Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prinášame „dobré posolstvo o niečom lepšom“

Prinášame „dobré posolstvo o niečom lepšom“

 Prinášame „dobré posolstvo o niečom lepšom“

„Aké pôvabné sú na vrchoch nohy toho, ktorý... prináša dobré posolstvo o niečom lepšom.“ — IZAIÁŠ 52:7.

1, 2. a) Aké hrozné veci sa denne odohrávajú? b) Ako na mnohých ľudí pôsobí nepretržitý príval zlých správ?

ZDÁ sa, že na celom svete sú dnes ľudia priam zaplavení zlými správami. Zapnú si rádio a počujú znepokojivé správy o smrteľných chorobách, ktoré postihujú ľudí na zemi. Pozerajú správy v televízii a vidia desivé obrazy hladujúcich detí, ktoré prosia o pomoc. Vezmú do rúk noviny a čítajú o výbuchoch bômb, ktoré zničili budovy a zabili desiatky nevinných ľudí.

Áno, každý deň sa odohrávajú hrozné veci. Scéna tohto sveta sa jednoznačne mení — k horšiemu. (1. Korinťanom 7:31) Ako poznamenal jeden západoeurópsky spravodajský časopis, niekedy sa zdá, akoby mal celý svet „vyletieť do vzduchu“. Nemožno sa diviť, že stále viac ľudí žije v strese! To, čo povedal jeden muž pri prieskume o televíznych správach v Spojených štátoch, nepochybne odráža pocity miliónov ľudí. Vyjadril sa: ‚Po správach som vždy úplne deprimovaný. Dávajú samé zlé správy. Je to zdrvujúce.‘

Správa, ktorú potrebuje počuť každý

3. a) Akú dobrú správu prináša Biblia? b) Prečo si ty osobne ceníš dobré posolstvo o Kráľovstve?

Je možné v tomto pochmúrnom svete počuť aj nejakú lepšiu správu? Áno, je to možné! Je útechou vedieť, že Biblia prináša dobrú správu. Je to správa o tom, že Božie Kráľovstvo odstráni choroby, hlad, zločinnosť, vojny i všetok útlak. (Žalm 46:9; 72:12) Nie je to vari správa, ktorú potrebuje počuť každý? Jehovovi svedkovia sú o tom presvedčení. Preto sú všade známi tým, že sa vytrvalo usilujú deliť o dobré posolstvo o Božom Kráľovstve s ľuďmi všetkých národov. — Matúš 24:14.

4. O akých hľadiskách našej služby budeme uvažovať v tomto a nasledujúcom článku?

Čo však môžeme robiť, aby sme túto dobrú správu dokázali aj naďalej ohlasovať v čo najväčšej miere — a to aj v obvodoch, kde ju prijíma len málo ľudí? (Lukáš 8:15) Určite nám pomôže, keď si v krátkosti pripomenieme tri dôležité hľadiská našej zvestovateľskej služby. Budeme hovoriť (1) o našich pohnútkach, čiže prečo kážeme; (2) o našom posolstve, teda čo kážeme; a (3) o našich metódach, teda ako kážeme. Keď budeme mať stále správne pohnútky, jasné posolstvo a účinné metódy, poskytneme širokej škále ľudí príležitosť počuť tú najlepšiu dobrú správu — dobré posolstvo o Božom Kráľovstve. *

 Prečo zvestujeme dobré posolstvo

5. a) Čo nás v prvom rade podnecuje zvestovať? b) Prečo možno povedať, že poslušnosťou biblickému príkazu kázať dávame najavo lásku k Bohu?

Pouvažujme o prvom hľadisku — o našich pohnútkach. Prečo zvestujeme dobré posolstvo? Zvestujeme z toho istého dôvodu, z ktorého to robil aj Ježiš. On sám povedal: „Milujem Otca.“ ​(Ján 14:31; Žalm 40:8) V prvom rade nás teda podnecuje láska k Bohu. (Matúš 22:37, 38) Spojitosť medzi láskou k Bohu a službou je v Biblii vyjadrená týmito slovami: „V tom spočíva láska k Bohu, že zachovávame jeho prikázania.“ ​(1. Jána 5:3; Ján 14:21) Patrí k týmto prikázaniam aj príkaz ‚ísť a robiť učeníkov‘? (Matúš 28:19) Áno. Tieto slová síce povedal Ježiš, ale pochádzali od Jehovu. V akom zmysle? Ježiš to objasnil slovami: „Nerobím nič sám od seba, ale práve tak, ako ma naučil Otec, tak hovorím.“ ​(Ján 8:28; Matúš 17:5) Teda keď poslúchame príkaz kázať, dávame Jehovovi najavo, že ho milujeme.

6. Ako nás láska k Bohu podnecuje kázať?

Láska k Jehovovi nás navyše podnecuje kázať preto, lebo chceme vyvracať lži, ktoré o Bohu šíri Satan. (2. Korinťanom 4:4) Satan spochybnil, že Boh vládne spravodlivo. (1. Mojžišova 3:1–5) Ako Jehovovi svedkovia túžime prispieť k tomu, aby sa ukázalo, že Satanove tvrdenia sú obyčajným osočovaním, a aby bolo pred celým ľudstvom posvätené Božie meno. (Izaiáš 43:10–12) Do služby chodíme aj preto, lebo sme spoznali Jehovove vlastnosti a jeho spôsob konania. Náš Boh je nám blízky a cítime silnú túžbu hovoriť o ňom s druhými. Áno, Jehovova dobrota a jeho spravodlivé počínanie nás napĺňajú takou radosťou, že o ňom nemôžeme prestať hovoriť. (Žalm 145:7–12) Veľmi ho chceme chváliť a hovoriť o jeho ‚znamenitostiach‘ s ľuďmi, ktorí chcú počúvať. — 1. Petra 2:9; Izaiáš 43:21.

7. Z akého ďalšieho závažného dôvodu okrem lásky k Bohu zvestujeme?

Máme však aj iný závažný dôvod, prečo sa naďalej zúčastňujeme na službe: Úprimne túžime priniesť úľavu ľuďom, ktorí sú zdrvení nepretržitým prívalom zlých správ, a tiež tým, ktorí z toho či oného dôvodu trpia. Tak sa snažíme napodobňovať Ježiša. Pozrime sa napríklad, čo sa píše v 6. kapitole Marka.

8. Čo sa zo správy v 6. kapitole Marka dozvedáme o Ježišových citoch k ľuďom?

Apoštoli sa vrátili zo zvestovateľskej kampane a rozprávajú Ježišovi všetko, čo robili a učili. Ježiš si všíma, že sú unavení, a hovorí im, aby išli s ním a ‚trochu si odpočinuli‘. Preto nastupujú do člna a plavia sa na tiché miesto. Keď ľudia vidia, kam smerujú, utekajú po brehu a čakajú ich na druhej strane. Čo Ježiš robí? „Keď... videl veľký zástup,“ píše sa v správe, „prišlo mu ich... ľúto, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohé veci.“ ​(Marek 6:31–34)  Ježiš napriek únave ďalej káže ľuďom dobré posolstvo, lebo ‚mu ich je ľúto‘. Je zrejmé, že sa zo srdca zaujíma o ľudí. Cíti s nimi.

9. Čo sa zo správy zo 6. kapitoly Marka učíme o tom, aké sú správne pohnútky na kázanie?

Čo sa z tejto správy učíme? Ako kresťania považujeme za povinnosť zvestovať dobré posolstvo a robiť učeníkov. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť ohlasovať dobré posolstvo, lebo Božou vôľou je, „aby boli ľudia každého druhu zachránení“. (1. Timotejovi 2:4) No svoju službu nevykonávame len z povinnosti, ale aj preto, že nám je ľudí ľúto. Keď s nimi úprimne cítime tak ako Ježiš, naše srdce nás podnecuje robiť všetko, čo môžeme, aby sme im ďalej oznamovali dobré posolstvo. (Matúš 22:39) Také znamenité pohnútky na službu nás budú podnecovať, aby sme v kázaní dobrého posolstva nepoľavili.

Naším posolstvom je dobré posolstvo o Božom Kráľovstve

10, 11. a) Ako Izaiáš opisuje posolstvo, ktoré zvestujeme? b) Ako Ježiš prinášal posolstvo o niečom lepšom a ako Boží služobníci v našich časoch nasledujú jeho príklad?

10 Pouvažujme teraz o druhom hľadisku našej služby — o našom posolstve. Čo kážeme? Prorok Izaiáš nádherne opisuje posolstvo, ktoré oznamujeme: „Aké pôvabné sú na vrchoch nohy toho, ktorý prináša dobré posolstvo, ktorý zvestuje pokoj, ktorý prináša dobré posolstvo o niečom lepšom, ktorý zvestuje záchranu, hovoriac Sionu: ‚Tvoj Boh sa stal kráľom!‘“ — Izaiáš 52:7.

11 Kľúčové vyjadrenie v tomto texte — „tvoj Boh sa stal kráľom“ — nám pripomína posolstvo, ktoré musíme oznamovať, dobré posolstvo o Božom Kráľovstve. (Marek 13:10) Všimnime si tiež, že tento verš poukazuje na pozitívny charakter nášho posolstva. Izaiáš používa vyjadrenia ako ‚záchrana‘, „dobré posolstvo“, „pokoj“ a ‚niečo lepšie‘. O stáročia neskôr, v prvom storočí nášho letopočtu, toto proroctvo výnimočne naplnil Ježiš Kristus, čím nám dal príklad v horlivom oznamovaní posolstva o niečom lepšom, o prichádzajúcom Božom Kráľovstve. (Lukáš 4:43) Jehovovi svedkovia v našich časoch, zvlášť od roku 1919, nasledujú Ježišov príklad a aj oni horlivo oznamujú dobré posolstvo o Božom zriadenom Kráľovstve a o požehnaniach, ktoré toto Kráľovstvo prinesie.

12. Ako pôsobí dobré posolstvo o Kráľovstve na ľudí, ktorí ho prijímajú?

12 Ako toto dobré posolstvo o Kráľovstve pôsobí na ľudí, ktorí ho prijímajú? Tak ako to bolo v Ježišových dňoch, aj dnes dáva dobré posolstvo nádej a útechu. (Rimanom 12:12; 15:4) Úprimní ľudia vďaka nemu získavajú  nádej, lebo zisťujú, že existujú pádne dôvody veriť, že pred nami sú lepšie časy. (Matúš 6:9, 10; 2. Petra 3:13) Taká nádej veľmi pomáha zbožným ľuďom udržať si pozitívny postoj k životu. Žalmista uvádza, že takí ľudia sa ‚nebudú báť ani zlej správy‘. — Žalm 112:1, 7.

Posolstvo, ktoré ‚obviaže tých so zlomeným srdcom‘

13. Ako prorok Izaiáš opisuje požehnania, ktoré už dnes zažívajú ľudia, keď prijímajú dobré posolstvo?

13 Tí, ktorí prijímajú dobré posolstvo, ktoré zvestujeme, už dnes nachádzajú útechu a získavajú požehnania. Aké? Niektoré požehnania opísal Izaiáš, keď predpovedal: „Duch Zvrchovaného Pána Jehovu je na mne, lebo ma pomazal Jehova, aby som oznámil dobré posolstvo miernym. Poslal ma obviazať tých so zlomeným srdcom, vyhlásiť slobodu zajatým a otvorenie očí väzňom; vyhlásiť rok dobrej vôle od Jehovu a deň pomsty od nášho Boha; utešiť všetkých smútiacich.“ — Izaiáš 61:1, 2; Lukáš 4:16–21.

14. a) Čo nám o posolstve o Kráľovstve hovorí vyjadrenie „obviazať tých so zlomeným srdcom“? b) Kedy sa v našom konaní prejavuje Jehovov záujem o ľudí so zlomeným srdcom?

14 Podľa tohto proroctva mal Ježiš kázaním dobrého posolstva „obviazať tých so zlomeným srdcom“. Izaiáš použil skutočne živý obraz! Hebrejské slovo preložené slovenským „obviazať“ sa podľa jedného biblického slovníka „často používa v súvislosti s uväzovaním obväzu, a teda s ošetrovaním a liečením zranených“. Starostlivá zdravotná sestra môže obviazať alebo zabandážovať poranenú časť tela pacienta, aby ju spevnila. Rovnako aj starostliví zvestovatelia, ktorí kážu posolstvo o Kráľovstve, spevňujú, čiže posilňujú, všetkých prístupných ľudí, ktorí nejako trpia. A v tom, že poskytujú podporu ľuďom, ktorí ju potrebujú, sa prejavuje Jehovov záujem. (Ezechiel 34:15, 16) Žalmista o Bohu spieva: „Uzdravuje ľudí so zlomeným srdcom a obväzuje ich boľavé miesta.“ — Žalm 147:3.

Aký vplyv má posolstvo o Kráľovstve

15, 16. Z akých príkladov zo života vidno, že posolstvo o Kráľovstve podporuje a posilňuje ľudí v ťažkostiach?

15 To, že posolstvo o Kráľovstve skutočne podporuje a posilňuje ľudí so zlomeným srdcom, možno doložiť množstvom príkladov zo života. Pouvažujme nad Oreannou, staršou ženou z Južnej Ameriky, ktorá stratila chuť žiť. Oreannu začala navštevovať istá Jehovova svedkyňa, ktorá jej čítavala z Biblie a z publikácie s názvom Moja kniha biblických príbehov. * Deprimovaná žena spočiatku vždy počúvala poležiačky v posteli so zavretými očami, pričom občas sťažka zavzdychala. No už zakrátko sa snažila počúvať na posteli posediačky. A neskôr už svedkyňu, ktorá ju učila z Biblie, čakávala v kresle v obývacej izbe. Potom začala chodiť na kresťanské zhromaždenia do sály Kráľovstva. To, čo sa tam dozvedala, ju tak povzbudzovalo, že začala ponúkať biblickú literatúru ľuďom, ktorí prechádzali popri jej dome. Nato sa vo veku 93 rokov dala pokrstiť ako Jehovova svedkyňa. Posolstvo o Kráľovstve jej vrátilo chuť do života. — Príslovia 15:30; 16:24.

16 Posolstvo o Kráľovstve je nesmierne veľkou oporou aj pre ľudí, ktorí vedia, že ich život sa čoskoro pre chorobu skončí. Všimnime si príklad Marie z jednej západoeurópskej krajiny. Trpela smrteľnou chorobou a stratila všetku nádej. V čase, keď sa skontaktovala s Jehovovými svedkami, bola veľmi skľúčená. No keď spoznala Božie predsavzatia,  jej život opäť nadobudol zmysel. Dala sa pokrstiť a veľmi horlivo sa zapojila do kazateľského diela. Posledné dva roky života jej oči žiarili nádejou a radosťou. Zomrela s pevnou nádejou na vzkriesenie. — Rimanom 8:38, 39.

17. a) Aký vplyv má posolstvo o Kráľovstve na život ľudí, ktorí ho prijímajú? b) Ako si ty osobne zažil, že Jehova „dvíha všetkých, ktorí sú zohnutí“?

17 Takéto správy dosvedčujú, že posolstvo o Kráľovstve môže mať veľký vplyv na život ľudí, ktorí túžia po biblických pravdách. Niekto, kto žiali nad smrťou blízkeho človeka, znovu získava silu, keď počuje o nádeji na vzkriesenie. (1. Tesaloničanom 4:13) Ľudia, ktorí žijú v chudobe a ledva dokážu uživiť svoju rodinu, získavajú sebaúctu a odvahu, keď spoznajú, že Jehova ich nikdy neopustí, ak mu budú verní. (Žalm 37:28) Mnohí ľudia postihnutí silnou depresiou postupne s Jehovovou pomocou nadobúdajú silu na to, aby sa s touto chorobou vyrovnali, a niektorým sa dokonca podarilo prekonať ju. (Žalm 40:1, 2) Áno, Jehova tým, že dáva silu prostredníctvom svojho Slova, už dnes „dvíha všetkých, ktorí sú zohnutí“. (Žalm 145:14) Keď vidíme, ako posolstvo o Kráľovstve prináša útechu ľuďom so zlomeným srdcom v našom obvode i v zbore, opakovane sa presviedčame, že máme to najlepšie posolstvo, aké dnes existuje! — Žalm 51:17.

„Moja pokorná prosba k Bohu za nich“

18. Ako na Pavla pôsobil odmietavý postoj Židov a prečo?

18 Hoci naše posolstvo obsahuje tú najlepšiu správu, mnohí ho odmietajú. Ako by to mohlo na nás zapôsobiť? Tak ako na apoštola Pavla. Často kázal Židom, ale väčšina z nich posolstvo o záchrane odmietala. Pavla sa ich odmietavý postoj hlboko dotýkal. Povedal: „Mám veľký zármutok a stálu bolesť v srdci.“ ​(Rimanom 9:2) Pavol mal súcit so Židmi, ktorým kázal. Zarmucovalo ho, že odmietajú dobré posolstvo.

19. a) Prečo je pochopiteľné, že občas pociťujeme ľútosť? b) Čo pomáhalo Pavlovi pokračovať v kázaní?

19 Aj my kážeme dobré posolstvo o Kráľovstve zo súcitu. Preto je pochopiteľné, že nám je ľúto, keď ho mnoho ľudí odmieta. Takáto naša reakcia je prejavom toho, že nám leží na srdci duchovné blaho ľudí, ktorým zvestujeme. Mali by sme však pamätať na príklad apoštola Pavla. Čo mu pomáhalo ďalej kázať? I keď ho odmietavý postoj Židov zarmucoval a bolel, nezlomil palicu nad všetkými  v presvedčení, že im už niet pomoci. Stále dúfal, že niektorí ešte prijmú Krista. O svojom postoji k jednotlivým Židom napísal: „Prianie môjho srdca a moja pokorná prosba k Bohu za nich je, aby boli zachránení.“ — Rimanom 10:1.

20, 21. a) Ako môžeme v súvislosti s našou službou napodobňovať Pavlov príklad? b) O akom hľadisku našej služby budeme hovoriť v nasledujúcom článku?

20 Všimnime si, aké dve veci Pavol uviedol. Prianím jeho srdca bolo, aby boli niektorí jednotlivci zachránení, a o to sa aj modlil k Bohu. My dnes napodobňujeme Pavlov príklad. Aj my máme stále vrúcnu túžbu nájsť každého, kto by ešte mohol byť správne naklonený dobrému posolstvu. Stále sa modlíme, aby nám Jehova pomohol nájsť ľudí, ktorým by sme mohli pomôcť začať žiť takým spôsobom života, ktorý povedie k ich záchrane. — Príslovia 11:30; Ezechiel 33:11; Ján 6:44.

21 Keď však chceme s posolstvom o Kráľovstve osloviť čo najviac ľudí, nemôžeme venovať pozornosť len tomu, prečo čo zvestujeme, ale aj tomu, ako to robíme. O tejto téme budeme hovoriť v nasledujúcom článku.

[Poznámky pod čiarou]

^ 4. ods. V tomto článku sa bude hovoriť o prvých dvoch hľadiskách. Tretie hľadisko sa bude preberať v ďalšom článku.

^ 15. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

Čo si sa naučil?

• Prečo sa zúčastňujeme na službe?

• Čo je hlavným posolstvom, ktoré kážeme?

• Aké požehnania zažívajú ľudia, ktorí prijímajú posolstvo o Kráľovstve?

• Čo nám pomôže pokračovať v službe?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 18]

Posolstvo o Kráľovstve dáva silu ľuďom so zlomeným srdcom

[Obrázky na strane 20]

Modlitba nám pomáha vytrvávať v službe