16) Ako sa dalo čakať, svedomitý Jehovov služobník „Noach tak urobil všetko podľa toho, čo mu prikázal Boh“. Áno, „urobil to práve tak“. Sčasti aj vďaka jeho poslušnosti dnes žijeme. — 1. Mojžišova 6:22.

2, 3. a) Ako reagovali Noachovi súčasníci na stavbu korábu? b) V čo dôveroval Noach, keď vstúpil do korábu?

Postaviť koráb nebola maličkosť. Je veľmi pravdepodobné, že mnoho ľudí žaslo nad prácou Noacha a jeho rodiny. Pozorovateľov však ani táto práca nepresvedčila, že ich záchrana závisí od toho, či vstúpia do korábu, alebo nie. Napokon sa pohár Božej trpezlivosti s vtedajším zlým svetom naplnil. — 1. Mojžišova 6:3; 1. Petra 3:20.

Noach s rodinou namáhavo pracovali desiatky rokov. Potom Jehova Noachovi povedal: „Vojdi ty a celá tvoja domácnosť do korábu, lebo si to ty, ktorého som videl spravodlivého predo mnou v tomto pokolení.“ S vierou a dôverou v Jehovovo slovo „Noach a jeho synovia a jeho manželka a manželky jeho synov s ním vošli do korábu“. Jehova zavrel dvere korábu, aby svojich ctiteľov ochránil. Keď na zem prišla potopa, koráb bol Božím spoľahlivým prostriedkom na prežitie. — 1. Mojžišova 7:1, 7, 10, 16.

V čom sa dnešné dni podobajú Noachovým?

4, 5. a) K čomu Ježiš prirovnal čas svojej prítomnosti? b) Aké podobnosti nachádzame medzi Noachovými dňami a súčasnosťou?

4 „Ako boli Noachove dni, práve taká bude aj prítomnosť Syna človeka.“ ​(Matúš 24:37) Týmito slovami Ježiš ukázal, že čas jeho neviditeľnej prítomnosti sa bude podobať Noachovým dňom. A je to naozaj tak. Zvlášť od roku 1919 sa ľuďom zo všetkých národov oznamuje podobné varovné posolstvo, aké oznamoval Noach. I reakcia ľudí všeobecne je rovnaká ako za Noachových dní.

Potopou Jehova zakročil proti svetu ‚plnému násilia‘. (1. Mojžišova 6:13) Všetkým pozorovateľom muselo byť zrejmé, že Noach s rodinou sa nezapájajú do násilia, ale, naopak, pokojne stavajú koráb. Aj v tom vidíme podobnosť so súčasnosťou. Dnes úprimní ľudia vidia „rozdiel medzi spravodlivým a zlým, medzi tým, ktorý slúži Bohu, a tým, ktorý mu neslúžil“. (Malachiáš 3:18) Nezaujatí pozorovatelia obdivujú poctivosť, láskavosť, mierumilovnosť a usilovnosť Jehovových svedkov a tieto vlastnosti odlišujú Boží ľud od sveta vo všeobecnosti. Jehovovi svedkovia odmietajú násilie vo všetkých podobách a podriaďujú sa vedeniu Jehovovho ducha. To je dôvod, prečo zažívajú pokoj a žijú spravodlivo. — Izaiáš 60:17.

6, 7. a) Čo si neuvedomili ľudia v Noachových dňoch a akú podobnosť vidíme dnes? b) Z akých príkladov vidno, že ľudia všeobecne považujú Jehovových svedkov za odlišných?

 Noachovi súčasníci si neuvedomili, že Noacha podporuje a vedie Boh. Preto nebrali jeho kázanie vážne a nekonali v súlade s jeho varovným posolstvom. A ako je to dnes? Hoci činnosť a správanie Jehovových svedkov robí na mnohých ľudí dojem, väčšina z nich neberie vážne dobré posolstvo ani varovanie z Biblie. Susedia, zamestnávatelia či príbuzní sa azda pochvalne vyjadria o vynikajúcich vlastnostiach pravých kresťanov, ale potom si povzdychnú: „Keby len neboli Jehovovými svedkami!“ Prehliadajú pritom jednu dôležitú skutočnosť: Jehovovi svedkovia prejavujú také vlastnosti, ako je láska, pokoj, láskavosť, dobrota, miernosť a sebaovládanie, preto, lebo ich vedie Boží svätý duch. (Galaťanom 5:22–25) Prejavovanie týchto vlastností má pomôcť ľuďom veriť ich posolstvu.

Napríklad v jednom meste v Rusku stavali Jehovovi svedkovia sálu Kráľovstva. Muž, ktorý sa zastavil porozprávať s jedným pracovníkom, poznamenal: „To je zvláštna stavba — nikto tu nefajčí, nenadáva a všetci sú triezvi! Nie ste náhodou Jehovov svedok?“ Pracovník sa opýtal: „A keby som vám povedal, že nie som, uverili by ste mi?“ Muž na to rýchlo odpovedal: „Samozrejme, že nie.“ Aj na primátora v inom ruskom meste veľmi zapôsobilo, keď videl svedkov stavať novú sálu Kráľovstva. Povedal, že predtým hádzal všetky náboženské skupiny do jedného vreca. Ale teraz, keď videl, ako nesebecky si počínajú Jehovovi svedkovia, už vníma rozdiel. To sú len dva príklady, z ktorých vidno, že Jehovovi služobníci sa odlišujú od ľudí, ktorí sa nedržia biblických noriem.

8. Od čoho závisí, či prežijeme koniec dnešného skazeného sveta?

Istý čas pred koncom „starého sveta“, ktorý zanikol v potope, bol Noach verným ‚zvestovateľom spravodlivosti‘. (2. Petra 2:5) V posledných dňoch súčasného systému oznamuje Jehovov ľud Božie spravodlivé normy a hlása dobré posolstvo o možnosti prežiť do nového sveta. (2. Petra 3:9–13) Podobne ako sa Noach a jeho bohabojná rodina zachránili v korábe, aj dnes závisí prežitie jednotlivcov od toho, či budú mať vieru  a či sa budú lojálne držať pozemskej časti Jehovovej organizácie.

Na prežitie je potrebná viera

9, 10. Prečo je viera nevyhnutná, ak chceme prežiť koniec Satanovho systému?

Čo musí človek robiť, aby prežil bezprostredné zničenie tohto sveta, ktorý má v moci Satan? (1. Jána 5:19) Predovšetkým musí uznať, že potrebuje ochranu. Potom ju musí využiť. Ľudia za Noachových čias sa venovali každodenným činnostiam, akoby sa nič nemalo stať, a nevideli potrebu ochrany pred blížiacou sa pohromou. A chýbalo im ešte niečo — viera v Boha.

10 Na rozdiel od nich Noach s rodinou si uvedomovali, že potrebujú ochranu a záchranu. Okrem toho prejavovali vieru vo Zvrchovaného Pána, Jehovu Boha. „Bez viery nie je možné páčiť sa [Jehovovi],“ napísal apoštol Pavol, „lebo ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že je a že sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú.“ A dodal: „Vierou Noach, keď dostal božskú výstrahu pred tým, čo ešte nebolo možné vidieť, prejavil zbožnú bázeň a postavil koráb na záchranu svojej domácnosti; a touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je podľa viery.“ — Hebrejom 11:6, 7.

11. Čo sa učíme z toho, ako Jehova poskytoval ochranu v minulosti?

11 Ak chceme prežiť zničenie súčasného skazeného systému, nestačí len veriť, že skutočne príde. Vieru musíme prejaviť tým, že budeme naplno využívať opatrenia, ktoré urobil Boh na našu záchranu. Pravda, musíme prejavovať vieru vo výkupnú obeť, ktorú priniesol Boží Syn, Ježiš Kristus. (Ján 3:16, 36) Mali by sme však pamätať aj na to, že potopu prežili iba ľudia, ktorí boli vnútri Noachovho korábu. Podobne to bolo aj s útočištnými mestami v starovekom Izraeli. Niekomu, kto neúmyselne zabil, poskytovali ochranu len v tom prípade, že do niektorého z nich ušiel a zostal v ňom až do smrti veľkňaza. (4. Mojžišova 35:11–32) Pri desiatej pohrome, ktorá postihla Egypt za Mojžišových dní, boli egyptskí prvorodení zabití, ale izraelskí prežili. Prečo? Jehova dal Mojžišovi pokyn: „[Izraeliti] vezmú trochu krvi [baránka Pesach] a pokropia  ňou obe zárubne a hornú časť dverného otvoru, ktorý patrí k domom, v ktorých ho budú jesť... A nikto z vás nemá vyjsť do rána z vchodu svojho domu.“ ​(2. Mojžišova 12:7, 22) Ktorý prvorodený Izraelita by sa odvážil ignorovať pokyny od Boha a vyjsť z domu, ktorého zárubňa bola pokropená krvou?

12. Akú otázku by si mal každý z nás položiť a prečo?

12 Teda každý z nás má dôvod vážne sa zamyslieť nad svojou situáciou. Naozaj plne využívame duchovnú ochranu, ktorú Jehova poskytuje? Keď prepukne veľké súženie, ľudia, ktorí využili túto ochranu, budú plakať od radosti a vďačnosti. Ostatní však budú plakať od žiaľu a ľútosti.

Na prežitie nás pripravujú postupné organizačné úpravy

13. a) Čo je účelom organizačných úprav? b) Objasni niektoré postupné zlepšenia.

13 Jehova postupne robí úpravy v pozemskej časti svojej organizácie. Tak skrášľuje, stabilizuje a zosilňuje prostriedok, ktorý poskytol na našu duchovnú ochranu. Od 70. rokov 19. storočia do roku 1932 starších a diakonov volili do úradu členovia zboru. V roku 1932 nahradil volených starších služobný výbor, ktorý síce tiež volili členovia zboru, ale ktorý mal pomáhať vymenovanému vedúcemu služby. V roku 1938 sa podnikli kroky, aby boli teokraticky vymenúvaní všetci služobníci v zbore. Od roku 1972 pod vedením vedúceho zboru Jehovových svedkov predkladajú zbory odporúčania, a ak sú ich návrhy schválené, dostávajú späť listy, ktorými sú teokraticky vymenovaní dozorcovia a služobní pomocníci. Postupom času sa úloha vedúceho zboru zvýrazňovala a robili sa zmeny, ktoré mu uľahčovali činnosť.

14. Aké školenie sa začalo v roku 1959?

14 V roku 1950 viedla dôkladná úvaha o Žalme 45:16 k začatiu jedného nepretržitého školenia. V spomenutom žalme sa píše: „Na mieste tvojich predkov budú tvoji synovia, ktorých ustanovíš za kniežatá po celej zemi.“ Starší, ktorí sa v súčasnosti ujímajú vedenia v zbore, sa školia, aby si dokázali plniť teokratické úlohy tak dnes, ako aj po Armagedone. (Zjavenie 16:14, 16) V roku 1959 vznikla škola služby Kráľovstva. V tom čase trvala mesiac a školili sa v nej hlavne služobníci zboru, ako sa vtedy nazývali predsedajúci dozorcovia. Dnes už ju navštevujú všetci starší i služobní pomocníci. Títo bratia potom iniciatívne školia jednotlivých Jehovových svedkov vo svojom zbore. Tak sa všetkým poskytuje duchovná pomoc a učia sa zlepšovať v hlásaní dobrého posolstva o Kráľovstve. — Marek 13:10.

15. Akými dvoma spôsobmi sa chráni čistota kresťanského zboru?

15 Ľudia, ktorí sa chcú stať členmi kresťanského zboru, musia spĺňať určité požiadavky. Je logické, že členmi zboru sa nemôžu stať novodobí posmievači, rovnako ako takí ľudia nemohli vojsť do Noachovho korábu.  (2. Petra 3:3–7) Zvlášť od roku 1952 Jehovovi svedkovia dôslednejšie dbajú na biblické pokyny chrániť zbor tým, že nekajúcni previnilci sú vylúčení. Pochopiteľne, previnilcom, ktorí sa skutočne kajajú, sa láskyplne pomáha, aby ‚narovnali cesty svojim nohám‘. — Hebrejom 12:12, 13; Príslovia 28:13; Galaťanom 6:1.

16. Aký je duchovný stav Jehovovho ľudu?

16 Duchovný blahobyt Jehovovho ľudu ani neprekvapuje, ani nie je výsledkom náhody. Jehova prostredníctvom proroka Izaiáša povedal: „Hľa, moji sluhovia budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji sluhovia budú piť, ale vy budete žízniť. Hľa, moji sluhovia budú plesať, ale vy utrpíte hanbu. Hľa, moji sluhovia budú radostne kričať pre dobrý stav srdca, ale vy budete vykrikovať pre bolesť srdca a budete kvíliť pre úplné zrútenie ducha.“ ​(Izaiáš 65:13, 14) Jehova nám stále poskytuje hojnosť časového a zdravého duchovného pokrmu, ktorý nám pomáha udržať si duchovnú silu. — Matúš 24:45.

Priprav sa, aby si prežil

17. Čo nám pomôže pripraviť sa, aby sme prežili?

17 Ako nikdy predtým je dnes čas ‚dbať jedni o druhých, aby sme sa podnecovali k láske a k znamenitým skutkom, a neopúšťať zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale povzbudzovať sa navzájom‘. (Hebrejom 10:23–25) Ak sa budeme pevne držať niektorého z vyše 98 000 zborov Jehovových svedkov a ak v ňom budeme aktívni, pripraví nás to, aby sme prežili. Spoluveriaci nás budú podporovať v snahe prejavovať „novú osobnosť“ i vo vážnom úsilí pomáhať iným ľuďom spoznať Jehovovo opatrenie na záchranu. — Efezanom 4:22–24; Kolosanom 3:9, 10; 1. Timotejovi 4:16.

18. Prečo si odhodlaný zostať v úzkom spojení s kresťanským zborom?

18 Satan a jeho zlý svet by boli veľmi radi, keby sa im podarilo odviesť nás od kresťanského zboru. Ale my môžeme zostať jeho členmi a prežiť koniec súčasného skazeného systému vecí. Kiež nás láska k Jehovovi a vďačnosť za to, čo pre nás z lásky urobil, podnieti byť viac ako kedykoľvek predtým odhodlaní zmariť tento Satanov zámer. Svoje odhodlanie posilníme rozjímaním o požehnaniach, ktoré dnes zažívame. O niektorých z nich sa bude hovoriť v nasledujúcom článku.

Ako by si odpovedal?

• V čom sa naše dni podobajú Noachovým?

• Aká vlastnosť je na prežitie nevyhnutná?

• Aké postupné úpravy posilnili opatrenie, ktoré na našu ochranu urobil Jehova?

• Ako sa môže každý z nás pripraviť na prežitie?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 22]

Ľudia pred potopou nebrali Noacha vážne

[Obrázok na strane 23]

Brať Božie varovania vážne sa vyplatí

[Obrázok na strane 24]

Čo je účelom školy služby Kráľovstva?

[Obrázok na strane 25]

Teraz je čas zostať v úzkom spojení s kresťanským zborom