Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Budeš odrážať Božiu slávu?

Budeš odrážať Božiu slávu?

 Budeš odrážať Božiu slávu?

„Odrážame ako zrkadlá Jehovovu slávu.“ — 2. KORINŤANOM 3:18.

1. Čo videl Mojžiš a čo sa stalo potom?

BOLO to jedno z najúžasnejších videní, aké kedy človek dostal. Keď bol Mojžiš sám na vrchu Sinaj, bola mu splnená jedna nezvyčajná prosba. Bolo mu dovolené uvidieť to, čo nikdy nevidel žiaden človek — Jehovovu slávu. Samozrejme, Mojžiš nevidel Jehovu priamo. Vzhľad Boha je natoľko ohromujúci, že žiaden človek ho nemôže vidieť a zostať žiť. Preto Jehova položil na Mojžiša svoju „dlaň“ ako ochrannú clonu, kým neprešiel okolo, pričom zjavne použil nejakého anjelského zástupcu. Potom Jehova dovolil Mojžišovi vidieť iba záblesk tejto ukážky Božej slávy. Jehova tiež s Mojžišom hovoril prostredníctvom anjela. Biblia opisuje, čo sa stalo potom: ‚A stalo sa, keď zostúpil Mojžiš z vrchu Sinaj, že koža jeho tváre vyžarovala lúče, lebo hovoril s Jehovom.‘ — 2. Mojžišova 33:18–34:7, 29.

2. Čo napísal apoštol Pavol o sláve, ktorú odrážajú kresťania?

Predstav si, že by si bol na tomto vrchu spolu s Mojžišom. Aké vzrušujúce by bolo uvidieť žiarivú nádheru Všemohúceho a počuť jeho slová! Akou výsadou by bolo zostupovať z vrchu Sinaj po boku Mojžiša, sprostredkovateľa zmluvy Zákona! Ale vedel si, že praví kresťania v určitom ohľade odrážajú Božiu slávu spôsobom, ktorý prevyšuje dokonca aj spôsob, akým ju odrážal Mojžiš? Túto zaujímavú skutočnosť spomína v jednom svojom liste aj apoštol Pavol. Napísal, že pomazaní kresťania ‚odrážajú ako zrkadlá Jehovovu slávu‘. (2. Korinťanom 3:7, 8, 18) A v určitom zmysle aj kresťania s pozemskou nádejou odrážajú Božiu slávu.

Ako kresťania odrážajú Božiu slávu

3. V akom zmysle spoznávame Jehovu tak, ako ho Mojžiš nemohol spoznať?

Ako môžeme odrážať Božiu slávu? My sme Jehovu nevideli ani nepočuli, tak ako ho videl a počul Mojžiš. Spoznali sme ho však tak, ako ho Mojžiš nemohol spoznať. Ježiš sa v úlohe Mesiáša objavil až takmer 1500 rokov po Mojžišovej smrti. Preto Mojžiš nemohol vedieť, ako sa Zákon splní na Ježišovi, ktorý zomrel, aby vykúpil ľudstvo z hrozného područia hriechu a smrti. (Rimanom 5:20, 21; Galaťanom 3:19) Okrem toho Mojžiš mohol iba v obmedzenej miere chápať veľkoleposť Jehovovho predsavzatia, ktoré sa sústreďuje na mesiášske Kráľovstvo a pozemský raj, ktorý toto Kráľovstvo prinesie. Teda my Jehovovu slávu vnímame nie doslovnými očami, ale očami viery, ktorá je založená na biblickom učení. Okrem toho počujeme Jehovov hlas nie prostredníctvom anjela, ale prostredníctvom Biblie, zvlášť evanjelií, ktoré vynikajúcim spôsobom opisujú učenie a službu Ježiša.

4. a) Ako pomazaní kresťania odrážajú Božiu slávu? b) Akými spôsobmi môžu odrážať Božiu slávu tí, ktorí majú pozemskú nádej?

Hoci kresťania neodrážajú Božiu slávu tým, že by z ich tváre vyžarovali lúče, ich tváre žiaria, keď druhým hovoria o Jehovovej vznešenej osobnosti a predsavzatiach. Na naše dni prorok Izaiáš predpovedal, že členovia Božieho ľudu „istotne budú rozprávať o [Jehovovej] sláve medzi národmi“. (Izaiáš 66:19) Okrem toho v 2. Korinťanom 4:1, 2 čítame: „[Keďže] máme túto službu... zriekli [sme sa] postranných vecí, za ktoré sa treba hanbiť, nechodíme prefíkane, ani nefalšujeme  Božie Slovo, ale robiac pravdu zjavnou, odporúčame sa každému ľudskému svedomiu pred Bohom.“ Pavol hovoril zvlášť o pomazaných kresťanoch, ktorí sú „služobníkmi novej zmluvy“. (2. Korinťanom 3:6) Ale ich služba už mala vplyv na nespočetné množstvo ľudí, ktorí získali nádej na večný život na zemi. K službe oboch týchto skupín patrí odrážať Jehovovu slávu nielen tým, čo učia, ale aj tým, ako žijú. Máme zodpovednosť i výsadu odzrkadľovať slávu Najvyššieho Boha!

5. O čom svedčí naša duchovná prosperita?

Dnes sa slávne dobré posolstvo o Božom Kráľovstve zvestuje po celej obývanej zemi, tak ako to predpovedal Ježiš. (Matúš 24:14) Jednotlivci zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov nadšene prijímajú dobré posolstvo a menia svoj život, aby konali Božiu vôľu. (Rimanom 12:2; Zjavenie 7:9) Tak ako raní kresťania, ani oni nemôžu prestať hovoriť o veciach, ktoré videli a počuli. (Skutky 4:20) Božiu slávu dnes odráža vyše šesť miliónov ľudí, viac ako kedykoľvek predtým v ľudskej histórii. Patríš k nim aj ty? Duchovná prosperita Božieho ľudu je presvedčivým dôkazom Jehovovho požehnania a ochrany. Skutočnosť, že máme Jehovovho ducha, je ešte zjavnejšia, keď vezmeme do úvahy mocné sily, ktoré stoja proti nám. Pozrime sa teraz, prečo je to tak.

Boží ľud nebude umlčaný

6. Prečo je potrebná viera a odvaha, ak máme pevne zaujať stanovisko na Jehovovej strane?

Predstav si, že by si bol predvolaný pred súd, aby si svedčil proti nemilosrdnému zločincovi. Vieš, že tento zločinec má vplyvnú organizáciu a že použije všetky prostriedky, aby ti zabránil odhaliť o ňom pravdu. Ak by si mal svedčiť proti takému zločincovi, vyžadovalo by si to od teba odvahu, ako aj dôveru, že predstavitelia moci ti poskytnú ochranu. Sme v podobnej situácii. Vydávaním svedectva o Jehovovi a jeho predsavzatiach svedčíme proti Satanovi Diablovi a odhaľujeme, že je vrahom a luhárom, ktorý zvádza celú obývanú zem. (Ján 8:44; Zjavenie 12:9) Zaujať pevné stanovisko na strane Jehovu, teda proti Diablovi, si vyžaduje vieru a odvahu.

7. Nakoľko veľký vplyv má Satan a čo sa snaží dosiahnuť?

Samozrejme, Jehova je Najvyšší. Jeho moc je neporovnateľne nadradená Satanovej. Môžeme si byť istí, že Jehova je nielen schopný ochrániť nás, keď mu verne slúžime, ale to aj rád urobí. (2. Paralipomenon 16:9) No Satan je vládcom démonov i tohto sveta odcudzeného Bohu. (Matúš 12:24, 26; Ján 14:30) Tento vládca, ktorého pôsobnosť je obmedzená na okolie zeme a má „veľký hnev“, nenávistne odporuje Jehovovým služobníkom a v snahe umlčať všetkých, ktorí zvestujú dobré posolstvo, používa svet, ktorý má v moci. (Zjavenie 12:7–9, 12, 17) Ako to robí? Najmenej tromi spôsobmi.

8, 9. Ako Satan používa nesprávne zameranú lásku a prečo by sme si mali pozorne vyberať, s kým budeme tráviť čas?

 Jedným zo spôsobov, ktorými sa Satan snaží odviesť našu pozornosť, sú bežné životné starosti. Ľudia v týchto posledných dňoch milujú peniaze, samých seba a rozkoše. Nemilujú Boha. (2. Timotejovi 3:1–4) Väčšina ľudí je príliš zahĺbená do každodenných záležitostí a ‚nevšímajú‘ si dobré posolstvo, ktoré im prinášame. Jednoducho nemajú záujem o biblickú pravdu. (Matúš 24:37–39) Taký postoj môže byť nákazlivý a môže nás priviesť do stavu duchovnej letargie. Ak by sme dovolili, aby sa v nás rozvinula láska k hmotným veciam a k rozkošiam, naša láska k Bohu by ochladla. — Matúš 24:12.

Preto si kresťania pozorne vyberajú, s kým trávia čas. „Kto chodí s múdrymi, zmúdrie,“ napísal kráľ Šalamún, „ale ten, kto sa stýka s hlupákmi, zle pochodí.“ ​(Príslovia 13:20) ‚Choďme‘ teda s tými, ktorí odrážajú Božiu slávu. Je to veľmi príjemné! Keď sa stretávame s našimi duchovnými bratmi a sestrami na našich zhromaždeniach, ako aj v inom čase, povzbudzuje nás ich láska, viera, radosť a múdrosť. Takáto zdravá spoločnosť posilňuje naše odhodlanie vytrvať v službe.

10. Aký ďalší spôsob Satan používa proti tým, ktorí odrážajú Božiu slávu?

10 Druhým spôsobom, ktorým sa Satan snaží prinútiť všetkých kresťanov, aby prestali odrážať Božiu slávu, je výsmech. Nemalo by nás prekvapovať, že používa túto taktiku. Ježiš Kristus počas svojej služby na zemi zažíval výsmech, zaobchádzali s ním urážlivo a dokonca naňho pľuvali. (Marek 5:40; Lukáš 16:14; 18:32) Aj raní kresťania boli predmetom posmechu. (Skutky 2:13; 17:32) Podobne aj novodobí služobníci Jehovu zažívajú zlé zaobchádzanie. Podľa slov apoštola Petra mali byť označovaní ako „falošní proroci“. „V posledných dňoch,“ predpovedal Peter, „prídu posmievači s posmechom a budú postupovať podľa vlastných žiadostí a hovoriť: ‚Kde je tá jeho sľúbená prítomnosť? Veď... všetko pokračuje presne tak ako od začiatku stvorenia.‘“ ​(2. Petra 3:3, 4) Božiemu ľudu sa vysmievajú, že je mimo reality. Biblické morálne normy sú považované za zastarané. Pre mnohých je posolstvo, ktoré zvestujeme, pochabosťou. (1. Korinťanom 1:18, 19) Ako kresťania sa môžeme stretávať s posmechom v škole, v práci a niekedy aj v rodinnom kruhu. No nedáme sa tým odradiť a ďalej odrážame Božiu slávu prostredníctvom nášho zvestovania, pretože vieme, tak ako Ježiš, že Božie Slovo je pravda. — Ján 17:17.

11. Čo ešte Satan používa v snahe umlčať kresťanov?

11 Tretia taktika, ktorú používa Diabol v snahe umlčať nás, je odpor alebo prenasledovanie. Ježiš svojim nasledovníkom povedal: „[Ľudia] vás vydajú súženiu a budú vás  zabíjať a budete predmetom nenávisti všetkých národov pre moje meno.“ ​(Matúš 24:9) Áno, ako Jehovovi svedkovia zažívame v rôznych častiach sveta kruté prenasledovanie. Uvedomujeme si, že Jehova už dávno predpovedal, že medzi tými, ktorí slúžia Bohu, a tými, ktorí slúžia Satanovi Diablovi, bude takáto nenávisť alebo nepriateľstvo. (1. Mojžišova 3:15) Vieme tiež, že keď si zachovávame rýdzosť v skúškach, svedčíme tým v prospech oprávnenosti Jehovovej zvrchovanosti. Toto vedomie nás môže posilniť aj v tých najťažších situáciách. Ak budeme odhodlaní odrážať Božiu slávu, žiadne prenasledovanie nás nikdy natrvalo neumlčí.

12. Prečo by sme mali plesať, keď zostávame verní napriek Satanovmu odporu?

12 Odolávaš lákadlám sveta a dokazuješ, že si verný aj napriek výsmechu a odporu? Ak áno, máš dôvod na radosť. Ježiš dal tým, ktorí ho budú nasledovať, takéto uistenie: „Šťastní ste, keď vás hania a prenasledujú a luhajúc hovoria proti vám všetko zlé kvôli mne. Plesajte a poskakujte radosťou, pretože je veľká vaša odmena v nebesiach, lebo práve tak prenasledovali prorokov pred vami.“ ​(Matúš 5:11, 12) Tvoja vytrvalosť je dôkazom toho, že máš Jehovovho mocného svätého ducha, ktorý ti dáva silu odrážať jeho slávu. — 2. Korinťanom 12:9.

Vytrvávame vďaka Jehovovi

13. Čo je jedným z hlavných dôvodov, prečo vytrvávame v kresťanskej službe?

13 Jedným z hlavných dôvodov, prečo vytrvávame v službe, je to, že milujeme Jehovu a nachádzame potešenie v tom, že odrážame jeho slávu. Ľudia majú sklon napodobňovať tých, ktorých milujú a ktorých si vážia, a nikto nie je hoden napodobňovania viac ako Jehova Boh. Jehova vo svojej veľkej láske poslal svojho Syna na zem, aby svedčil o pravde a vykúpil poslušné ľudstvo. (Ján 3:16; 18:37) Tak ako Boh, aj my si želáme, aby ľudia každého druhu dospeli k pokániu a boli zachránení; preto im zvestujeme. (2. Petra 3:9) Táto túžba spolu s odhodlaním napodobňovať Boha nás podnecuje vytrvávať v službe, ktorou odrážame jeho slávu.

14. Ako nás Jehova posilňuje, aby sme vytrvali v našej službe?

14 No naša sila vytrvávať v kresťanskej službe v konečnom dôsledku pochádza od Jehovu. On nás podporuje a posilňuje prostredníctvom svojho ducha, svojej organizácie a svojho Slova, Biblie. Jehova „poskytuje vytrvalosť“ tým, ktorí ochotne odrážajú jeho slávu. Odpovedá na naše modlitby  a dáva nám múdrosť na zvládnutie skúšok. (Rimanom 15:5; Jakub 1:5) A čo je ešte dôležitejšie, Jehova nedovolí, aby sme boli podrobení takej skúške, ktorú by sme nedokázali zniesť. Ak dôverujeme v Jehovu, on zaobstará východisko, aby sme mohli ďalej odrážať jeho slávu. — 1. Korinťanom 10:13.

15. Čo nám pomáha vytrvávať?

15 Keď vytrvávame v službe, je to dôkaz, že máme Božieho ducha. Znázornime si to: Predstav si, že ťa niekto požiadal, aby si z domu do domu zadarmo rozdával určitý druh chleba. Dostávaš pokyn, aby si to robil na vlastné náklady a vo svojom voľnom čase. Navyše čoskoro zisťuješ, že iba málo ľudí chce od teba tento chlieb; niektorí sa ti dokonca stavajú na odpor a bránia ti rozdávať ho. Myslíš, že by si pokračoval v tejto činnosti mesiac čo mesiac, rok čo rok? Pravdepodobne nie. Ale pri hlásaní dobrého posolstva vo svojom voľnom čase a na vlastné náklady sa namáhaš možno už celé roky, ba celé desaťročia. A prečo? Nie je to preto, že miluješ Jehovu a že Jehova prostredníctvom svojho ducha žehná tvoje úsilie, a tak ti pomáha vytrvávať? Určite je to tak!

Práca, na ktorú sa nezabudne

16. Aký význam má naša vytrvalosť v službe pre nás i pre tých, ktorí nás počúvajú?

16 Služba novej zmluvy je neoceniteľným darom. (2. Korinťanom 4:7) Podobne aj kresťanská služba, ktorú vykonávajú iné ovce na celej zemi, je poklad. Keď ďalej vytrvávaš v službe, môžeš podľa Pavlových slov Timotejovi ‚zachrániť seba aj tých, čo ťa počúvajú‘. (1. Timotejovi 4:16) Zamysli sa, čo to znamená. Dobré posolstvo, ktoré zvestuješ, umožňuje ľuďom získať večný život. S tými, ktorým duchovne pomáhaš, si môžeš vytvoriť silné putá priateľstva. Predstav si, aké úžasné bude žiť navždy v raji s ľuďmi, ktorým si pomáhal učiť sa o Bohu. Určite nikdy nezabudnú na úsilie, ktoré si vynakladal, aby si im pomohol. To je naozaj dôvod na to, aby sme pociťovali uspokojenie!

17. Prečo možno povedať, že žijeme v jedinečnom období ľudskej histórie?

17 Žiješ v jedinečnom období ľudskej histórie. Dobré posolstvo sa už nikdy nebude zvestovať uprostred sveta odcudzeného Bohu. Noach v takom svete žil a videl, ako sa pominul. Aký šťastný musel byť, že verne konal Božiu vôľu v tom, že postavil koráb, vďaka čomu zostal on i jeho rodina nažive! (Hebrejom 11:7) Aj ty môžeš zažiť takú radosť. Predstav si, ako sa budeš cítiť v novom svete, keď budeš spätne hodnotiť svoju činnosť počas týchto posledných dní s vedomím, že si robil, čo si mohol, aby si podporoval záujmy Kráľovstva.

18. Aké uistenie a povzbudenie dáva Jehova svojim služobníkom?

18 Preto ďalej odrážajme Božiu slávu. Je to niečo, na čo budeme pamätať po celú večnosť. Aj Jehova pamätá na našu prácu. V Biblii nachádzame toto povzbudenie: „Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a na lásku, ktorú ste prejavovali jeho menu tým, že ste slúžili svätým a naďalej slúžite. Túžime však po tom, aby každý z vás prejavoval tú istú usilovnosť, aby ste tak mali plnú istotu nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale aby ste boli napodobňovateľmi tých, ktorí vierou a trpezlivosťou zdedia sľuby.“ — Hebrejom 6:10–12.

Vieš vysvetliť?

• Ako kresťania odrážajú Božiu slávu?

• Aké taktiky používa Satan v snahe umlčať Boží ľud?

• Čo je dôkazom toho, že máme Božieho ducha?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 15]

Mojžišova tvár odrážala slávu

[Obrázky na stranách 16, 17]

My odrážame Božiu slávu v našej službe