Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Zhromažďovanie vecí v nebi a vecí na zemi

Zhromažďovanie vecí v nebi a vecí na zemi

 Zhromažďovanie vecí v nebi a vecí na zemi

„Je to podľa jeho záľuby... opäť zhromaždiť všetky veci v Kristovi, veci v nebesiach a veci na zemi.“ — EFEZANOM 1:9, 10.

1. Čo je Jehovovou ‚záľubou‘, pokiaľ ide o nebo a zem?

POKOJ V CELOM VESMÍRE! Také je slávne predsavzatie Jehovu, ktorý je ‚Bohom pokoja‘. (Hebrejom 13:20) On inšpiroval apoštola Pavla, aby napísal, že jeho ‚záľubou‘ je „opäť zhromaždiť všetky veci v Kristovi, veci v nebesiach a veci na zemi“. (Efezanom 1:9, 10) Čo presne sa myslí slovesom, ktoré je v tomto verši preložené ako „opäť zhromaždiť“? Biblický učenec J. B. Lightfoot poznamenáva: „Tento výraz poukazuje na úplný súlad v celom vesmíre, v ktorom už viac nebudú cudzie a rušivé prvky, ale v ktorom bude všetko zamerané [na Krista] a zjednotené v Kristovi. Hriech a smrť, smútok a zlyhania a utrpenie pominú.“

„Veci v nebesiach“

2. Kto tvorí „veci v nebesiach“, ktoré je potrebné zhromaždiť?

Apoštol Peter stručne opísal úžasnú nádej pravých kresťanov slovami: „Sú však nové nebesia a nová zem, ktoré očakávame podľa jeho sľubu, a v tých bude bývať spravodlivosť.“ ​(2. Petra 3:13) „Nové nebesia“, ktoré sú tu sľúbené, sa vzťahujú na novú vládu, mesiášske Kráľovstvo. „Veci v nebesiach“, o ktorých sa Pavol zmienil v liste Efezanom, majú byť zhromaždené „v Kristovi“. Je to obmedzený počet ľudí, ktorí boli vybratí, aby vládli spolu s Kristom v nebesiach. (1. Petra 1:3, 4) Týchto 144 000 pomazaných kresťanov je „kúpených zo zeme“, boli „kúpení z ľudstva“, aby sa stali spoludedičmi s Kristom v jeho nebeskom Kráľovstve. — Zjavenie 5:9, 10; 14:3, 4; 2. Korinťanom 1:21; Efezanom 1:11; 3:6.

3. Prečo možno povedať, že pomazaní sú ‚posadení v nebeských miestach‘, a to už počas života na zemi?

Pomazaní kresťania sú znovuzrodení prostredníctvom svätého ducha, aby sa stali Jehovovými duchovnými synmi. (Ján 1:12, 13; 3:5–7) Jehova ich prijíma za „synov“ a stávajú sa Ježišovými bratmi. (Rimanom 8:15; Efezanom 1:5) Preto sa o nich už počas života na zemi hovorí, že ich Boh „vzkriesil a spoločne [ich] posadil v nebeských miestach v spojení s Kristom Ježišom“. (Efezanom 1:3; 2:6) Dostávajú toto vyvýšené duchovné postavenie, pretože boli „zapečatení sľúbeným svätým duchom, ktorý je závdavkom [ich] dedičstva“, ktoré je pre nich vyhradené v nebesiach. (Efezanom 1:13, 14; Kolosanom 1:5) Teda títo kresťania, ktorých počet Jehova vopred určil, sú ‚vecami v nebesiach‘, ktoré bolo potrebné zhromaždiť.

Zhromažďovanie sa začína

4. Ako a kedy sa začalo zhromažďovanie ‚vecí v nebesiach‘?

V súlade s Jehovovou ‚správou‘, čiže spôsobom riadenia záležitostí, sa zhromažďovanie ‚vecí v nebesiach‘ malo začať „na plnej hranici ustanovených časov“. (Efezanom 1:10) Ten čas nastal na Letnice 33 n. l. V ten deň bol na apoštolov a na skupinu učeníkov, mužov i žien, vyliaty svätý duch. (Skutky 1:13–15; 2:1–4) To bol dôkaz, že nová zmluva už vstúpila do platnosti, a označilo to  zrod kresťanského zboru a nového národa, duchovného Izraela, ‚Božieho Izraela‘. — Galaťanom 6:16; Hebrejom 9:15; 12:23, 24.

5. Prečo Jehova vytvoril nový „národ“, ktorý nahradil telesný Izrael?

Zmluva Zákona, ktorá bola uzavretá s telesným Izraelom, neviedla k vytvoreniu ‚kráľovstva kňazov a svätého národa‘, ktorý bude slúžiť navždy v nebi. (2. Mojžišova 19:5, 6) Ježiš povedal židovským náboženským vodcom tieto slová: „Božie kráľovstvo vám bude odňaté a bude dané národu, ktorý prináša jeho ovocie.“ ​(Matúš 21:43) Tento národ, duchovný Izrael, tvoria pomazaní kresťania zahrnutí do novej zmluvy. Im apoštol Peter napísal: „Vy ste ‚vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud pre zvláštne vlastníctvo, aby ste široko-ďaleko oznamovali znamenitosti‘ toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho podivuhodného svetla. Lebo kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Božím ľudom.“ ​(1. Petra 2:9, 10) Telesný Izrael už viac nebol Jehovovým zmluvným ľudom. (Hebrejom 8:7–13) Ako Ježiš predpovedal, výsada byť súčasťou mesiášskeho Kráľovstva bola tomuto národu odňatá a daná 144 000 členom duchovného Izraela. — Zjavenie 7:4–8.

Zahrnutí do zmluvy o Kráľovstve

6, 7. Akú zvláštnu zmluvu uzavrel Ježiš so svojimi bratmi splodenými duchom a čo to pre nich znamená?

Ježiš v ten večer, keď zaviedol Slávnosť na pamiatku svojej smrti, verným apoštolom povedal: „[Vy] ste so mnou vydržali v mojich skúškach, a ja robím s vami zmluvu, ako môj Otec urobil zmluvu so mnou, o kráľovstve, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch, aby ste súdili dvanásť kmeňov Izraela.“ ​(Lukáš 22:28–30) Ježiš sa tu zmienil o jednej zvláštnej zmluve medzi ním a jeho 144 000 bratmi splodenými duchom, ktorí zostanú ‚verní až do smrti‘, a tak ‚zvíťazia‘. — Zjavenie 2:10; 3:21.

Kresťania z tejto skupiny sa vzdávajú všetkých nádejí žiť večne na zemi ako ľudia z mäsa a krvi. Budú vládnuť s Kristom v nebi, sedieť na trónoch a súdiť ľudí. (Zjavenie 20:4, 6) Teraz preskúmajme ďalšie biblické texty, ktoré sa vzťahujú iba na týchto pomazaných kresťanov a ktoré ukazujú, prečo „iné ovce“ na Pamätnej slávnosti neprijímajú symboly. — Ján 10:16.

8. Čo dávajú pomazaní najavo tým, že prijímajú z chleba? (Pozri rámček na strane 23.)

Pomazaní sa zúčastňujú na Kristových utrpeniach a sú ochotní podstúpiť smrť podobnú tej jeho. Pavol ako jeden z tejto skupiny povedal, že je pripravený priniesť akúkoľvek obeť, aby „získal Krista... [a aby] poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a podiel na jeho utrpeniach“. Áno, Pavol bol ochotný podrobiť sa „smrti podobnej jeho“. (Filipanom 3:8, 10) Mnohí pomazaní kresťania znášali vo svojom tele „smrtiace zaobchádzanie spôsobované Ježišovi“. — 2. Korinťanom 4:10.

9. Aké telo je symbolizované chlebom na Pamätnej slávnosti?

Keď Ježiš zavádzal Pánovu večeru, povedal: „To znamená moje telo.“ ​(Marek 14:22) Hovoril o svojom doslovnom tele, ktoré malo byť onedlho zbité a dokrvavené. Nekvasený chlieb bol vhodným symbolom tohto tela. Prečo? Pretože v Biblii kvas môže znamenať hriech alebo skazenosť. (Matúš 16:4, 11, 12; 1. Korinťanom 5:6–8) Ježiš bol dokonalý a jeho ľudské telo bolo bezhriešne. Ježiš mal toto dokonalé telo obetovať ako obeť zmierenia. (Hebrejom 7:26; 1. Jána 2:2) Z jeho konania mali mať úžitok všetci verní kresťania, či už mali nádej žiť v nebi, alebo večne na rajskej zemi. — Ján 6:51.

10. V akom zmysle majú tí, ktorí na Pamätnej slávnosti prijímajú víno, ‚podiel na Kristovej krvi‘?

10 V súvislosti s vínom, ktoré prijímajú pomazaní kresťania na Pamätnej slávnosti, Pavol napísal: „Či nie je pohár žehnania, ktorý  žehnáme, podielom na Kristovej krvi?“ ​(1. Korinťanom 10:16) V akom zmysle majú tí, ktorí prijímajú z tohto vína, ‚podiel na Kristovej krvi‘? Určite nemajú podiel na poskytnutí výkupnej obete, keďže oni sami potrebujú vykúpenie. Prostredníctvom ich viery vo výkupnú moc Kristovej krvi sú im odpustené hriechy a sú vyhlásení za spravodlivých pre život v nebi. (Rimanom 5:8, 9; Títovi 3:4–7) Vďaka Kristovej preliatej krvi je 144 000 Kristových spoludedičov ‚posvätených‘, oddelených, očistených od hriechu, aby boli „svätí“. (Hebrejom 10:29; Daniel 7:18, 27; Efezanom 2:19) Áno, Kristus svojou preliatou krvou „kúpil Bohu osoby z každého kmeňa a jazyka a ľudu a národa, a urobil... z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu, a budú vládnuť ako králi nad zemou“. — Zjavenie 5:9, 10.

11. Čo dávajú pomazaní najavo tým, že pijú víno na Pamätnej slávnosti?

11 Keď Ježiš zavádzal Slávnosť na pamiatku svojej smrti, podal verným apoštolom pohár vína a povedal: „Pite z neho vy všetci; lebo to znamená moju ‚krv zmluvy‘, ktorá má byť vyliata za mnohých na odpustenie hriechov.“ ​(Matúš 26:27, 28) Tak ako krv býkov a capov uviedla do platnosti zmluvu Zákona medzi Bohom a izraelským národom, Ježišova krv zas uviedla do platnosti novú zmluvu, ktorú Jehova uzavrel s duchovným Izraelom a ktorá začala platiť na Letnice 33 n. l. (2. Mojžišova 24:5–8; Lukáš 22:20; Hebrejom 9:14, 15) Keď pomazaní pijú víno, ktoré symbolizuje „krv zmluvy“, dávajú tým najavo, že boli zahrnutí do novej zmluvy a prijímajú požehnania, ktoré z toho vyplývajú.

12. Čo to znamená, že pomazaní sú pokrstení v Kristovu smrť?

12 Pomazaným kresťanom je pripomínané ešte niečo. Ježiš svojim verným učeníkom povedal: „Pohár, ktorý pijem, piť budete, a krstom, ktorým som krstený, pokrstení budete.“ ​(Marek 10:38, 39) Apoštol Pavol neskôr hovoril o tom, že sú „pokrstení v [Kristovu] smrť“. (Rimanom 6:3) Život pomazaných kresťanov  je obeťou. Ich smrť je obetná v tom zmysle, že sa vzdávajú akejkoľvek vyhliadky na večný život na zemi. Krst v Kristovu smrť je u týchto pomazaných kresťanov dokončený, keď sú po tom, čo vo vernosti zomrú, vzkriesení ako duchovní tvorovia, aby ‚vládli ako králi‘ spolu s Kristom v nebi. — 2. Timotejovi 2:10–12; Rimanom 6:5; 1. Korinťanom 15:42–44, 50.

Prijímanie symbolov

13. Prečo kresťania s pozemskou nádejou neprijímajú symboly na Pamätnej slávnosti a prečo sa na nej napriek tomu zúčastňujú?

13 Keďže prijímanie chleba a vína, ktoré kolujú počas Pamätnej slávnosti, zahŕňa všetky tieto veci, bolo by zjavne nevhodné, aby z týchto symbolov prijímali tí, ktorí majú pozemskú nádej. Kresťania s pozemskou nádejou si uvedomujú, že oni nie sú pomazanými členmi Kristovho tela a že nie sú zahrnutí do novej zmluvy, ktorú Jehova urobil s tými, ktorí budú vládnuť s Ježišom Kristom. Keďže „pohár“ predstavuje túto novú zmluvu, symboly prijímajú iba tí, ktorí sú do nej zahrnutí. Tí, ktorí sa tešia na to, že budú žiť ako dokonalí ľudia na zemi pod vládou Kráľovstva, nie sú ani pokrstení v Ježišovu smrť, ani nie sú povolaní, aby s ním vládli v nebi. Keby prijímali zo symbolov, naznačovalo by to niečo, čo nie je v ich prípade pravda. Preto zo symbolov neprijímajú, hoci sa na Pamätnej slávnosti zúčastňujú ako úctiví pozorovatelia. Sú Jehovovi vďační za všetko, čo pre nich urobil prostredníctvom svojho Syna, vrátane toho, že im na základe Kristovej preliatej krvi umožnil dosiahnuť odpustenie hriechov.

14. Ako pomazaných duchovne posilňuje to, že prijímajú chlieb a víno?

14 Konečné zapečatenie pomerne malého počtu kresťanov, ktorí sú povolaní, aby vládli s Kristom v nebi, sa blíži k dovŕšeniu. Pomazaní sú až do konca svojho pozemského života, ktorého sa ochotne vzdávajú, duchovne posilňovaní tým, že prijímajú symboly na Pamätnej slávnosti. Cítia, že medzi nimi a ich bratmi a sestrami, ktorí sú tiež členmi Kristovho tela, je puto jednoty. To, že prijímajú symboly v podobe chleba a vína, im pripomína, že musia zostať verní až do smrti. — 2. Petra 1:10, 11.

Zhromažďovanie ‚vecí na zemi‘

15. Kto je zhromažďovaný po boku pomazaných kresťanov?

15 Od polovice 30. rokov 20. storočia začal byť po boku pomazaných zhromažďovaný rastúci počet „iných oviec“, ktoré nepatria do „malého stáda“ a ktorých nádejou je večný život na zemi. (Ján 10:16; Lukáš 12:32; Zechariáš 8:23) Stali sa vernými spoločníkmi Kristových bratov tým, že im poskytujú cennú pomoc pri zvestovaní ‚tohto dobrého posolstva o kráľovstve‘ na svedectvo všetkým národom. (Matúš 24:14; 25:40) Týmto konaním sa dostávajú medzi tých, ktorí majú nádej, že keď Kristus príde súdiť národy, posúdi ich ako svoje „ovce“ a na znak priazne ich postaví „po svojej pravici“. (Matúš 25:33–36, 46) Vďaka svojej viere v Kristovu krv vytvoria „veľký zástup“, ktorý prežije ‚veľké súženie‘. — Zjavenie 7:9–14.

16. Kto bude patriť k ‚veciam na zemi‘ a ako sa títo môžu stať ‚Božími deťmi‘?

16 Keď bude zapečatenie 144 000 dokončené, budú uvoľnené „vetry“ zničenia, ktoré  budú namierené proti Satanovmu skazenému systému vecí na zemi. (Zjavenie 7:1–4) Počas tisícročnej vlády Krista a jeho spolukráľov a spolukňazov bude k veľkému zástupu pripojené nesčíselné množstvo vzkriesených. (Zjavenie 20:12, 13) Aj oni budú mať príležitosť stať sa natrvalo pozemskými poddanými mesiášskeho Kráľa, Ježiša Krista. Na konci tejto tisícročnej vlády budú všetky tieto „veci na zemi“ podrobené záverečnej skúške. Tí, ktorí sa dokážu verní, budú prijatí za pozemské ‚Božie deti‘. — Efezanom 1:10; Rimanom 8:21; Zjavenie 20:7, 8.

17. Ako bude naplnené Jehovovo predsavzatie?

17 Teda Jehova prostredníctvom svojej nesmierne múdrej ‚správy‘, čiže spôsobu riadenia záležitostí, uskutoční svoje predsavzatie „opäť zhromaždiť všetky veci v Kristovi, veci v nebesiach a veci na zemi“. Všetci inteligentní tvorovia v nebi a na zemi budú zjednotení v pokoji, ktorý zavládne v celom vesmíre, a budú uznávať spravodlivú zvrchovanosť Jehovu, Vznešeného Boha predsavzatí, a s radosťou sa mu podriaďovať.

18. Aký úžitok budú mať tak pomazaní, ako aj ich spoločníci z toho, že sa zúčastnia na Pamätnej slávnosti?

18 Akým posilnením viery to bude pre ten malý počet pomazaných i pre milióny ich spoločníkov spomedzi iných oviec, keď sa zhromaždia 12. apríla 2006! Budú sláviť Slávnosť na pamiatku Kristovej smrti, tak ako to Ježiš prikázal, keď povedal: „Stále to robte na moju pamiatku.“ ​(Lukáš 22:19) Všetci prítomní by mali pamätať na to, čo Jehova pre nich urobil prostredníctvom svojho drahého Syna, Ježiša Krista.

Na zopakovanie

• Čo je Jehovovým predsavzatím, pokiaľ ide o veci v nebi a veci na zemi?

• Kto tvorí „veci v nebesiach“ a ako sú zhromažďované?

• Kto tvorí „veci na zemi“ a akú majú nádej?

[Študijné otázky]

[Rámček na strane 23]

‚Kristovo telo‘

Keď Pavol v 1. Korinťanom 10:16, 17 rozoberal zvláštny význam chleba pre Kristových bratov splodených duchom, zmienil sa o ‚tele‘ v istom špecifickom zmysle. Povedal: „Či nie je chlieb, ktorý lámeme, podielom na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, hoci sme mnohí, sme jedným telom, lebo všetci máme účasť na tom jednom chlebe.“ Keď pomazaní kresťania na Pamätnej slávnosti prijímajú chlieb, hlásia sa tým k jednote, ktorá existuje v rámci zboru pomazaných kresťanov, ktorý je ako telo s Kristom ako Hlavou. — Matúš 23:10; 1. Korinťanom 12:12, 13, 18.

[Obrázky na strane 23]

Prečo iba pomazaní prijímajú chlieb a víno?

[Obrázok na strane 25]

Prostredníctvom Jehovovej správy budú všetci tvorovia v nebi i na zemi zjednotení