Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Správa zriadená na spĺňanie Božieho predsavzatia

Správa zriadená na spĺňanie Božieho predsavzatia

 Správa zriadená na spĺňanie Božieho predsavzatia

„[Boh] všetko pôsobí podľa rady svojej vôle.“ — EFEZANOM 1:11.

1. Prečo sa všetky zbory Jehovových svedkov zhromaždia 12. apríla 2006?

V STREDU večer 12. apríla 2006 sa asi 16 miliónov ľudí zhromaždí, aby oslávilo Pánovu večeru. Na každom mieste, kde sa zídu, bude na stole položený nekvasený chlieb predstavujúci Kristovo telo a červené víno symbolizujúce jeho preliatu krv. V závere prejavu, v ktorom bude vysvetlený význam Slávnosti na pamiatku Ježišovej smrti, budú tieto symboly — najprv chlieb a potom víno — kolovať medzi všetkými prítomnými. V pomerne malom počte zborov Jehovových svedkov bude niekto z prítomných prijímať z týchto symbolov. V mnohých zboroch však zo symbolov neprijme nikto. Prečo len málo kresťanov, tí, ktorí majú nádej, že budú žiť v nebi, prijíma symboly a väčšina, ktorá má nádej na večný život na zemi, z nich neprijíma?

2, 3. a) Ako Jehova v súlade so svojím predsavzatím postupoval pri tvorení? b) Prečo Jehova stvoril zem a ľudí?

Jehova je Bohom predsavzatia. Pri uskutočňovaní svojho predsavzatia „všetko pôsobí podľa rady svojej vôle“. (Efezanom 1:11) Ako prvého stvoril svojho jednosplodeného Syna. (Ján 1:1, 14; Zjavenie 3:14) Potom prostredníctvom tohto Syna stvoril Jehova celú rodinu duchovných synov a nakoniec hmotný vesmír vrátane zeme a človeka na nej. — Jób 38:4, 7; Žalm 103:19–21; Ján 1:2, 3; Kolosanom 1:15, 16.

Jehova nevytvoril zem len ako miesto, kde by ľudí skúšal s cieľom rozšíriť rodinu duchovných synov v nebi, ako to učia mnohé cirkvi kresťanstva. Keď Jehova stvoril zem, mal na mysli konkrétny účel, a to „aby bola obývaná“. (Izaiáš 45:18) Boh stvoril zem pre človeka a človeka pre zem. (Žalm 115:16) Celá zemeguľa sa mala stať rajom a v ňom mali žiť spravodliví ľudia, ktorí mali zem obrábať a starať sa o ňu. Prvému ľudskému páru nikdy nebola predložená vyhliadka, že raz pôjdu do neba. — 1. Mojžišova 1:26–28; 2:7, 8, 15.

Jehovovo predsavzatie je napadnuté

4. Ako bol na začiatku ľudských dejín spochybnený spôsob, akým Jehova uplatňuje svoju zvrchovanosť?

Jeden duchovný Boží syn sa vzbúril a bol rozhodnutý zmariť Jehovovo predsavzatie, čím zneužil Boží dar slobodnej vôle. Narušil pokoj, ktorý zažívajú všetci tí, ktorí uznávajú Jehovovu zvrchovanosť a s láskou sa mu podriaďujú. Satan naviedol prvý ľudský pár, aby nastúpil cestu nezávislosti od Boha. (1. Mojžišova 3:1–6) Nepopieral fakt, že Jehova má  moc, ale spochybnil spôsob, akým uplatňuje svoju zvrchovanosť, čiže spochybnil jeho právo vládnuť. Tak bola už na samom začiatku ľudských dejín tu na zemi vznesená základná sporná otázka Jehovovej zvrchovanosti.

5. Aká druhotná sporná otázka bola vznesená a koho sa týkala?

S touto prvotnou spornou otázkou týkajúcou sa Jehovovej zvrchovanosti súvisí druhotná sporná otázka, ktorú Satan vzniesol za dní Jóba. Satan vrhol tieň pochybností na pohnútky Jehovových tvorov, pokiaľ ide o to, prečo sa Jehovovi podriaďujú a slúžia mu. Naznačil, že to robia zo sebeckých dôvodov, a že ak by boli podrobení skúške, obrátili by sa proti Bohu. (Jób 1:7–11; 2:4, 5) Hoci táto otázka bola vznesená v súvislosti s ľudským služobníkom Jehovu, týkala sa tiež duchovných Božích synov, dokonca aj Jehovovho jednosplodeného Syna.

6. Ako Jehova dokázal, že je verný svojmu predsavzatiu a svojmu menu?

Jehova, verný svojmu predsavzatiu a významu svojho mena, sa stal Prorokom a Záchrancom. * Satanovi povedal: „Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu a medzi tvoje semeno a jej semeno. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu rozmliaždiš pätu.“ ​(1. Mojžišova 3:15) Jehova mal prostredníctvom Semena svojej „ženy“, čiže nebeskej časti svojej organizácie, dať odpoveď na Satanovu spornú otázku a Adamovým potomkom poskytnúť nádej na oslobodenie a život. — Rimanom 5:21; Galaťanom 4:26, 31.

‚Sväté tajomstvo jeho vôle‘

7. Aké predsavzatie zjavil Jehova prostredníctvom apoštola Pavla?

Apoštol Pavol vo svojom liste kresťanom v Efeze pekne vysvetľuje, ako Jehova spravuje záležitosti, aby uskutočnil svoje predsavzatie. Pavol tu napísal: „Oznámil [nám] sväté tajomstvo svojej vôle. Je to podľa jeho záľuby, ktorú sám v sebe zamýšľal pre správu na plnej hranici ustanovených časov, totiž opäť zhromaždiť všetky veci v Kristovi, veci v nebesiach a veci na zemi.“ ​(Efezanom 1:9, 10) Jehovovým slávnym predsavzatím je zjednotiť celý vesmír, aby bol obývaný tvormi, ktorí budú s láskou uznávať jeho zvrchovanosť a podriaďovať sa mu. (Zjavenie 4:11) Tak bude Jehovovo meno posvätené, dokáže sa, že Satan je luhár, a Božia vôľa sa bude diať „ako v nebi, tak i na zemi“. — Matúš 6:10.

8. Aký je význam slova prekladaného ako „správa“?

Jehovova ‚záľuba‘, teda jeho predsavzatie, mala byť splnená prostredníctvom istej ‚správy‘. Pavol tu použil slovo, ktoré doslova znamená „vedenie domácnosti“. Toto slovo sa nevzťahuje na vládu, akou je napríklad mesiášske Kráľovstvo, ale na spôsob, akým sú riadené  určité záležitosti. * K úžasnému spôsobu, akým mal Jehova riadiť záležitosti, aby uskutočnil svoje predsavzatie, patrí „sväté tajomstvo“, ktoré malo byť oznamované postupne počas stáročí. — Efezanom 1:10; 3:9.

9. Ako Jehova postupne odhaľoval sväté tajomstvo svojej vôle?

Jehova prostredníctvom viacerých zmlúv postupne odhaľoval, ako bude splnené jeho predsavzatie týkajúce sa Semena, ktoré bolo sľúbené v Edene. V zmluve s Abrahámom zjavil, že toto sľúbené Semeno príde na zem, že bude potomkom Abraháma a že jeho prostredníctvom sa budú žehnať „všetky národy zeme“. V tejto zmluve bolo tiež naznačené, že k prvotnej časti semena budú pripojení aj ďalší. (1. Mojžišova 22:17, 18) Zmluva Zákona, ktorá bola uzavretá s telesným Izraelom, odhalila Jehovovo predsavzatie mať ‚kráľovstvo kňazov‘. (2. Mojžišova 19:5, 6) Zmluva s Dávidom ukázala, že Semeno bude Hlavou Kráľovstva, ktoré bude trvať na neurčitý čas. (2. Samuelova 7:12, 13; Žalm 89:3, 4) Keď už zmluva Zákona priviedla Židov k Mesiášovi, Jehova zjavil ďalšie veci, ktoré sa týkali splnenia jeho predsavzatia. (Galaťanom 3:19, 24) Ľudia, ktorí mali byť pripojení k prvotnej časti tohto semena, mali vytvoriť predpovedané ‚kráľovstvo kňazov‘ a mala s nimi byť uzavretá ‚nová zmluva‘ ako s novým ‚Izraelom‘, a to duchovným. — Jeremiáš 31:31–34; Hebrejom 8:7–9. *

10, 11. a) Ako Jehova odhalil totožnosť predpovedaného Semena? b) Prečo prišiel Boží jednosplodený Syn na zem?

 10 V súlade so správou zriadenou na uskutočnenie Božieho predsavzatia prišiel čas, aby sa na zemi objavilo predpovedané Semeno. Jehova poslal anjela Gabriela, aby povedal Márii, že porodí syna, ktorý mal dostať meno Ježiš. Anjel jej povedal: „Ten bude veľký a bude sa nazývať Syn Najvyššieho. Boh Jehova mu dá trón jeho otca Dávida. Bude vládnuť ako kráľ nad Jakobovým domom navždy a jeho kráľovstvu nebude konca.“ ​(Lukáš 1:32, 33) Tak sa totožnosť predpovedaného Semena stala jasnou. — Galaťanom 3:16; 4:4.

11 Jehovov jednosplodený Syn mal prísť na zem a byť až do krajnosti vyskúšaný. Dokonalá odpoveď na Satanovu spornú otázku bola v Ježišových rukách. Zostane verný svojmu Otcovi? S tým súviselo sväté tajomstvo. Apoštol Pavol neskôr vysvetlil Ježišovu úlohu slovami: „Je veľké sväté tajomstvo tejto zbožnej oddanosti: ‚Stal sa zjavným v tele, bol vyhlásený za spravodlivého v duchu, zjavil sa anjelom, zvestovalo sa o ňom medzi národmi, uverili v neho vo svete, bol prijatý hore v sláve.‘“ ​(1. Timotejovi 3:16) Áno, Ježiš dal svojou neochvejnou rýdzosťou, ktorú si zachoval až do smrti, definitívnu odpoveď na spornú otázku, ktorú Satan vzniesol. Ale ďalšie detaily svätého tajomstva zostali zatiaľ neodhalené.

„Sväté tajomstvo Božieho kráľovstva“

12, 13. a) Čo je jedným z aspektov ‚svätého tajomstva Božieho kráľovstva‘? b) Čo si to od Jehovu vyžadovalo, aby obmedzený počet ľudí, ktorých vybral, mohol ísť do neba?

12 Ježiš počas jednej zo svojich zvestovateľských ciest po Galilei naznačil, že sväté tajomstvo je úzko späté s jeho mesiášskou kráľovskou vládou. Svojim učeníkom povedal: „Vám je dané rozumieť svätým tajomstvám nebeského kráľovstva [„Božieho kráľovstva“, Marek 4:11].“ ​(Matúš 13:11) Jedným z aspektov tohto tajomstva bolo, že Jehova vybral „malé stádo“, 144 000 ľudí, ktorí mali byť pripojení k jeho Synovi ako súčasť semena, aby s ním vládli v nebi. — Lukáš 12:32; Zjavenie 14:1, 4.

13 Ľudia boli vytvorení pre život na zemi. Preto ak niektorí ľudia mali ísť do neba, od Jehovu si to vyžadovalo ‚nové stvorenie‘. (2. Korinťanom 5:17) Apoštol Peter ako jeden z vyvolených, ktorí majú túto výnimočnú nebeskú nádej, napísal: „Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, lebo podľa svojho veľkého milosrdenstva nám dal nové zrodenie k živej nádeji vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych, k neporušiteľnému a nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu. Je vyhradené v nebesiach pre vás.“ — 1. Petra 1:3, 4.

14. a) Ako boli Nežidia zahrnutí do ‚svätého tajomstva Božieho kráľovstva‘? b) Vďaka čomu sme schopní rozumieť týmto ‚hlbokým Božím veciam‘?

14 Ďalšia časť svätého tajomstva spojeného s touto budúcou vládou Kráľovstva spočívala v tom, že Božou vôľou bolo zahrnúť aj Nežidov do malého počtu ľudí povolaných vládnuť s Kristom v nebi. Pavol vysvetlil túto črtu Jehovovej „správy“, čiže spôsobu, akým riadi uskutočňovanie svojho predsavzatia, slovami: „V iných pokoleniach nebolo toto tajomstvo oznámené ľudským synom tak, ako to bolo teraz zjavené duchom jeho svätým apoštolom a prorokom, že totiž ľudia z národov majú byť spoludedičmi a údmi toho istého tela a účastníkmi sľubu spolu s nami v spojení s Kristom Ježišom na základe dobrého posolstva.“ ​(Efezanom 3:5, 6) Pochopenie tejto časti svätého tajomstva bolo odhalené „svätým apoštolom“. Podobne ani dnes by sme bez pomoci svätého ducha nerozumeli týmto ‚hlbokým Božím veciam‘. — 1. Korinťanom 2:10; 4:1; Kolosanom 1:26, 27.

15, 16. Prečo Jehova vybral Kristových spoluvládcov spomedzi ľudí?

 15 O „tých stoštyridsaťštyritisíc“, ktorých Ján videl s „Baránkom“ na nebeskom vrchu Sion, sa píše, že boli ‚kúpení zo zeme‘, „kúpení z ľudstva ako prvé ovocie Bohu a Baránkovi“, čiže Ježišovi Kristovi. (Zjavenie 14:1–4) Jehova vybral prvého zo svojich nebeských synov, aby sa stal prvotnou časťou semena, ktoré bolo sľúbené v Edene. Ale prečo sa rozhodol vybrať Kristových spoluvládcov z ľudstva? Apoštol Pavol vysvetľuje, že títo ľudia, ktorých počet je obmedzený, „sú povolaní podľa jeho [Jehovovho] predsavzatia“, „podľa zaľúbenia [Jehovovej] vôle“. — Rimanom 8:17, 28–30; Efezanom 1:5, 11; 2. Timotejovi 1:9.

16 Jehovovým predsavzatím je, aby bolo posvätené jeho vznešené a sväté meno a obhájená jeho univerzálna zvrchovanosť. V zhode so svojou neporovnateľne múdrou „správou“, čiže spôsobom riadenia záležitostí, Jehova poslal svojho prvorodeného Syna na zem, kde bol do krajnosti vyskúšaný. Okrem toho Jehova rozhodol, že do mesiášskej kráľovskej vlády svojho Syna zahrnie aj ľudí, ktorí až do smrti verne stáli na strane jeho zvrchovanosti. — Efezanom 1:8–12; Zjavenie 2:10, 11.

17. Prečo môžeme byť radi, že Kristus a jeho spoluvládcovia žili na zemi ako ľudia?

17 Jehova dal najavo nesmiernu lásku k Adamovým potomkom, keď zariadil, aby jeho Syn prišiel na zem, a keď spomedzi ľudí vybral tých, ktorí budú dedičmi kráľovskej vlády spolu s jeho Synom. Ako to mohlo priniesť úžitok ďalším, ktorí sa od čias Ábela dokázali Jehovovi verní? Keďže nedokonalí ľudia sa rodia ako otroci hriechu a smrti, potrebujú byť duchovne i telesne uzdravení a privedení k dokonalosti, čo je v súlade s Jehovovým pôvodným predsavzatím s ľudstvom. (Rimanom 5:12) Pre všetkých, ktorí sa tešia na večný život na zemi, je útechou, keď vedia, že ich Kráľ im bude prejavovať lásku a pochopenie, tak ako ho prejavoval svojim učeníkom počas svojej pozemskej služby. (Matúš 11:28, 29; Hebrejom 2:17, 18; 4:15; 7:25, 26) A akú istotu im vlieva vedomie, že Kristovými spoluvládcami a spolukňazmi v nebi budú tí, ktorí predtým ako muži a ženy viery sami zápasili so slabosťami a zažívali v živote problémy, aké zažívame aj my! — Rimanom 7:21–25.

Jehovovo nezlyhávajúce predsavzatie

18, 19. Prečo sú nám teraz Pavlove slová z Efezanom 1:8–11 jasnejšie a o čom budeme uvažovať v nasledujúcom článku?

18 Teraz vieme lepšie pochopiť význam Pavlových slov adresovaných pomazaným kresťanom, ktoré nachádzame v Efezanom 1:8–11. Povedal, že Jehova im oznámil „sväté tajomstvo svojej vôle“, že boli „ustanovení za dedičov“ spolu s Kristom a že „boli vopred určení podľa predsavzatia toho, ktorý všetko pôsobí podľa rady svojej vôle“. Vidíme, že toto všetko zapadá do Jehovovej úžasnej „správy“, ktorá slúži na uskutočňovanie jeho predsavzatia. To nám tiež pomáha chápať, prečo iba niektorí z kresťanov, ktorí sa zúčastnia na Pánovej večeri, prijímajú symboly.

19 Z nasledujúceho článku pochopíme, čo Slávnosť na pamiatku Kristovej smrti znamená pre kresťanov s nebeskou nádejou. Dozvieme sa tiež, prečo by sa aj milióny kresťanov, ktorí majú nádej žiť večne na zemi, mali veľmi zaujímať o to, čo táto Slávnosť symbolizuje.

[Poznámky pod čiarou]

^ 6. ods. Božie meno doslova znamená „Pôsobí, že sa stane“. Jehova sa môže stať čímkoľvek, čo je potrebné na uskutočnenie jeho predsavzatia. — 2. Mojžišova 3:14.

^ 8. ods. Pavlove slová ukazujú, že táto „správa“ bola v činnosti už v jeho dňoch, zatiaľ čo z Písiem vidieť, že mesiášske Kráľovstvo bolo zriadené až v roku 1914.

^ 9. ods. Podrobný rozbor týchto zmlúv, ktoré súvisia so spĺňaním Božieho predsavzatia, pozri v Strážnej veži č. 14 z roku 1989 na stranách 8 až 17.

Na zopakovanie

• Prečo Jehova stvoril zem a dal na ňu človeka?

• Prečo bolo nevyhnutné, aby Jehovov jednosplodený Syn bol vyskúšaný na zemi?

• Prečo Jehova vybral Kristových spoluvládcov spomedzi ľudí?

[Študijné otázky]