Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Naznačuje to, že Dávid a jeho muži zjedli chleby predloženia, že Boží zákon možno za mimoriadnych okolností beztrestne porušiť? — 1. Samuelova 21:1–6.

Podľa 3. Mojžišovej 24:5–9 sa chleby predloženia vymieňali každý sabat a mali ich zjesť kňazi. To preto, že chleby boli sväté a mali slúžiť ako pokrm pre mužov slúžiacich Bohu — pre kňazov. Určite by bolo nesprávne, keby ich dali jesť bežným robotníkom alebo by ich jedli len tak pre potešenie. No kňaz Achimelech sa nedopustil hriechu, keď sa o chlieb vystavenia podelil s Dávidom a jeho mužmi.

Dávid povedal, že má splniť nejakú mimoriadnu úlohu od kráľa Saula. Dávid a jeho muži boli hladní. Achimelech sa uistil, že sú obradne čistí. Hoci prísne vzaté, bolo nezákonné, aby jedli chlieb vystavenia, bolo to v súlade s tým, na čo bol tento chlieb v podstate určený. Toto hľadisko umožňovalo Achimelechovi urobiť výnimku. Samotný Ježiš Kristus využil túto udalosť na znázornenie toho, že je nesprávne neúmerne prísne uplatňovať zákon o sabate, ako to vyžadoval farizejský výklad tohto zákona. — Matúš 12:1–8.

To však neznamená, že za mimoriadnych okolností možno Boží zákon porušiť. Napríklad keď Izraeliti bojovali proti Filištíncom, nastala zdanlivo kritická situácia. Kráľ Saul povedal: „Prekliaty je muž, ktorý bude jesť chlieb do večera, dokiaľ sa nepomstím na svojich nepriateľoch!“ Biblia hovorí: „V ten deň zrážali Filištíncov.“ Vojaci boli vyčerpaní z boja a hladní ‚a ľud začal zabíjať zvieratá na zemi a dal sa do jedla spolu s krvou‘. (1. Samuelova 14:24, 31–33) Porušili zákon o krvi, a tým zhrešili proti Jehovovi. Nekonali v súlade s tým, že Boh vymedzil použitie krvi iba na ‚dosiahnutie zmierenia‘ za hriechy. (3. Mojžišova 17:10–12; 1. Mojžišova 9:3, 4) Jehova milosrdne prijal mimoriadne obete za tých, ktorí zhrešili. — 1. Samuelova 14:34, 35.

Áno, Jehova od nás očakáva, že budeme poslúchať jeho zákony za každých okolností. „V tom spočíva láska k Bohu,“ hovorí apoštol Ján, „že zachovávame jeho prikázania.“ — 1. Jána 5:3.

[Obrázok na strane 30]

Každý sabat boli do svätostánku dané čerstvé chleby predloženia