Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Napodobňujme Jehovovu trpezlivosť

Napodobňujme Jehovovu trpezlivosť

 Napodobňujme Jehovovu trpezlivosť

„Jehova nie je pomalý v svojich sľuboch... ale je... trpezlivý.“ — 2. PETRA 3:9.

1. Aký neporovnateľný dar ponúka ľuďom Jehova?

JEHOVA nám ponúka niečo, čo nám nemôže ponúknuť nikto iný. Je to niečo nesmierne príťažlivé a vzácne, no nedá sa to kúpiť ani si to nemožno zaslúžiť. To, čo nám Jehova ponúka, je dar večného života — čo pre väčšinu z nás znamená nekonečný život na rajskej zemi. (Ján 3:16) Aké úžasné bude potom žiť! Už nebudú existovať veci, ktoré spôsobujú toľko smútku — nepokoje, násilie, chudoba, zločinnosť, choroby a dokonca ani smrť. Ľudia budú žiť v dokonalom mieri, pokoji a jednote pod láskyplnou vládou Božieho Kráľovstva. Ako veľmi túžime po tomto raji! — Izaiáš 9:6, 7; Zjavenie 21:4, 5.

2. Prečo Jehova doteraz neodstránil Satanov systém?

Aj Jehova sa teší na čas, keď na zemi zriadi raj. Jehova totiž miluje spravodlivosť a právo. (Žalm 33:5) Vôbec ho neteší pozerať sa na svet, v ktorom sa prejavuje ľahostajnosť alebo až nepriateľstvo voči jeho spravodlivým zásadám, na svet, ktorý pohŕda jeho autoritou a zle zaobchádza s jeho ľudom. No sú tu závažné dôvody, prečo ešte nezasiahol a neodstránil Satanov skazený systém. Tieto dôvody súvisia s morálnymi spornými otázkami, ktoré sa týkajú jeho zvrchovanosti. Pokiaľ ide o riešenie týchto otázok, Jehova prejavuje jednu zvlášť príťažlivú vlastnosť, ktorá dnes mnohým chýba — trpezlivosť.

3. a) Aký význam má grécke i hebrejské slovo, ktoré sa v Biblii prekladá ako „trpezlivosť“? b) O akých otázkach budeme teraz uvažovať?

Existuje jedno grécke slovo, ktoré je v Preklade nového sveta Svätých písiem štyrikrát preložené ako „trpezlivosť“ a raz ako „byť trpezlivý“. Toto slovo doslova znamená „dlhosť ducha“ a je často prekladané aj ako „zhovievavosť“ a raz ako „prejavovanie trpezlivosti“. Obe slová pre „trpezlivosť“, hebrejské i grécke, obsahujú myšlienku strpenia a pomalosti do hnevu. V akých ohľadoch máme úžitok z Jehovovej trpezlivosti? Aké poučenie si možno vziať z trpezlivosti a vytrvalosti Jehovu a jeho verných služobníkov? Ako vieme, že Jehovova trpezlivosť nie je neobmedzená? Pozrime sa.

Uvažujme o Jehovovej trpezlivosti

4. Čo napísal apoštol Peter o Jehovovej trpezlivosti?

Apoštol Peter o Jehovovej trpezlivosti napísal: „Nech však neuniká vašej pozornosti jedna skutočnosť, milovaní, že jeden deň je u Jehovu ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Jehova nie je pomalý v svojich sľuboch, ako to niektorí považujú za pomalosť; ale je k vám trpezlivý, lebo si nepraje, aby bol niekto zničený, ale si praje, aby všetci dospeli k pokániu.“ ​(2. Petra 3:8, 9) Je dobré všimnúť si dve myšlienky, ktoré sú tu vyjadrené a ktoré nám pomôžu pochopiť Jehovovu trpezlivosť.

5. Aký vplyv má na Jehovovo konanie jeho pohľad na čas?

Prvou myšlienkou je, že Jehova nevníma čas tak ako my. Pre Boha, ktorý žije večne, je tisíc rokov ako jeden deň. Jehova nie je obmedzovaný časom ani nepociťuje, že by mal nedostatok času, no nie je ani pomalý vo svojom konaní. Keďže Jehova má neobmedzenú  múdrosť, presne vie, kedy je najlepší čas konať na úžitok všetkých, ktorých sa to týka, a trpezlivo čaká, kým ten čas nepríde. Nemali by sme však dospieť k záveru, že je necitlivý voči utrpeniu, ktoré medzitým možno znášajú jeho služobníci. Jehova je Bohom „nežného súcitu“, je zosobnením lásky. (Lukáš 1:78; 1. Jána 4:8) Je schopný úplne a natrvalo odstrániť akúkoľvek škodu, ktorú môže spôsobiť to, že dočasne pripúšťa utrpenie. — Žalm 37:10.

6. K akému záveru by sme nemali dôjsť v súvislosti s Bohom a prečo?

Samozrejme, nie je ľahké čakať na niečo, po čom človek túži. (Príslovia 13:12) Preto keď ľudia neplnia svoje sľuby hneď, iní môžu dospieť k záveru, že ich v skutočnosti nemienia splniť. Aké nemúdre by bolo myslieť si niečo také o Bohu! Ak by sme Božiu trpezlivosť mylne považovali za pomalosť, ľahko by sa mohlo stať, že by sme časom podľahli pochybnostiam alebo skľúčenosti, a hrozilo by, že sa staneme duchovne ospalými. Čo je ešte horšie, mohli by nás zviesť ľudia, pred ktorými kedysi varoval Peter — posmievači, ktorí nemajú vieru. Takí ľudia posmešne hovoria: „Kde je tá jeho sľúbená prítomnosť? Veď odo dňa, keď zosnuli naši predkovia, všetko pokračuje presne tak ako od začiatku stvorenia.“ — 2. Petra 3:4.

7. Ako trpezlivosť, ktorú Jehova prejavuje, súvisí s jeho želaním, aby ľudia robili pokánie?

Druhá myšlienka, ktorá vyplýva z Petrových slov, je, že Jehova je trpezlivý preto, lebo si praje, aby všetci dospeli k pokániu. Nad tými, ktorí tvrdošijne odmietajú odvrátiť sa od svojich zlých ciest, bude Jehovovou rukou vykonaný rozsudok smrti. Ale Boh nemá potešenie zo smrti zlého. Naopak, teší sa, keď vidí, že ľudia robia pokánie, odvracajú sa od svojich zlých ciest a zostávajú nažive. (Ezechiel 33:11) Preto prejavuje trpezlivosť a necháva po celej zemi oznamovať dobré posolstvo, aby ľudia mali možnosť získať život.

8. Z čoho vidno, že Boh bol k izraelskému národu trpezlivý?

Božia trpezlivosť je zjavná aj z toho, ako Boh zaobchádzal so starovekým národom Izraelom. Celé stáročia znášal ich neposlušnosť. Prostredníctvom svojich prorokov ich opakovane nabádal: „Odvráťte sa od svojich zlých ciest a dodržiavajte moje prikázania,  moje ustanovenia, podľa celého zákona, ktorý som prikázal vašim predkom a ktorý som vám poslal prostredníctvom svojich sluhov prorokov.“ Aký bol výsledok? Žiaľ, Izraeliti „nepočúvali“. — 2. Kráľov 17:13, 14.

9. Ako Ježiš odzrkadľoval trpezlivosť svojho Otca?

Nakoniec Jehova poslal svojho Syna, ktorý neúnavne nabádal Židov, aby sa zmierili s Bohom. Ježiš dokonale odzrkadľoval trpezlivosť svojho Otca. Plne si uvedomujúc, že bude zakrátko usmrtený, s poľutovaním povedal: „Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú k nemu posielaní — ako často som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla! Ale vy ste nechceli.“ ​(Matúš 23:37) Tieto pôsobivé slová nie sú slovami strohého sudcu, ktorý túži trestať; sú to slová milujúceho priateľa, ktorý je k ľuďom trpezlivý. Ježiš rovnako ako jeho nebeský Otec chcel, aby sa ľudia kajali a unikli nepriaznivému rozsudku. Niektorí na Ježišove varovania reagovali priaznivo a unikli hroznému rozsudku, ktorý bol vykonaný nad Jeruzalemom v roku 70 n. l. — Lukáš 21:20–22.

10. V akom ohľade máme úžitok z Božej trpezlivosti?

10 Nie je Božia trpezlivosť obdivuhodná? Napriek rozsahu, v akom ľudia prejavili neposlušnosť, Jehova umožnil, aby každý z nás, ako aj milióny ďalších dostali možnosť spoznať ho a získať nádej na záchranu. „Považujte trpezlivosť nášho Pána za záchranu,“ napísal Peter spolukresťanom. (2. Petra 3:15) Nie sme vďační, že Jehovova trpezlivosť nám umožňuje získať záchranu? A nemodlíme sa, aby Jehova bol k nám naďalej trpezlivý, keď mu deň čo deň slúžime? — Matúš 6:12.

11. K čomu nás to podnieti, keď pochopíme, prečo je Jehova trpezlivý?

11 Keď chápeme, prečo je Jehova trpezlivý, pomáha nám to, aby sme trpezlivo čakali na záchranu od neho a nikdy neusudzovali, že je pomalý v spĺňaní svojich sľubov. (Plač Jeremiáša 3:26) Zatiaľ čo sa ďalej modlíme o príchod Božieho Kráľovstva, dôverujeme, že Boh vie, kedy je ten najlepší čas na vypočutie tejto modlitby. Podnecuje nás to tiež napodobňovať Jehovu a prejavovať zbožnú trpezlivosť voči našim bratom i voči tým, ktorým zvestujeme. Ani my nechceme, aby boli ľudia zničení, ale chceme, aby prejavili pokánie a získali rovnakú nádej na večný život ako my. — 1. Timotejovi 2:3, 4.

Uvažujme o trpezlivosti prorokov

12, 13. Ako prorok Izaiáš prejavoval trpezlivosť podľa slov v Jakubovi 5:10?

12 Keď uvažujeme o Jehovovej trpezlivosti, pomáha nám to ceniť si túto vlastnosť a rozvíjať si ju. Pre nedokonalých ľudí nie je ľahké rozvíjať si trpezlivosť, ale dá sa to. Môžeme sa učiť od Božích služobníkov zo staroveku. Učeník Jakub napísal: „Bratia, vezmite si v znášaní zla a v prejavovaní trpezlivosti za vzor prorokov hovoriacich v Jehovovom mene.“ ​(Jakub 5:10) Je útechou a povzbudením vedieť, že iným sa podarilo zvládnuť podobné ťažkosti, akým musíme čeliť aj my.

13 Napríklad prorok Izaiáš vo svojom pridelení určite potreboval trpezlivosť. Jehova mu vopred naznačil, že ju bude potrebovať, keď povedal: „Choď a povieš tomuto ľudu: ‚Počujte znovu a znovu, ale nerozumejte; a viďte znovu a znovu, ale nezískajte nijaké poznanie.‘ Urob srdce tohto ľudu necitlivé a ich uši, tie urob neprístupné a oči, tie im zalep, aby svojimi očami nevideli a svojimi ušami nepočuli a aby ich srdce neporozumelo a aby sa skutočne neobrátili a nezískali si uzdravenie.“ ​(Izaiáš 6:9, 10) Napriek tomu, že ľud nereagoval na Jehovove varovné posolstvá, Izaiáš ich oznamoval najmenej 46 rokov! Podobne aj nám trpezlivosť pomôže vytrvať  vo zvestovaní dobrého posolstva, aj keď ho mnohí ľudia neprijímajú.

14, 15. Čo pomohlo Jeremiášovi vyrovnať sa s ťažkosťami a skľúčenosťou?

14 Nezáujem ľudí nebol jedinou vecou, s ktorou sa museli proroci vyrovnávať pri spĺňaní si svojho poverenia; museli znášať aj zlé zaobchádzanie. Jeremiáša dali do klady, uväznili ho v ‚dome okov‘ a hodili ho do cisterny. (Jeremiáš 20:2; 37:15; 38:6) Jeremiáš znášal zlé zaobchádzanie z rúk ľudí, ktorým chcel pomôcť. No nezatrpkol ani sa im nesnažil odplatiť. Trpezlivo to znášal celé desaťročia.

15 Prenasledovanie ani výsmech neumlčal Jeremiáša a neumlčí ani nás dnes. Samozrejme, niekedy sme možno skľúčení. Aj Jeremiáš pociťoval skľúčenosť. „Jehovovo slovo sa mi stalo príčinou pohany a úškľabkov po celý deň,“ napísal. „A povedal som: ‚Nebudem sa zmieňovať o ňom a nebudem už hovoriť v jeho mene.‘“ Čo sa stalo potom? Prestal Jeremiáš kázať? Povedal: „Bolo to [Božie slovo] v mojom srdci ako horiaci oheň uzavretý v mojich kostiach; a unavilo ma zdržiavanie a nemohol som to znášať.“ ​(Jeremiáš 20:8, 9) Je dobré všimnúť si, že keď sa Jeremiáš zameral na výsmech, stratil radosť. Ale keď upriamil svoju pozornosť na krásu a dôležitosť samotného posolstva, znova pocítil radosť. Okrem toho Jehova bol s Jeremiášom „ako niekto hrozne mocný“ a dával mu silu hlásať Božie slovo s horlivosťou a odvahou. — Jeremiáš 20:11.

16. Ako si môžeme udržať radosť v diele zvestovania dobrého posolstva?

16 Mal prorok Jeremiáš radosť zo svojej práce? Rozhodne áno! Jehovovi povedal: „Našli sa tvoje slová a ja som ich zjedol; a tvoje slovo sa mi stáva jasotom a plesaním môjho srdca; veď sa nado mnou vzýva tvoje meno, ó, Jehova.“ ​(Jeremiáš 15:16) Jeremiáš sa tešil, že má výsadu zastupovať pravého Boha a hlásať jeho slovo. Aj my sa môžeme tešiť z tejto výsady. A podobne ako anjeli v nebi tešíme sa aj z toho, že tak veľa ľudí na celom svete prijíma posolstvo o Kráľovstve, robí pokánie a dostáva sa na cestu k večnému životu. — Lukáš 15:10.

‚Jóbova vytrvalosť‘

17, 18. Prečo možno povedať, že Jób vytrval, a k čomu to viedlo?

17 Po zmienke o prorokoch zo staroveku Jakub napísal: „Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, aký výsledok spôsobil Jehova, že Jehova je veľmi nežný v náklonnosti a milosrdný.“ ​(Jakub 5:11) Grécke slovo, ktoré je tu preložené ako „vytrvalosť“, má podobný význam ako slovo pre „trpezlivosť“, ktoré Jakub použil v predchádzajúcom verši. Jeden učenec o rozdiele medzi týmito dvoma slovami napísal: „Prvé je trpezlivosť, keď s nami ľudia zle zaobchádzajú, druhé znamená statočnú vytrvalosť v náročných okolnostiach.“

18 Jóba sa zmocnila veľká tieseň. Stratil veľký majetok, prišiel o deti a postihla ho bolestivá  choroba. Čelil tiež falošným obvineniam, že dal Jehovovi dôvod na to, aby ho takto potrestal. Jób netrpel mlčky; nariekal nad svojou situáciou a dokonca naznačoval, že je spravodlivejší ako Boh. (Jób 35:2) Nikdy však nestratil vieru ani sa nevzdal svojej rýdzosti. Nepreklial Boha, hoci Satan tvrdil, že to urobí. (Jób 1:11, 21) K akému výsledku to viedlo? Jehova „požehnal potom Jóbov koniec viac ako jeho začiatok“. (Jób 42:12) Jehova Jóba uzdravil, zdvojnásobil jeho bohatstvo a požehnal ho uspokojujúcim, šťastným životom spolu s jeho blízkymi. Jób tiež mohol vďaka svojej vernej vytrvalosti plnšie porozumieť Jehovovej osobnosti.

19. Čo sa učíme z toho, že Jób trpezlivo vytrvával?

19 Čo sa učíme z toho, že Jób trpezlivo vytrvával? Podobne ako to bolo v prípade Jóba, aj nás možno trápi choroba alebo niečo iné. Možno úplne nerozumieme, prečo Jehova dovoľuje, aby sme prešli nejakou konkrétnou skúškou. Ale jednou vecou si môžeme byť istí — ak zostaneme verní, budeme požehnaní. Jehova celkom istotne odmení tých, ktorí ho vážne hľadajú. (Hebrejom 11:6) Ježiš povedal: „Ten, kto vytrvá až do konca, bude zachránený.“ — Matúš 10:22; 24:13.

„Jehovov deň príde“

20. Prečo si môžeme byť istí, že Jehovov deň príde?

20 Hoci Jehova je trpezlivý, je aj spravodlivý a nebude donekonečna tolerovať zlo. Jeho trpezlivosť má svoje hranice. Peter napísal: „[Boh] neupustil od potrestania starého sveta.“ Zatiaľ čo Noach a jeho rodina boli zachovaní nažive, bezbožný svet bol zaplavený vodou. Jehova vykonal rozsudok aj nad Sodomou a Gomorou a obrátil tieto mestá na popol. Tieto rozsudky dávajú „bezbožným ľuďom vzor budúcich vecí“. Môžeme si byť teda istí, že „Jehovov deň príde“. — 2. Petra 2:5, 6; 3:10.

21. Ako môžeme prejavovať trpezlivosť a vytrvalosť a o čom budeme uvažovať v nasledujúcom článku?

21 Teda napodobňujme Jehovovu trpezlivosť tým, že budeme pomáhať ľuďom dospieť k pokániu, aby mohli byť zachránení. Napodobňujme aj prorokov tým, že budeme s trpezlivosťou oznamovať dobré posolstvo, aj keď naň niektorí nereagujú priaznivo. Môžeme si byť istí, že ak vytrvávame v skúškach a zachovávame si rýdzosť tak ako Jób, Jehova aj nás bohato požehná. Máme veľa dôvodov pociťovať radosť zo služby, keď si uvedomíme, ako bohato Jehova žehná svoj ľud v úsilí zvestovať dobré posolstvo po celej zemi. O tom budeme hovoriť v nasledujúcom článku.

Spomínaš si?

• Prečo Jehova prejavuje trpezlivosť?

• Čo sa učíme z trpezlivosti prorokov?

• Ako Jób prejavil vytrvalosť a k čomu to viedlo?

• Ako vieme, že Jehovova trpezlivosť nie je neobmedzená?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 18]

Ježiš dokonale odzrkadľoval trpezlivosť svojho Otca

[Obrázky na strane 20]

Ako Jehova odmenil Jeremiáša za trpezlivosť?

[Obrázky na strane 21]

Ako Jehova odmenil Jóba za vytrvalosť?