Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Budeš chodiť s Bohom?

Budeš chodiť s Bohom?

 Budeš chodiť s Bohom?

„[Buď] skromný, keď chodíš so svojím Bohom.“ — MICHEÁŠ 6:8.

1, 2. V čom sú pocity, ktoré Jehova prechováva voči nám, podobné pocitom rodiča, ktorý učí svoje dieťa chodiť?

PREDSTAV si batoľa, ako stojí na svojich trasľavých nôžkach, načahuje sa za natiahnutými rukami rodiča a robí svoje prvé kroky. Možno sa zdá, že na tom nie je nič výnimočné, ale pre matku a otca je to významný okamih plný nádeje do budúcnosti. Už teraz sa obaja tešia na to, ako v najbližších mesiacoch a rokoch budú chodiť za ruku so svojím dieťaťom. Dúfajú, že mu do budúcnosti budú vedieť poskytnúť v mnohých smeroch vedenie a podporu.

Jehova Boh prechováva podobné pocity voči svojim pozemským deťom. Raz o svojom ľude Izraeli, teda Efraimovi, povedal: „Ja som učil Efraima chodiť, bral som ich na svoje ramená... Povrazmi pozemského človeka som ich ťahal, šnúrami lásky.“ ​(Hozeáš 11:3, 4) Jehova tu sám seba opisuje ako milujúceho rodiča, ktorý trpezlivo učí dieťa chodiť a možno ho aj berie na ruky, keď padne. Jehova, ten najlepší Rodič, túži po tom, aby nás naučil správne chodiť. S radosťou kráča s nami, keď robíme v tomto smere pokroky. Áno, ako ukazuje náš záhlavný text, je možné chodiť s Bohom! (Micheáš 6:8) Ale čo to znamená? Prečo potrebujeme chodiť s Bohom? Ako s ním môžeme chodiť? A k akým požehnaniam to vedie, keď s ním chodíme? Pouvažujme teraz postupne o týchto štyroch otázkach.

Čo znamená chodiť s Bohom?

3, 4. a) Čo je pozoruhodné na vyjadrení chodiť s Bohom? b) Čo znamená chodiť s Bohom?

Samozrejme, ľudia z mäsa a kostí nemôžu doslovne chodiť s Jehovom, duchovnou bytosťou. (2. Mojžišova 33:20; Ján 4:24) Preto keď v Biblii čítame o tom, že ľudia chodia s Bohom, ide o obrazné vyjadrenie. Biblia tým vykresľuje pozoruhodný obraz, ktorý je zrozumiteľný v každej kultúre, v každom národe a v každom čase. Veď na ktorom mieste či v ktorom období by ľudia nedokázali pochopiť myšlienku chodenia s niekým? Tento obraz navodzuje myšlienku vrúcneho a blízkeho vzťahu, či nie? To nám pomáha do určitej miery pochopiť, čo znamená chodiť s Bohom. Pozrime sa však na to bližšie.

Spomeň si na verného Enocha a Noacha. Prečo sa o nich píše, že chodili s Bohom?  (1. Mojžišova 5:24; 6:9) V Biblii výraz „chodiť“ často znamená držať sa určitého spôsobu konania. Enoch a Noach si zvolili spôsob života, ktorý bol v súlade s Božou vôľou. Na rozdiel od ľudí vo svete okolo nich hľadali vedenie u Jehovu a poslúchali jeho príkazy. Dôverovali mu. Znamená to, že Jehova rozhodoval za nich? Nie. Jehova dal ľuďom slobodnú vôľu a chce, aby sme tento dar využívali „so silou rozumu“. (Rimanom 12:1) Keď však uvažujeme, ako sa v nejakej veci rozhodnúť, nespoliehame sa len na svoj vlastný rozum, ale pokorne sa nechávame viesť Jehovovým nekonečne nadradeným spôsobom myslenia. (Príslovia 3:5, 6; Izaiáš 55:8, 9) Keď kráčame životom, stále sa, obrazne povedané, držíme blízko pri Jehovovi a kráčame s ním.

5. Prečo Ježiš hovoril o pridaní jedného lakťa k dĺžke života?

Biblia často prirovnáva život k ceste alebo k chodeniu. V niektorých prípadoch je toto prirovnanie priame, v iných nepriame. Ježiš napríklad povedal: „Kto z vás môže svojou úzkostlivosťou pridať jeden lakeť k dĺžke svojho života?“ ​(Matúš 6:27) Na jeho slovách ťa možno niečo zarazí. Prečo hovoril o pridaní ‚jedného lakťa‘ k dĺžke nášho života, keď náš život sa nemeria v lakťoch ani v iných jednotkách dĺžky? * Ježiš zjavne opisoval život ako cestu. V podstate nás tým chcel naučiť, že úzkostlivými starosťami si svoju životnú cestu nepredĺžime ani o jediný krôčik. Mali by sme však prísť k záveru, že neexistuje spôsob, ako by sme si mohli svoju životnú cestu predĺžiť? To v žiadnom prípade! Tým sa dostávame k druhej otázke: Prečo potrebujeme chodiť s Bohom?

Prečo potrebujeme chodiť s Bohom?

6, 7. Čo nutne potrebujú nedokonalí ľudia a prečo robíme dobre, ak sa v tomto ohľade obraciame na Jehovu?

Jeden z dôvodov, prečo potrebujeme chodiť s Jehovom Bohom, je vysvetlený v Jeremiášovi 10:23: „Dobre viem, ó, Jehova, že pozemskému človeku nepatrí jeho cesta. Kráčajúcemu mužovi ani nepatrí, aby riadil svoj krok.“ Teda my ľudia nie sme schopní riadiť svoj život ani nemáme na to právo. Nutne potrebujeme vedenie. Tí, ktorí trvajú na tom, že pôjdu vlastnou cestou nezávisle od Boha, robia tú istú chybu ako Adam a Eva. Tento prvý ľudský pár si privlastnil právo určovať, čo je dobré a čo zlé. (1. Mojžišova 3:1–6) No toto právo nám jednoducho „nepatrí“.

Necítiš aj ty, že na ceste životom potrebuješ vedenie? Každý deň stojíme pred menšími či väčšími rozhodnutiami. Niektoré z nich sú ťažké a môžu ovplyvniť našu budúcnosť, ako aj budúcnosť našich blízkych. No predstav si, že niekto neporovnateľne starší a múdrejší, ako sme my, nám pri týchto rozhodnutiach ochotne ponúka láskyplné vedenie! Žiaľ, väčšina ľudí sa dnes radšej spolieha na vlastný úsudok a chcú si sami riadiť svoje kroky. Prehliadajú skutočnosť, ktorá je vyjadrená v Prísloviach 28:26: „Kto sa spolieha na svoje vlastné srdce, je hlúpy, ale kto chodí v múdrosti, ten unikne.“ Jehova chce, aby sme sa vyhli neblahým následkom, ku ktorým vedie spoliehanie sa na zradné ľudské srdce. (Jeremiáš 17:9) Chce, aby sme chodili v múdrosti a dôverovali jemu ako svojmu múdremu Vodcovi a Učiteľovi. Keď to budeme robiť, náš život bude bezpečný, uspokojujúci a zmysluplný.

8. K akému koncu vedie hriech a nedokonalosť, no čo nám Jehova praje?

Ďalší dôvod, prečo potrebujeme chodiť s Bohom, súvisí s tým, ako dlho chceme žiť. Z Biblie sa dozvedáme trpkú pravdu. Všetci nedokonalí ľudia v určitom zmysle kráčajú  k tomu istému koncu. Pri opise ťažkostí, ktoré prináša staroba, Kazateľ 12:5 uvádza: „Človek kráča k svojmu dlhotrvajúcemu domu, a nariekajúci prechádzajú ulicou.“ Čo je týmto ‚dlhotrvajúcim domom‘? Hrob, do ktorého nás prirodzene vedie hriech a smrť. (Rimanom 6:23) No Jehova nám praje viac ako len krátky, problémami naplnený život od kolísky po hrob. (Jób 14:1) Iba ak chodíme s Bohom, môžeme dúfať, že budeme žiť tak dlho, ako sme pôvodne mali — teda večne. Nie je to niečo, po čom túžiš aj ty? Potom je jasné, že potrebuješ chodiť so svojím Otcom.

Ako môžeme chodiť s Bohom?

9. Prečo sa Jehova niekedy skrýval pred svojím ľudom, ale aké uistenie predkladá v Izaiášovi 30:20?

Tretia otázka, ktorú si rozoberieme, si zasluhuje najviac pozornosti. Je to otázka: Ako môžeme chodiť s Bohom? Odpoveď na ňu nachádzame v Izaiášovi 30:20, 21: „Tvoj Vznešený učiteľ [sa] už nebude skrývať a tvoje oči sa stanú očami, ktoré uvidia tvojho Vznešeného učiteľa. A tvoje uši počujú za tebou slovo, ktoré hovorí: ‚Toto je tá cesta. Choďte po nej,‘ keby ste šli doprava alebo keby ste šli doľava.“ To je povzbudzujúca pasáž. Jehovove slová zapísané v 20. verši Božiemu ľudu možno pripomenuli, že keď sa búrili, Jehova sa pred nimi obrazne skrýval. (Izaiáš 1:15; 59:2) Tu však o Jehovovi čítame, že sa neskrýva, ale stojí priamo pred svojím verným ľudom. Môžeme si pri tom predstaviť učiteľa, ktorý stojí pred žiakmi a názorne im ukazuje to, čo ich chce práve naučiť.

10. V akom zmysle môžeš ‚počuť za sebou slovo‘ prichádzajúce od nášho Vznešeného Učiteľa?

10 21. verši je vykreslený iný obraz. Jehova je tu opísaný, akoby kráčal za svojím ľudom a stadiaľ ho usmerňoval, po ktorej ceste má ísť. Podľa biblických učencov je toto vyjadrenie založené pravdepodobne na konaní pastiera, ktorý niekedy kráča za ovcami a hlasno na ne volá, aby ich usmernil a zabránil im odbočiť nesprávnym smerom. Ako sa tento obraz vzťahuje na nás? Keď hľadáme vedenie v Božom Slove, čítame rady, ktoré boli zaznamenané pred tisíckami rokov. Z časového hľadiska prichádzajú spoza nás. No platia stále, tak ako platili v dňoch, keď boli zaznamenané. Biblické rady nás môžu viesť pri každodenných rozhodnutiach a môžu nám tiež pomôcť pri plánovaní nášho života v rokoch, ktoré sú pred nami. (Žalm 119:105) Keď usilovne hľadáme takéto rady a uplatňujeme ich, potom je Jehova naozaj naším Vodcom a môžeme povedať, že chodíme s Bohom.

11. Aký povzbudzujúci obraz Jehova vykreslil svojmu ľudu v Jeremiášovi 6:16, ale ako na to jeho ľud reagoval?

11 Dovoľujeme Božiemu Slovu, aby nás takto viedlo? Je užitočné občas sa zastaviť  a poctivo sa preskúmať. Pouvažujme o verši, ktorý nám v tom pomôže: „Toto povedal Jehova: ‚Zastavte sa na cestách a pozerajte a pýtajte sa po dávnych vozových cestách, kde je teraz dobrá cesta; a kráčajte po nej a nájdete pohodlie pre svoje duše.‘“ ​(Jeremiáš 6:16) Pri týchto slovách si možno predstavíš človeka, ktorý sa na križovatke zastaví, aby sa opýtal, ktorým smerom má ísť. V duchovnom zmysle Jehovov spurný izraelský ľud potreboval urobiť niečo podobné. Potreboval nájsť cestu späť na ‚dávne vozové cesty‘. Tou ‚dobrou cestou‘ bola cesta, po ktorej kráčali jeho verní predkovia, ale z ktorej národ nerozumne zišiel. Žiaľ, Izrael zostal tvrdohlavý a nezareagoval na túto láskyplnú pripomienku od Jehovu. Citovaný verš pokračuje: „Ale hovorili: ‚Nepôjdeme.‘“ V dnešnej dobe však Boží ľud na túto radu zareagoval inak.

12, 13. a) Ako Kristovi pomazaní nasledovníci zareagovali na radu z Jeremiáša 6:16? b) Ako sa môžeme preskúmať, aby sme zistili, ktorou cestou kráčame?

12 Už od konca 19. storočia Kristovi pomazaní nasledovníci osobne uplatňujú radu z Jeremiáša 6:16. Ako trieda išli príkladom a celým srdcom sa vrátili k ‚dávnym vozovým cestám‘. Na rozdiel od odpadlíckeho kresťanstva sa začali verne pridŕžať „vzoru zdravých slov“, ktorý stanovil Ježiš Kristus a ktorého sa pridŕžali aj jeho verní nasledovníci v prvom storočí n. l. (2. Timotejovi 1:13) Dodnes pomazaní pomáhajú jeden druhému, ako aj svojim spoločníkom spomedzi „iných oviec“ držať sa duchovne zdravého, šťastného spôsobu života, ktorý takzvané kresťanstvo zanechalo. — Ján 10:16.

13 Poskytovaním duchovného pokrmu v pravý čas trieda verného otroka pomohla už miliónom ľudí nájsť ‚dávne vozové cesty‘ a chodiť s Bohom. (Matúš 24:45–47) Patríš k týmto miliónom? Ak áno, čo môžeš robiť, aby si neodbočil a nevydal sa vlastnou cestou? Je múdre z času na čas sa zastaviť a preskúmať cestu, ktorou v živote kráčaš. Ak si svedomito čítaš Bibliu a biblické publikácie a zúčastňuješ sa na vzdelávacích programoch, ktoré dnes pomazaní organizujú, potom dostávaš školenie, ako chodiť s Bohom. A keď pokorne uplatňuješ rady, ktoré dostávaš, naozaj chodíš s Bohom a kráčaš po „dávnych vozových cestách“.

Choďme tak, ‚akoby sme videli Toho, ktorý je neviditeľný‘

14. Ako sa na našich osobných rozhodnutiach odrazí to, že Jehova je pre nás skutočný?

14 Ak chceme chodiť s Jehovom, musí byť pre nás skutočný. Spomeň si, ako Jehova svojich verných v starovekom Izraeli uistil, že sa pred nimi nebude skrývať. Aj dnes stojí pred svojím ľudom ako Vznešený Učiteľ. Je pre teba Jehova taký skutočný, akoby stál pred tebou a učil ťa? Ak s ním chceme chodiť, musíme mať takúto vieru. Mojžiš takú vieru mal, „lebo zostal pevný, akoby videl Toho, ktorý je neviditeľný“. (Hebrejom 11:27) Ak je Jehova pre nás skutočný, potom budeme pri našich rozhodnutiach brať do úvahy jeho pocity. Napríklad nebudeme ani len uvažovať o tom, že by sme urobili niečo nesprávne, a nebudeme sa potom snažiť zatajiť svoje hriechy pred kresťanskými staršími či pred členmi našej rodiny. Naopak, budeme sa snažiť chodiť s Bohom, aj keď nás nikto z ľudí nevidí. Tak ako staroveký kráľ Dávid budeme rozhodnutí aj „vo vnútri svojho domu sa...  prechádzať v rýdzosti svojho srdca“. — Žalm 101:2.

15. Ako nám spoločenstvo s našimi kresťanskými bratmi a sestrami pomáha, aby sa Jehova stal pre nás skutočnejším?

15 Jehova chápe, že sme nedokonalí a že niekedy je pre nás ťažké veriť tomu, čo nevidíme. (Žalm 103:14) Robí veľa pre to, aby nám pomohol túto slabosť prekonať. Napríklad zo všetkých národov na zemi zhromaždil „ľud pre svoje meno“. (Skutky 15:14) Keď mu spoločne jednotne slúžime, navzájom sa posilňujeme. Keď počujeme, ako Jehova pomohol nášmu duchovnému bratovi alebo sestre prekonať určitú slabosť alebo zvládnuť ťažkú skúšku, náš Boh sa pre nás stáva ešte skutočnejším. — 1. Petra 5:9.

16. Ako nám spoznávanie Ježiša pomáha chodiť s Bohom?

16 Jehova nám pomáha predovšetkým tak, že nám dal príklad svojho Syna. Ježiš povedal: „Ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa.“ ​(Ján 14:6) Štúdium Ježišovho života na zemi je jeden z najlepších spôsobov, ako sa Jehova môže stať pre nás skutočnejším. Vo všetkom, čo Ježiš povedal alebo urobil, sa dokonale odrážala osobnosť a spôsob konania jeho nebeského Otca. (Ján 14:9) Keď stojíme pred nejakým rozhodnutím, mali by sme starostlivo popremýšľať, ako by danú záležitosť riešil Ježiš. Ak z našich rozhodnutí vidno, že venujeme čas tomu, aby sme takto starostlivo a na modlitbách premýšľali, ideme v Kristových šľapajach, a tým vlastne chodíme s Bohom. — 1. Petra 2:21.

K akým požehnaniam to vedie?

17. Aké „pohodlie“ nájdeme pre svoje duše, ak kráčame po Jehovovej ceste?

17 Keď budeme chodiť s Jehovom Bohom, prinesie nám to v živote požehnania. Spomeň si, čo Jehova sľúbil členom svojho ľudu, ktorí budú hľadať ‚dobrú cestu‘. Povedal: „Kráčajte po nej a nájdete pohodlie pre svoje duše.“ ​(Jeremiáš 6:16) O aké „pohodlie“ tu ide? O pohodlný život vyznačujúci sa pôžitkami a blahobytom? Nie. Jehova nám poskytuje niečo oveľa lepšie, čo i tí najbohatší ľudia majú len zriedkakedy. Nájsť pohodlie pre svoju dušu znamená nájsť vnútorný pokoj, radosť, uspokojenie a duchovné naplnenie. Takéto pohodlie ti dodáva istotu, že si si zvolil ten najlepší spôsob života. Takýto pokoj mysle je v tomto svete plnom problémov naozaj zriedkavosťou!

18. Aké požehnanie ti chce Jehova dať a k čomu ťa to podnecuje?

18 Samozrejme, život sám o sebe je veľkým požehnaním a aj pomerne krátky život je lepší ako nič. No Jehova nikdy nechcel, aby tvoj život bol len akýmsi krátkym výletom, ktorý začínaš plný mladistvej sily a končíš v bolestiach staroby. Nie, Jehova chce, aby si získal to najväčšie požehnanie zo všetkých. Chce, aby si chodil s ním navždy! To je pekne vyjadrené v Micheášovi 4:5: „Všetky národy, tie budú chodiť každý v mene svojho Boha; ale my, my budeme chodiť v mene Jehovu, nášho Boha, na neurčitý čas, áno navždy.“ Budeš sa usilovať o toto požehnanie? Túžiš získať to, čo Jehova príťažlivo označuje za ‚skutočný život‘? (1. Timotejovi 6:19) Potom sa rozhodni, že budeš chodiť s Jehovom dnes, zajtra i každý nasledujúci deň po celú večnosť!

[Poznámka pod čiarou]

^ 5. ods. Niektoré preklady Biblie nahrádzajú v tomto verši slovo „lakeť“ časovým údajom, ako napríklad „jediný okamih“ ​(Nový zákon v modernom jazyku) alebo ‚jediná minúta‘ (A Translation in the Language of the People od Charlesa B. Williamsa). No slovo použité v pôvodnom texte jednoznačne znamená lakeť, ktorý sa rovnal približne 45 centimetrom.

Ako by si odpovedal?

• Čo znamená chodiť s Bohom?

• Prečo je pre teba dôležité chodiť s Bohom?

• Čo ti pomôže chodiť s Bohom?

• Aké požehnania získavajú tí, ktorí chodia s Bohom?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 23]

Zo stránok Biblie počujeme Jehovov hlas, ktorý za nami volá: „Toto je tá cesta“

[Obrázok na strane 25]

Na zhromaždeniach dostávame duchovný pokrm v pravý čas