Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kam smeruje tento svet?

Kam smeruje tento svet?

 Kam smeruje tento svet?

SVETOVÁ JEDNOTA. Tak dobre to znie! A netúžia po nej všetci? Áno, jednota už bola skloňovaná vo všetkých pádoch. Opakovane bola témou stretnutí svetových vodcov. V auguste 2000 sa pod záštitou OSN v New Yorku stretlo vyše 1000 náboženských vodcov na Miléniovom summite o svetovom mieri. Zaoberali sa riešením svetových konfliktov. No aj táto konferencia bola len odrazom neutíchajúcich sporov medzi národmi sveta. Mufti z Jeruzalema sa odmietol zúčastniť, pretože na stretnutí mal byť prítomný aj židovský rabín. Ďalší účastníci sa urazili, pretože na prvé dva dni nebol pozvaný dalajláma z obavy, aby to nevyvolalo nepriateľskú reakciu Číny.

V októbri 2003 sa otázkami svetového bezpečia zaoberali národy obývajúce pobrežné oblasti Tichého oceánu, ktoré sa zišli v Thajsku na summite Združenia pre ázijsko-tichomorskú ekonomickú spoluprácu (APEC). Predstavitelia týchto 21 krajín si dali za cieľ rozložiť teroristické skupiny a dohodli sa na spôsoboch, ako zvýšiť celosvetové bezpečie. No počas konferencie niekoľko účastníkov vyjadrilo nesúhlas s poznámkami istého ministerského  predsedu, ktoré označili za nenávistný útok proti Židom.

Prečo sa nedarí dosiahnuť jednotu?

Hoci o zjednotenom svete sa veľa hovorí, môžeme vidieť iba málo konkrétnych výsledkov. Prečo sa napriek mnohým úprimným snahám až do 21. storočia ľudstvu nepodarilo dosiahnuť svetovú jednotu?

Odpoveď na túto otázku možno sčasti nájsť v slovách jedného ministerského predsedu, ktorý sa zúčastnil na spomínanej konferencii APEC-u. Povedal: „Ten problém sa volá národná hrdosť.“ Áno, ľudská spoločnosť je presiaknutá nacionalizmom. Každý národ a etnickú skupinu ženie túžba po sebaurčení. Snaha o dosiahnutie štátnej suverenity spolu s duchom súperenia a chamtivosťou vytvára nebezpečnú výbušnú zmes. Keď sa štátne záujmy dostanú do konfliktu s celosvetovými záujmami, spravidla víťazia štátne záujmy.

Nacionalizmus bol výstižne opísaný ako ‚mor pôsobiaci protivenstvá‘. (Žalm 91:3) Áno, nacionalizmus pôsobí na ľudstvo ako zhubná choroba, ktorá vedie k nevýslovnému utrpeniu. Táto pliaga spolu s nenávisťou k iným ľuďom, ktorú vyvoláva, existuje už celé stáročia. Dodnes roznecuje konflikty a ľudské vlády nie sú schopné tomu zabrániť.

Mnohí odborníci uznávajú, že koreňom problémov tohto sveta je nacionalizmus a presadzovanie sebeckých záujmov. Napríklad bývalý generálny tajomník OSN U Thant poznamenal: „Veľmi veľa problémov, s ktorými dnes zápasíme, vyplýva z nesprávnych postojov alebo je ich následkom... Patrí medzi ne úzkoprsý nacionalizmus, ktorý sa vyznačuje postojom ‚moja krajina je moja krajina, bez ohľadu na to, či je v práve, alebo nie‘.“ Napriek tomu sa dnešné národy sústreďujú len na svoje záujmy a stále viac sa dožadujú vlastnej suverenity. Krajiny, ktoré ju už dosiahli, nechcú stratiť ani časť z nej. Napríklad noviny International Herald Tribune uviedli toto vyjadrenie o Európskej únii: „Rivalita a nedôvera zostávajú základnými prvkami európskej politiky. Pre väčšinu členských štátov EÚ je  stále neprijateľné, aby ktokoľvek z nich získal väčší vplyv a ujal sa vedenia.“

Božie Slovo, Biblia, výstižne opisuje výsledok pôsobenia všetkých ľudských vlád slovami: „Človek panoval nad človekom na jeho škodu.“ ​(Kazateľ 8:9) Keďže svet sa stále viac rozdrobuje na jednotlivé samosprávne celky, na jednotlivcoch i na celých skupinách sa spĺňa biblická zásada: „Ten, kto sa oddeľuje, bude hľadať svoju vlastnú sebeckú túžbu; vzbúri sa proti každej praktickej múdrosti.“ — Príslovia 18:1.

Náš Stvoriteľ, ktorý vie, čo je pre nás najlepšie, nikdy nemal v úmysle, aby si ľudia volili vládcov spomedzi seba, a tak si vládli sami. Tým, že to ľudia robia, prehliadajú Božie predsavzatie a skutočnosť, že všetko patrí Bohu. V Žalme 95:3–5 sa píše: „Jehova je veľký Boh a veľký Kráľ nad všetkými inými bohmi, On, v ktorého rukách sú najvnútornejšie hlbiny zeme a jemu patria štíty hôr; ktorému patrí more, ktoré sám urobil, a ktorého ruky utvorili suchú zem.“ Boh je oprávnený Zvrchovaný Panovník, ktorého by mali všetci uznať za svojho vládcu. Keď sa národy usilujú o vlastnú suverenitu, konajú v rozpore s Božou vôľou. — Žalm 2:2.

Čo je potrebné?

Jediným prostriedkom na dosiahnutie svetovej jednoty je jedna vláda s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá by konala v záujme všetkých ľudí. Mnohí premýšľajúci ľudia to uznávajú. No aj keď to uznávajú, často očakávajú riešenie z nesprávneho zdroja. Napríklad mnohí pozorovatelia vrátane náboženských vodcov vedú ľudí k presvedčeniu, že dosiahnuť svetovú jednotu bude možné prostredníctvom OSN. No ľudské organizácie, bez ohľadu na to, aké vznešené sú ich ciele, nikdy neboli schopné vyriešiť problémy medzi národmi. Naopak, väčšina týchto organizácií je iba odrazom nejednoty, ktorá existuje medzi jednotlivými národmi.

Biblia upozorňuje, že nie je múdre očakávať riešenie od ľudských inštitúcií. Čítame v nej: „Nevkladajte dôveru v urodzených ani v syna pozemského človeka, ktorému nepatrí záchrana.“ ​(Žalm 146:3) Znamená to, že ľudstvo nikdy nezažije svetovú jednotu? Vôbec nie. Existuje iné riešenie.

Mnoho ľudí nevie, že Boh už ustanovil vládu, ktorá je schopná zjednotiť svet. V Biblii sa o Jehovovi Bohu píše: „Ja, áno ja, som ustanovil svojho kráľa na Sione, svojom svätom vrchu. Požiadaj ma, aby som ti dal národy do dedičstva a končiny zeme do vlastníctva.“ ​(Žalm 2:6, 8) Všimnite si, že podľa tohto biblického textu Jehova Boh „ustanovil svojho kráľa“, o ktorom sa v 7. verši zmieňuje ako o svojom synovi. Tým kráľom nie je nikto iný ako Boží najvýznamnejší duchovný Syn, Ježiš Kristus, ktorý dostal právomoc vládnuť nad všetkými národmi.

Ako sa dosiahne svetová jednota

Väčšina ľudí neuznáva nebeskú vládu, ktorú ustanovil Boh. Národy tvrdošijne lipnú na svojom domnelom práve na vlastnú suverenitu. Ale Boh nebude tolerovať ľudí, ktorí odmietajú uznať jeho zvrchovanosť a vládu, ktorú ustanovil. O takýchto ľuďoch sa v Žalme 2:9 píše: „[Ty, môj Syn, Ježiš Kristus] rozbiješ ich železným žezlom. Rozbiješ ich na kusy ako hrnčiarsku nádobu.“ Či už si to národy uvedomujú, alebo nie, smerujú ku konfliktu s Bohom. Posledná kniha Biblie hovorí o ‚kráľoch celej obývanej zeme‘, ktorí boli zhromaždení „do vojny veľkého dňa Boha, Všemohúceho“. (Zjavenie 16:14) Národy aj ich spôsob konania, ktorý vedie k rozdeleniu, budú odstránené. Tak bude pripravená cesta pre činnosť Božej vlády, ktorú nebude nič narušovať.

Jehova Boh ako Zvrchovaný Vládca prostredníctvom svojho Syna múdro prejaví moc a urobí zmeny, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie zjednoteného sveta. Božia vláda dosiahne  pravú jednotu a prinesie požehnania všetkým, ktorí milujú spravodlivosť. Otvorte si teraz Bibliu a prečítajte si 72. žalm. V tomto žalme nachádzame prorocký obraz toho, čo pre ľudstvo urobí vláda Božieho Syna. Ľudia sa budú tešiť z pravej celosvetovej jednoty a všetky ich problémy — útlak, násilie, chudoba a podobné veci — budú navždy minulosťou.

V dnešnom rozdelenom svete mnohí ľudia považujú takúto nádej za nerealistickú. Ale v tejto veci nie je dôvod pochybovať, lebo Božie sľuby nikdy nezlyhali a nikdy nezlyhajú. (Izaiáš 55:10, 11) Chceli by ste taký zjednotený svet zažiť aj vy? Taká možnosť tu je. V skutočnosti tu už sú ľudia, ktorí sa pripravujú na čas, keď táto zmena nastane. Sú to ľudia zo všetkých národov, a predsa medzi sebou nebojujú, ale už teraz sa zjednotene podriaďujú Božej zvrchovanej vláde. (Izaiáš 2:2–4) Kto to je? Títo ľudia sú známi ako Jehovovi svedkovia. Povzbudzujeme vás, aby ste navštívili miesto ich zhromaždení. Budete srdečne vítaní a veríme, že budete osviežení spoločenstvom ľudí, ktorí vám môžu pomôcť podriaďovať sa Božej zvrchovanej vláde, a tak zažiť jednotu, ktorá sa nikdy neskončí.

[Obrázky na strane 7]

Ľudia zo všetkých národov sa pripravujú na život v zjednotenom svete

[Prameň ilustrácie na strane 4]

Saeed Khan/​AFP/​Getty Images

[Pramene ilustrácií na strane 5]

Plačúca žena: Igor Dutina/​AFP/​Getty Images; protestujúci: Said Khatib/​AFP/​Getty Images; obrnené vozidlá: Joseph Barrak/​AFP/​Getty Images