Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Prečo Jehovovi svedkovia považujú číslo 144 000, o ktorom sa píše v Zjavení, za doslovné, a nie za symbolické?

Apoštol Ján napísal: „Počul som počet tých, ktorí boli zapečatení, stoštyridsaťštyritisíc.“ ​(Zjavenie 7:4) Slovné spojenie ‚tí, ktorí boli zapečatení‘ sa vzťahuje na skupinu jednotlivcov, ktorí boli vybratí z ľudstva, aby vládli s Kristom v nebi nad budúcou rajskou zemou. (2. Korinťanom 1:21, 22; Zjavenie 5:9, 10; 20:6) Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa počet 144 000 berie doslovne. Jeden z nich možno nájsť priamo v kontexte Zjavenia 7:4.

Po tom, čo apoštol Ján vo videní počul o tejto skupine 144 000 jednotlivcov, bola mu ukázaná iná skupina. Ján opisuje túto druhú skupinu ako „veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov“. Tento veľký zástup predstavuje ľudí, ktorí prežijú prichádzajúce „veľké súženie“, keď bude zničený súčasný zlý svet. — Zjavenie 7:9, 14.

Všimnite si však kontrast medzi veršami 4 a 9 v 7. kapitole Zjavenia. Ján hovorí, že v prvej skupine — v skupine „tých, ktorí boli zapečatení“ — je presne určený počet osôb. No v druhej skupine — vo „veľkom zástupe“ — nie je počet ľudí určený. Preto je logické dospieť k záveru, že číslo 144 000 je doslovné. Ak by číslo 144 000 bolo symbolické a vzťahovalo by sa na skupinu, ktorej počet by v skutočnosti nebol určený, sila kontrastu medzi týmito dvoma veršami by sa stratila. Z kontextu teda jasne vyplýva, že číslo 144 000 treba považovať za doslovné.

Viacerí biblickí učenci, v minulosti i v súčasnosti, dospeli k rovnakému záveru — že toto číslo je doslovné. Napríklad britský lexikograf Dr. Ethelbert W. Bullinger asi pred 100 rokmi poznamenal: „Je to jednoduché vyjadrenie faktu — určitý počet v protiklade k neurčitému počtu v tej istej kapitole.“ ​(The Apocalypse or „The Day of the Lord”, strana 282) A Robert L. Thomas ml., profesor, ktorý vyučuje Nový zákon na Master’s Seminary v Spojených štátoch, pred časom napísal: „Tvrdenie, že ide o symbolické číslo, z pohľadu exegetiky neobstojí.“ Okrem toho dodal: „Je tu [v Zjavení 7:4] uvedené konkrétne číslo v protiklade k nekonkrétnemu počtu v 7:9. Ak by sa toto číslo malo brať symbolicky, potom by sa žiadne číslo v tejto knihe nemohlo brať doslovne.“ — Revelation: An Exegetical Commentary, 1. zväzok, strana 474.

Niektorí argumentujú tým, že celé Zjavenie je napísané symbolickým jazykom, a tak všetky čísla, ktoré sa v tejto knihe nachádzajú, vrátane čísla 144 000, musia byť symbolické. (Zjavenie 1:1, 4; 2:10) No takýto záver zjavne nie je správny. Je pravda, že v knihe  Zjavenie je mnoho symbolických čísel, ale sú v nej aj doslovné čísla. Napríklad Ján hovorí o ‚dvanástich menách dvanástich Baránkových apoštolov‘. (Zjavenie 21:14) Je jasné, že číslo 12 spomenuté v tomto verši je doslovné, nie symbolické. Apoštol Ján píše tiež o ‚tisícročnej‘ Kristovej vláde. Aj toto číslo sa má brať doslovne, ako to vyplýva z dôkladného skúmania Biblie. * (Zjavenie 20:3, 5–7) Teda to, či je nejaké číslo v Zjavení doslovné, alebo symbolické, závisí od širších súvislostí a kontextu.

Okrem toho záver, že číslo 144 000 je doslovné a vzťahuje sa na obmedzený počet jednotlivcov — ktorí v porovnaní s „veľkým zástupom“ tvoria relatívne malú skupinu —, je aj v súlade s ostatnými časťami Biblie. Napríklad apoštol Ján neskôr v tomto videní opisuje skupinu 144 000 ako tých, ktorí „boli kúpení z ľudstva ako prvé ovocie“. (Zjavenie 14:1, 4) Označenie „prvé ovocie“ sa vzťahuje na malý reprezentatívny výber. Aj Ježiš, keď bol na zemi, hovoril o tých, ktorí s ním budú vládnuť v jeho nebeskom Kráľovstve, a označil ich ako „malé stádo“. (Lukáš 12:32; 22:29) Áno, tých z ľudstva, ktorí budú vládnuť v nebi, je pomerne málo, keď ich počet porovnáme s ľuďmi, ktorí budú žiť v budúcom raji na zemi.

Teda kontext Zjavenia 7:4 a všetky ostatné súvisiace pasáže v Biblii vedú k záveru, že číslo 144 000 sa má brať doslovne. Vzťahuje sa na tých, ktorí budú v nebi vládnuť s Kristom nad rajskou zemou, kde bude žiť veľký, vopred neurčený počet šťastných ľudí, ktorí budú uctievať Jehovu. — Žalm 37:29.

[Poznámka pod čiarou]

^ 7. ods. Viac informácií o Kristovej tisícročnej vláde pozri v knihe Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! na stranách 289–290. Vydali Jehovovi svedkovia.

[Zvýraznený text na strane 31]

Počet tých, ktorí budú s Kristom vládnuť v nebi, je obmedzený na 144 000

[Obrázok na strane 31]

Počet ľudí, ktorí budú tvoriť „veľký zástup“, nie je určený

[Prameň ilustrácie na strane 31]

Hviezdy: S láskavým dovolením: Anglo-Australian Observatory, fotografia od Davida Malina