Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vysoko si váž dar života

Vysoko si váž dar života

 Vysoko si váž dar života

„Krv Krista... očistí naše svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme preukazovali živému Bohu svätú službu.“ — HEBREJOM 9:14.

1. Z čoho vidno, že si veľmi vážime život?

AKO by si odpovedal, keby sa ťa niekto opýtal, nakoľko si vážiš svoj život? Ako kresťania si veľmi vážime život — svoj i život iných. Veď preto chodíme k lekárovi na pravidelné prehliadky alebo keď sme chorí. Chceme žiť a byť zdraví. Dokonca aj väčšina ľudí, ktorí sú už starí alebo sú telesne postihnutí, chce žiť; nechcú zomrieť.

2, 3. a) Aký záväzok zdôrazňujú Príslovia 23:22? b) Ako sa záväzok spomínaný v Prísloviach 23:22 vzťahuje na Boha?

To, nakoľko si vážiš život, ovplyvňuje tvoje vzťahy s inými ľuďmi. Napríklad Božie Slovo prikazuje: „Počúvaj svojho otca, ktorý spôsobil tvoje narodenie, a nepohŕdaj svojou matkou len preto, že zostarla.“ ​(Príslovia 23:22) „Počúvať“ v tomto prípade neznamená len počuť slová; znamená to počúvať a potom poslúchať. (2. Mojžišova 15:26; 5. Mojžišova 7:12; 13:18; 15:5; Jozua 22:2; Žalm 81:13) Prečo by si mal podľa Božieho Slova počúvať svojho otca a matku? Nie je to len preto, že tvoji rodičia sú starší ako ty a majú viac skúseností. Dôvodom, ktorý je tu uvedený, je to, že ‚spôsobili tvoje narodenie‘. V niektorých prekladoch znie tento verš takto: „Počúvaj svojho otca, ktorý ti dal život.“ Je zrejmé, že ak si svoj život vážiš, budeš sa cítiť zaviazaný tomu, od koho si ho dostal.

Samozrejme, ako pravý kresťan uznávaš, že prvotným Zdrojom života je Jehova. Od neho ‚máš život‘, vďaka nemu sa môžeš ‚pohybovať‘, konať ako cítiaca bytosť; a vďaka nemu existuješ, teda ‚si‘, a môžeš premýšľať o budúcnosti a plánovať si ju; dokonca môžeš uvažovať o večnom živote. (Skutky 17:28; Žalm 36:9; Kazateľ 3:11) V súlade s Prísloviami 23:22 je správne, keď ‚počúvame‘ Boha a poslúchame ho a keď túžime pochopiť jeho pohľad na život a nechať sa viesť tým, ako to vidí on, a nie niekto iný.

Prejavuj úctu k životu

4. Ako sa už na začiatku ľudských dejín stala úcta k životu dôležitou otázkou?

Už na začiatku ľudských dejín Jehova jasne ukázal, že nenechal na ľudí, aby sa sami rozhodovali, ako budú používať (alebo zneužívať) život. Kain, plný žiarlivosti a hnevu, vyhasil nevinný život svojho brata Ábela. Myslíš, že Kain mal právo takto rozhodnúť o jeho živote? Boh si to nemyslel. Bral Kaina na zodpovednosť. Povedal mu: „Čo si to urobil? Hľa! Krv tvojho brata kričí ku mne zo zeme.“ ​(1. Mojžišova 4:10) Všimni si, že Ábelova krv vyliata na zem predstavovala jeho život, ktorý bol násilne ukončený, a volala k Bohu po pomste. — Hebrejom 12:24.

5. a) Aký zákaz dal Boh v Noachových dňoch a koho sa týkal? b) V akom zmysle bol tento zákaz významným krokom?

Po potope, ktorú prežilo iba osem ľudí, sa začala nová epocha ľudských dejín. Vo vyhlásení, ktoré sa týkalo celého ľudstva, Boh odhalil niečo viac o svojom názore na život a na krv. Povedal, že ľudia môžu jesť mäso zvierat, ale stanovil toto obmedzenie: „Každý pohybujúci sa živočích, ktorý je nažive, nech vám slúži ako potrava. Tak ako zelené rastlinstvo, tak vám to všetko dávam. Iba telo s jeho dušou  — jeho krvou — nesmiete jesť.“ ​(1. Mojžišova 9:3, 4) Niektorí Židia tento zákaz vysvetľujú tak, že ľudia nemali jesť mäso a krv zvierat, ktoré ešte žili. Ale časom sa jasne ukázalo, že to, čo tu Boh zakázal, bolo jesť krv ako potravu na udržanie života. Okrem toho pokyn, ktorý dal Boh Noachovi, bol významným krokom v spĺňaní jeho vznešeného predsavzatia v súvislosti s krvou — predsavzatia, ktoré malo umožniť ľuďom získať večný život.

6. Ako Boh vo svojich slovách Noachovi zdôraznil svoj pohľad na cenu života?

Boh ďalej povedal: „Vyžiadam si späť aj krv vašich duší. Z ruky každého živého tvora si ju vyžiadam späť; i z ruky človeka, z ruky každého, kto je jeho brat, si vyžiadam späť dušu človeka. Kto prelieva ľudskú krv, človekom bude preliata jeho vlastná krv, lebo urobil človeka na Boží obraz.“ ​(1. Mojžišova 9:5, 6) Z týchto slov adresovaných celej ľudskej rodine môžeme vidieť, že z Božieho pohľadu krv človeka predstavuje jeho život. Je to Stvoriteľ, kto dáva ľuďom život, a preto by nikto nemal siahať na život, čiže prelievať krv, ktorá tento život predstavuje. Ak sa niekto, podobne ako Kain, dopustí vraždy, Stvoriteľ má právo ‚vyžiadať si späť‘ život — život vraha.

7. Prečo by nás malo zaujímať to, čo Boh povedal Noachovi o krvi?

Boh v tomto vyhlásení zakázal ľuďom zneužívať krv. Uvažoval si niekedy nad tým, prečo Boh dal tento zákaz? Áno, čo bolo za Božím pohľadom na krv? Odpoveď na tieto otázky súvisí s jednou z najdôležitejších náuk Biblie, ktorá je samotnou podstatou kresťanského posolstva, hoci mnohé cirkvi ju prehliadajú. O akú náuku ide a ako sa týka tvojho života, rozhodnutí a konania?

Ako Boh dovolil používať krv?

8. Ako Jehova obmedzil používanie krvi, keď dal Izraelitom Zákon?

Viac podrobností o živote a krvi Jehova poskytol, keď dal Izraelitom Zákon. Tým tiež urobil ďalší krok smerom k dovŕšeniu svojho predsavzatia. Pravdepodobne vieš, že Zákon vyžadoval obete Bohu, napríklad obilie, olej a víno. (3. Mojžišova 2:1–4; 23:13; 4. Mojžišova 15:1–5) Vyžadovali sa aj zvieracie obete. V súvislosti s týmito obeťami Boh povedal: „Duša tela je v krvi a ja sám som vám ju dal na oltár, aby ste dosiahli zmierenie za svoje duše, pretože je to krv, ktorá dosahuje zmierenie skrze dušu v nej. Preto som povedal synom Izraela: ‚Žiadna duša z vás nebude jesť krv.‘“ Jehova tiež povedal, že ak niekto, napríklad lovec alebo chovateľ, zabije zviera pre mäso, musí ho nechať vykrvácať a krv prikryť prachom. Keďže zem je Božou podnožou, vyliatie krvi na zem bolo prejavom uznania, že život bol vrátený Darcovi života. — 3. Mojžišova 17:11–13; Izaiáš 66:1.

9. Iba akým spôsobom mohla byť použitá krv podľa Zákona a prečo to bolo tak?

Tento zákon nebol iba nejakým náboženským rituálom, ktorý by pre nás už nemal význam. Všimol si si, prečo Izraeliti nemali jesť krv? Boh povedal: „Preto som povedal synom Izraela: ‚Žiadna duša z vás nebude jesť krv.‘“ Prečo? „Sám som vám ju [krv] dal na oltár, aby ste dosiahli zmierenie za svoje duše.“ Vidíš, ako tieto slová objasňujú, prečo Boh povedal Noachovi, že ľudia nemajú jesť krv? Stvoriteľ sa rozhodol pripísať krvi vznešený význam, keď určil, že bude použitá výnimočným spôsobom — na záchranu života mnohých ľudí. Krv teda mala zohrať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o prikrytie hriechov (zmierenie). A tak v Zákone Boh určil jediný spôsob použitia krvi, a to na oltári, aby bolo dosiahnuté zmierenie za život Izraelitov, ktorí sa usilovali o Jehovovo odpustenie.

10. Prečo krv zvierat nemohla viesť k úplnému odpusteniu, ale čo obete prinášané pod Zákonom pripomínali?

10 Táto myšlienka nie je kresťanskému chápaniu vzdialená. V súvislosti s touto stránkou Zákona, ktorej Pôvodcom bol Boh, kresťanský apoštol Pavol napísal: „Takmer všetko sa  očisťuje podľa Zákona krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia.“ ​(Hebrejom 9:22) Pavol vysvetlil, že predkladaním požadovaných obetí sa Izraeliti nestali dokonalými, bezhriešnymi ľuďmi. Napísal: „Týmito obeťami sa hriechy každoročne pripomínajú. Nie je totiž možné, aby krv býkov a capov sňala hriechy.“ ​(Hebrejom 10:1–4) No tieto obete mali napriek tomu veľký význam. Pripomínali Izraelitom, že sú hriešni a že na získanie úplného odpustenia svojich hriechov potrebujú niečo viac. Ale ak krv, ktorá predstavovala život zvierat, nemohla úplne prikryť ľudské hriechy, mohla ich prikryť vôbec nejaká krv?

Riešenie Darcu života

11. Ako vieme, že krv obetovaných zvierat na niečo poukazovala?

11 Zákon v skutočnosti poukazoval na niečo, čo malo mať oveľa väčší význam pre naplnenie Božej vôle. Pavol sa opýtal: „Prečo potom Zákon?“ A aká bola odpoveď? „Bol pripojený, aby zjavil priestupky, kým by neprišlo semeno, ktorému bol daný sľub; a bol odovzdaný prostredníctvom anjelov rukou sprostredkovateľa [Mojžiša].“ ​(Galaťanom 3:19) Pavol tiež napísal: „Zákon [je] tieňom budúcich dobrých vecí, ale nie skutočnou podstatou vecí.“ — Hebrejom 10:1.

12. Ako môžeme z výrokov o krvi vidieť postupné odhaľovanie Božieho predsavzatia?

12 Zhrňme si to, o čom sme doteraz uvažovali. V Noachových dňoch Boh povedal, že ľudia môžu jesť mäso zvierat ako potravu na udržanie života, ale nedovolil im jesť krv. Neskôr Boh vyhlásil, že „duša tela je v krvi“. Áno, Boh sa rozhodol pripísať krvi hodnotu života. Povedal: „Sám som vám ju [krv] dal na oltár, aby ste dosiahli zmierenie za svoje duše.“ Božie predsavzatie sa však malo úžasným spôsobom odhaľovať ďalej. Zákon bol totiž predobrazom budúcich dobrých vecí. Čo bolo tými dobrými vecami?

13. Prečo bola Ježišova smrť dôležitá?

13 Bola to ‚skutočná podstata‘ úzko spojená so smrťou Ježiša Krista. Vieme, že Ježiš bol umučený a povesený na kôl. Zomrel ako nejaký zločinec. Pavol napísal: „Kristus zomrel v ustanovený čas za bezbožných ľudí, kým sme ešte boli slabí... Boh nám odporúča svoju lásku tým, že Kristus zomrel za nás, kým sme ešte boli hriešnikmi.“ ​(Rimanom 5:6, 8) Tým, že Kristus za nás zomrel, poskytol výkupné na prikrytie našich hriechov. Toto výkupné je jadrom kresťanského posolstva. (Matúš 20:28; Ján 3:16; 1. Korinťanom 15:3; 1. Timotejovi 2:6) Ako to súvisí so životom a s krvou a ako sa to týka tvojho života?

14, 15. a) Ako niektoré preklady Efezanom 1:7 zdôrazňujú Ježišovu smrť? b) Aký fakt z Efezanom 1:7 by mohol čitateľ prehliadnuť?

14 Niektoré cirkvi kladú dôraz na Ježišovu smrť a ich prívrženci často hovoria: „Ježiš za mňa zomrel.“ Všimni si, ako niektoré preklady podávajú myšlienku z Efezanom 1:7: „Vďaka nemu a prostredníctvom jeho smrti máme oslobodenie, zrušenie našich priestupkov.“ ​(The American Bible od Franka Scheila Ballentina, 1902) „Smrťou Krista sme oslobodení a hriechy sú nám odpustené.“ ​(Today’s English Version, 1966) „V Kris tovi a prostredníctvom neho a obetovaním jeho života sme boli oslobodení a to oslobodenie znamená odpustenie hriechov.“ ​(The New Testament od Williama Barclayho, 1969) „Prostredníctvom Kristovej smrti sú nám odpustené hriechy a sme oslobodení.“ ​(The Translator’s New Testament, 1973) Iste vidíš, že tieto preklady zdôrazňujú Ježišovu smrť. ‚Ale Ježišova smrť je naozaj dôležitá,‘ povie si možno niekto. Čo teda v týchto prekladoch chýba?

15 Ak si bol odkázaný iba na takéto preklady, mohol si prehliadnuť jednu veľmi dôležitú vec a to mohlo skresliť tvoje pochopenie biblického posolstva. Takéto preklady zahmlievajú fakt, že pôvodný text Efezanom 1:7 obsahuje grécke slovo, ktoré znamená „krv“. Preto mnohé Biblie, ako napríklad Preklad nového sveta, sú bližšie k originálu, keď prekladajú tento verš takto: „Prostredníctvom neho máme vyslobodenie výkupným jeho krvou, áno, odpustenie svojich priestupkov, podľa bohatstva jeho nezaslúženej láskavosti.“

16. S čím by sa nám mal v mysli spájať výraz ‚jeho krv‘?

16 Výraz „jeho krvou“ má pre nás hlboký význam a mal by nás podnietiť k premýšľaniu. Na odpustenie hriechov bolo potrebné viac ako len smrť, hoci aj smrť dokonalého človeka Ježiša. Ježiš naplnil to, čo bolo predobrazené v Zákone, konkrétne v Deň zmierenia. V tento výnimočný deň boli obetované určené zvieratá. Potom veľkňaz vzal trochu ich krvi do oddelenia Najsvätejšej vo svätostánku alebo v chráme a tam ju predložil Bohu, akoby v jeho prítomnosti. — 2. Mojžišova 25:22; 3. Mojžišova 16:2–19.

17. Ako Ježiš naplnil to, čo predobrazoval Deň zmierenia?

17 Ako to vysvetlil Pavol, Ježiš naplnil to, čoho predobrazom bol Deň zmierenia. Pavol sa najprv zmienil o tom, že veľkňaz v Izraeli vstupoval raz ročne do Najsvätejšej s krvou, ktorú obetoval „sám za seba a za nevedomé hriechy ľudu“. (Hebrejom 9:6, 7) Podľa tohto vzoru Ježiš po svojom vzkriesení k duchovnému životu vstúpil do samého neba. Ako duchovná bytosť, ktorá nemá telo z mäsa a krvi, sa mohol ‚za nás zjaviť pred osobou Boha‘. Čo Bohu predložil? Nič hmotné, ale niečo, čo malo veľmi vysokú hodnotu. Pavol ďalej napísal: „Keď prišiel Kristus ako veľkňaz... nevošiel s krvou capov a mladých býkov, ale so svojou vlastnou krvou raz navždy do svätého miesta a získal pre nás večné oslobodenie. Lebo ak krv capov a býkov... posväcuje natoľko, že sa telo stáva čistým, o čo viac krv Krista, ktorý sa prostredníctvom večného ducha bez poškvrny obetoval Bohu, očistí naše svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme preukazovali živému Bohu svätú službu?“ Áno, Ježiš predložil Bohu hodnotu svojej krvi. — Hebrejom 9:11–14, 24, 28; 10:11–14; 1. Petra 3:18.

18. Prečo by biblické výroky o krvi mali byť pre dnešných kresťanov dôležité?

18 Táto božská pravda nám umožňuje v plnom rozsahu pochopiť tie úžasné veci, ktoré hovorí Biblia o krvi — prečo sa Boh pozerá na krv tak, ako sa na ňu pozerá, ako by sme sa na ňu mali pozerať my a prečo by sme mali  rešpektovať zákony, ktorými Boh obmedzil používanie krvi. Pri čítaní kníh Kresťanských gréckych Písiem nájdeš množstvo zmienok o Kristovej krvi. (Pozri rámček.) To jasne ukazuje, že každý kresťan by mal veriť „v jeho [Ježišovu] krv“. (Rimanom 3:25) Iba „prostredníctvom krvi, ktorú [Ježiš] vylial“, môžeme získať odpustenie a pokojný vzťah s Bohom. (Kolosanom 1:20) To sa rozhodne týka tých, s ktorými Ježiš uzavrel zvláštnu zmluvu o tom, že s ním budú vládnuť v nebi. (Lukáš 22:20, 28–30; 1. Korinťanom 11:25; Hebrejom 13:20) A týka sa to aj dnešného „veľkého zástupu“, ktorý prežije blížiace sa „veľké súženie“ a bude sa tešiť z večného života v pozemskom raji. Títo ľudia si v obraznom zmysle ‚perú rúcha v Baránkovej krvi‘. — Zjavenie 7:9, 14.

19, 20. a) Prečo sa Boh rozhodol stanoviť obmedzenie v použití krvi a ako by sme sa na to mali pozerať my? b) Čo by nás malo zaujímať?

19 Je zrejmé, že krv má v Božích očiach mimoriadny význam. Rovnaký význam by mala mať aj pre nás. Stvoriteľ, ktorému záleží na živote, má právo stanoviť obmedzenie v tom, ako majú ľudia zaobchádzať s krvou. Keďže mu veľmi záleží aj na našom živote, rozhodol sa použiť krv jedným veľmi dôležitým spôsobom — jediným, ktorý nám umožňuje získať večný život. Tento spôsob súvisí s Ježišovou drahocennou krvou. Môžeme byť naozaj vďační, že Jehova Boh konal na náš úžitok, keď použil krv — Ježišovu krv — týmto spôsobom, ktorý zachraňuje život! A akí vďační by sme mali byť Ježišovi za to, že bol ochotný vyliať svoju krv za nás ako obeť! Určite  sa môžeme stotožniť s pocitmi, ktoré vyjadril apoštol Ján: „Tomu, ktorý nás miluje a ktorý nás uvoľnil z našich hriechov svojou krvou — a urobil z nás kráľovstvo, kňazov svojmu Bohu a Otcovi — nech mu je sláva a moc navždy. Amen.“ — Zjavenie 1:5, 6.

20 Náš nadovšetko múdry Boh a Darca života už dávno myslel na túto úlohu krvi v súvislosti so záchranou života. Možno si preto kladieme otázku: ‚Ako by to malo ovplyvniť naše rozhodnutia a naše konanie?‘ Touto otázkou sa zaoberá nasledujúci článok.

Ako by si odpovedal?

• Čo sa môžeme dozvedieť o Božom pohľade na krv zo správ o Ábelovi a Noachovi?

• Ako Jehova obmedzil používanie krvi, keď dal Izraelitom Zákon, a prečo?

• Ako Ježiš naplnil to, čo predobrazoval Deň zmierenia?

• Ako nám môže Ježišova krv zachrániť život?

[Študijné otázky]

[Rámček na strane 18]

ČIA KRV ZACHRAŇUJE ŽIVOT?

„Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás svätý duch ustanovil za dozorcov, aby ste pásli Boží zbor, ktorý vykúpil krvou svojho Syna.“ — Skutky 20:28.

„Teda tým skôr budeme prostredníctvom neho zachránení od hnevu, keď sme boli teraz jeho krvou vyhlásení za spravodlivých.“ — Rimanom 5:9.

„Nemali ste nijakú nádej a boli ste bez Boha vo svete. Ale teraz, v spojení s Kristom Ježišom, vy, ktorí ste boli kedysi vzdialení, priblížili ste sa Kristovou krvou.“ — Efezanom 2:12, 13.

„Boh uznal za dobré, aby v ňom bola všetka plnosť a aby sa jeho prostredníctvom s ním opäť zmierili všetky iné veci tak, že spôsobil pokoj prostredníctvom krvi, ktorú vylial na mučeníckom kole.“ — Kolosanom 1:19, 20.

„Bratia... máme smelosť pre cestu vstupu do svätého miesta prostredníctvom Ježišovej krvi.“ — Hebrejom 10:19.

„Neboli [ste] oslobodení porušiteľnými vecami... od svojho neplodného spôsobu správania, ktoré ste prijali tradíciou od svojich predkov, ale bolo to drahocennou krvou, ako bezchybného a nepoškvrneného baránka, áno, Kristovou.“ — 1. Petra 1:18, 19.

Keď však chodíme vo svetle, tak ako on sám je vo svetle, máme navzájom podiel a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“ — 1. Jána 1:7.

„Hoden si vziať zvitok a otvoriť jeho pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si kúpil Bohu osoby z každého kmeňa a jazyka a ľudu a národa.“ — Zjavenie 5:9.

„Bol zvrhnutý žalobca našich bratov... A zvíťazili nad ním pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva.“ — Zjavenie 12:10, 11.

[Obrázok na strane 16]

Boh prostredníctvom Zákona objasnil, že krv môže mať úlohu pri odpustení hriechov

[Obrázok na strane 17]

Prostredníctvom krvi Ježiša Krista môže byť zachránený život mnohých ľudí