Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Choďme s Bohom v týchto nepokojných časoch

Choďme s Bohom v týchto nepokojných časoch

 Choďme s Bohom v týchto nepokojných časoch

„Enoch stále chodil s pravým Bohom. Potom ho už nebolo, lebo ho vzal Boh.“ — 1. MOJŽIŠOVA 5:24.

1. Prečo môžeme povedať, že dnešné časy sú veľmi ťažké?

NAOZAJ nepokojné časy! Tak by sa dala výstižne opísať éra nepokojov a násilia, v ktorej sa nachádza ľudstvo od zrodenia mesiášskeho Kráľovstva v roku 1914. Od toho času ľudstvo žije v „posledných dňoch“ a v nebývalej miere zažíva pohromy v podobe hladu, chorôb, zemetrasení a vojen. (2. Timotejovi 3:1; Zjavenie 6:1–8) To sa dotýka aj tých, ktorí uctievajú Jehovu. Vo väčšej či menšej miere sa každý z nás musí vyrovnávať s ťažkosťami a neistotou týchto čias. Ekonomický tlak, politické nepokoje, zločinnosť či choroby sú iba niektoré z vecí, ktoré môžu veľmi sťažovať život.

2. Akým problémom čelia Jehovovi služobníci?

Okrem toho Jehovovi služobníci zažívajú jednu vlnu krutého prenasledovania za druhou, lebo Satan ďalej vedie vojnu s tými, „ktorí zachovávajú Božie prikázania a konajú dielo vydávania svedectva pre Ježiša“. (Zjavenie 12:17) A hoci nie každý z nás zažil priame prenasledovanie, všetci praví kresťania musia bojovať proti Satanovi Diablovi a proti duchu, ktorého šíri medzi ľuďmi. (Efezanom 2:2; 6:12) Prejavy tohto ducha môžeme vidieť v práci, v škole a všade, kde sa dostaneme do kontaktu s ľuďmi, ktorí nemajú záujem o čisté uctievanie, a preto ak ním nechceme byť ovplyvnení, musíme byť stále ostražití.

Choďme s Bohom, nie s národmi

3, 4. V čom sa kresťania odlišujú od tohto sveta?

Aj kresťania v prvom storočí tvrdo bojovali proti duchu tohto sveta a to ich veľmi odlišovalo od ľudí, ktorí nepatrili do kresťanského zboru. Pavol poukázal na tento rozdiel, keď napísal: „Preto o tom hovorím a svedčím v Pánovi, aby ste už ďalej nechodili tak, ako chodia tiež národy v neužitočnosti svojej mysle, pričom sú myšlienkovo v tme  a odcudzení životu, ktorý patrí Bohu, pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre necitlivosť svojho srdca. Pretože stratili celý mravný zmysel, oddali sa voľnému správaniu, aby chamtivo páchali nečistotu každého druhu.“ — Efezanom 4:17–19.

Ako výstižne tieto slová opisujú hlbokú duchovnú a morálnu tmu tohto sveta — tak v Pavlových, ako i v našich dňoch! Rovnako ako v prvom storočí, ani dnešní kresťania ‚už ďalej nechodia tak, ako chodia národy‘. Naopak, tešia sa z úžasnej výsady chodiť s Bohom. Je pravda, že niektorí ľudia môžu spochybňovať, či je rozumné povedať, že obyčajní, nedokonalí ľudia môžu chodiť s Jehovom. Ale Biblia ukazuje, že môžu. Jehova to od nich dokonca očakáva. V ôsmom storočí pred n. l. prorok Micheáš napísal tieto inšpirované slová: „Čo od teba Jehova vyžaduje, než aby si uplatňoval právo a miloval láskavosť a bol skromný, keď chodíš so svojím Bohom?“ — Micheáš 6:8.

Ako a prečo chodiť s Bohom?

5. Ako môžu nedokonalí ľudia chodiť s Bohom?

Ako môžeme chodiť so všemocným, neviditeľným Bohom? Určite nie tak, ako chodíme s ľuďmi. V Biblii môže výraz „chodiť“ znamenať aj „držať sa určitého spôsobu konania“. * To nám pomáha pochopiť, že človek, ktorý chodí s Bohom, sa drží spôsobu života, ktorý mu Boh ukazuje a ktorý sa Bohu páči. Keď sa usilujeme o takýto spôsob života, sme iní ako väčšina ľudí okolo nás. Ale pre kresťana je to jediná správna cesta. Prečo? Z mnohých dôvodov.

6, 7. Prečo môžeme povedať, že chodiť s Bohom je ten najlepší spôsob života?

Po prvé, Jehova je náš Stvoriteľ, Zdroj nášho života a zaobstaráva nám všetko, čo potrebujeme na jeho udržanie. (Zjavenie 4:11) Preto iba on má právo hovoriť nám, ako máme žiť. Okrem toho chodiť s Bohom je tým najlepším spôsobom života. Jehova urobil pre tých, ktorí s ním chodia, opatrenie na odpustenie hriechov a ponúka im istú nádej na večný život. Náš nadovšetko milujúci nebeský Otec poskytuje tiež tým, ktorí s ním chodia, múdre rady, aby boli v živote úspešní už teraz, aj keď sú nedokonalí a žijú vo svete, ktorý leží v Satanovej moci. (Ján 3:16; 2. Timotejovi 3:15, 16; 1. Jána 1:8; 2:25; 5:19) Ďalší dôvod, prečo chodiť s Bohom, je ten, že to prispieva k pokoju a jednote zboru. — Kolosanom 3:15, 16.

A nakoniec, čo je najdôležitejšie, keď chodíme s Bohom, ukazujeme tým, kde stojíme v dôležitej spornej otázke, ktorá bola vznesená už v záhrade Eden — v spornej otázke zvrchovanosti. (1. Mojžišova 3:1–6) Svojím spôsobom života dávame najavo, že pevne stojíme na Jehovovej strane a nebojácne hlásame, že iba on je oprávneným Zvrchovaným Vládcom. (Žalm 83:18) Tak konáme v súlade s modlitbou, aby bolo posvätené Božie meno a aby sa diala Božia vôľa. (Matúš 6:9, 10) Tí, ktorí sa rozhodnú chodiť s Bohom, konajú naozaj múdro! Môžu si byť istí, že idú správnym smerom, keďže Jehova je ‚jediný múdry‘. Jehova sa nikdy nemýli. — Rimanom 16:27.

8. V akom zmysle boli časy, keď žili Enoch a Noach, podobné našim dňom?

Ale ako je možné žiť tak, ako by kresťania mali, keď časy sú také búrlivé a väčšina ľudí nechce slúžiť Jehovovi? Odpoveď pochopíme, keď pouvažujeme o verných mužoch zo staroveku, ktorí si zachovali rýdzosť vo veľmi ťažkých časoch. Dvaja z nich boli Enoch a Noach. Obaja žili v časoch, ktoré sa podobali našim dňom. Bujnela skazenosť. V Noachových dňoch bola zem naplnená násilím a nemravnosťou.  Napriek tomu Enoch i Noach odolávali duchu sveta a chodili s Jehovom. Ako to dokázali? Aby sme našli odpoveď, v tomto článku pouvažujeme o príklade Enocha. V nasledujúcom článku budeme uvažovať o Noachovi.

Enoch chodil s Bohom v nepokojných časoch

9. Aké informácie máme o Enochovi?

Enoch bol prvý človek, o ktorom sa v Biblii píše, že chodil s Bohom. Biblický záznam uvádza: „Potom, čo sa Enoch stal otcom Matuzalema, ďalej chodil s pravým Bohom.“ ​(1. Mojžišova 5:22) Po uvedení dĺžky Enochovho života — ktorý sa v porovnaní s dĺžkou nášho života môže zdať dlhý, no na tie časy bol dosť krátky — biblická správa pokračuje: „Enoch stále chodil s pravým Bohom. Potom ho už nebolo, lebo ho vzal Boh.“ ​(1. Mojžišova 5:24) Jehova zjavne preniesol Enocha zo sveta živých do spánku smrti, skôr ako by sa ho mohli zmocniť odporcovia. (Hebrejom 11:5, 13) Okrem týchto stručných veršov je o Enochovi v Biblii len málo zmienok. No na základe informácií, ktoré máme, ako aj z ďalších náznakov môžeme smelo povedať, že Enoch žil v nepokojných časoch.

10, 11. a) Ako sa po vzbure Adama a Evy šírila skazenosť? b) Aké prorocké posolstvo hlásal Enoch a s akými reakciami sa nepochybne stretával?

10 Zamysli sa napríklad nad tým, ako rýchlo sa po Adamovom hriechu medzi ľuďmi rozšírila skazenosť. Biblia ukazuje, že Adamov prvorodený syn, Kain, sa stal prvým ľudským vrahom, keď zabil svojho brata Ábela. (1. Mojžišova 4:8–10) Po Ábelovej násilnej smrti sa Adamovi a Eve narodil ďalší syn a pomenovali ho Set. O ňom čítame: „Setovi sa tiež narodil syn a dal mu meno Enoš. Vtedy sa začalo vzývať Jehovovo meno.“ ​(1. Mojžišova 4:25, 26) Žiaľ, ‚Jehovovo meno sa začalo vzývať‘ odpadlíckym spôsobom. * Mnoho rokov po narodení Enoša Kainov potomok menom Lámech zložil pieseň pre svoje dve manželky, v ktorej vyhlásil, že zabil mladého  muža, ktorý ho zranil. Okrem toho upozorňoval: „Ak má byť Kain pomstený sedemnásobne, potom Lámech sedemdesiatsedemnásobne.“ — 1. Mojžišova 4:10, 19, 23, 24.

11 Stručné fakty, ktoré sme uviedli, naznačujú, že skazenosť, ktorá sa objavila na podnet Satana v záhrade Eden, sa medzi Adamovými potomkami rýchlo rozšírila. V takom svete bol Enoch Jehovovým prorokom a jeho pôsobivé inšpirované slová majú silu dodnes. Júda píše, že Enoch prorokoval: „Hľa, Jehova prišiel so svojimi svätými myriadami, aby vykonal súd proti všetkým a aby všetkých bezbožných usvedčil zo všetkých ich bezbožných skutkov, ktoré konali bezbožne, a zo všetkých otrasných vecí, ktoré proti nemu hovorili bezbožní hriešnici.“ ​(Júda 14, 15) Tieto slová budú mať svoje konečné splnenie v Armagedone. (Zjavenie 16:14, 16) Ale môžeme si byť istí, že už v Enochových dňoch mnohí bezbožní hriešnici reagovali na jeho proroctvo podráždene. Aké láskavé bolo od Jehovu, že vzal tohto proroka z ich dosahu!

Čo posilňovalo Enocha, aby chodil s Bohom?

12. Čo odlišovalo Enocha od jeho súčasníkov?

12 V záhrade Eden Adam a Eva venovali pozornosť Satanovi a Adam sa vzbúril proti Jehovovi. (1. Mojžišova 3:1–6) Ich syn Ábel si zvolil iný spôsob života a mal Jehovovu priazeň. (1. Mojžišova 4:3, 4) Žiaľ, väčšina Adamovho potomstva nebola ako Ábel. No Enoch, ktorý sa narodil o stáročia neskôr, taký bol. V čom sa Enoch líšil od mnohých iných Adamových potomkov? Apoštol Pavol dal na túto otázku odpoveď, keď napísal: „Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrť. A nikde ho nebolo možné nájsť, pretože ho preniesol Boh; lebo pred tým, ako bol prenesený, mal svedectvo, že sa páči Bohu.“ ​(Hebrejom 11:5) Enoch patril k veľkému ‚oblaku predkresťanských svedkov‘, ktorí boli žiarivými príkladmi viery. (Hebrejom 12:1) Áno, vďaka viere dokázal Enoch vytrvať v správnom konaní po celý život, teda vyše 300 rokov — čo bola viac než trojnásobná dĺžka života väčšiny z nás!

13. Akú vieru mal Enoch?

13 Pavol opísal vieru Enocha a ďalších svedkov, keď napísal: „Viera je isté očakávanie vecí, v ktoré dúfame, zrejmý dôkaz skutočností, hoci ich nevidíme.“ ​(Hebrejom 11:1) Áno, viera je očakávanie plné dôvery, založené na istote, že veci, v ktoré dúfame, sa uskutočnia. K viere patrí natoľko intenzívne očakávanie, že ovplyvňuje to, na čo sa v živote zameriavame. Takáto viera umožňovala Enochovi chodiť s Bohom, aj keď ľudia okolo neho to nerobili.

14. Čo patrilo k presnému poznaniu, na ktorom mohol zakladať Enoch svoju vieru?

14 Pravá viera je založená na presnom poznaní. Aké poznanie mal Enoch? (Rimanom 10:14, 17; 1. Timotejovi 2:4) Nepochybne vedel o udalostiach, ktoré sa odohrali v Edene. Pravdepodobne počul tiež o tom, ako vyzeral život v záhrade Eden — ktorá zrejme ešte stále existovala, hoci ľudia už do nej nemali prístup. (1. Mojžišova 3:23, 24) A vedel o Božom predsavzatí, že Adamovo potomstvo má naplniť zem a urobiť z celej planéty  raj podobný tomu pôvodnému. (1. Mojžišova 1:28) Okrem toho si Enoch určite veľmi cenil Jehovov sľub priviesť Semeno, ktoré malo Satanovi rozdrviť hlavu a odstrániť zlé následky jeho podvodov. (1. Mojžišova 3:15) Aj inšpirované proroctvo samotného Enocha, ktoré je zachované v knihe Júda, sa zmieňuje o zničení Satanovho semena. Keďže Enoch mal vieru, vieme, že uctieval Jehovu ako toho, kto sa „stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú“. (Hebrejom 11:6) A tak hoci Enoch nemal všetko to poznanie, ktoré máme my, jeho poznanie mu stačilo na vytvorenie základu pevnej viery. S takou vierou si zachoval rýdzosť v nepokojných časoch.

Napodobňujme Enochov príklad

15, 16. Ako môžeme napodobňovať Enochov príklad?

15 Keďže sa aj v dnešných nepokojných časoch chceme páčiť Jehovovi podobne ako Enoch, je dobré, keď napodobňujeme Enochov príklad. Potrebujeme získať presné poznanie o Jehovovi a o jeho predsavzatí a chrániť si ho. Ale to nestačí. Mali by sme dovoliť, aby toto presné poznanie riadilo každý náš krok. (Žalm 119:101; 2. Petra 1:19) Musíme sa nechať viesť Božím zmýšľaním a vždy sa snažiť, aby sme sa Bohu páčili každou svojou myšlienkou a skutkom.

16 Nemáme žiadny záznam o tom, či v čase, keď žil Enoch, slúžil Jehovovi okrem neho ešte niekto iný, ale je jasné, že Enoch slúžil buď sám, alebo patril k nepatrnej menšine. Aj my tvoríme vo svete len menšinu, ale to nás neodrádza. Jehova nás bude podporovať bez ohľadu na to, kto by sa mohol postaviť proti nám. (Rimanom 8:31) Enoch smelo upozorňoval na prichádzajúce zničenie bezbožných. Aj my odvážne zvestujeme „toto dobré posolstvo o kráľovstve“ napriek posmechu, odporu či prenasledovaniu. (Matúš 24:14) Enoch nežil tak dlho ako mnohí z jeho súčasníkov. Ale on nevkladal nádej do vtedajšieho sveta. Upriamoval svoj zrak na niečo oveľa vznešenejšie. (Hebrejom 11:10, 35) Aj my upierame zrak na splnenie Jehovovho predsavzatia. Preto neužívame tento svet naplno. (1. Korinťanom 7:31) Naopak, využívame svoju silu a svoje prostriedky predovšetkým v službe pre Jehovu.

17. Aké poznanie, ktoré nebolo dostupné Enochovi, máme dnes a k akému konaniu by nás to malo podnecovať?

17 Enoch veril, že sľúbené Semeno sa objaví v Jehovovom stanovenom čase. Teraz uplynulo už takmer 2000 rokov odvtedy, čo sa Ježiš Kristus ako toto Semeno objavil, poskytol výkupné a umožnil, aby sme my, ako aj verní svedkovia zo staroveku, ako bol Enoch, zdedili večný život. Toto Semeno, ktoré je teraz už ustanoveným Kráľom Božieho Kráľovstva, zvrhlo Satana z neba na túto zem a my vidíme všade okolo seba ťažkosti, ktoré to prinieslo. (Zjavenie 12:12) Áno, dnes máme oveľa viac poznania, než bolo dostupné Enochovi. Preto majme pevnú vieru tak ako on. Nech naša dôvera v splnenie Božích sľubov ovplyvňuje všetko, čo robíme. Tak ako Enoch kráčajme s Bohom, hoci žijeme v nepokojných časoch.

[Poznámky pod čiarou]

^ 5. ods. Pozri 1. zväzok encyklopédie Hlbšie pochopenie Písma, ktorú vydali Jehovovi svedkovia, strana 548, odsek 8, čes.

^ 10. ods. Pred Enošovými dňami Jehova hovoril s Adamom. Ábel predložil Jehovovi prijateľnú obeť. Boh dokonca komunikoval aj s Kainom, skôr ako Kaina dohnala žiarlivosť a hnev k vražde. Teda keď sa tentoraz začalo ‚vzývať Jehovovo meno‘, muselo to byť novým spôsobom, nie v súlade s čistým uctievaním.

Ako by si odpovedal?

• Čo znamená chodiť s Bohom?

• Prečo možno povedať, že keď človek chodí s Bohom, je to ten najlepší spôsob života?

• Vďaka čomu dokázal Enoch chodiť s Bohom, aj keď žil v nepokojných časoch?

• Ako môžeme napodobňovať Enocha?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 15]

Vierou „Enoch stále chodil s pravým Bohom“

[Obrázok na strane 17]

Pevne veríme, že Jehovove sľuby sa splnia

[Pramene ilustrácií na strane 13]

Žena celkom vpravo: FAO photo/​B. Imevbore; rúcajúca sa budova: San Hong R-C Picture Company