Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pre ktoré náboženstvo by ste sa mali rozhodnúť?

Pre ktoré náboženstvo by ste sa mali rozhodnúť?

 Pre ktoré náboženstvo by ste sa mali rozhodnúť?

‚RÔZNE náboženstvá sú len rôznymi cestami k tomu istému cieľu. Veď je len jeden Boh, nie?‘ Takto uvažujú mnohí, ktorí tvrdia, že hoci pripojiť sa k nejakému náboženstvu je dôležité, v skutočnosti nezáleží na tom, pre ktoré náboženstvo sa kto rozhodne.

Na prvý pohľad sa tento argument môže zdať rozumný, lebo naozaj je len jeden Boh, Všemohúci. (Izaiáš 44:6; Ján 17:3; 1. Korinťanom 8:5, 6) Nemôžeme však prehliadať zjavné rozdiely — dokonca protirečivé názory — medzi mnohými náboženskými skupinami, ktoré tvrdia, že slúžia pravému Bohu. Náboženské skupiny sa veľmi líšia v tom, čo robia, čomu veria, čo učia a čo vyžadujú od svojich členov. Tieto rozdiely sú také veľké, že pre ľudí, ktorí patria k jednému náboženstvu či náboženskej skupine, je ťažké pochopiť alebo prijať to, čo učia alebo čomu veria ľudia z iného náboženstva.

Naproti tomu Ježiš povedal: „Boh je Duch, a tí, ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať duchom a pravdou.“ ​(Ján 4:24) Môžu ľudia uctievať Boha pravdou a zároveň mať odporujúce si názory na to, kto je Boh, aké je jeho predsavzatie a ako chce byť uctievaný? Je rozumné veriť, že Všemohúcemu Bohu je jedno, ako ho uctievame?

Praví kresťania kedysi a dnes

Kresťania v prvom storočí mali občas odlišný názor na určité veci. Napríklad kresťanom v Korinte apoštol Pavol napísal: „Prezradili [mi] o vás, moji bratia, tí z domácnosti Chloy, že sú medzi vami rozkoly. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: ‚Ja patrím k Pavlovi,‘ ‚Ale ja k Apollovi,‘ ‚Ale ja ku Kéfasovi,‘ ‚Ale ja ku Kristovi.‘“ — 1. Korinťanom 1:11, 12.

Považoval Pavol tieto rozdiely za nepodstatné? Mohol ísť každý jednoducho vlastnou cestou k záchrane? Práve naopak! Pavol im napísal: „Nabádam vás, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci hovorili súhlasne, aby neboli medzi vami rozdelenia, ale aby ste boli pevne spojení rovnakou mysľou, rovnakým spôsobom myslenia.“ — 1. Korinťanom 1:10.

Samozrejme, jednotu v názoroch nemožno dosiahnuť nanucovaním. Jednotu možno dosiahnuť len vtedy, keď jednotlivci starostlivo skúmajú veci a prídu k rovnakým záverom, ktoré potom prijmú. Preto na dosiahnutie takej jednoty, o akej sa zmieňoval Pavol, je nevyhnutné osobné štúdium Božieho Slova a úprimná túžba uplatňovať to, čo sa človek učí. Môžeme dnes takúto jednotu niekde nájsť? Ako sme videli, Boží ľud oddávna  tvorila zomknutá skupina ľudí. Dá sa zistiť, kto dnes tvorí túto skupinu?

Úžitok zo spojenia s tou pravou skupinou

Žalmista Dávid sa raz opýtal: „Ó, Jehova, kto bude hosťom v tvojom stane? Kto bude prebývať na tvojom svätom vrchu?“ To je určite otázka podnecujúca k zamysleniu. Dávid dal na ňu aj odpoveď: „Ten, kto chodí bezúhonne a koná spravodlivosť a hovorí pravdu vo svojom srdci.“ ​(Žalm 15:1, 2) Presné porozumenie Biblie umožňuje človeku rozpoznať, ktoré náboženstvo spĺňa božské požiadavky. Tí, ktorí sa k tomuto náboženstvu pripoja, môžu sa tešiť z budujúceho spoločenstva s ľuďmi, ktorí uctievajú Boha jednotne a „duchom a pravdou“.

Jehovovi svedkovia dokazujú, že aj v dnešnom nejednotnom svete je možné dosiahnuť jednotu v názoroch a v konaní. Vo svojich radoch majú bývalých členov mnohých náboženstiev a ľudí z rôznych etnických skupín. Niektorí z nich boli kedysi agnostikmi alebo ateistami. Ďalší sa jednoducho vážne nezamýšľali nad náboženstvom. Hoci pochádzajú z rôznych náboženstiev, z rôznych kultúr alebo sa predtým prikláňali k rôznym filozofickým názorom, teraz sa tešia z náboženskej jednoty, ktorá nie je v dnešnom svete bežná.

Základom takejto jednoty je Božie Slovo, Biblia. Samozrejme, Jehovovi svedkovia si uvedomujú, že nemôžu druhým diktovať, čo majú robiť. Ale vážia si výsadu povzbudzovať ľudí, aby sa učili z Biblie, a tak založili svoje rozhodnutie v otázke uctievania Boha na pevnom základe. Vďaka tomu môžu mnohí ďalší získať úžitok vyplývajúci z uctievania Boha „duchom a pravdou“.

Dnes existuje veľké nebezpečenstvo, že sa človek stane obeťou škodlivého vplyvu alebo bude zvedený. Je preto nesmierne dôležité pripojiť sa k tej správnej skupine. Biblia hovorí, že „kto chodí s múdrymi, zmúdrie“ a že „zlá spoločnosť kazí užitočné zvyky“. (Príslovia 13:20; 1. Korinťanom 15:33) Spojenie s pravými ctiteľmi Boha je ochranou. Biblia nám preto pripomína: „Dbajme jedni o druhých, aby sme sa podnecovali k láske a k znamenitým skutkom, a neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale povzbudzujme sa navzájom, a to tým viac, keď vidíte, že sa blíži ten deň.“ ​(Hebrejom 10:24, 25) Aké je to požehnanie, keď si praví priatelia, duchovní bratia a sestry, s láskou navzájom pomáhajú spĺňať zodpovednosť pred Bohom!

Potvrdzuje to príklad Ottmara. Vyrastal v katolíckej rodine v Nemecku, ale prestal chodiť do kostola. Vysvetľuje: „Kedykoľvek som išiel do kostola, vyšiel som z neho s rovnakými pocitmi prázdnoty, aké som mal, keď som doň vchádzal.“ Napriek tomu Ottmar neprestal veriť v Boha. Neskôr prišiel do kontaktu s Jehovovými svedkami a nadobudol presvedčenie, že sú pravými Božími služobníkmi. Cítil, že by sa mal k nim pripojiť. Teraz hovorí: „Keď som sa aktívne zapojil do tejto celosvetovej organizácie, prinieslo mi to pokoj mysle a srdca. Svedkovia mi pomáhajú pri nadobúdaní stále presnejšieho poznania Biblie. To je niečo, čo má pre mňa osobne nesmiernu cenu.“

Pozvanie pre tých, ktorí hľadajú pravdu

Keď rovnako zmýšľajúci ľudia úzko spolupracujú ako skupina, môžu vykonať nejakú úlohu oveľa efektívnejšie než jednotlivci, ktorí pracujú nezávisle. Napríklad keď sa Ježiš lúčil so svojimi nasledovníkmi, dal im pokyny: „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ ​(Matúš 28:19, 20) Ako by mohli Ježišovi nasledovníci náležite splniť túto úlohu bez akéhokoľvek vedenia  a organizácie? Ako by mohol niekto poslúchať tento biblický príkaz, keby sa snažil slúžiť Bohu nezávisle od iných?

Za posledný rok Jehovovi svedkovia rozšírili na celom svete 91 933 280 biblických kníh a brožúr a 697 603 247 časopisov. Tak sa posolstvo z Božieho Slova dostáva k stovkám miliónov ľudí v 235 krajinách. To je vynikajúci dôkaz, že jednotná, dobre organizovaná skupina môže svojím úsilím dosiahnuť oveľa viac než nezávisle pôsobiaci jednotlivci.

Okrem rozširovania biblickej literatúry Jehovovi svedkovia vedú bezplatné biblické štúdiá, aby pomohli ľuďom získať hlboké porozumenie toho, čo Boh od ľudí vyžaduje. Za posledný rok viedli priemerne 5 726 509 takýchto týždenných biblických štúdií, či už s jednotlivcami, alebo so skupinami. Toto biblické vzdelávanie pomohlo už miliónom ľudí získať pevný základ, na ktorom môžu založiť svoje rozhodnutie v otázke uctievania Boha. Povzbudzujeme aj vás, aby ste preskúmali požiadavky, ktoré Boh stanovil v Biblii. Potom sa budete môcť aj vy rozhodnúť. — Efezanom 4:13; Filipanom 1:9; 1. Timotejovi 6:20; 2. Petra 3:18.

Ak sa chcete páčiť Bohu, príslušnosť k náboženstvu je životne dôležitá — nie však príslušnosť k akémukoľvek náboženstvu či denominácii. Svoje rozhodnutie v tomto ohľade by ste mali založiť na presnom poznaní Biblie, nie na nepodložených dogmách alebo na tom, čo hovoria ľudia. (Príslovia 16:25) Spoznajte požiadavky pre pravé náboženstvo. Porovnajte ich so svojimi názormi a predstavami. Až potom sa rozhodnite. — 5. Mojžišova 30:19.

[Obrázky na strane 7]

Jehovovi svedkovia sa aj v tomto nejednotnom svete tešia z jednoty